Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 3-3] Brief aan de Gemeente van Filadelfia (Openbaringen 3:7-13)

Brief aan de Gemeente van Filadelfia
(Openbaringen 3:7-13)
“En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:‘Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend. Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb. Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen. Zie, Ik kom haastelijk.’ Houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”
 
 

Bijbelverklaring

 
Vers 7: “En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:”
De Heer regeert over het Koninkrijk der Hemel als de Koning van iedereen. Hij is God met het absolute gezag en de macht; wat Hij opent kan niemand sluiten, en wat Hij sluit, kan niemand openen. De Heer is de volmaakte God die naar deze aarde kwam en die de zondaars van al hun zonden verloste met het evangelie van het water en de Geest. De poort van de Hemel kan slechts geopend worden met de sleutel van het evangelie van het water en de Geest dat gegeven werd door de Heer. Niets anders kan het openen, want alles wat tot dit Koninkrijk behoort, is afhankelijk van onze Heer God.
 
Vers 8: “Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.”
De Heer heeft de deur van het evangelisme geopend door de kerk van God. Dusdanig kan niemand de deur sluiten zonder toestemming van de Heer. De heiligen moeten daarom tot het allerlaatste, wanneer de Heer wederkomt, aan hun eerste geloof vasthouden. Dit is het soort geloof dat de dienaren van God en Zijn heiligen moeten hebben. Hun geloof moet niet het soort zijn waarvan het begin groot is maar wat uiteindelijk dood is. Zij moeten vasthouden aan hun eerste, onveranderde geloof dat de Heer hun gegeven heeft.
Het geloof van de heiligen, is het geloof in het evangelie van het water en de Geest, het geloof dat gelooft in het feit dat het Koninkrijk van onze Heer naar zowel deze aarde en de Nieuwe Hemel en Aarde komen zal, en dat we allen voor altijd in dit Koninkrijk zullen leven. De heiligen moeten aan dit geloof vasthouden tot op dag dat zij de wederkomende Heer zullen ontmoeten.
De dienaren en de heiligen van de Gemeente van Filadelfia hadden maar waren zwak. Zij hadden ook veel tekortkomingen. Het belangrijkste is echter dat zij zich aan het Woord van God hielden en niet de naam van de Heer verloochenden.
 
Vers 9:“Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.”
God zei dat Hij de valse gelovigen op hun knieën zou brengen zodat zij zouden weten hoeveel God de Gemeente van Filadelfia werkelijk liefhad, een kerk van Hem.
“De synagoge des Satans,dergenen, die zeggen dat zij Joden zijn, en zijn het niet” verwijst naar de Joden die van zichzelf meenden dat zij God met hun geloof verheerlijkten. Maar veel van hen, deden het in feite niet. In tegendeel, zij waren de dienaren van Satan geworden en hinderden de kerk van God en Zijn heiligen.
We moeten ons realiseren dat nu evenwel als vroeger, veel van degenen die de naam van Jezus roepen en Hem aanbidden, zich ook in Satan’s dienaren hebben gekeerd, terwijl ze door de Duivel gebruikt worden als zijn instrument. God toonde bijzondere liefde voor de dienaar van de Gemeente van Filadelfia die Hij liefhad en gebruikte als Zijn vat van eer.
 
Vers 10: “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.”
In het bijzonder prees de Heer de dienaar van de Gemeente van Filadelfia voor het houden van Zijn gebod tot de lijdzaamheid. Zonder dit soort van bijzonder geduld, kunnen we in feite niet wachten op de vervulling van het hele Woord van God’s beloften. Om Zijn gebod van lijdzaamheid te houden, moeten we daarom het absolute geloof in het Woord van God hebben. Voor haar lijdzaamheid gaf de Heer de Gemeente van Filadelfia een speciale beloning. Deze speciale beloning was dat God de Gemeente van Filadelfia van het uur des oordeels zou behouden. Het uur des oordeels verwijst hier naar de hindering van de Antichrist.
 
Vers 11: “Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”
Omdat de terugkeer van de Heer op handen is, moeten de heiligen hun geloof in het evangelie van het water en de Geest verdedigen en houden. Zij moeten ook geloven en wachten op hun hoop voor de Nieuwe Hemel en Aarde die door de Heer beloofd werd. De dienaren van God moeten met de heiligen zijn en hun ervan weerhouden dat ze hun geloof verliezen, zodat hun beloning van God niet gestolen kan worden.
 
Vers 12: “Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.”
Zij die Satan overwinnen, zullen zich toevoegen aan de zuil van de martelaars. Hun namen zullen ook in de Heilige Tempel van het Koninkrijk van God geschreven worden. Zelfs nu worden zij gebruikt als de fantastische werkers van God’s kerk, en zij zullen gebruikt blijven worden als zulke instrumenten door de Heer.
 
Vers 13: “Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”
Zij die oren hebben om het Woord van God te horen, zijn de dienaren van God en Zijn heiligen. Zij horen wat de Geest hun door God’s kerk zegt. Dusdanig moeten de dienaren van God en Zijn heiligen binnen de kerk blijven die God hun heeft toegestaan en zij moeten deze kerk beschermen en verdedigen.