Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 13] Leef voor De Gerechtigheid van God 

Romeinen 13:1 verklaart, “Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.”
We moeten binnen de grenzen van de sociale normen leven. God gebood ons om diegenen te vrezen en te respecteren die autoriteit hebben in zowel ons geestelijk als vleselijk leven. God geeft niet voor niets autoriteit aan de regeringsfunctionarissen, en daarom mogen we ze niet negeren. We moeten ons herinneren wat Paulus zei, “Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben” (Romeinen 13:8).
Daarom hebben wij gratis boeken uitgegeven en dit prachtige evangelie aan mensen over de hele wereld verspreid.
De Heer zei, “Zo is dan de liefde de vervulling der wet” (Romeinen 8:10). Mensen zijn geobsedeerd door de illusie dat ze in hun religieuze levens trouw de Wet houden. 
God gaf ons het evangelie van het water en de Geest dat Zijn gerechtigheid openbaart om ons van de zonde te redden. We moeten in Gods gerechtigheid geloven, dat getoond wordt in het evangelie van het water en de Geest.
Door dit prachtige evangelie te verspreiden dat onze Heer ons gegeven heeft, schenkt u werkelijk leven aan anderen, omdat het mensen van hun zonden verlost. We mogen geen enkele schuld hebben, behalve de schuld van liefde, ontvangen door de liefde van Jezus Christus.
 


Het is tijd voor ons om te ontwaken 


Vers 11 zegt, “En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben.” We zullen met Christus duizend jaar regeren als ons zwakke lichaam wordt veranderd, d.w.z. wanneer ons lichaam ook wordt verlost. 
We kunnen de overeenkomst zien tussen onze generatie en die van Noach. Een nieuwe golf van homoseksualiteit is begonnen op de universiteiten. Hoe slecht is deze wereld als een mens iemand anders doodsteekt omdat hij de telefooncel veel te lang heeft gebruikt? Veel van dergelijke wrede en slechte daden vinden plaats in deze generatie.
We moeten ons realiseren dat het nu tijd is om wakker te worden. De tijd voor de wederkomst van de Heer is zeer nabij. We moeten scherp zijn en in staat om te onderscheiden hoe dit tijdperk is en we moeten ons realiseren dat de wederkomst van de Heer zeer nabij is. Maar bedenk tegelijkertijd dat er zoveel mensen zijn die zich niet echt bewust zijn van dit tijdperk.
“En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen” (Mattheüs 24:37). Zelfs in de tijd van Noach bouwden mensen huizen, trouwden, begingen allerlei soorten zonden en gingen door met hun dagelijkse bezigheden totdat op een dag plotseling het oordeel van God over hen werd uitgestort. Niemand behalve Noach verwachtte de zware regen, en de vloed vernietigde iedereen behalve de enkelingen die onderdak vonden in zijn ark. Zij die omkwamen ontmoetten Gods vernietigende oordeel terwijl ze vrijelijk aten en dronken, zonder enige verwachting. 
Deze wereld wordt niet alleen blootgesteld aan de gevaren van oorlog, maar ook aan de enorme natuurrampen die over de hele wereld plaatsvinden door de klimaatveranderingen. Zelfs in wat we eten schuilt een ernstig gevaar, en we kunnen niet meer van onze eigen maaltijden genieten zonder ons er zorgen over te maken. Daarom moeten we in dit tijdperk verstandig leven en onthouden dat de zaligmaking van ons lichaam dichterbij is dan toen we voor eerst begonnen te geloven.
 


Heeft u zichzelf gekleed in de zaligmaking van Christus? 


U zou kunnen denken dat de vernietiging van deze wereld niets te maken heeft met het rijk van het geloof, en dat het alles te maken heeft met seculiere politiek en de economie. Maar wereldwijde rampen zijn waarschuwingssignalen voor de vernietiging van de wereld. Deze wereld zal binnenkort te maken krijgen met extreme economische en ecologische moeilijkheden. De Bijbel vertelt ons dat naarmate de wederkomst van de Heer dichterbij komt, we “niemand iets schuldig moeten zijn, dan elkander lief te hebben”, elkaar in liefde helpend, beschermend, leidend en samenwerkend. En we moeten ons realiseren dat onze hoop dichterbij is dan toen we voor het eerst gingen geloven.
We leven in een tijdperk waarin we met hoop moeten leven, terwijl we wachten op de terugkomst van Jezus Christus. 
Waar ligt onze hoop? Onze hoop wordt gevonden in het wachten op de terugkomst van Christus, die ons zal laten herrijzen en zal belonen door met Hem in het Duizendjarige Koninkrijk te regeren, voorafgegaan door de zevenjarige Grote Verdrukking. Naarmate de tijd dichterbij komt, moeten we leven met hoop door de gerechtigheid van Christus. We moeten steeds standvastiger in het evangelie van het water en de Geest gaan staan en het met ons hele hart dienen. We moeten onze missie uitbreiden om het evangelie met elke ziel in de hele wereld te delen.
 

We moeten niemand iets schuldig zijn behalve de liefde voor elkaar 

Ik weet dat er veel leed zal komen door natuurrampen zoals aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Er worden tegenwoordig veel films gemaakt met als thema, de vernietiging van de wereld. Ik denk dat dit komt omdat de wereld waarschijnlijk zo zal eindigen zoals de Hollywood schrijvers het zich hebben voorgesteld, en dit is het bewijs dat de mensen onbewust de naderende vernietiging van de wereld voelen. 
Daarom moeten we ons niet bezighouden met de werken van het vlees maar met de werken van de Geest. 
We moeten geloven dat een leven van de verspreiding van het evangelie van het water en de Geest het prachtigste leven is. Over de hele wereld staan mensen versteld van onze missie. Talloze mensen hebben ons verteld hoe ze door onze missie worden uitgedaagd. Zij kunnen niet geloven hoe wij, een groep van Gods dienaren uit Korea, een klein land, de gerechtigheid van God zo krachtig kunnen verspreiden. Ja, we zijn inderdaad klein en zwak, maar we verspreiden het evangelie nog steeds over de hele wereld omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven, d.w.z. in de gerechtigheid van God. 
Romeinen hoofdstuk 14:8 zegt, “Want hetzij dat wij leven, wij leven den Heere; hetzij dat wij sterven, wij sterven den Heere. Hetzij dan dat wij leven, hetzij dat wij sterven, wij zijn des Heeren.” Paulus zei ook in het vorige vers, “Want niemand van ons leeft zichzelven, en niemand sterft zichzelven” (Romeinen 14:7). We bestaan alleen vanwege onze Heer.
Omdat we door onze Heer in deze wereld geboren zijn en rechtvaardig werden door Zijn gerechtigheid, behoren we Christus toe, of we nu leven of dood zijn. We zullen leven en deze wereld verlaten als dienaren van Christus, nadat we ons leven hebben geleefd voor Gods gerechtigheid. God is blij met ons en heeft ervoor gekozen om ons als Zijn werktuigen te gebruiken om het vreugdvolle nieuws over de hele wereld te verspreiden. Hij heeft dus de grote deur van evangelisatie voor ons geopend. Hij heeft ons in staat gesteld het evangelie door middel van boeken te verspreiden, zonder werkelijk te voet naar elk land te gaan. 
Een serie boeken met het evangelie van Gods gerechtigheid is vertaald en verzonden naar de Engelssprekende wereld, de Spaanssprekende landen, als ook naar elk land in Azië, Afrika en Europa. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe serie boeken, getiteld “Onze Heer die de gerechtigheid van God wordt”, grote geestelijke zegeningen zal geven aan elke ziel in de wereld. Het is verbazingwekkend hoe God werkt om Zijn wil te voltooien door de gelovigen in Zijn gerechtigheid.
De wereld zal uiteindelijk bedekt zijn met dit prachtige evangelie, en zodra het evangelie dat Gods gerechtigheid bevat over de hele wereld verspreid is, zal God elk plan dat Hij voor ons in petto heeft, vervullen.
Dit tijdperk staat aan de vooravond van stormen. Oliecrisissen en wereldwijde financiële paniek kunnen de wereld opnieuw treffen. We moeten trouwer zijn in wat ons is opgedragen om te doen. We moeten het evangelie van het water en de Geest verspreiden totdat het einde van deze wereld komt. Laten we ijverig het evangelie van het water en de Geest verspreiden, zodat niemand in deze wereld buitengesloten wordt om dit evangelie te kunnen horen. We moeten samenwerken en werken voor hetzelfde doel. We moeten werken zoals de driehonderd krijgers van Gideon. Hoewel we met weinigen zijn, zijn we de dapperen soldaten van de Hemel, en God is met ons. 
Iedereen die de vergeving van zonden ontvangt en God dankbaar is, kan gekwalificeerd worden om de gerechtigheid van God te verspreiden. We zullen zegevieren door geloof omdat we Gods gerechtigheid hebben. Zij die in deze gerechtigheid van God geloven, streven altijd de werken van de Geest na en richten hun doelen op geestelijke werken. 
Ik bid dat Gods gerechtigheid over u zal komen.