Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 11] Zal Israël Gered worden?

Romeinen 11:1 zegt, “Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Dat zij verre; want ik ben ook een Israëliet, uit het zaad Abrahams, van den stam Benjamin.” God liet de Israëlieten niet in de steek, want Paulus was zelf ook een Israëliet. 
God zegt in Romeinen 11:2-5, “God heeft Zijn volk niet verstoten, hetwelk Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende: Heere! Zij hebben Uw profeten gedood, en Uw altaren omgeworpen; en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel. Maar wat zegt tot hem het Goddelijk antwoord? Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de verkiezing der genade.” 
Zoals God ons vertelde dat er veel Israëlieten naar Hem zouden terugkeren door in Jezus te geloven, zullen veel Joden van hun zonden worden gered. We moeten geloven dat wanneer het einde der tijden komt, een groot aantal niet-Joden verlost zullen worden van hun zonden door in de gerechtigheid van God te geloven en naar Jezus Christus te komen. 
Paulus vroeg, “Of weet gij niet, wat de Schrift zegt van Elia.” Hier verwijst Paulus naar het feit dat er uiteindelijk veel Israëlieten zullen zijn die zullen vertrouwen op de gerechtigheid van God, die hun zonden zal wegnemen. Met het Woord van God tot Elia gesproken, vertellen de Geschriften ons dat velen onder de Israëlieten Jezus Christus als hun Verlosser zullen accepteren. Wij geloven in dit Woord. 
Het getal “7” in de Geschriften symboliseert volledigheid. God schiep deze wereld in zes dagen en rustte de zevende dag. God beloofde zevenduizend mensen te hebben gereserveerd die niet voor Baal zouden neerknielen. Dit betekent dat er veel Israëlieten zullen zijn die de zaligmaking van hun zonden zullen ontvangen door Jezus Christus als hun Verlosser te accepteren.
Bij het uitleggen van de relatie tussen de Israëlieten en de niet-Joden, geloofde Paulus dat velen onder het volk van Israël gered zullen worden.
 

Zijn ze gestruikeld om te vallen?

Paulus zei in Romeinen 11:6-12 dat als de Israëlieten het feit volledig hadden aanvaard dat Jezus hun Verlosser was, er niet het tijdperk van de zaligmaking van de niet-Joden zou zijn geweest. Omdat de Israëlieten Jezus niet als hun Verlosser accepteerden, gaf God de niet-Joden een kans om gered te worden door het evangelie van het water en de Geest. Hiermee probeerde God de Israëlieten jaloers te maken op de niet-Joden die in Jezus geloofden en die Zijn kinderen werden. De Israëlieten zouden dan Jezus Christus als hun Verlosser beginnen te accepteren en uiteindelijk het feit dat Jezus Christus inderdaad hun Messias is.
 

De wortel is heilig dus zijn de takken ook heilig

Romeinen 11:13 verklaart, “Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn bediening heerlijk.” Paulus zei dat hij zijn bediening als een apostel van de niet-Joden verheerlijkte. Hij wilde het volk van zijn eigen vlees en bloed redden door hun te provoceren jaloers te zijn op de wedergeboren niet-Joden. 
“Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen, anders dan het leven uit de doden? En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig, en indien de wortel heilig is, zo zijn ook de takken heilig” (Romeinen 11:15-16). Deze passage betekent dat als Abraham, de wortel van de Israëlieten gered was en de gerechtigheid van God verdiend had door in Zijn Woord te geloven, het nog steeds mogelijk was dat de Israëlieten, de takken van Abraham, gered zouden worden.
Tegelijkertijd waarschuwde Paulus de wedergeboren niet-Joden dat zij niet moesten opscheppen over het feit dat zij het heilige volk van God werden, omdat gebroken takken van een wilde olijvenboom nieuw leven krijgen door te worden geënt op een gecultiveerde olijvenboom. Zoals Romeinen 11:18 verklaart, “Zo roem niet tegen de takken; en indien gij daartegen roemt, gij draagt den wortel niet, maar de wortel u.” 
We werden Gods volk omdat we van onze zonden werden gered door in de gerechtigheid van God te geloven, maar als we Gods gerechtigheid verstoten, zullen wij ook verstoten worden. We kunnen dit niet doen omdat Jezus Christus alle gerechtigheid van God heeft vervuld om ons van al onze zonden te redden en omdat we inderdaad gered zijn van al onze zonden. We zijn gered door ons geloof in de absolute gerechtigheid van God, en niet door onze eigen werken. Wij, de niet-Joden, werden Zijn volk door ons geloof in Zijn gerechtigheid, in plaats van de gebroken takken van de Israëlieten. 
 


We kunnen standvastig blijven omdat we in Gods Gerechtigheid geloven


Door in Gods gerechtigheid te geloven kunnen daarom zowel de christenen als ook de Joden tot het volk van Jezus geënt worden. Als we niet in Gods gerechtigheid geloven, zullen we zeker sterven vanwege onze zonden door Zijn rechtvaardig oordeel. Paulus gaf deze waarschuwing als eerste aan de Israëlieten, maar ook wij zijn niet vrijgesteld van deze waarschuwing.
God had medelijden met ons, de niet-Joden en Hij redde ons volledig met Zijn gerechtigheid. Zij die Gods gerechtigheid kennen en erin geloven, zijn van al hun zonden gered. Alle christenen van vandaag zullen vernietigd worden als ze niet geloven in de gerechtigheid van God die hen volmaakt gered heeft, zelfs als zij belijden dat Jezus hun Verlosser is. 
Romeinen 11:23-24 zegt, “Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden; want God is machtig om dezelve weder in te enten. Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeënt; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden?” Met andere woorden, God heeft de macht om iedereen te leiden tot geloof in Zijn gerechtigheid. De macht is beloofd in de gerechtigheid van God door het evangelie van het water en de Geest.
Voor zowel de Israëlieten als ook de niet-Joden leiden hun daden er niet toe dat ze Gods kinderen worden. In plaats daarvan kunnen ze Gods kinderen worden door in Zijn gerechtigheid en Zijn belofte te geloven om hen tot Zijn volk te maken. De gerechtigheid van God sluit de gerechtigheid van de Wet volledig uit. Door de gerechtigheid van God zullen zowel de Israëlieten als de niet-Joden over de hele wereld gered worden door hun geloof. Dit is de zegening van de grote zaligmaking van God, die zal worden vervuld door het evangelie dat door ons wordt verspreid. Deze macht van God is Zijn belofte van het geloof, gemaakt in Zijn gerechtigheid.
Laten we eens kijken naar Romeinen 11:26-27, “En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.” 
God heeft beloofd dat Hij uiteindelijk de Israëlieten zal redden aan het einde der tijden. Als zodanig beloofde God Zelf het kwaad en het vuil uit de gedachten van de Israëlieten te verwijderen en hen te laten geloven in Jezus Christus als hun Verlosser. Hoewel ze trouwe voorouders hadden, hebben de Israëlieten zelf nog niet de zaligmaking ontvangen. Maar God heeft ingewilligd hen in de nabije toekomst te redden door hun hart te raken en hen in Zijn gerechtigheid te laten geloven.
 


God heeft ons allen in onze ongehoorzaamheid opgesloten zodat Hij genade met ons allen kan hebben!


Laten we vers 32 lezen, dat een zeer diepgaand vers is. “Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.” Iedereen komt in opstand en verzet zich tegen God. Niemand kan Hem volledig gehoorzamen, maar de reden dat God ons allemaal tot ongehoorzaamheid heeft opgedragen, is dat Hij ons medelijden en liefde kan geven. Dit is een zeer verassende en verbazingwekkende waarheid.
Door deze passage kunnen we begrijpen waarom God de mensen tot ongehoorzaamheid had opgedragen. Hoe verbazingwekkend Zijn Voorzienigheid is! God heeft ons als ongehoorzamen gemaakt om ons te kleden in Zijn volmaakte gerechtigheid en genadige liefde. We kunnen Hem alleen maar geloven en Hem danken voor Zijn wonderbaarlijke doel. God liet zelfs de Israëlieten ongehoorzaam zijn om hun de liefde van Zijn gerechtigheid te schenken. De Israëlieten kijken nog steeds neer op Jezus en beschouwen Hem als een armzalig mens van Nazareth, terwijl veel van de niet-Joodse christenen Hem gebruiken om geld aan te verdienen. 
Zij die Gods genadige liefde ongehoorzaam zijn, hebben geen andere keuze dan naar de hel te worden gestuurd. God heeft de brandende hel al voor hen voorbereid, maar Hij kan het niet verdragen om de mensen naar de hel te zien gaan, want Hij heeft veel medelijden met hen. “Hoe kan Ik jullie naar de hel sturen?” Nadat het volledige aantal niet-Joden in Zijn zaligmaking zijn opgenomen, zullen veel van de Israëlieten in Jezus als hun Verlosser gaan geloven, wanneer de antichrist hen vervolgt tijdens de laatste helft van de zevenjarige verdrukking. In de toekomst zal onder de Israëlieten een ontelbaar aantal gelovigen opstaan, die Jezus als de gerechtigheid van God zullen belijden.
“Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.” Deze verbazingwekkende passage verklaart dat God alle zondaars heeft toegestaan gered te worden door in Zijn gerechtigheid te geloven.
God vertelde Paulus dat Hij de Israëlieten tot inkeer zou brengen en in Christus zou laten geloven wanneer een voldoende aantal niet-Joden martelaars werden tijdens de verdrukking. Zoals Paulus in Romeinen 11:33 zegt, “O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!”
Alle ware wijsheid en goddelijke voorzienigheid komen van God. Hij maakte alle mensen vanaf het begin, ontoereikende wezens. Dit toont Gods wijsheid, die ons toestaat om Zijn zaligmaking te ontvangen. Daarom zal het geloof in Hem gedurende de laatste dagen zelfs de Israëlieten redden. Wij hadden allemaal geen andere keuze dan in de vuilnisbak en het vuur te worden gegooid, maar God redde ons van al onze zonden met Zijn gerechtigheid die door Hem was gepland en werd volbracht. God wilde dat alle zondaars gered zouden worden door Jezus’ doopsel en bloed, volgens het offersysteem van de tabernakel in het Oude Testament, toen de hele mensheid zondaars werden door verleid te worden door Satan en de Wet van God te breken. 
Hoe kan iemand het wagen om tegen Gods wijsheid in te gaan? “Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” Wie kan deze waarheid begrijpen, dat God ons tot ongehoorzaamheid heeft opgedragen om ons Zijn genade te schenken? Hoe durft iemand te zeggen dat Hij ongelijk heeft om dat te doen? Niemand! Alle heerlijkheid en goddelijke voorzienigheid is voor altijd en eeuwig van Hem.
De Apostel Paulus schreef toen hij vervuld was van de Heilige Geest, “Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst gegeven, en het zal hem wedervergolden worden? Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen” (Romeinen 11:34-36).
Hoewel we vol tekortkomingen zijn, leven we om het evangelie van de gerechtigheid van God te verspreiden. Zij die tegen dit evangelie van de gerechtigheid van God staan, zijn Zijn vijanden. Dat is juist! Zulke mensen kunnen zelfs onder ons opstaan, en dus moeten we bidden en ons ervan bewust zijn zodat niemand van ons in zo’n verleiding zal vallen. We mogen onder geen enkele omstandigheid tegen het evangelie ingaan. We moeten ons nooit met ongelovige harten tegen het evangelie van het water en de Geest keren. Zij die zich ertegen keren, zullen in deze wereld en in de volgende vernietigd worden. 
De tijd voor de Israëlieten om in Jezus te geloven is nabij. Hoe geweldig zou het zijn als de zes miljard mensen op deze aarde zouden terugkeren naar God en de zaligmaking zouden ontvangen? De rechtvaardigen, die in Gods gerechtigheid geloven, moeten niet alleen naar de huidige situatie kijken, maar ook naar het werk dat God gepland heeft voor de Israëlieten en hun geloof voorbereiden om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde binnen te gaan en daar te leven. De rechtvaardigen moeten altijd door geloof en hoop leven. 
Ik dank God, want ik weet dat de dag dat de Israëlieten in Christus als hun Verlosser gaan geloven, nabij is. 
Kom gauw, Here Jezus!