Search

Preken

Onderwerp 9: Romeinen (commentaren over Romeinen)

[Hoofdstuk 16] Groet Elkaar

De Apostel Paulus zei in zijn epiloog tegen de heiligen in Rome en tegen ons dat ze elkaar moesten groeten. Wie kunnen wij, zelfs in deze tijd, van harte groeten in de Heer? We kunnen met vreugde de predikers en gelovigen groeten die het Woord van God over deze wereld prediken. We kunnen broederschap hebben met diegenen die gered zijn door de boeken van het evangelie van het water en de Geest te lezen. Wij hebben ook de kerken, de gelovigen en de dienaren van God die we in Christus kunnen groeten.
Omdat niet iedereen in het evangelie van het water en de Geest gelooft, kunnen de rechtvaardigen niet iedereen groeten. Er zijn niet zoveel mensen in deze wereld die we met vreugde kunnen groeten. Het is alleen jammer dat er niet zoveel mensen zijn die in het evangelie van het water en de Geest geloven, die we kunnen groeten en waarmee wij een broederschap kunnen hebben in hetzelfde geloof. We kunnen geen broederschap met zondaars hebben die doen alsof ze Gods dienaren zijn in de wereldse kerken. 
Net zoals de zonde en de Heilige Geest niet samen kunnen wonen, kunnen de zondaars en de rechtvaardigen elkaar niet groeten. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen God geestelijke aanbidding aanbieden en voor geestelijke dingen werken. Maar de zondaars die nog niet de verlossing van hun zonden hebben ontvangen, proberen gered te worden door zich aan de Wet van God te houden en dus kunnen zij niet de geestelijke broederschap hebben met de rechtvaardigen. Net zoals een dier en een mens niet met elkaar kunnen praten, kunnen de rechtvaardigen geen geestelijke broederschap hebben met zondaars.
We kunnen zien dat de enige mensen met wie Paulus geestelijke broederschap had, diegenen waren die hetzelfde geloof hadden als hij. We weten dat als iemand een broederschap met Paulus had, dit betekende dat Paulus zijn/haar geloof goedkeurde. Dus dacht ik, “Als ik vandaag naar een bepaalde regio zou gaan, wie zou ik dan moeten bezoeken en groeten?” Ik weet zeker dat ik de Sokcho Kerk zou bezoeken als ik naar Sokcho zou gaan, en de Gangneung Kerk als ik naar Gangneung zou gaan. Ik kan Gods dienaren en gelovigen ontmoeten, broederschap met hun hebben en brood met hun breken. Ik kan daar ook de huizen van mijn broeders en zusters bezoeken en hun groeten. Maar de mensen die ik kan groeten zijn alleen diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, en diegenen met wie ik hetzelfde geloof in de Heilige Geest kan delen. 
We kunnen zien hoe gezegend diegenen zijn wiens geloof door Paulus goedgekeurd is. Hoe geweldig is het dat we het evangelie van het water en de Geest hebben om elkaars geloof te bevestigen en elkaar te groeten. Hebt u het geloof in het evangelie van het water en de Geest waardoor u elkaar kunt groeten? Kunt u zonder enige twijfel aan God belijden dat u geen enkele zonde heeft?
Ik had de kans om de medegelovigen in China te begroeten toen ik daar op bezoek was. Ik bezocht een broeder die aan de oever van de rivier Heran woonde. Zo gauw we de volgende ochtend wakker werden, maakte hij een groot ontbijt voor ons klaar. We zaten aan een enorme ronde tafel, het soort dat wij vroeger gebruikten om iedereen een plaats te geven als de hele familie op bezoek kwam, en daar hadden we een prachtige broederschap met de gelovigen. Er was ook een evangelist in een nabijgelegen stad die ons zo graag wilde ontmoeten. Dus bezochten wij hem en hadden ook broederschap met hem. We kunnen iedereen die in het evangelie van het water en de Geest gelooft, groeten. 
Waar zou ik heengaan als ik de Verenigde Staten zou bezoeken? Ik zou Pastor Sangchan Lee en zijn vrouw bezoeken in Flushing, New York. Ik zou ook The New Life Kerk bezoeken om daar onze broeders en zusters te ontmoeten. Ook in Rusland is er een wedergeborenen kerk die ik een paar jaar geleden heb bezocht. In Japan zou ik het huis van Diacones Soon-Ok Park in Tokyo willen bezoeken. 
We zijn de rechtvaardigen die gered zijn door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest. We zijn niet gered vanwege enige prestaties van ons vlees, maar vanwege de gerechtigheid van God die we door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest ontvangen hebben. 
Zoals u kunt zien, zijn er mensen gereserveerd voor de rechtvaardigen om te groeten, net zoals Paulus een lijst van mensen had om te groeten in Romeinen hoofdstuk 16. Net zoals Paulus, kunnen wij niet elke christen groeten, omdat niet iedereen het juiste geloof heeft, maar alleen diegenen die de gerechtigheid van God kennen en erin geloven. We kunnen niet anders dan God prijzen dat Hij ons het geloof heeft gegeven waarin we kunnen groeten en begroet kunnen worden. 
 


Paulus waarschuwde ons om uit de buurt van deze mensen te blijven


Beginnend bij vers 17 is de tweede vermaning die Paulus ons geeft, om weg te blijven bij mensen die alleen hun eigen buik dienen. “En ik bid u, broeders, neemt acht op degenen, die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer, die gij van ons geleerd hebt; en wijkt af van dezelve. Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen” (Romeinen 16:17-18). Er zijn mensen die niet Christus, maar hun eigen buik dienen. Zij zijn diegenen die ruzie veroorzaken onder de gelovigen en die naïeve mensen bedriegen met gladde praatjes en vleiende toespraken. We moeten zulke mensen niet groeten maar bij hun vandaan blijven. 
Paulus waarschuwde ons om uit de buurt te blijven van zulke mensen, want zij vinden het alleen leuk om ellende te veroorzaken in de kerk, verstoren diegenen die oprecht in God geloven en verzamelen de naïeve mensen alleen om hun eigen hebzucht te voeden. Zulke bedriegende christelijke leiders proberen de mensen onder de zonde op te sluiten door hun volgelingen te leren om volledig de Wet te gehoorzamen. Zij vullen alleen hun eigen buik in de naam van Jezus en misleiden de onschuldigen. Het is niet nodig dat we hun groeten, want zij zijn zitten in dit ambt, alleen om hun eigen buik te dienen. 
 


Het evangelie van het water en de Geest moet verspreid worden in alle landen!


Ten derde sprak Paulus over de noodzaak om het evangelie aan alle landen te verspreiden. Vers 26 zegt, “Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt” Het evangelie van het water en de Geest dat Paulus predikte, is het ware evangelie dat alle landen moeten geloven en gehoorzamen. Het is alleen jammer dat de meeste gebieden waarin Paulus kerken stichtte met diegenen die in het evangelie van het water en de Geest geloofden, nu islamitische gebieden zijn geworden. 
In die tijd ging Paulus naar deze gebieden en vestigde daar kerkleiders onder de gelovigen van het evangelie van het water en de Geest dat de gerechtigheid van God bevat. Het is vergelijkbaar met de manier waarop wij werkers naar onze kerk sturen na ze opgeleid te hebben in onze missieschool. Hoewel de kerken in die tijd hun geloof in “Eén Heere, één geloof, één doop” (Efeze 4:5) behielden, slaagden zij er niet in om hun geloof in het evangelie te behouden, omdat zij het evangelie niet op hadden geschreven.
Op het moment zijn we bezig onze boeken naar het Turks te vertalen. Iemand uit Turkije werd geraakt door onze Engelse edities en bood aan ze te vertalen. We beginnen nu het evangelie van het water en de Geest te verspreiden op de plaatsen waar Paulus zelf ooit het evangelie predikte en Gods kerken heeft opgericht. We prediken hetzelfde evangelie dat Paulus predikte in hetzelfde gebied dat hij had bezocht. Het evangelie dat Paulus predikte, was het evangelie van het water en de Geest dat alle landen kan redden door erin te geloven en te gehoorzamen. 
In het laatste hoofdstuk van Romeinen zei Paulus tegen de heiligen in Rome dat ze elkaar moesten groeten, weg moesten blijven van diegenen die alleen hun eigen buik vullen en het evangelie van het water en de Geest naar alle landen moesten verspreiden.
 

Het Evangelie van het water en de Geest zal ons versterken 

Het vierde dat Paulus noemde was dat dit evangelie van het water en de Geest de wijsheid van God is die ons zal vestigen. “Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt; Denzelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen” (Romeinen 16:25-27). Wat konden de heiligen in Rome vestigen? Het was Paulus’ evangelie van het water en de Geest dat de heiligen in Rome konden vestigen en dat ook deden. Dit evangelie is ook de wijsheid van God.
Het evangelie dat God ons heeft gegeven is Zijn wijsheid. Dit evangelie heeft de macht om alle zonden van zelfs diegenen die vol tekortkomingen zijn weg te nemen. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, worden niet alleen zondeloos gemaakt, maar ook de predikers van dit evangelie, hoe zwak en vol tekortkomingen zij ook mogen zijn. Alleen de wijsheid van God en het evangelie van het water en de Geest, dat daaruit voortkomt, kunnen ons complete wezens maken. Naast dit evangelie is er geen waarheid die iemands ziel, hart, gedachten en lichaam kan versterken. 
Paulus noemde het evangelie niet gewoon “het evangelie” maar hij noemde het “mijn evangelie.” Het evangelie dat Paulus predikte was het evangelie van het water en de Geest, dat geopenbaard werd in zowel het Oude alsook in het Nieuwe Testament. Dit evangelie van het water en de Geest is gebaseerd op het evangelie dat geopenbaard wordt door de profeten in het Oude Testament en dat volbracht werd door Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Daarom zei Paulus dat ‘zijn evangelie’ geopenbaard werd, volgens de openbaring van het mysterie dat geheimgehouden werd in de profetische Geschriften. 
Het evangelie dat Paulus predikte was geïmpliceerd in het offeringssysteem in de Pentateuch van het Oude Testament, vooral in Leviticus, en werd door Jezus Christus in het Nieuwe Testament als Gods gerechtigheid door Zijn doopsel, Zijn dood aan het Kruis en Zijn herrijzenis volbracht. Daarom gaf Paulus alle eer aan “Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie.” 
Het evangelie van het water en de Geest vestigt de heiligen en de dienaren van God. Door dit evangelie worden ons geloof, onze ziel, onze gedachten, ons verstand en ons lichaam gesterkt. Hoe kan ons geloof worden versterkt? Wat maakt dat wij altijd sterk staan als we zwak zijn? 
Ons geloof wordt sterker en sterker omdat we de zaligmaking van Christus hebben ontvangen, Die al onze zonden door Zijn doopsel en bloedvergieten aan het Kruis wegnam. We kunnen zeggen dat we geen zonde hebben voor God omdat ons hart niets meer heeft om zich voor te schamen en met dit onbeschaamde geestelijke geloof, kunnen we het evangelie van het water en de Geest verspreiden aan diegenen die nog steeds aan de zonde gebonden zijn. 
 
 
De laatste vermaningen

Paulus eindigt hoofdstuk 16 met het slotgebed, “Denzelven alleen wijzen God zij door Jezus Christus de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.” Wat verheerlijkt God het meest? Het prediken van de gerechtigheid van God in Jezus Christus, verheerlijkt God het meest. Wij worden ook verheerlijkt als we het evangelie met ons hele hart dienen.
De essentie van Paulus’ boodschap in Romeinen 16 is deze: groet elkaar, blijf uit de buurt van diegenen die alleen hun eigen buik vullen, verspreid het evangelie naar alle landen. Dit was de laatste vermaning die Paulus aan de kerk van Rome gaf. Het evangelie van het water en de Geest dat Paulus predikte, heeft de kracht om ons op elke manier te sterken. Dit is waar wij in geloven. Het geloof in het evangelie van het water en de Geest is hetzelfde geloof dat de apostels in de Bijbel hadden en waar onze eigen kerk nu in gelooft. 
Kunt u de gelijkheid voelen? Ik ben verbaasd wanneer ik de Bijbel lees en besef dat wij hetzelfde geloof hebben als de Bijbelse figuren die tweeduizend jaar geleden leefden. 
Heeft u er al eens over nagedacht met hoeveel mensen wij iedere dag het evangelie delen? We delen het evangelie met maar liefst tweeduizend mensen per dag. Deze tweeduizend mensen zullen zich gauw vermeerderen tot tienduizend als de nieuwe wedergeboren heiligen in elk land het evangelie aan hun buren prediken, en de deze tienduizend mensen hoeven het maar één keer te delen om het twintigduizend te laten worden. Zoals u kunt zien, is het prediken van het evangelie aan de hele wereld toch niet zo’n onmogelijke taak. 
Het belangrijkste kenmerk van onze boeken over het evangelie van het water en de Geest is natuurlijk dat zij niet verdwijnen maar opgeslagen worden, en dat hun betekenis niet verandert, ongeacht hoeveel mensen onze boeken ook lezen. Als er een boek is dat het evangelie van het water en de Geest bevat, zullen veel mensen het lenen en lezen en het evangelie zal zich verspreiden. De dag waarop het evangelie de hele wereld zal bereiken, is niet ver weg. 
De gerechtigheid van God die u hebt door uw geloof, is het evangelie van het water en de Geest waarvan zelfs diegenen in de ontwikkelde landen zich niet bewust van zijn. Het ware evangelie dat we met de hele wereld willen delen, is een mysterie dat deze wereld niet kent, en daarom willen wij heel graag het geheim van de zaligmaking onthullen aan al diegenen die in hun zonden smoren. Deze gerechtigheid van God die wordt getoond in het evangelie van het water en de Geest, is zo duidelijk dat iedereen die dit evangelie accepteert God zal danken en verheerlijken.
Sommige mensen vinden het vreemd dat wij herhaaldelijk praten over het evangelie van het water en de Geest. Maar hoe vaak we het ook herhalen, het wekt nog steeds vreugde en dankbaarheid op in onze ziel. Omdat er zoveel christenen zijn die nog steeds gebonden zijn aan de zonde, prediken wij het evangelie van het water en de Geest herhaaldelijk aan de hele wereld. Omdat dit evangelie het evangelie is dat door de apostels, inclusief Paulus, werd overgeleverd, zouden alle zielen in dit evangelie moeten geloven. We moeten luisteren en het evangelie van het water en de Geest in ons hart graveren, omdat het essentieel is voor elke christen. 
We delen het evangelie met meer dan tweeduizend mensen per dag via onze boeken, zowel gedrukt als elektronisch en onze website. We zijn ervan overtuigd dat als het zaad van de waarheid op goede aarde valt, het in staat zal zijn om een oogst te produceren, dertig, zestig of honderd keer meer dan wat er werd gezaaid. Eén persoon kan het evangelie aan tientallen mensen prediken en elk van deze mensen kan het evangelie vervolgens aan tientallen anderen prediken en het evangelie verspreiden onder een groot aantal mensen. 
Als we horen dat ons evangelie wordt verspreid onder meer dan tweeduizend mensen per dag, wordt ons hart gevuld met Gods gerechtigheid. Ik dank God dat Hij voor ons de weg heeft geopend om dit evangelie over heel de wereld te verspreiden. Ik bid dat God het geloof van Zijn dienaren nog meer zal versterken.
Het evangelie van het water en de Geest dat nu over de hele wereld verspreid wordt, is een nieuwe golf van waarheid voor de zaligmaking. Dit evangelie is de enige manier om de Heilige Geest te ontvangen en om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Hoe hard u ook zoekt in seculiere religies, u zult het evangelie van het water en de Geest niet vinden. 
Mensen over de hele wereld zullen God danken omdat zij nu in Zijn gerechtigheid kunnen geloven door het evangelie van het water en de Geest. Iedereen die onze boeken leest zal uitroepen, “Ah! Zo heeft Jezus mij van mijn zonden gered!”, want zij hadden van tevoren nog nooit van dit evangelie gehoord. 
Diegenen die verlost willen worden van de slavernij van de zonde en diegenen die eindeloos verlangen om de Heilige Geest te ontvangen, zullen de volledige vergeving van hun zonden en de gemoedsrust ontvangen als zij uiteindelijk het evangelie van het water en de Geest kennen en het accepteren. Vanaf dit moment zal het evangelie van het water en de Geest zich naar elk land van de wereld verspreiden. 
Mijn hart is vervuld met vreugde dat het evangelie van het water en de Geest zich over de hele wereld verspreid. Hoewel ik het evangelie dien, weet ik dat ik nog steeds vol zwakheden en tekortkomingen ben. Maar omdat ik volledig in het evangelie van het water en de Geest geloof en Gods gerechtigheid ken, zal ik altijd nieuwe kracht van de Heer ontvangen zodat ik Zijn evangelie kan blijven dienen. Het evangelie is nu in meerdere landen binnengedrongen en meer mensen hebben onze boeken gelezen en zijn verbaasd over zo’n perfect evangelie.
De mensen over de hele wereld die in Gods gerechtigheid geloven, zijn gered geworden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. De reden waarom wij als hele en complete mensen kunnen staan, ondanks onze zwakheden, is omdat we in onze Heer geloven, de gerechtigheid van God. Wij zijn Gods werkers. We proberen niet alleen onze vleselijke buiken te bevredigen, maar het ware geloof over de hele wereld te verspreiden. Ik zegen en hoop dat veel rechtvaardige gelovigen zullen opstaan om ons te helpen met de verspreiding van het evangelie over de hele wereld. 
Net als Paulus kunnen wij het evangelie van het water en de Geest verspreiden ongeacht wanneer de Heer terugkomt. Laten we samen hard werken voor deze Grote Opdracht. Als wij het evangelie naar de uiteinden van de aarde verspreiden, zal de Heer komen volgens Zijn belofte en ons naar huis brengen. We moeten aandachtig luisteren naar wat Paulus ons vermaande, elkaar groeten en bemoedigen. Hoewel we tekortschieten in onze daden, worden we geestelijk enorm gesterkt door ons geloof in Gods gerechtigheid. We zullen ontdekken hoe eerlijk en zeker ons geloof in het evangelie van het water en de Geest werkelijk is. We zijn de ware gelovigen in onze Heer, die de volmaakte gerechtigheid van God is. 
Als we naar deze wereld kijken met ons geloof in Gods gerechtigheid zien we dat er nog heel veel te doen is. We kunnen allemaal onze levens leiden door het evangelie over deze wereld verspreiden, terwijl we God loven met ons geloof in Christus die de gerechtigheid van God is. 
Halleluja! Ik prijs voor altijd onze Heer, de gerechtigheid van God!