Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 3-4] De Dienaren en Heiligen van God die Zijn Hart behagen (Openbaringen 3:7-13)

De Dienaren en Heiligen van God die Zijn Hart behagen
(Openbaringen 3:7-13)
 
 
Er zijn nog Steeds Gemeenten Als de Gemeente van Filadelfia in deze Wereld
 
God zei ons dat onder de zeven gemeenten in Azië, de Gemeente van Filadelfia de meest geprezen en geliefde gemeente was door de Heer.
In het huidige tijdperk kunnen we ook zien dat God, die tot de zeven gemeenten van Azië sprak, wilde dat Zijn gemeenten als de Gemeente van Filadelfia was, om door hun te werken en door hen behaagd te worden. Zelfs in de huidige tijd, preken de kerken die door God geprezen worden, het evangelie van het water en de Geest.
Evengoed nu als vroeger, behoren de heiligen die getrouw zijn aan God, zelfs als hun mogelijkheid gelimiteerd is, tot de kerken die het evangelie van het water en de Geest verspreiden. God is behaagd door zulke werkers. Niemand van hen zal in staat zijn de demonen te verdrijven door het opleggen van hun handen of door de toekomst te voorspellen. Noch kan iemand van hen bijzonder begaafd zijn in zijn/haar spraak, noch bekleed zijn met de kracht van de overreding. Het enigste wat zij doen is geloven en preken dat alleen Jezus voor eens en voor altijd al hun zonden heeft gereinigd door de zonden van de mensheid op Zich te nemen met Zijn doopsel dat Hij door Johannes ontving en dat onze hele straf voor de zonde, aan Christus werd doorgegeven met Zijn bloed aan het Kruis.
Deze werkers zijn niet meer dan de gelovigen die de Heer volgen, Hem aanbidden en Zijn wil gehoorzamen met hun geloof in het evangelie van het water en de Geest. Zij die het evangelie van het water en de Geest preken, zijn niet materialistisch rijk. Noch hebben zij enig andere gaven. Alles dat zij hebben, is hun geloof en passie voor het preken van het evangelie van het water en de Geest. Zij geloven dat het verspreiden van het evangelie, het Hart van de Heer behaagt, want de Heer werd inderdaad gedoopt door Johannes, gekruisigd aan het Kruis, en herrees van de dood om al onze zonden te laten verdwijnen. Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, danken slechts de Heer en volgen Hem alleen.
Alles wat wij willen is dat dit evangelie van het water en de Geest aan iedereen verspreid wordt, en dat iedereen verlost wordt van al hun zonden. God heeft ons op een wonderbaarlijke wijze toegestaan het evangelie van het water en de Geest over de hele wereld te preken, en Hij heeft ons gezegend zodat veel vruchten geboren zullen worden. En Hij heeft ons ook het geloof gegeven waarmee we ons martelaarschap kunnen omarmen op het einde der tijden, en de zegen van onze opname en leven in het Duizendjarige Rijk. God heeft ons toegestaan om voor de Heer gemarteld te worden en Hij heeft ons toegestaan dat we deelnemen in de eerste herrijzenis en dat we gekleed worden in de heerlijkheid van de Hemel.
Degenen van ons die nu toegewijd zijn tot het preken van het evangelie van het water en de Geest, behoren tot God’s geliefde gemeente.
Laat ons erover nadenken hoe we het evangelie van het water en de Geest over de hele wereld kunnen verspreiden. God zei Zijn kerken dat de deur naar het preken van het evangelie reeds geopend is. Omdat niemand kan stoppen wat God gemaakt heeft, zal Hij zeker alles vervullen.
God heeft degenen van ons die in het evangelie van het water en de Geest geloven, toegestaan dit evangelie van Zijn doopsel aan de hele wereld te preken. Zelfs tegenwoordig zijn Zijn kerken nog steeds gezegend om te werken van het verspreiden van het evangelie van het water en de Geest op deze aarde. Als we naar hun individuele vermogen kijken, zullen zij vol tekortkomingen zijn. Maar omdat hun liefde voor het evangelie van het water en de Geest gevonden kan worden in hun hart, houdt God hun vast, en werkt door hun.
Dat er steeds kerken als deze in deze wereld zullen zijn, is een grote hoop voor de wereld. God heeft hun het werk van de verspreiding van het evangelie van het water en de Geest toevertrouwd, en Hij heeft ook zekergesteld dat niemand kan stoppen wat zij doen. Zij preken het evangelie van het water en de Geest aan iedereen in de wereld, en dit evangelie wordt dus over de hele wereld verspreid. God geeft hun kracht, beschermt hen, en werkt met hen. We zullen nu zien dat God degenen zegent die zich met dit werk verenigen en die het evangelie van het water en de Geest over de landen van de wereld verspreiden, zowel geestelijk als ook lichamelijk.
We preken het evangelie van het water en de Geest in iedere uithoek van deze wereld met onze papieren en electronische boeken. We doen dit tot het einde van deze wereld en de Heer zal ook door ons verdergaan met het werk totdat het Koninkrijk van Christus op deze aarde vervuld is. God zal ons in staat stellen om het evangelie van het water en de Geest aan de 60 miljard mensen van de wereld te preken met onze literatuur. Moge God ons allen zegenen!
We moeten ons altijd op de geestelijke oorlog voorbereiden om de werken te doen die God behagen. Als dusdanig vraag ik God dat Hij sterk blijft en al Zijn dienaren zegent. Er is niemand die zo getrouw als onze Heer is. Ik geloof dat er geen andere waarheid in deze wereld is, nog niet een, die ons de zuivere en volmaakte zaligheid kan brengen die ons het ware evangelie waarin wij geloven, het evangelie van het water en de Geest, gebracht heeft.
 
 
Het Boek van de Openbaringen is het Gezegende Woord van God dat Gegeven werd aan Diegenen die Overwinnen
 
God zei ons, “die overwint, zal ik te eten geven van de boom des levens.” Deze waarheid betekent dat God zulke mensen zal toestaan om in Zijn Duizendjarige Rijk te wonen. “Die overwint” verwijst hier naar degenen die in de eindtijd met de waarheid hun geloof verdedigen door tegen de Antichrist te vechten, en voor de huidige tijd, degenen die tegen de volgers van het valse evangelie vechten en deze met hun geloof in het Woord van de waarheid overwinnen. We moeten het kwaad met goedheid overwinnen door het evangelie van het water en de Geest over de hele wereld te preken. We moeten tegen alle leugenaars en valse doctrines vechten en ze overwinnen door ons geloof in het Woord van het water en de Geest.
Om tegen de leugenaars te vechten en hen te overwinnen, moeten we het evangelie van het Woord van het water en de Geest altijd herkauwen. Als we op dit moment in het evangelie van het water en de Geest zijn gaan geloven en al onze zonden waren gereinigd, dan zou onze strijd tegen de leugenaars dus op dit moment begonnen zijn. Zij die in het ware evangelie geloven, vechten tegen degenen die het valse evangelie hebben, en overwinnen hen.
We moeten altijd het evangelie van het water en de Geest preken aan zo’n volgers van het valse evangelie. Waarom? Omdat de macht van het evangelie van het water en de Geest, hun valse geloof kan vernietigen en hun het nieuwe leven kan brengen. De Bijbel verteld ons dat we het kwaad met het goed moeten overwinnen. Als dusdanig moeten we nooit ons goede gevecht van de geestelijkheid, dat deze zielen van hun zonden redt, opgeven.
In ons geestelijke gevecht wordt de zegen van de zaligheid van zielen gevonden. Door altijd te vechten tegen de leugenaars en ze met ons geloof in het evangelie van het water en de Geest te overwinnen, kunnen we alle vruchten van het eeuwige leven aan God geven.
 
 
De Heer Zei Ons dat we van de Parabel van de Vijgeboom moeten leren
 
De vijgeboom symboliseert het land van Israël. Zoals ieder land zijn eigen nationale bloem of boom heeft, staat de vijgeboom symbool voor Israël. U moet zich realiseren dat wanneer Israël dichtgroeit, de eindtijd van de wereld erg dichtbij is gekomen. De Bijbel vertelt ons dat de Heer zal wederkeren als het land van Israël op deze aarde herbouwd is en machtig wordt.
Tegenwoordig staan de kranten vol met verhalen over het conflict tussen de Israëli’s en de Palestijnen. Israël is nu in het bezit van haar historisch gebied en het is een grote macht geworden. De toekomst van Israël hangt nu van God af. Of Israël in de toekomst zal opkomen of vallen, zal allemaal vervuld worden volgens het Woord van God. En als Israël van deze aarde verdwijnt, moet u zich realiseren dat dit zal zijn, wanneer de tweede komst van de Heer op aarde vervuld wordt. Als de Bijbel zegt dat de Heer zal terugkeren als de bladeren van de vijgeboom dichtgroeien, voorspelt Hij het einde van deze wereld door de herbouw en voorspoed van Israël. Ook zullen de rampen die het natuurlijke milieu van de wereld plagen, de eindtijd voorspellen.
God zei tegen iedereen dat ze in het evangelie van het water en de Geest moeten blijven geloven. Alle doelen van God zijn gericht op het geloof in het evangelie van het water en de Geest. De mensen die dus in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn van al hun zonden gered. De Heer zei ons, “Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen” (Lukas 21:36). Met onze eigen kracht kunnen we niet van de Verdrukking die komen gaat, ontsnappen. Maar door in het Woord van God te geloven, kunnen we het overwinnen. We zijn nu in een situatie waarin we ons geloof van martelaarschap moeten voorbereiden op de tijd van de Verdrukking die nadert.
Christenen die denken dat zijzelf niet in de Grote Verdrukking zullen zijn als eindtijd komt, maken een grote fout in hun geloof. We moeten niet geloven in de doctrine van de opname van voor de verdrukking. Deze doctrine wijkt af van de waarheid van de Bijbel, want de Geschriften, vooral van het Boek van de Openbaringen, vertelt ons dat het martelaarschap van de heiligen komen zal als de eerste drie-en een half jaar van de zevenjarige periode van de Verdrukking gepasseerd zijn. Als de heiligen denken dat zij niet de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking zullen binnengaan, zal hun dat tot een erg gevaarlijk en verkeerd begrepen geloof leiden. U moet zich realiseren dat degenen die in Jezus geloven, in het midden van de Grote Verdrukking zullen zijn.
Hoelang zullen de rechtvaardigen op deze wereld blijven, als men het algemene Woord van God overweegt? Zij zullen hier op deze aarde blijven totdat Satan van de zondaars verlangt dat zij zijn teken ontvangen, en de heiligen gemarteld zullen worden door het leger van de Antichrist. Dit is de waarheid die door God geopenbaard wordt en het is het juiste geloof.
 
 

De Grote Geestelijke Strijd die Komen Gaat in de Eindtijd

 
Het resultaat van het geloof van de rechtvaardigen wordt duidelijk aangetoond in de Grote Verdrukking die door God wordt toegestaan. U moet zich realiseren dat zonder uw geloof in het evangelie van het water en de Geest, u niet de ware overwinning zult behalen in uw gevecht tegen Satan in de eindtijd. Maar tegelijkertijd moet u zich ook duidelijk realiseren dat de uiteindelijke overwinning aan de rechtvaardigen zal zijn, want met hun geloof in het evangelie van het water en de Geest zullen zij de ware overwinnaars worden, zelfs als het einde der wereld nadert. Als dusdanig moeten we het werk van het preken van het evangelie van het water en de Geest over de hele wereld volbrengen voordat de eindtijd komt.
We moeten onze Heer behagen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. We hebben het evangelie van het water en de Geest bij ons, het Woord van geloof dat ons de uiteindelijke overwinning kan geven. God voorspelt de wereld duidelijk haar ondergang. We moeten ons ook realiseren dat de Heer dan zal wederkeren, dat Hij de heiligen in de hemel zal opnemen, en dat Hij grote ellende aan degenen die nog op de wereld zijn, zal brengen. We moeten dus de eindtijd ontvangen door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, door ons te wapenen met het ware geloof. God heeft degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, gezegd dat ze in geloof op het Duizendjarige Rijk moeten wachten, net zoals Hij in Noach’s tijd zei dat de eindtijd zou komen terwijl de mensen aan het eten en drinken waren.
Zonder in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunnen de mensen niet alle problemen van de eindtijd van de wereld oplossen. We moeten stellig in het evangelie van het water en de Geest geloven. Zij die niet in dit evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen onmogelijk door God getolereerd worden. God zal de meest vreselijke plagen naar deze wereld brengen in het laatste stadium van de eindtijd. Omat degenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, niet aan het rechtvaardige oordeel van God kunnen ontsnappen, moeten zij nu in dit evangelie geloven.
Om God’s oordeel te vermijden, is het daarom absoluut noodzakelijk dat iedereen over het evangelie van het water en de Geest leert en er met zijn/haar hele hart in gaat geloven. De waarheid van de zaligheid die voorrang heeft op iedereen, is het evangelie van het water en de Geest. Er is geen ander waar evangelie voor God dan dit evangelie van het water en de Geest. Meer dan ooit, heeft deze wereld nu de onmisbare nood voor het evangelie van het water en de Geest want de wereld leeft diep in zonde met haar cultuur van zonde.
Omdat er in dit laatste tijdperk niet langer een garantie voor de toekomst is, leven mensen tegenwoordig terwijl ze zonden begaan en slechts hun plezier nastreven. De ware hoop voor de mensheid wordt gevonden in het Woord van het evangelie van het water en de Geest en slechts dit Woord kan ons onze ware hoop geven. En toch is deze wereld een wereld geworden die niet naar God zoekt. Omdat u zondig bent en door God veroordeeld zult worden voor uw zonden, moet u met uw hele hart in het evangelie van het water en de Geest geloven dat ons gegeven is door Jezus. U zult dan in staat zijn verlost te worden van het vreselijke oordeel van God. De Bijbel waarschuwt iedereen dat ze hun zonden moeten belijden, naar God moeten terugkeren en het evangelie van het water en de Geest moeten ontvangen.
Het einde van de wereld is een tijd waarin de mensen, nadat ze in zonde gegeten en geslapen hebben, het meer van vuur en zwavel zullen binnengaan, zonder dat ze het zich zelfs maar realiseren.
Mensen moeten dus hun zaligheid van de zonden ontvangen die gegeven wordt door God. Maar hoe kunnen zij van hun zonden verlost worden zonder het evangelie van het water en de Geest te kennen? Iedereen moet weten dat hij/zij het vreselijke oordeel van God zal ontvangen voor zijn/haar zonden en men moet zich realiseren dat het evangelie van het water en de Geest de waarheid van de verlossing is en het Woord van zegen.
De Bijbel vertelt ons niet op welke dag en uur precies het einde van de wereld zal komen. Het is God’s wijsheid om het uur van de ondergang van de wereld te verbergen. Als God dit uur van het einde zou onthullen, zou dat groot ongeluk brengen. Daarom verborg God de dag des oordeels voor de mensen. Maar als de tijd die God gekozen heeft, komt, zal alles door Hem vervuld zijn en een hele nieuwe wereld zal beginnen.
God zei in de hoofdpassage, “Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.” Dit Woord is God’s belofte dat Hij de heiligen van de zeven plagen die na hun martelaarschap over deze wereld zullen komen, zal verlossen. Dit betekent echter niet dat Hij de heiligen ervan zal weerhouden dat ze in de eindtijd door de Antichrist gemarteld of vervolgd worden. Een groot aantal mensen zal het vreselijke oordeel van God aanschouwen omdat zij niet in het evangelie van het water en de Geest hebben geloofd en omdat zij niet de verlossing van hun zonden hebben ontvangen. Hierdoor zullen hun zondige zielen in de hel vallen. Maar God zal eerst het martelaarschap aan de heiligen toestaan want dit martelaarschap is wat hen van de verschrikkelijke plagen zal verlossen.
 
 
Welk Teken Zullen de Mensen in de Eindtijd van de Verdrukking Ontvangen?
 
De Bijbel zegt ons dat de mensen een teken zullen ontvangen dat de naam van de Antichrist zal dragen. Maar het Woord van de Openbaringen zegt ons ook dat degenen die het teken van de naam van de Antichrist op hun voorhoofd of rechterhand ontvangen, in het meer van vuur en zwavel zullen worden geworpen. Door dit teken van de naam van de Antichrist te ontvangen, zullen zij in de dienaren van Satan keren. Het meer van vuur en zwavel is voor de mensen gereserveerd die zonde hebben.
Het tijdperk van de genade, wanneer de mensen van hun zonden gered kunnen worden door geloof, is nu voorbij aan het gaan. De Bijbel noteert dat een ontelbaar aantal martelaars zal herrijzen in de eindtijd. Omdat de namen van deze martelaars in het Boek des Levens staan geschreven, zullen zij automatisch het teken van de naam van de Antichrist verwerpen.
God zegt ons dat degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, allen gemarteld zullen worden in deze tijd. Zij zullen gemarteld worden omdat ze weigeren het teken van Satan te ontvangen. Zij die rechtvaardig zijn geworden, moeten geen angst hebben voor het martelaarschap in de eindtijd, maar ze moeten God eerder bedanken voor het Duizendjarige Rijk dat hun na het martelaarschap te wachten staat.
We moeten het teken van de naam van de Antichrist verwerpen, omdat het een daad is die onze Heer verraad. We kunnen allen tot ons martelaarschap herrezen worden, want het houden van ons geloof in God in deze tijd, is de verheerlijking van God. Onze Heer heeft ons verteld dat Hij de heiligen de kracht zal geven om alle moeilijkheden te overkomen.
 
 

Hoe en Tot Wanneer Moet de Kerk van God het Evangelie van het Water en de Geest Preken?

 
Voor hoelang heeft onze Heer ons toegestaan om het evangelie van het water en de Geest te preken? Het antwoord is: totdat het tijd is voor ons martelaarschap in de Grote Verdrukking. God heeft de deur van het preken van het evangelie wijd open gesperd voor de rechtvaardigen, zodat zij het evangelie van het water en de Geest tot op dat moment kunnen preken. Tot de tijd van hun martelaarschap zullen de rechtvaardigen doorgaan het evangelie van het water en de Geest te preken. Dit zal dan opgevolgd worden door de verschrikkelijke plagen op deze aarde.
Op het moment leven de rechtvaardigen en de zondaars in een wereld die omringd is door de prachtige natuur die de Heer ons gegeven heeft. Tot de komst van de tijd van de Verdrukking, moeten de rechtvaardigen hun geloof puur houden en wachten op de Heer, terwijl ze het hele evangelie van het water en de Geest gepreekt hebben. De rechtvaardigen moeten de kwekerij van het evangelie bewerken.
Als in de eindtijd het teken van het Beest aan ons is opgedrongen, moeten we met ons geloof in het evangelie van het water en de Geest, dat ons door onze Heer is gegeven, tegen de wereldlijke mensen vechten en ze overwinnen. Als we in de eindtijd door de Antichrist gemarteld zijn, zal ons geloof getriomfeerd hebben. Alle levens van de rechtvaardigen zijn afhankelijk van de Heer. Als zij in het Woord van de Heer geloven, dat Hij hun van het uur des oordeels zal weerhouden, en het evangelie tot de eindtijd van de wereld preken, zal God hun het leven van de overwinning geven. De rechtvaardigen moeten het evangelie van de ware zaligheid overal preken, vandaag en morgen.
We moeten allen op de terugkeer van onze Heer wachten en Hem trouw blijven, want de beloning wacht op ons als het Duizendjarige Rijk naar ons wordt gebracht. Als de Heer naar deze aarde terugkeert, zal het Duizendjarige Rijk aan de rechtvaardigen worden gegeven. De rechtvaardigen zullen dan gekleed gaan in de genade van God samen met de Heer.
Maar op het moment moeten we het evangelie van het water en de Geest blijven preken terwijl we op deze aarde zijn, tot het laatste moment wanneer we niet langer in staat zijn dit te doen. Het evangelie dat de zondaars van hun zonden redt, het evangelie van het water en de Geest, is het evangelie van de ware verlossing van de zonden.
De rechtvaardigen zullen de Heer ontmoeten wanneer ze tot het einde van de wereld geleefd hebben terwijl ze het evangelie van het water en de Geest preekten; ze zullen duizend jaar regeren en als het Duizendjarige Rijk over is, zullen ze het eeuwige Koninkrijk van God binnengaan en er voor altijd met de Heer leven. Ik dank de Heer in geloof. We zouden de Heer zelfs nog meer moeten danken voor dat Hij ons deze hoop geeft.
 
 
De Gemeente van Filadelfia Was de Gemeente die Door de Heer Bijzonder Geliefd was; Alhoewel ze Slechts Weinig Kracht Had, Ontkende ze Niet de Naam van Jezus en Volgde ze de Wil van God
 
God gaf deze Gemeente van Filadelfia Zijn speciale zegen dat ze gespaard bleven van het uur des oordeels. Deze zegen is de zegen van de verlossing van de zonde, om te leven in het Duizendjarige Rijk, en de eigenaars te worden van het eeuwige Koninkrijk van God. Christenen die zondaars blijven, zullen van God’s zegens buitengesloten worden. Maar de rechtvaardigen zullen duizend jaar regeren.
De Heer zal de heiligen door hun martelaarschap van deze aarde verheffen en dan de meest vreselijke plagen van verdrukking over deze wereld uitstorten. God zal dit doen om het goed van het kwaad te scheiden, en de zondaars te veroordelen en te vernietigen. God houdt van de rechtvaardigen, vooral van degenen die zich aan Zijn Woord houden en het evangelie tot het einde der wereld preken, alhoewel ze zwak zijn. De heiligen die zulk geloof hadden en die tot zulke kerken behoorden, waren werkelijk gezegend. God was behaagd door deze rechtvaardige heiligen.
God zegt dat Hij degenen die tegen Satan vechten en hem overwinnen door met hun hele hart in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zal belonen.
Er zijn veel Christenen op deze aarde, die beweren dat zij in Jezus geloven en toch worden ze door Satan bedrogen. Het werk van de zaligheid dat alle zondaars met de komst van Jezus naar deze aarde van hun zonden verlost, werd behaald door Zijn twee rechtvaardige werken. Het geloof in deze werken van zaligheid, gelooft dat Hij alle zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel in de Jordaan, en dat Hij dit werk van zaligheid volbracht heeft door deze zonden van de wereld naar het Kruis te dragen, en voor deze zonden met Zijn eigen bloed veroordeeld te worden. Dit is het evangelie van de zaligheid, het evangelie van de verlossing van de zonden die de zondaars gered heeft.
Maar degenen die tekortschieten in hun geloof, zijn “degenen geworden die beweren zondeloos te zijn, zonder in het doopsel van Jezus te geloven.” Zulk geloof is vals. Sommige mensen, daarentegen, beweren dat niemand anders Jezus zo liefheeft als zij, maar tegelijkertijd beschrijven ze zichzelf als zondaars. Maar onze Heer zal nooit iemand anders dan degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, in de Hemel toelaten. Hij schrijft niet de namen van de zondaars in Zijn Boek des levens. Slechts zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zijn in het Boek des Levens van de Heer geschreven.
De zaligheid van de zonden, die door God gegeven is, wordt niet verkregen door “wat iemand doet” maar eerder door “wat iemand gelooft”. In dit geloof, is het de eerste overweging om te geloven dat Jezus de Zoon van God is en onze Verlosser, en ten tweede moeten we geloven dat het doopsel van Jezus en Zijn bloed aan het Kruis de volledige en onmisbare daden voor onze zaligheid. En we moeten ook geloven in de herrijzenis van Christus en Zijn tweede komst.
Matthëus 7:21-23 zegt, “Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!” Waarom zal Jezus deze mensen ontkennen? Omdat de mensen met zonde niet in het Boek des Levens van de Heer kunnen worden geschreven. Tegenwoordig zijn er veel mensen die verkondigen dat ze in Jezus geloven als hun Verlosser, maar veel van hen geloven niet in het doopsel dat Jezus van Johannes ontving.
Hun namen staan dus niet in het Boek des Levens geschreven. En toch proberen deze zondaars om in het Koninkrijk van de Heer te komen zelfs als zij al hun zonden dragen. Zij kunnen echter niet naar binnen. Sommige mensen zijn zo moedig dat zij geloven dat zij de Hemel binnen kunnen zelfs als zij nog steeds zonden hebben. Zulke mensen geloven niet in de zaligheid die God geboden heeft, maar in hun eigen versie die zij in hun trots bedacht hebben. De mensen wiens geloof vals is, geloven niet dat Jezus God is, noch geloven zij in het feit dat Jezus de zonden van de wereld op Zich nam met Zijn doopsel, noch dat Hij al deze zonden naar het Kruis heeft gedragen. Deze mensen beschouwen Jezus slechts als een van de vier grote sages van de wereld. Zulke mensen zijn zondaars, ook al geloven zij in Jezus als hun Verlosser. De Heer heeft echter iets om aan deze zondaars te geven. “Maar wat?” zult u zich afvragen. Welnu, er wacht hun niets anders dan de hel!
Wij, de rechtvaardigen wiens zonden vergeven zijn, moeten met ons geloof in het evangelie van het water en de Geest tegen de leugenaars vechten en hun overwinnen tot de eindtijd. Wat de rechtvaardigen geloven, is geen vervalste waarheid. Tot de dag van de terugkeer van de Heer, kunnen we nooit ons geloof in het ware evangelie, waarmee we in onze Heer geloven, opgeven, wat iemand anders ook zeggen mag. Het ware Woord waarin de rechtvaardigen geloven, wordt door God persoonlijk ontvangen. Het wordt betuigd door het Woord van God. God Zelf, sprak het persoonlijk. God heeft persoonlijk de verlossing van onze zonden beloofd. De rechtvaardigen werden van al hun zonden gered en werden heel door in het doopsel van Jezus en Zijn Kruis te geloven. Is er iets belangrijks of waardigs aan wat de zondaars over ons zeggen? Helemaal niet! De rechtvaardigen moeten hun geloof in het evangelie van het water en de Geest houden door in het Woord van God te geloven.
Nu is de tijd van de natuurrampen en in niet al te verre toekomst zal ook de nucleaire oorlog naar deze aarde komen. En de natuurrampen zullen zich tot een nog catastrofalere schaal uitbreiden. De dienaren van God moeten duidelijk zien wat deze wereld te wachten staat en ze moeten het preken. U moet zich realiseren dat het einde van de wereld heel plotseling komen kan. Wanneer nucleaire oorlogen uitbreken in de wereld, natuurrampen een ongekend hoogtepunt bereiken en het teken van het Beest aan ons wordt opgedrongen, d.w.z. als de tijd van ons martelaarschap en de opstanding en de opbouw van het Duizendjarige Rijk komt, is dit de tijd van Christus’ wederkomst naar deze aarde. Alle dingen zullen gebeuren en volbracht worden door de Heer.
Het doet er niet toe wat men zegt, we moeten in het Woord van God geloven tot de eindtijd en dit geloof houden. We moeten absoluut ons geloof in het evangelie van het water en de Geest houden en verspreiden in het volgen van de Heer, hoe moeilijk we het ook zullen krijgen.
Laat ons ons leven leiden terwijl we hopen op de Dag des Heren. Laat ons de zondaars voorbereiden op hun vergeving van de zonde met het evangelie van het water en de Geest! Ik geloof dat onze Heer reeds alle zegen van de Hemel heeft voorbereid, die gereserveerd is voor de rechtvaardigen en dat Hij op ons wacht. We moeten ons voorbereiden op die dag voordat de opstanding van de dood en de transformatie van de heiligen eigenlijk zal plaatsvinden. Klaag niet meer over hoe leeg uw leven is en geloof in plaats daarvan in het evangelie van het water en de Geest.
Als u reeds het evangelie van de waarheid kent, hoe kunt u dan in de hel eindigen door te weigeren erin te geloven? In plaats van te wanhopen over de leegte van uw leven, moeten we ons voorbereiden op het Duizendjarige Rijk door verlost te worden van onze zonden door het geloof in het evangelie van het water en de Geest. Nadat we ons leven geleid hebben met dit soort geloof, net als het geloof van de Gemeente van Filadelfia, dat door God geprezen werd, zullen we zeker onze Heer in de lucht ontmoeten! Halleluja!