Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 2-5] Wie Is Gered van de Zonde? (Openbaringen 2:8-11)

Wie Is Gered van de Zonde?
(Openbaringen 2:8-11)
 
Deze passage is de brief van de Heer aan de Gemeente van Smyrna in Klein-Azië, een gemeente die materialistisch arm was, maar desalniettemin geestelijk rijk in het geloof. De heiligen en dienaren van God verdedigden hun geloof ondanks dat zij door de Joden vervolgd werden en zelfs in hun verdrukking van de dood, ontkenden zij de Heer en Zijn evangelie van het water en de Geest niet. Zij vochten en wonnen door in het Woord van God te geloven.
De Heer zei de heiligen van de Gemeente van Smyrna, dat ze geen angst moesten hebben voor het leed dat komen zou, maar dat ze tot de dood getrouw dienden te zijn, terwijl Hij hun de kroon des levens beloofde.
God zei tegen Zijn volk dat ze moesten vechten en de valse doctrines van degenen die zichzelf profeten noemen overwinnen, moesten overwinnen. We moeten weten welk soort geloof nodig is om van al onze zonden verlost te worden. We moeten ons realiseren dat het evangelie van het water en de Geest het ware evangelie is, en met dit geloof moeten we tegen de valse doctrines en leugens, die de huidige Christelijke wereld plagen, vechten en deze overwinnen. Toen de hele wereld door Satan bedrogen was, zond God onze Heer om het evangelie van het water en de Geest te volbrengen. Hij heeft ook degenen die erin geloven, van al hun zonden gered. We moeten ons deze waarheid realiseren en erin geloven.
Wie zijn de mensen die van al hun zonden voor God gered zijn? Het zijn niet de krachtige of sterke mensen maar degenen die van al hun zonden verlost zijn door slechts in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Dit zijn de mensen die gevochten hebben en de valse doctrines en leugens overwonnen hebben door het evangelie van het water en de Geest te kennen en erin te geloven. God zal de zegen van het voorkomen van de tweede dood geven aan degenen die in dit evangelie geloven en de valse doctrines overwinnen.
 
 

God’s Zaligheid wordt Gegeven aan Degenen die Overwinnen
 

Zoals het Woord van de Openbaringen ons vertelt, “Die overwint, zal van den tweeden dood niet beschadigd worden.” Slechts degenen die overwinnen zal God een nieuw leven en Zijn Nieuwe Koninkrijk geven. Omdat we twee oren hebben, horen we twee verschillende verhalen, d.w.z. we horen de waarheid en de leugen tegelijkertijd. Tussen het Woord van God en dat van Satan, wordt ons lot bestemd door die waarvan we het woord accepteren en die waarvan we het woord verwerpen.
Daarom moeten we allen in het evangelie van het water en de Geest geloven, en met dit Woord van de waarheid en ons geloof erin moeten we vechten en de valse leren overwinnen. Omdat iedereen in deze wereld lijdt onder het gewicht van de zonde, zoeken we het evangelie van het water en de Geest dat ons volledig van onze zonden kan verlossen, en we moeten het vinden. Maar er zijn velen die de waarheid niet kunnen accepteren vanwege de leugens die hun reeds door de valse leraren geleerd zijn. De veronderstelde zaligheid die door deze valse profeten geleerd wordt, is gebaseerd op de bewering dat als je niet zondigt, je gezegend zou worden.
Maar in wezen zijn we voorbestemd te zondigen; het is onze onvermijdelijke natuur om te zondigen, en dus kunnen we slechts aan de zonden van deze wereld geketend blijven. Als het hart van de zondaars dus aan de zonden van de wereld geketend is door de valse profeten, hoe kunnen de zondaars dan ooit in God geloven en van hun zonden gered worden? Zij moeten naar de kerk van God terugkeren, het Woord van het evangelie van het water en de Geest horen, en de ware rust in hun hart ontvangen door de verlossing van hun zonden. Veel mensen in deze wereld zoeken naar de ware kerk van God en verlangen naar hun zaligheid, maar de meesten falen het te vinden en komen in plaats ervan terecht in de kerk van de Wet en dit is waarom zij verdoemd zijn om naar de hel te gaan.
Welke kerk is dan de kerk van God die de zondaars werkelijk nodig hebben? Een kerk die het evangelie van het water en de Geest heeft verstoten en het niet langer preekt, is geen kerk van God. De kerk van God waarvan in de Bijbel gesproken wordt, preekt Jezus’ doopsel en Zijn bloed aan het Kruis. De ware kerk van God legt accuraat uit en leert precies hoe Jezus alle zonden van de wereld op Zich nam en hoe Hij ze liet verdwijnen, alles met het evangelie van het water en de Geest. Iedere zondaar die van zijn/haar zonden verlost is, heeft dit gedaan door het geloof dat komt door het luisteren naar het evangelie van het water en de Geest door de kerk van God.
En toch zijn er veel Christenen, die doordat ze het evangelie van het water en de Geest nog nooit gehoord hebben of omdat ze niet in contact komen ermee, niet in staat geweest van al hun zonden gered te worden. Maar God vertelt ons dat Hij degenen die in het evangelie van het water en de Geest van de zonden en degenen die de valse evangelie’s aanvechten en overwinnen, zal verlossen van de zonde. God heeft ons belooft dat degenen die overwinnen niet beschadigd zullen worden door de tweede dood.
De ware verlossing van de zonde is slechts verkrijgbaar voor degenen die tegen de valse leraren staan en hun overwinnen. Als we de valse leren niet kunnen overwinnen, zullen we uiteindelijk de gevangenen van Satan worden, gebonden door de zonde en voorbestemd tot de hel, omdat we geboren worden als zondaars. Daarom zei God tegen iedereen om de vijanden in onze geestelijke strijd voor de zaligheid te overwinnen.
Er wordt gezegd dat sommige dieren zoals leeuwen of tijgers, hun welpen opvoeden door ze met opzet een heuvel af te duwen en hun deze weer zelf omhoog te laten klimmen. Slechts de welpen die het halen om de heuvel weer op te klimmen, zullen opgevoed worden. Zo heeft God ons ook het evangelie van het water en de Geest gegeven en slechts degenen die vechten en de valse leren overwinnen met dit evangelie, zullen door Hem in de Hemel worden toegestaan.
Onze zaligheid komt niet door ons eigen bloed en vlees. We kunnen slechts van de zonde gered worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. De ware zaligheid wordt bereikt door het geloof in het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis. Als ons hart in het doopsel en het bloedvergieten van de Zoon van God (die alle zonden van de wereld heeft weggenomen) gelooft, zullen we gered worden van al onze zonden en worden we verlost van onze zekere vernietiging. Iedereen die de Hemel binnengaat, doet dit door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, en iedereen die in de hel eindigt, doet dit door er niet in te geloven. Daarom moeten we allen in het evangelie van het water en de Geest geloven en de valse evangelies verwerpen.
Door valse leren en leugens te verspreiden, probeert Satan te voorkomen dat mensen gered worden door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Wat zijn deze valse leren dan? De valse evangelie’s zijn de evangelie’s die leren dat Jezus niet alle zonden van de wereld met Zijn doopsel wegnam. Zij leren dat terwijl Jezus onze erfzonde wegnam, onze dagelijkse zonden gereinigd moeten worden door onze dagelijkse gebeden van berouw. Deze leren hebben misschien zin op religieus gebied, maar als we naar het ware evangelie van het water en de Geest kijken, zijn ze gewoon fout.
De verlossing van iedereen komt door in het evangelie van het water en de Geest te geloven; valse evangelie’s zullen ons nooit van de zonde verlossen. Daarom moeten we deze valse leren aanvechten en overwinnen. Tegen Satan te vechten, betekent om tegen de onwaarheid te zijn. We moeten dus beslissen of we in het evangelie van het water en de Geest geloven of de valse evangelie’s en nadat we de beslissing hebben genomen, moeten we de andere aanvechten. Zelfs zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen niet Satan overwinnen als hun geloof slechts lauw blijft.
Veel van de mensen die gered zijn, hebben gedebatteerd tussen het Woord van God en dat van Satan. Hun zonden waren slechts vergeven toen zij besloten in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Iedereen die gered is, vanaf het allerbegin van de schepping tot nu, zijn mensen die vechten en de valse evangelie’s overwinnen. We moeten allen het evangelie van het water en de Geest vinden, de valse evangelie’s verwerpen, en verlost worden van al onze zonden door het geloof.
 


Wat Zijn de Valse Evangelie’s?

 
Laat ons eens, ter illustratie, aannemen dat er een dorp is waar iedereen die er leeft, maar een oog heeft, en dat een bezoeker met twee ogen naar dit dorp komt. De mensen in het dorp zouden deze bezoeker met twee ogen ‘vreemd’, ‘abnormaal’, ‘erg anders’ of misschien zelfs ‘ketters’ noemen. De reden waarom zij de bezoeker als een ketter veroordelen is omdat hij van degenen verschilt, die in dit geval de absolute meerderheid vormen. Zo heerst er ook de neiging in deze wereld waar “de meerderheid regeert” of om het anders te zeggen, waar “de waarheid tot de meerderheid behoort.” Maar we moeten ons realiseren dat zulke standaards van oordeel en conclusies tamelijk verkeerd zijn.
In de eeuwige wereld, is de waarheid niet beslist door de meerderheid, maar op absolute, fundamentele standaards. Waar kan deze waarheid dan gevonden worden? Het kan gevonden worden in de verlossing van de zondaars en hun verlossing van de vernietiging. Iedereen die rechtvaardig geworden is, is dit doordat hij/zij gered is van zijn/haar zonden, na met zijn/haar oren, de waarheid van het evangelie van het water en de Geest gehoord te hebben, en met zijn/haar hart in dit evangelie is gaan geloven.
Maar omdat al zo lang zoveel mensen voor de valse evangelie’s gevallen zijn, noemen zij het vreemd of zelfs ketters als de echte waarheid voor hun onthuld wordt en verwerpen ze het. Maar het evangelie van het water en de Geest dat zij verwerpen is het evangelie van de waarheid dat geopenbaard wordt, waarin geloofd werd, en dat in de Apolistische Tijd door de apostels zelf gepreekt werd. Het probleem van de zonde kan slechts opgelost worden door in het evangelie van het water en de Geest voor God te geloven.
Jezus, onze Waarheid, nam in een keer de zonden van de wereld op Zich met Zijn doopsel van Johannes, een nakomeling van Aaron, en vergoot Zijn bloed aan het Kruis voor ons. Het Woord van God draagt getuigenis dat Jezus alle zonden van de wereld met Zijn doopsel droeg. Daarna stierf Hij aan het Kruis, herrees van de dood, en steeg op naar de Hemel waar Hij nu aan de rechterkant van God zit. Deze waarheid werd tweeduizend jaar geleden vervuld, toen Jezus de Heer van de waarheid werd door alle zonden van de wereld op Zich te nemen met Zijn doopsel en Zijn bloed aan het Kruis.
En toch weten degenen die door leugens zijn bedrogen, nog steeds niet dat met hun geloof in Jezus hun volledige verlossing van de zonden komt; of erger nog, veel zielen in de huidige Christelijke wereld zijn verloren in zonde, verward door de valse evangelie’s. Daarom moeten zij die in het ware evangelie geloven, dit evangelie zelfs meer en verder preken en verspreiden. Slechts door dit ware evangelie te horen, kunnen mensen van hun zonden verlost worden.
De waarheid die geopenbaard wordt in de Bijbel is het evangelie van het water en de Geest (Mattheus 3:13-17, Efeziers 1:13). In de bovenstaande passage prees God de Gemeente van Smyrna, terwijl Hij zei dat ondanks hun materiële armoede, zij rijk in hun geloof waren. Maar Hij noemde de Joden de dienaren van Satan, omdat zij nog steeds weigerden Zijn evangelie van de verlossing in hun hart te accepteren alhoewel zij beweerden dat zij in God geloofden. Zij geloofden niet in Jezus als de Zoon van God en hun Verlosser, zelfs al had onze Heer al hun zonden weggenomen met het evangelie van het water en de Geest. Omdat zij nog steeds niet het feit accepteerden dat Jezus hun zonden had weggenomen, zelfs als zij beweerden in de Jehova God te geloven, bleven er zonden in hun hart.
Zulke mensen beweren met hun lippen dat zij in God geloven, maar in werkelijkheid zijn zij een ‘synagoge van satan’ die niet in Hem gelooft. Degenen die niet Zijn verlossing in hun hart hebben geaccepteerd, zelfs als zij beweren dat zij in Jezus geloven, behoren ook tot deze synagoge van Satan.
Er bestaan in deze wereld twee synagoges: een van Satan, en de ander van God. Als de Heer terugkomt, zal de synagoge van Satan voor altijd vernietigd worden, en de synagoge van God zal voor altijd gezegend worden. God zal met andere woorden, de rechtvaardigen van de zondaars scheiden. Niet iedereen die beweert in Jezus te geloven als zijn/haar Verlosser zal naar de Hemel gaan.
Dit wordt duidelijk aangetoond in wat Jezus ons zegt in Mattheus 7: 21-23: “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: ‘Heere, Heere!’ zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: ‘Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?’ En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: ‘Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!’”
We kunnen met andere woorden niet zeggen dat de Hemel gegarandeerd is aan iedereen die beweert in Jezus te geloven en die Zijn naam roept. Zij zijn uiteindelijk de dienaren van Satan die tenslotte naar de hel zullen gaan als zij niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, zelfs als zij in Jezus als hun Verlosser geloven. Het is slechts gepast en juist dat zij naar de hel zullen worden gezonden omdat zij de valse evangelie’s volgen, ook al beweren zij dat ze in Jezus geloven.
Zij die zonde hebben en daarom tot Satan behoren, zijn gedoemd naar de hel te gaan. Maar voor degenen die de verlossing van al hun zonden ontvangen hebben door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zullen de poorten des Hemels geopend worden. Iedereen die in Jezus gelooft, moet de Hemel binnengaan door in het evangelie van het water en de Geest te geloven.
Om gered te worden van de zonden van de wereld, moeten we niet alleen een duidelijke kennis hebben van onze zonden, maar ook van de geestelijke mogelijkheid om de waarheid van de leugens te onderscheiden. Om dit te doen, moeten we in het geschreven Woord van God geloven en erin aanwezig zijn. Als u niet in het meer van vuur geworpen wilt worden, moet u de valse evangelie’s volgens het geloof verwerpen. U moet uw strijd tegen de valse evangelie’s overwinnen. En om uw overwinning van geloof te verzekeren, moet u weten wat het evangelie van het water en de Geest is. Slechts dan kunt u de tweede dood voorkomen, en slechts dan kunt u het Paradijs van God binnengaan.
2 Johannes 1:7 vertelt ons, “Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.” De verleider verwijst hier naar degenen die ontkennen dat Jezus Christus naar deze aarde kwam in het vlees. Anders gezegd, het zijn degenen die ontkennen dat de Heer die in het vlees kwam, de Zoon van God is, dat Hij alle zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel in de Jordaan en dat Hij voor ons in de plaats veroordeeld werd met Zijn bloed aan het Kruis.
Zij die deze feiten niet accepteren, dat Hij alle oordelen van ons heeft weggenomen voor onze zonden, zijn de verleiders en de dienaren van Satan. Dit zijn de vijanden van God en de getrouwe dienaren van de Duivel. Zij verwarren en leiden veel mensen tot de vernietiging door hun valse evangelie’s te leren en te verspreiden en door tegen het ware evangelie van het water en de Geest te zijn.
Zij die beweren in het evangelie van het water en de Geest te geloven en toch niet in de geestelijke strijd vechten tegen het valse evangelie van Satan, zullen uiteindelijk de vijanden worden van het Koninkrijk van God en Zijn volk. Zulke mensen interesseert het niet of hun volgers in het evangelie van het water en de Geest geloven of niet. Alles wat hun interesseert is slechts hun eigen heerlijkheid en weelde. Dit zijn de valse dienaren die slechts hun eigen buik willen vullen. Zij zijn het die tot de Antichrist behoren, waarvan de Bijbel spreekt.
 
 
Het bedrog van de Ketters
 
Ezkiel 13:17-18 zegt, “En gij, mensenkind, zet uw aangezicht tegen de dochteren uws volks, dewelke profeteren uit haar hart, en profeteer tegen haar; En zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Wee die vrouwen, die kussens naaien voor alle okselen der armen, en maken hoofddeksels voor het hoofd van alle statuur, om de zielen te jagen! Zult gij de zielen Mijns volks jagen, en zult gij u de zielen in het leven behouden?” Uit deze passage blijkt hoe de dienaren van Satan zoeken om iemand’s ziel weg te stelen.
De passage vertelt ons dat de dienaren van Satan magische spreuken op de mouwen van de mensen naaiden. In de Statenvertaling is deze passage vertaald als “Wee die vrouwen, die kussens naaien voor alle okselen der armen.” Wat moet dat ongemakkelijk en raar zijn om kussens in de mouwen genaaid te hebben, en wat zal dat gek uitzien voor anderen. Degenen die, zelfs als zij het evangelie van het water en de Geest niet kennen of erin geloven, de leiding over de kerk gekregen hebben, zijn precies zo: ongemakkelijk, raar en geen gezicht. Waarom? Omdat deze kerkposities niet geschikt voor hun zijn. Zij weten dat zij niet eens gerecht zijn of wedergeboren, want zij geloven nog niet in het evangelie van het water en de Geest.
Hoe konden zij dan ooit voor de Heer werken? Het eerste ding dat u daarom doen moet om de werken van God te doen, is om de verlossing van uw zonden te ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, u te verzekeren dat de Heilige Geest in uw hart aanwezig is en dan voldoende getraind te worden in het Woord van God en Zijn waarheid voor u om iedere positie aan te nemen in de kerk.
Door de Bijbel verteld God ons, Zijn volk, dat we moeten vechten en de valse profeten moeten overwinnen door in Zijn waarheid te geloven. Wedergeboren te zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, wordt niet behaald door niets te doen. Iemand kan de gerechtigheid van God bereiken door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Mattheus 11:12 verklaart, “En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelve met geweld.” Degenen die geweld gebruiken, zullen het Rijk van de Hemel binnengaan, geweld in hun strijd tegen de onwaarheid wel te verstaan. U moet eraan denken dat slechts door het evangelie van het water en de Geest in uw hart te accepteren en door de valse leren te overwinnen, u volledig gered kunt worden, en slechts dan kan de Heilige Geest in uw hart aanwezig zijn.
Om de volledige zaligheid te bereiken, moet men vechten en de onwaarheid overwinnen met God’s Woord van waarheid. Deze wereld is het slagveld tussen de krachten van de waarheid en de krachten van de onwaarheid, tussen degenen die wedergeboren zijn en degenen die dat niet zijn. Deze wereld werd het slagveld tussen God en Satan omdat Adam en Eva meer in de leugens van de Duivel gingen geloven dan in het Woord van God, terwijl God hun het leven had gegeven.
De tegenwoordige tijd is bijzonder gevaarlijk omdat Satan, wetend dat zijn dagen geteld zijn, probeert te vookomen dat mensen in het evangelie van het water en de Geest gaan geloven door hun te verwarren met valse profeten, hun te bedriegen met valse wonders, en hun te misleiden met zijn valse werken die vermomd zijn als de werken van de Heilige Geest. “En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts” (2 Korinthiers 11:14). Gewonnen over de voornaamste religies, staat Satan nu tegen de rechtvaardigen. Alhoewel nu het tijdperk is waar de leugens de waarheid verduisteren, zullen degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven uiteindelijk bevrijd worden van alles wat onwaar is, en tenslotte zullen ze overwinnen.
Om van al onze zonden gered te worden, moeten we in het evangelie van het water en de Geest geloven, en wegblijven van de valse leren die beweren dat we dagelijks berouw moeten tonen voor de vergeving van onze zonden. God heeft ons beloofd dat degenen die zulke leugens met Zijn waarheid overwinnen, geen tweede dood zullen lijden. Laat ons net als de heiligen van de Gemeente van Smyrna voor ons streven om ons geloof voor God te verdedigen, zodat wij ook door Hem geprezen zullen worden voor onze getrouwheid aan de Heer.ac