Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 12] Vernieuw Uw Geest Voor God

“Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst” (Romeinen 12:1).
Wat is deze “redelijke godsdienst” die vertaald is als een “geestelijke daad van aanbidding” in de Nieuwe Internationale Versie (NIV), die we aan God moeten geven? Een redelijke godsdienst aan God geven betekent onze lichamen aan Hem aan te bieden om Zijn rechtvaardige werk te doen. Aangezien we gered zijn, moeten we onze lichamen aanbieden en aanvaardbaar zijn voor God voor de verspreiding van het rechtvaardige evangelie. De redelijke godsdienst die we God moeten geven, is om onze lichamen in de heiligheid apart te zetten om ze aan Hem te geven. 
In hoofdstuk 12 vertelt Paulus ons wat onze geestelijke dienst is. Het is niet om aan deze wereld gelijkvormig te worden, maar om veranderd te worden door de vernieuwing van onze geest, zodat we kunnen bewijzen wat de goede, verheugende en volmaakte wil van God is.
Redelijke godsdienst is om ons hele lichaam en hart aan God te wijden. Hoe kunnen de rechtvaardigen dan zo’n leven voor God leiden? Paulus zegt dat we ons niet moeten aanpassen aan deze wereld, maar veranderd moeten worden door de vernieuwing van onze geest, en dat we onze lichamen voor Gods rechtvaardige werken moeten offeren. Het geloof in de gerechtigheid van God, terwijl we ons lichaam en hart aanbieden, is ook een redelijke godsdienst aan God. 
Deze passage is erg belangrijk omdat het ons verteld dat we ons niet moeten aanpassen aan deze wereld en dat we in plaats daarvan Gods werken moeten dienen en veranderd moeten worden door de vernieuwing van onze geest. 
We kunnen geen geestelijke aanbidding geven zonder eerst ons hart te vernieuwen. Zelfs de rechtvaardigen kunnen hun lichamen of harten niet aan God geven als ze ophouden in Zijn gerechtigheid te geloven.
We kunnen worden beïnvloed door deze generatie, net zoals hetzelfde gebeurde in de generatie van Paulus. Als we niet in de gerechtigheid van God hadden geloofd, zouden we onvermijdelijk de trend van deze tijd volgen, omdat we temidden van de massale stroom van deze zondige generatie leven. Zelfs de rechtvaardigen die in de gerechtigheid van God geloven, kunnen niet geheel voorkomen dat ze worden beïnvloed door de seculiere stroom, omdat ze hun leven leiden met wereldlijke mensen. Dit is de reden waarom de Bijbel ons zegt niet gelijkvormig te zijn aan deze wereld. 
Hoe kunnen de rechtvaardigen dan een redelijke aanbidding, een heilig offer aan God brengen met hun hele hart en lichaam, terwijl ze aan deze wereld zijn blootgesteld? Dit is alleen mogelijk door in het evangelie van het water en de Geest te geloven die onze geest constant vernieuwd. De rechtvaardigen kunnen de goede en volmaakte wil van God kennen en volgen wanneer zij hun geest vernieuwen en door Zijn gerechtigheid worden getransformeerd. 
Paulus zegt dit niet vanwege zijn onwetendheid over wereldse zaken. Noch geeft hij religieuze lessen aan de gelovigen door te zeggen, “Laten we goed zijn,” terwijl hij onwetend blijft over hun omstandigheden en mogelijkheden. De reden waarom Paulus ons aanmoedigt om ons hart te vernieuwen om God te dienen, is omdat hij heel goed weet dat ook de gelovigen door de manieren van deze wereld weggevaagd kunnen worden. 
Of we nu wedergeboren zijn of niet, de fysieke lichamen verschillend niet veel van elkaar. Maar er is één groot verschil tussen de mensen die wedergeboren zijn en die dat niet zijn; dit is het geloof in de gerechtigheid van God. Alleen de rechtvaardigen kunnen de Heer volgen door onophoudelijk hun geest te vernieuwen terwijl ze in het evangelie van het water en de Geest geloven. 
Wat kan ons hart dan vernieuwen? Het geloof in het Woord van het evangelie dat onze volledige verlossing van de zonde verkondigt, is wat ons hart vernieuwd. De Heer heeft alle zonden vergeven die we met onze lichamen en onze gedachten hebben begaan door onze zwakheid en gebreken van het vlees. De gedachten van de rechtvaardigen kunnen vernieuwd worden omdat onze Heer alle zonden van de wereld vergeven heeft met Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. Met andere woorden, onze geest is vernieuwd omdat we in Gods gerechtigheid geloven.
Nu moeten we een juist begrip hebben van wat we voor God doen. We moeten onderscheiden wat Zijn volmaakte wil is, wat Hij van ons wil, welke taken Hij ons gegeven heeft en wat de wedergeboren rechtvaardigen moeten doen. We moeten onze harten op deze gebieden vernieuwen en Hem dienen. Het is Gods wil dat wij ons lichaam en onze geest offeren en ons als heilige offers aan Hem toewijden. We kunnen onszelf als offers aan Hem geven als we onze geest vernieuwen. Het vernieuwen van de geest komt door het geloof dat God al onze zonden heeft weggenomen.
Er is een verschil tussen diegenen die wedergeboren zijn en diegenen die dat niet zijn. Alleen de rechtvaardigen kunnen hun geest vernieuwen door in Gods gerechtigheid te geloven. Wij, de rechtvaardigen, kunnen altijd de dingen in geloof doen die God verheugen door ons hart te reinigen en te vernieuwen en de wereldse lusten van het vlees te ontkennen. De rechtvaardigen zijn anders dan zondaars omdat zij hun hart kunnen vernieuwen en altijd kunnen dienen en wandelen met de Heer. 
 


U moet uw hart vernieuwen met geloof 


Er zijn veel beroemdheden op televisie. De mensen van deze wereld zijn druk bezig om de stijl en de mode van deze beroemdheden te imiteren. We kunnen gemakkelijk de laatste modetrends ontdekken door televisie te kijken. We kunnen de wereld openen met een afstandsbediening. Is uw leven niet in overeenstemming met deze wereld? 
Ik heb het gevoel dat deze wereld snel verandert. Hoewel we nu contact geld hebben, zullen we uiteindelijk elektronisch geld en elektronische kaarten bij ons hebben. Als het verlies van deze elektronische kaarten een last wordt, zal ons verteld worden dat we streepjescodes in onze handen of op ons voorhoofd moeten dragen voor het gemak. Ik denk ook dat er in die tijd veel natuurrampen zullen zijn. Laten we ons hart richten op het vernieuwen van onze geest en het verspreiden van Gods evangelie voordat die tijd komt, zodat wij, de rechtvaardigen, niet gelijkvormig zijn aan deze wereld. 
Ik denk na over het dienen van God elk moment dat ik wakker ben. Ik wil nu ijverig het evangelie verspreiden dat Zijn gerechtigheid bevat, aangezien het niet mogelijk zal zijn om Zijn Woord te verspreiden wanneer de tijd komt dat we streepjescodes in onze handen en op ons voorhoofd moeten plaatsen. Ik werk onvermoeibaar om Gods wil te volgen. Misschien zal ik in staat zijn te rusten wanneer de dag komt dat ik niet langer kan werken. Ik zal zelfs al mijn bezittingen aan de behoeftigen geven als dat moment komt. 
Maar nu kan ik alleen Gods wil volgen, afgezonderd van en niet gelijkvormig aan de wereld. Velen van de rechtvaardigen in Rome die werden gered door het evangelie dat door Paulus gepredikt werd, waren, met het verstrijken van de tijd, zich aan de wereld aan het aanpassen en dreven af van onze Heer. We moeten oppassen dat we niet hun voorbeeld volgen. 
Paulus schreef deze passage uit bezorgdheid omdat de gelovigen van Rome zich aan deze wereld begonnen aan te passen. “Uw lichamen passen zich aan deze wereld aan, maar er is een waardevol ding dat u kunt doen. Vernieuw uw Geest. Heeft de Heer niet al uw zonden verlost? Denk aan het rechtvaardige evangelie van God en denk na over wat Hem behaagt. Vernieuw uw geest en verricht hele en acceptabele daden, door geestelijk na te denken, niet vleselijk.” Dit is wat Paulus vermaande aan de gelovigen van Rome, als ook aan ons vandaag.
Hoewel we ogenschijnlijk net doen alsof we ons niet naar deze wereld richten, doen we dat in feite wel. Toch kunnen we de Heer nog steeds dienen door onze geest te vernieuwen. Hoewel we het in onze zwakheid moeilijk vinden om ons niet aan deze wereld aan te passen, geloven we nog steeds dat onze Heer al onze zonden door de gerechtigheid van God heeft weggenomen. Dit is hoe we altijd de rechtvaardige werken van God kunnen dienen met ons geloof in Zijn gerechtigheid. We kunnen Gods goede en volmaakte wil volledig volgen door in Hem te geloven. 
We moeten onze geest ieder moment vernieuwen. Omdat de rechtvaardigen, die voor deze wereld dood zijn, zuiverder zijn dan de wereldse mensen, lopen ze meer risico om te degenereren in verkeerde gedachten, geesten en lichamen dan de seculiere mensen. Daarom moeten we altijd ons hart bewaken met ons geloof in Gods gerechtigheid. 
Aangezien Christus al onze zonden heeft weggenomen, hoeven we alleen maar standvastig in ons geloof te blijven en onszelf ervan te verzekeren dat ons geloof volmaakt is gemaakt. Gelooft u dat onze Heer al uw zonden heeft weggenomen door de gerechtigheid van God? Als u dat doet, dan kunt u de werken van onze Heer in geloof doen, ongeacht alle ongerechtigheid van uw verleden, aangezien de Heer alle oordeel en vervloeking van uw zonden heeft weggenomen. 
We moeten onze geest vernieuwen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Dit is erg belangrijk. We zullen uiteindelijk allemaal de kerk verlaten en sterven als we onze geest niet vernieuwen door in het evangelie van het water en de Geest in dit laatste tijdperk te geloven. 
Een gelovig leven leiden van voortdurende vernieuwing is net als het omhoog fietsten op een berg. Het niet vernieuwen van uw geest is alsof men onderweg stopt en niet meer verder trapt. Als u niet trapt, zult u niet alleen stoppen, maar u zult ook achteruitglijden en naar beneden vallen.
Hetzelfde principe geldt voor ons geloof in de gerechtigheid van God. We fietsen bergop. Het is moeilijk om de top de bereiken door onze kracht en eigen wil. We moeten vasthouden aan Gods gerechtigheid omdat we nog steeds in ons vlees zijn. Er gaat geen moment voorbij zonder vleselijke gedachten. 
Onze wil in het vlees is geneigd om gemakkelijk op te geven als we geen kracht meer hebben. “Ik kan dit niet. Ik kan me hier niet aan aanpassen. Mijn wilskracht is zo zwak, maar de wilskracht van mijn broer is echt sterk. Ik heb de kracht niet, maar mijn zuster heeft enorme kracht. Ik ben zo zwak in vergelijking met deze broeders en zusters. Zij lijken geschikt om God te dienen, maar ik ben het niet.” Iedereen die niet gelooft en vasthoudt aan Gods gerechtigheid, zal uiteindelijk stoppen met trappen en bergafwaarts crashen. 
Geldt dit slechts voor een handjevol mensen? Natuurlijk niet! Dit geldt voor iedereen. Een goedgetrainde fietser kan met gemak een heuvel op fietsen, maar een zwak persoon zou het moeilijk hebben. Het probleem voor de rechtvaardigen ligt echter niet in hun fysieke kracht; het is het vasthouden van hun geloof in het evangelie van het water en de Geest. Het is onmogelijk om met alleen fysieke kracht de geestelijke top te bereiken. Het heeft er niets mee te maken of iemand fysisch zwak of sterk is. 
Onthoud dat niemand een leven van geloof kan leiden alleen omdat hij/zij een sterke wilskracht heeft. U moet uzelf niet met anderen vergelijken en ontmoedigd raken. Houd alleen vast aan de gerechtigheid van de Heer. De Heer zal ons er doorheen trekken als we onze geest onophoudelijk vernieuwen met geloof in de gerechtigheid van God. Het evangelie van de zaligmaking dat we ontvingen, zal in ons hart geplant worden en de Heer zal ons vasthouden als we ons hart dagelijks onderzoeken. We moeten onze onreine geest reinigen door in Gods gerechtigheid te geloven en het werk van de Heer te doen. 
Ik dank onze Heer voor Zijn genade die ons in staat heeft gesteld Hem te dienen door onze geest te vernieuwen. Door ons onze geest te laten vernieuwen, heeft onze God ons toegestaan om altijd voor Hem uit te rennen met ons geloof. 
 


Want ik weet dat er niets goeds in mij woont 


Paulus zegt in Romeinen 7:18, “Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.” Paulus wist heel goed dat er niets goeds in zijn vlees was. Dat niets goeds in het vlees woont, is de regel. 
Paulus erkende dat er niets goeds in zijn vlees woonde. Hij wist dat, hoeveel hij ook van de Wet hield en hoe hard hij ook probeerde ernaar te leven, hij er gewoon niet toe in staat was. Het hart wil zich vernieuwen om de Heer te volgen, maar het vlees wil zich onophoudelijk terugtrekken van het geestelijke slagveld. 
Daarom jammerde Paulus in Romeinen 7:21-24, “Zo vind ik dan deze wet in mij: als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens; Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangenneemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” 
Hoe omschreef Paulus zijn lichaam? Hij omschreef het als het “lichaam des doods.” En uw lichaam dan? Is dat ook het lichaam des doods? Natuurlijk! Het lichaam zelf is een lichaam des doods. Het wil alleen zonden begaan en gaan waar zonden overvloedig aanwezig zijn. “Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?” En daarom zei Paulus, “Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde” (Romeinen 7:25-26).
Paulus wijst erop dat er twee wetten zijn. De eerste is de wet van het vlees. Het probeert alleen de verlangens van het vlees te volgen en woont in de gedachten van het vlees die volledig tegengesteld zijn aan wat God behaagt. 
De tweede is de wet van de Geest des levens. De wet van de Geest wil ons leiden naar het juiste pad dat God wil dat we volgen. De wet van de Geest verlangt wat in strijd is met de wet van het vlees. Wij christenen zitten gevangen in het midden van deze twee wetten, terwijl we proberen te beslissen waar we heen gaan. 
Soms blijven we volgen wat ons vlees wil, maar wanneer we onze geest vernieuwen, volgen we Gods werken die verlangd worden door de Geest. De reden waarom we dit doen, d.w.z. ons lichaam als offer aan God te offeren en dan onmiddellijk de dingen van het vlees doen, is omdat we allemaal het vlees hebben. Als zodanig moeten we onze geest altijd vernieuwen door de Heilige Geest.
Hoewel we gered zijn, passen we ons gemakkelijk aan deze wereld aan omdat we nog steeds in het vlees zijn. Omdat iedereen in deze wereld zijn leven leidt in overeenstemming met de wereld, worden we gemakkelijk door hun beïnvloed. Als zodanig is er maar één manier waarop we God kunnen volgen, en dat is door onze geest te vernieuwen. We kunnen leven door onze geest altijd in geloof te vernieuwen. Zo kunnen we onze Heer altijd volgen, totdat Hij terugkomt. 
Als we alleen naar ons vlees kijken, kan niemand van ons de rechtvaardige werken van de Heer volgen en zijn we allemaal verdoemd tot de vernietiging. Maar we kunnen de Heer volgen door onze geest te vernieuwen en met heel ons hart vast te houden aan Zijn gerechtigheid. We moeten onze geest vernieuwen en Hem volgen. Daarom zei Paulus in Romeinen 8:2, “Want de wet des Geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods.” 
Wat de Wet niet kon doen omdat ze zwak was door het vlees, heeft Christus gedaan door Gods gerechtigheid. Zoals Romeinen 8:3 verklaart, “Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.”
God zond Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar deze wereld en veroordeelde onze zonden in Zijn vlees. Dat “Hij de zonde in het vlees veroordeelde” betekent dat al onze zonden werden weggenomen en dat we dus zondeloos werden gemaakt. We werden verlost van onze zonden door in de gerechtigheid van God te geloven. Om te voldoen aan de eisen van de gerechtigheid van de Wet, zond God Zijn Zoon om al onze zonden door Zijn doopsel en bloed aan het Kruis weg te nemen, en om ons van alle zonden van de wereld te redden. 
Na het ontvangen van deze zaligmaking, verschijnen er twee soorten mensen: zij die leven naar het vlees en hun gedachten op de dingen van het vlees richten, en zij die leven volgens de Geest en hun gedachten op de dingen van de Geest richten. U moet begrijpen dat de gedachten van het vlees u naar de dood leiden, maar de gedachten van de Geest leiden u naar het leven en de vrede. Vleselijke gedachten, zijn de vijandschap tegen God. 
We onderwerpen ons niet aan de Wet van God, noch kunnen we dit ooit doen (Romeinen 8:7). Zelfs de wedergeboren rechtvaardigen zullen in de gedachten van het vlees vallen als zij hun denken niet vernieuwen. Als we niet geloven dat God al onze zonden heeft weggenomen en dus onze geest niet vernieuwen, kunnen we gemakkelijk in de werken van het vlees vallen en kunnen we de Heer niet volgen. Daarom moeten we altijd onze geest vernieuwen. 
Paulus zei dat wij, de wedergeboren rechtvaardigen, ofwel in het vlees vallen door de gedachten van het vlees te volgen, ofwel de gedachten van de Geest volgen door onze geest te vernieuwen. We schommelen nu tussen de twee. Maar Paulus zei nog steeds, “Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe” (Romeinen 8:9).
We zijn het geestelijke volk van God. Met andere woorden, we zijn Zijn volk. Ook al volgen we de verlangens van de wereld en richten we ons daaraan in onze zwakheid, we zijn nog steeds de wedergeborenen. We vallen in het vlees wanneer we onze gedachten op de dingen van het vlees richten, maar omdat de Heilige Geest in ons aanwezig is, zijn we het volk van Christus. Anders gezegd, we werden de rechtvaardigen, het volk van God. 
Paulus zei dat onze lichamen door Christus gestorven zijn. En hij voegde eraan toe, “En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil” (Romeinen 8:10). Onze geestelijke gedachten moeten ontwaken. We zijn nog steeds zwak en onze lichamen zullen gemakkelijk verdwalen tot het moment van onze dood. Maar onze geest en gedachten moeten altijd vernieuwd worden door in de gerechtigheid van God te geloven.
Laten we onze ogen richten op Gods gerechtigheid wanneer we ons van het verlangen naar zonde in ons bewust worden. Dan zullen we weten dat de gerechtigheid van de Heer al onze zonden heeft weggenomen. Kijk naar de gerechtigheid van God en geloof. Dank Hem voor het wegnemen van al uw zonden en denk aan Gods werken. Denk na over wat de wil van God is, volmaakt en verheugend voor Hem. Uw geest zal dan altijd vernieuwd worden. 
We moeten onze geest vernieuwen door geloof en onze geest richten op de dingen die God behagen. Dit is hoe de rechtvaardigen moeten leven. Alleen door dit te doen kunnen we de Heer volgen totdat Hij terugkomt. Ik weet dat we allemaal moe zijn van ons dagelijkse leven. Het is moeilijk om te werken en het is moeilijk om naar de kerk te komen. Iedereen loopt tegen moeilijkheden aan. Soms benijd ik Jezus zelfs toen Hij uitriep bij Zijn dood, “Het is volbracht!” Ik ben ervan overtuigd dat wij ook in staat zullen zijn te zeggen, “Het is volbracht,” en vrij zullen zijn van deze moeilijke tijden.
De tweede komst van onze Heer is nabij. Laten we tot die tijd onze geest vernieuwen zonder ons aan te passen aan deze wereld. Want om de Heer te volgen, moeten onze harten vasthouden aan de gerechtigheid van God, en onze geest moet voortdurend vernieuwd worden. Dit is hoe we de Heer kunnen volgen totdat Hij terugkomt. De tijd is nabij.
Ik las onlangs een krantenartikel waarin stond dat het gat in de ozonlaag boven Antarctica drie keer zo groot was als de Verenigde Staten. Ik las ook een ander artikel over het raketverdedigingsinitiatief. Dit systeem is bedoeld om ballistische raketten in de lucht neer te schieten, en de voorlopige experimenten waren succesvol. De implicaties van deze ontwikkelingen zijn duidelijk: het milieu zal in toenemende mate vernietigd worden, zelfs als het destructieve vermogen van de militaire macht vele malen wordt vermenigvuldigd.
Als een land zijn militaire macht vergroot, zouden de rivalen dan niet ook hun militaire macht vergroten om deze toename te evenaren? Geen land in deze wereld zal nutteloos toekijken als de macht van een ander land groeit. Wat zou er gebeuren als er een oorlog zou uitbreken tussen deze grootmachten? 
Toen sommige landen probeerden nucleaire wapens te ontwikkelen, hebben de grootmachten hard geprobeerd ze ervan te weerhouden om deze nucleaire mogelijkheden te verkrijgen. Maar laten we aannemen dat zulke preventieve inspanningen gefaald hebben en dat het land in kwestie in staat zou zijn massavernietigingswapens te verkrijgen en zou dreigen deze te gebruiken. Dan zou de rest van de wereld zeker proberen nieuwe wapens te ontwikkelen om deze situatie aan te kunnen. 
Zulke nieuwe wapens zullen deze wereld verwoesten met krachten die veel groter zijn dan nucleaire wapens. Oorlog wordt niet langer met geweren gevochten zoals in het verleden. Het doden van mensen zal niets zijn; hele steden of hele landen zullen in een oogwenk worden weggevaagd. Een nucleaire oorlog zal niet plaatselijk zijn, maar zal leiden tot een wereldoorlog. Nu al verwoest door zo’n oorlog zal de wereld nog grotere verwoesting te wachten staan in de vorm van natuurrampen. De ozonlaag zal sneller worden vernietigd en vloedgolven en stormen zullen voortdurend ontstaan door ontbossing. Dan zal de antichrist met grote macht verschijnen en deze wereld veroveren.
U zou kunnen zeggen dat ik dit scenario tot het uiterste drijf, maar de menselijke aard is in wezen slecht. Landen formeren legers en ontwikkelen nieuwe wapens die nooit voor goede doeleinden gebruikt kunnen worden. Kernwapens kunnen alleen worden geëvenaard door hetzelfde soort massavernietigingswapens. Landen zullen elkaar aanvallen zodat ze zelf zullen overleven. Andere landen zullen proberen te balanceren tegen een enkel land dat de wereldheerschappij nastreeft. Wat de bedoelingen ook waren, als de nucleaire wapens en militaire grootmachten eenmaal gemaakt zijn, kunnen ze alleen gebruikt worden voor slechte doeleinden.
Lang geleden zei Paulus tegen de gelovigen in Rome dat ze zich niet moesten aanpassen aan deze wereld, maar de Heer moesten volgen door hun hart te vernieuwen. Dit is een zeer geschikte passage voor ons die in deze tijd leven. In deze laatste dagen moeten we onderscheiden wat de goede, verheugende en volmaakte wil van God is, en de Heer volgen met ons geloof.
Hoewel we veel tekortkomingen hebben, is onze Heer de Almachtige God. De Almachtige woont in ons als de Heilige Geest. Hoewel ons fysieke lichaam misschien zwak is, de Heilige Geest in ons is erg sterk. Deze Heilige Geest vernieuwd onze geest door geloof in het Woord zodat we in staat zijn de Heer te volgen. 
Laten we allemaal vertrouwen op de kracht van de Heilige Geest, onze geest vernieuwen en de Heer dienen. Als de Heer naar ons terugkeert terwijl wij Hem dienen, laten we dan met Hem meegaan. Tot de wederkomst van Christus zullen we leven door de gerechtigheid van God te verspreiden. Vernieuw uw geest door in Gods gerechtigheid te geloven.