Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 15] Laten we het Evangelie Over de Hele Wereld Verspreiden

“Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet onszelven te behagen. Dat dan een iegelijk van ons zijn naaste behage ten goede, tot stichting” (Romeinen 15:1-2).
Zij die in Gods gerechtigheid geloven, moeten niet naar hun eigen gerechtigheid zoeken, aangezien Jezus Christus de Zijne ook niet zocht. De rechtvaardigen leven voor het Koninkrijk van God en verspreiden het evangelie voor het welzijn van anderen. Paulus zei dat de sterken de zwakheden van de zwakken moeten dragen in plaats van zichzelf te behagen. 
De gelovigen van Gods gerechtigheid moeten het evangelie prediken zodat zij de zonden van anderen kunnen reinigen met het doopsel en het bloed van Jezus Christus. Dit is de reden waarom God de mensen haat die lui zijn en het evangelie niet verspreiden om zondaars te redden. We moeten daarom niet onze eigen gerechtigheid zoeken, maar Gods gerechtigheid aan anderen verspreiden. We moeten het evangelie van het water en de Geest verspreiden, zodat zondaars gered kunnen worden door geloof. En wij moeten elkaar ook opbouwen. 
 


Bouw het huis van geloof niet op het fundament van iemand anders


Vers 20 verklaart, “En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus genoemd was, opdat ik niet op eens anders fondament zou bouwen.”
Er was iets bijzonders aan het evangelie dat Paulus predikte. Het is dat hij ernaar streefde om alleen het evangelie van het water en de Geest te verspreiden. De gelovigen in Gods gerechtigheid moeten ernaar streven om het evangelie van het water en de Geest te verspreiden, net zoals Paulus deed. Om dit te laten gebeuren, moeten we het welzijn van anderen zoeken in plaats van dat van onszelf. Mensen die het welzijn van anderen zoeken, doen dit omdat zij gekruisigd zijn met Christus en met Hem zijn herrezen. Zij die in Christus geloven, zijn niet dood, maar levend.
“Waarom ik ook menigmaal verhinderd geweest ben tot u te komen. Maar nu geen plaats meer hebbende in deze gewesten, en van over vele jaren groot verlangen hebbende, om tot u te komen. Zo zal ik, wanneer ik naar Spanje reis, tot u komen; want ik hoop in het doorreizen u te zien, en van u derwaarts geleid te worden, als ik eerst van ulieder tegenwoordigheid eensdeels verzadigd zal zijn. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Want het heeft dien van Macedonië en Acháje goed gedacht een gemene handreiking te doen aan de armen onder de heiligen, die te Jeruzalem zijn. Want het heeft hun zo goed gedacht; ook zijn zij hun schuldenaars; want indien de heidenen hunner geestelijke goederen deelachtig zijn geworden, zo zijn zij ook schuldig hen van lichamelijke goederen te dienen. Als ik dan dit volbracht, en hun deze vrucht verzegeld zal hebben, zo zal ik door ulieder stad naar Spanje afkomen. En ik weet, dat ik, tot u komende, met vollen zegen des Evangelies van Christus komen zal” (Romeinen 15:22-29).
 

Paulus was een rondreizende prediker en een bewaker van Gods Kerk

Terwijl Paulus op weg was naar de Kerk van Jeruzalem om haar christenen te dienen, overhandigde hij de bijdragen van Macedonië en Acháje naar hen. Paulus voegde eraan toe dat als de niet-Joden deel hebben gekregen aan hun geestelijke dingen, het hun plicht is om hen ook in materiële dingen te dienen. De heiligen in de Kerk van Jeruzalem bevonden zich op dat moment in de vervolging en konden zichzelf niet bevrijden van hun materiële tekortkomingen. De Kerk van Jeruzalem, die hevig vervolgd werd omdat ze in Jezus Christus geloofde, werd enorm getroost door de niet-Joodse broeders en zusters. 
Zowel in het heden als in het verleden is het een traditie geworden voor Gods kerken om hun rijkdom met de armen te delen in plaats van het voor zichzelf te houden. Vooral de met de Geest vervulde gelovigen kunnen niet alleen voor zichzelf leven. Waarom? Omdat de Heilige Geest in hen woont! Het zijn de wedergeborenen die door de Heilige Geest, die in hen woont, geleid worden. 
Het is prachtig dat de niet-Joodse kerken de Kerk van Jerusalem steunden en financierden. Dit was het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest steunde de Kerk van Jerusalem vanwege het evangelie van het water en de Geest, niet voor individuen, en verleende haar ook materiële verlichting. In die tijd werden in Israël velen geslagen, in de gevangenis gegooid en zelfs gedood vanwege hun geloof in Christus als hun Verlosser. 
In tv-documentaires zien we vaak de overblijfselen van de martelaren in de Catacomben en hun schuilplaatsen in berggrotten. Dat was wat de Kerk van Jerusalem in die tijd moest doormaken. Ook wij moeten Gods kerken een helpende hand bieden wanneer ze met moeilijkheden worden geconfronteerd.
We kunnen het belang van de wederzijdse hulp die de Vroege Kerken aan elkaar verleenden misschien negeren, maar dit was een tijd waarin de gelovigen ondergedoken moesten leven om aan de vervolging te ontvluchten. Alleen de Heilige Geest kon in deze omstandigheden het delen mogelijk maken. Omdat de Kerk van Jerusalem vervolgd werd, was het voor de andere kerken heel normaal om te helpen. Omdat dit het werk van de Heilige Geest was, is het gepast en prachtig.
U, een gelovige in Gods gerechtigheid, zou ook aan zulke werken moeten deelnemen. De kerken van The New Life Mission zamelen geld in en investeren dit in het verspreiden van het evangelie over de hele wereld. Ze hebben allemaal financiële moeilijkheden, maar zij willen nog steeds heel graag het evangelie verspreiden om zielen te redden.
Paulus werkte als tentenmaker om het evangelie van het water en de Geest te prediken. Als er iemand was die voor de kerk kon zorgen die hij stichtte, vertrouwde hij de kerk aan hem toe en ging op weg naar een andere regio om het evangelie te prediken, terwijl hij ondertussen zijn eigen onderhoud verdiende met het maken van tenten. 
Net zoals u niet alleen voor uzelf leeft, zo leven onze predikers ook niet voor zichzelf. Zij die de Heilige Geest in zich hebben, wijden zich aan Gods werken, d.w.z. het redden van de verlorenen van al hun zonden. Zowel de predikers als ook de leken van onze missie, dienen het evangelie door “tenten te maken”, waar ze hun eigen baan hebben om in hun eigen onderhoud te voorzien en tegelijkertijd bijdragen aan de verspreiding van het evangelie, zowel financieel als door vrijwilligerswerk. 
Op deze manier kunnen we veel overeenkomsten vinden tussen het ambt van Paulus, en in de huidige Kerk van God. We hebben dezelfde overtuiging en leven een leven dat de Heilige Geest behaagt. Waar denken we aan als het ijzig koud is? We denken aan onze medechristenen en dienaren van God en vragen ons af of zij last hebben van de kou. Wij, de wedergeboren christenen, zorgen en letten op elkaar. Alle rechtvaardigen in de Bijbel hadden elkaar nodig en dienden samen Gods gerechtigheid. Dit geloofsleven is het ware leven van de rechtvaardigen. 
We hebben met zulke denkwijzen geleefd. Toen we voor het eerst begonnen met prediken van het evangelie van het water en de Geest, moesten we helemaal opnieuw beginnen omdat we niets hadden. We zaten financieel zo krap dat we vaak moeite hadden om een paar honderden dollar bij elkaar te krijgen om de huur en de rekeningen voor het kerkgebouw te betalen. Maar we wijdden ons nog steeds aan onze literaire dienst in dit land. 
Toen we met financiële moeilijkheden werden geconfronteerd, was het God die ze voor ons oploste en ons de vruchten van onze missie liet zien. Omdat de Heilige Geest in ons hart woont, brandt ons verlangen om het evangelie te verspreiden in ons hart, ongeacht de moeilijkheden die voor ons liggen. We willen Gods liefde delen met alle verloren zielen door het evangelie van het water en de Geest te prediken, net zoals Gods kerken en de rechtvaardigen die in de Bijbel staan geschreven. 
We kunnen zien dat de wedergeboren christenen van de Vroege Kerk voor elkaar zorgden en dat wij dat ook doen. Dit is niet mogelijk zonder de leiding van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft de gerechtigheid van God over de hele wereld verspreid door de toewijding van de wedergeborenen en zal dat blijven doen.
 

Zelfs als we worden geconfronteerd met het einde der dagen!

Mensen zeggen dat we nu in het laatste tijdperk leven waarin alle moeilijkheden, geprofeteerd in de Bijbel, zullen worden vervuld. 
Catastrofen en rampen zullen de hele wereld in de laatste dagen overspoelen. Als gelovigen moeten we standvastig in ons geloof in de gerechtigheid van God staan en het evangelie van het water en de Geest ijveriger prediken. Zij die in Gods gerechtigheid geloven, moeten het hart hebben om voor elkaar te zorgen en van elkaar te houden in dit laatste tijdperk. Ons eigen hart mag dan verhard zijn omdat de harten van de wereld verharden, maar we kunnen deze wereld uiteindelijk overwinnen omdat we de Heilige Geest in ons hebben. Wat de omstandigheden ook mogen zijn, we moeten voor Gods kerken en zielen zorgen. We moeten zorgen voor diegenen die onze hulp nodig hebben, van hen houden, aan onze medebroeders en zusters denken en het evangelie tot het einde verspreiden. 
We moeten onszelf wijden aan de zaligmaking van anderen in plaats van onze eigen gerechtigheid te zoeken. Er zijn nog steeds veel zielen, over de hele wereld, die het evangelie van het water en de Geest nog niet gehoord hebben. Mensen, in veel landen, hebben nog nooit het evangelie van het water en de Geest gehoord, noch de kans gehad om Gods gerechtigheid te leren kennen. We moeten onze geest instellen als soldaten die vechten om de verloren zielen en landen te redden met het evangelie van het water en de Geest. Deze missie komt niet voort uit dwang, alsof we door geweld worden gedwongen, maar het komt van nature op in de harten van diegenen onder ons in wie de Heilige Geest woont. 
De Grote Opdracht om het evangelie van het water en de Geest te verspreiden tot het einde van de wereld, is vandaag actief in onze harten. Wat ik u wil zeggen is dat hoe moeilijker deze wereld wordt, God in voldoende mate Zijn Heilige Geest over ons uitstort. We verspreiden het evangelie d.m.v. boeken, e-boeken en luisterboeken, gratis aangeboden aan hen die dorstig zijn naar de waarheid. We zullen voortdurend onze missie wereldwijd voortzetten via internet.
Hoewel we niet rijker zijn dan de Amerikanen of de Europeanen, kunnen we ze toch het evangelie geven dat de gerechtigheid van God bevat. We hebben dezelfde mentaliteit als Petrus die zei, “Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel!” (Handelingen 3:6). 
We kunnen hun gratis het evangelie geven dat de gerechtigheid van God heeft vervuld en dat zij niet kenden. Ook al zijn we er niet beter aan toe dan de rest als we het volgens de maatstaven van de wereld meten, we zijn de dienaren van God die het evangelie kunnen geven dat de gerechtigheid van God bevat. Zij die dit evangelie door onze missie zijn tegengekomen en dit evangelie leren kennen en erin gaan geloven, zullen enorm gezegend worden.
Dit is het internet tijdperk en daarmee heeft God ons een manier gegeven om de hele wereld te bereiken. We hebben gezien hoe dankbaar en blij mensen zijn als wij ze het evangelie geven dat Gods gerechtigheid heeft vervuld. Hoe somberder de wereld wordt, hoe dankbaarder en krachtiger wij zullen worden terwijl we het evangelie van Gods gerechtigheid aan de verloren zielen zullen prediken. Zal de wereld zo eindigen, of zal God ons meer kansen geven om Zijn evangelie te verspreiden? Daarom moeten we hierover nadenken en voor bidden. Alles zal volmaakt vervuld worden door de Heilige Geest. 
Vroeger was ik ook egoïstisch en gaf alleen om mijn vlees voordat ik wedergeboren werd. Niet alleen ik, maar wij waren allemaal zo. Zij die alleen voor het plezier van het vlees leven, zullen beweren dat zij liefde hebben, maar in werkelijkheid kunnen zij anderen niet echt liefhebben. Dit is het verschil tussen diegenen die de Heilige Geest hebben en diegenen die dat niet hebben. Zondaars kunnen alleen voor zichzelf leven, maar diegenen met de Heilige Geest hebben de kracht om voor iemand anders te leven en ze leven ook oprecht voor anderen. De Goddelijke Drie-eenheid geeft Zijn gelovigen de kracht om voor andere zielen te leven. Omdat God in hun harten woont en hen leidt, kunnen ze Zijn rechtvaardige werken doen.
Het maakt niet uit hoeveel kerken er in deze wereld zijn, ze zijn bijna allemaal nu louter seculiere ondernemingen geworden. Zij sparen geld noch moeite om hun extravagante kerken te bouwen en zij hebben enorme budgetten die in de miljoenen lopen en toch wordt slechts een heel klein deel van hun rijkdom aan liefdadigheidswerken gegeven. Ze zijn gek geworden om meer rijkdom uit deze wereld te halen, waarbij ze hun echte missie om zielen van de zonde te redden afdoen als secondair en onbelangrijk. Zij kunnen geen deel uitmaken van de Kerk van God, want Zijn kerk stelt haar eigen belang niet boven die van God. 
De Ware Kerk van God gebruikt haar middelen om open en eerlijk de verloren zielen te redden. Zoals het in de Bijbel geschreven staat, “Zalig zijn de barmhartigen; want hun zal barmhartigheid geschieden” (Mattheus 5:7), God heeft ons het hart gegeven om voor de zielen van deze wereld te zorgen en hun naar de verlossing te leiden, en Hij heeft al deze dingen mogelijk gemaakt. Het evangelie van het water en de Geest is nu samengevoegd in een boekenreeks die is vertaald in bijna 40 talen en meer dan 60 titels, die elk van Gods gerechtigheid getuigen aan diegenen die hun geestelijke dood tegemoet gaan. 
Hoe verheugd zou God zijn als we ernstiger zouden bidden en het evangelie van het water en de Geest aan nog meer zondaars zouden verspreiden om hun te redden voordat deze wereld overspoeld wordt door de Grote Verdrukking en tot haar einde komt. Laten we niet ontmoedigd zijn, maar trouw blijven tot het einde.
Vroeger konden de armen overleven door elkaar te helpen. Maar we zijn nu een tijdperk ingegaan van grenzeloze concurrentie waarin alleen de sterken kunnen overleven. Telkens als we naar deze generatie kijken, zijn we overtuigd van onze plicht dat we het evangelie van het water en de Geest moeten verspreiden onder diegenen die het nog steeds niet hebben gehoord. We hebben allemaal het hart om het evangelie dat vrede zal brengen te verspreiden aan diegenen die vermoeid en uitgeput zijn van hun eindeloze strijd in deze harde wereld. Laten we hen de geestelijke zegening van het evangelie van het water en de Geest brengen. We kunnen voor Christus leven met ons geloof in Gods gerechtigheid, want Hij heeft al onze zonden weggenomen.
Het evangelie dat Gods gerechtigheid bevat, zal zich nu tienvoudig, honderdvoudig, duizendvoudig en een miljoenvoudig sneller verspreiden. We zullen veel werk hebben, dus laten we trouw zijn. Zij die getalenteerd zijn, moeten hun talenten aan de Heer geven en het evangelie aan iedere ziel verspreiden. We moeten allemaal werken om het evangelie volgens onze Godgegeven talenten te verspreiden. We hebben geen macht van onszelf, maar ik geloof dat als we tot God bidden volgens de Heilige Geest die ons beweegt, zal God al onze wensen vervullen.
Christus heeft ons Zijn ware liefde gegeven die de zondaars liefheeft. We zijn van de zonden van deze wereld gered door ons geloof in de gerechtigheid van God. Daarom moeten we harder werken om het evangelie te verspreiden, ook al wordt het moeilijker om in deze wereld te leven. We hebben de plicht om het evangelie aan diegenen te geven die het nog niet hebben gehoord.
God zei, “Ik heb Mijzelven nog zeven duizend mannen overgelaten, die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben” (Romeinen 11:4). Er zijn nog zovelen in deze wereld die het evangelie van het water en de Geest moeten ontvangen. Zoveel zielen, of het nu pastoors, theologen of leken zijn, staan op. 
Dat we voor het evangelie kunnen werken, komt door de liefde van Christus. We hebben nog zoveel werk te doen en soms voelen we ons erdoor overweldigd. Maar we moeten trouwer zijn en het evangelie nog ijveriger verspreiden naarmate we met nog meer moeilijkheden worden geconfronteerd. Dit is het hart van Christus. Ik bid dat u, een rechtvaardige, niet alleen aan uzelf denkt. Als u alleen aan uzelf denkt, is er geen behoefte aan geloof of gebeden omdat u alleen maar voor uzelf probeert te leven en niets te maken hebt met de verloren zielen. Maar als u uw loon moet verdienen om uzelf en andere zielen te onderhouden, wat zou er dan gebeuren? U zou tot God bidden om hulp omdat u zwak bent. 
Dit is hoe ons geloof en onze gebeden groeien. Daarom zegt God, 
“Er is een, die uitstrooit, denwelken nog meer toegedaan wordt; en een, die meer inhoudt dan recht is, maar het is tot gebrek” (Spreuken 11:24).
Het delen van het evangelie van het water en de Geest met anderen is het meest rechtvaardige leven voor christenen. Een geestelijk leven is een leven dat het ware evangelie dat de mensen naar Christus leidt, verspreidt. Laten we voor onze naasten en hun ziel zorgen en het evangelie over de hele wereld verspreiden. Moge de zegen van Gods gerechtigheid altijd bij u zijn. 
Halleluja! Laten we onze Heer prijzen! Ik dank Hem dat Hij ons toestaat Zijn rechtvaardige en goede werken te doen, en dat Hij ons heeft verlost van de macht van de duisternis en ons naar het Koninkrijk van de Zoon leidt.