Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 7-2] Laat ons Geloof Hebben Dat Strijdt (Openbaringen 7:1-17)

Laat ons Geloof Hebben Dat Strijdt
(Openbaringen 7:1-17)
 
De Christenen van tegenwoordig moeten de waarheid van de Bijbel goed kennen. We moeten vooral door het Woord van de Openbaringen, een goed begrip hebben van de opname van de heiligen en met een goed geloof leven.
Ten eerste moeten we ons realiseren dat de opname in het midden van de Grote Verdrukking zal plaatsvinden, iets na de eerste drieëneenhalf jaar van de zevenjarige periode. De kerken en de heiligen moeten daarom een geloofdstrijd hebben in de eindtijd, om de wil van God te vervullen om de mensheid van de zonde te verlossen en het eeuwige leven te geven zoals Hij in Jezus Christus gepland heeft.
God stond de activiteiten van de Antichrist toe om deze wil van Hem te vervullen. De periode waarin de Antichrist actief zal zijn, is de eerste drieëneenhalf jaar van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking. God stond de Antichrist tijdens deze periode toe om flink zijn einde te vervolgen. Waarom? Om Zijn grote doelen die Hij voor ons gepland heeft, te vervullen, moest God Satan in de bodemloze put binden en om dit te doen moest de Heer Zelf naar deze aarde terugkomen. Daarom stond onze God de Antichrist toe om zijn activiteiten tijdens de eerste drieëneenhalf jaar van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking met macht uit te voeren.
God gaf iedereen Zijn Woord van de verlossing van de zonden en van het eeuwige leven en om dit Woord te vervullen, plande Hij de Grote Verdrukking. In de hoofdspassage staat geschreven, “En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.” God heeft ook gepland om 144.000 mensen van het volk van Israël van hun vernietiging te verlossen want Hij had Abraham beloofd dat Hij zijn God en de God van zijn nakomelingen zou zijn. Om deze belofte te vervullen, zal God Zijn genade van de zaligheid aan Israël en 144.000 van Abraham’s nakomelingen geven in de eindtijd.
Om de heiligen Zijn Duizendjarige Rijk en de eeuwige Nieuwe Hemel en Aarde te geven, zal God zeker toestaan dat de Grote Verdrukking naar deze aarde komt. Nadat God het tijdperk van de Antichrist tijdens de Grote Verdrukking heeft toegestaan, zal Hij Satan grijpen en hem opsluiten in de bodemloze put. De reden waarom God de verschijning van de Antichrist en de Grote Verdrukking toestaat, is om Zijn belofte van het redden van Israël te vervullen en om Zijn genade om het eeuwige leven aan de niet-Joden te schenken, die door de Grote Verdrukking gekleed zullen worden in wit.
Als dusdanig zijn de Grote Verdrukking en de heerschappij van de Antichrist de stadia waar we onfeilbaar doorheen moeten. We moeten ons realiseren dat al deze dingen die God toegestaan heeft, een deel van Zijn plan zijn om ons allen te redden en ons in Zijn genade van het eeuwige leven in het Koninkrijk van Christus te kleden. We moeten daarom duidelijk onderscheiden in welk tijdperk we nu precies leven en we moeten onszelf afvragen welk soort geloof we moeten hebben om verder te leven. Ons geloof moet dus duidelijk en zeker zijn.
We geloven in het Woord van God. En we geloven ook dat dit Woord volledig vervuld zal worden, zowel lichamelijk als ook geestelijk. Het huidige tijdperk is een tijdperk dat naar de eindtijd loopt. Als de Antichrist en zijn vele volgers opkomen in de eindtijd, moeten we tegen hen strijden om ons geloof te verdedigen, zelfs als dit ten koste van ons eigen leven gaat in martelaarschap. Dit tijdperk komt ras nader. Als we in het Woord geloven, moeten we tegen de Antichrist strijden, de grote vijand en zijn volgers. Dit is het geloof dat strijdt.
Strijd betekent vechten. Maar met vechten bedoel ik niet lichamelijk geweld, slaan en vermorzelen. De strijd betekent hier eerder dat we het geloof moeten verdedigen zonder ons aan de Antichrist over te geven, de dienaar van Satan die tegen het evangelie van de zaligheid die de Heer ons gegeven heeft, zal staan en die de gelovigen zal vervolgen. Zij die in de eindtijd gemarteld zijn, zijn degenen die de getuigenis van Jezus hebben en die het Woord van God moeten houden. Wat zij getuigen, is Jezus die door het evangelie van het water en de Geest kwam.
De strijd is om het geloof in het evangelie van het water en de Geest te verdedigen. Om dit evangelie te verdedigen, moeten degenen die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat gegeven werd door de Heer, zich met andere wedergeboren heiligen in de wedergeboren kerken van God verenigen. En we moeten bereid zijn moedig en met een onbuigzame volharding, de strijd aan te gaan om ons geloof aan anderen te verspreiden en hun zielen te redden. Om volledig strijdvaardig te zijn, betekent om ons geloof te verdedigen en ook andere zielen te redden; dit geloof van de kerk is de weg naar de overwinning die God behaagt. De dienaren van God en Zijn heiligen moeten altijd hun strijdende geloof houden.
Hoe is het huidige tijdperk, waarin we met een strijdvaardige geest en geloof moeten leven? Het huidige tijdperk ondergaat duidelijk veel veranderingen. Veel “theorieën” over de opname en de tweede komst van Christus zijn verschenen en verdwenen, en samen met hen is het geloof van de mensen vervolgens ook veranderd.
Voordat, in de vroege 19e eeuw, een nieuwe theorie van de opname gebezigd werd, geloofde iedereen in en preekte de doctrine van de opname van na de verdrukking, die beweert dat Christus zal terugkeren nadat de heiligen door de hele Grote Verdrukking zijn gegaan en dat hun opname en herrijzenis op het moment van Christus’ terugkeer zal gebeuren. Maar de theorie van de opname van voor de verdrukking, die in het begin van de 19e eeuw geleidelijk aan ruchtbaarheid toenam, wierp de theorie van opname van na de verdrukking volledig omver.
De theorie van de opname van voor de verdrukking beweert dat de gelovigen in Jezus in de hemel zullen worden opgeheven voordat de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking begint. Alhoewel deze theorie in het begin door velen verworpen werd, gelooft nu praktisch iedereen in de theorie van de opname van voor de verdrukking, met slechts enkele uitzonderingen. Maar de theorie van de opname van voor de verdrukking past niet alleen niet in het Woord van God, maar het geeft God’s Woord en Zijn plan als betekenisloos weer. En toch is deze theorie van de opname van voor de verdrukking reeds stevig verankerd in de gedachten en de geest van degenen die onwetend zijn t.o.v. de Bijbel.
De apostels van de oudheid verdeelden God’s tijdperken in twee tijdperken. Dit waren het eerste tijdperk van de zaligheid door het geloof in Jezus Christus, en het tweede tijdperk van de Grote Verdrukking die volgt op het verstrijken van het eerste tijdperk. De geleerden van tegenwoordig zeggen dat terwijl ze het eerste tijdperk van de zaligheid door geloof in Jezus begrijpen, het tweede tijdperk van de Grote Verdrukking, het tijdperk van de terugkeer van Christus en de opname van de heiligen, te moeilijk om te begrijpen is.
De meeste Christenen die in de theorie van de opname van voor de verdrukking geloven in hun onwetendheid t.o.v. de tijden, kunnen slechts het verkeerde geloof hebben. Terwijl ze ingebeeld hun eigen dag en tijd van de terugkeer van Christus voorspellen, of hun geloof ongebruikt laten stagneren terwijl ze denken dat zij voor de Grote Verdrukking opgenomen worden, is dit alles het resultaat van het geloof in deze theorie van de opname van voor de verdrukking. Zoveel Christenen zijn in de geestelijke traagheid vervallen terwijl ze bij zichzelf denken, “Wat maakt het uit als de wereld moeilijke tijden aanschouwt? Ik zal lang voordat de Grote Verdrukking komt, opgenomen worden en dus is alles in orde.” Al deze verwarring is ontstaan door hun gebrek aan de nauwkeurige bijbelse kennis van de opname.
Scofield hield zich bezig met de theorie van de opname van voor de verdrukking en het resultaat was dat de gedachten van degenen die in deze theorie geloofden, in de richting van hun gemak afdwaalden terwijl ze dachten, “We zullen opgenomen worden voordat de Grote Verdrukking naar deze aarde komt, en dus laat ons nu proberen ons leven zo comfortabel als mogelijk te maken.” Hun geloof is dus ledig geworden.
Maar wat zegt de Bijbel over de Grote Verdrukking en de opname? De Bijbel spreekt van de opname in het midden van de verdrukking. Het vertelt ons dat zowel de niet-Joden als ook de Israëli’s die in het evangelie van het water en de Geest geloven, dat gegeven werd door Jezus, onder de vervolgingen van de Antichrist zullen lijden als zij door de drieëneenhalf jaar van de Grote Verdrukking zullen gaan tijdens het tijdperk van het vale paard.
Het vertelt ons dat na de eerste drieëneenhalf jaar van de Grote Verdrukking, de Antichrist de heilige zal doden, d.w.z. de heiligen zullen gemarteld worden. Het vertelt ons ook dat alle heiligen, zowel zij die gemarteld zijn als ook zij die dat niet zijn, zullen opstaan in stralende lichamen en gelijktijdig met hun opstanding zullen zij in de lucht opgenomen worden. Als de heiligen opgenomen zijn in het midden van de Grote Verdrukking, zal deze wereld tot een einde komen met het uitschudden van de plagen van de zeven schalen. De Heer zal dan naar deze aarde terugkeren om Satan, de Antichrist, en zijn volgers te veroordelen.
Openbaringen 13 zegt ons dat degenen wiens namen niet in het Boek des Levens geschreven staan, zich allen aan de Antichrist en zijn afgoden, zullen overgeven. Slechts degenen wiens namen in het Boek des Levens geschreven staan, zullen zich met andere woorden, niet aan de Antichrist en zijn volgers overgeven. Degenen wiens namen niet in het Boek des Levens staan geschreven door te weigeren met hun hart in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zullen uiteindelijk Satan en zijn afgoden gaan aanbidden en zich aan hen overgeven.
Daarom vertelt de Bijbel ons dat de heiligen tijdens de Grote Verdrukking op aarde zullen blijven en dat zij, iets na het midden van de Verdrukking, in de lucht opgeheven zullen worden met hun opname. Degenen die zich aan Satan overgeven en het teken van de Antichrist tijdens de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking ontvangen, zullen allen in het meer van vuur en zwavel gegooid worden, maar degenen wiens namen in het Boek des Levens staan geschreven en die zich niet aan het idool overgeven, zullen opgenomen worden in het midden van de Grote Verdrukking.
De ware opname zal iets na het midden van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking plaatsvinden. Gedetaileerde bijbelse verwijzingen naar de tijd van de opname zullen in het tweede deel van dit boek volgen. En toch zijn er genoeg mensen die, terwijl ze de opname te vroeg inplannen, van de opname van voor de verdrukking spreken, of anders plannen zij het te losjes in en spreken van de opname van na de verdrukking. Geleerden spreken van de theorie van de opname van voor de verdrukking, zelfs als zijzelf niet overtuigd zijn van de verdienste en toch houden veel kerkgangers aan deze theorie vast en geloven erin. Sommige mensen doneren zelfs al hun bezittingen aan hun kerken, of wachten in fanatisme op de willekeurig vastgestelde datum van de veronderstelde terugkeer van Christus.
Een tijd geleden kozen leden van een bepaalde denominatie een datum en geloofden dat Christus op deze datum van hun keuze zou terugkeren. Dus klommen zij allen op een berg en bonden hun lichamen met touwen aan elkaar en wachtten midden in de nacht op hun opname. De tijd verstreek, maar hoe verlangend zij ook wachtten, Jezus kwam niet. Uiteindelijk gaven zij op, bevrijdden zichzelf van de touwen en daalden beschaamd de berg af. Dit soort fiasco is nu helaas erg gewoon geworden in de Christelijke wereld. Zulke absurde gebeurtenissen zijn niet slechts gelimiteerd tot Korea, maar zij komen regelmatig over de hele wereld voor, in Europa, Amerika, Azië, overal.
Wat we daarom precies moeten weten, is dat God speciaal de Grote Verdrukking zal toestaan, zelfs aan Zijn heiligen van het geloof. Dit is God’s plan. De reden waarom God de Grote Verdrukking aan de heiligen toestaat, is om al Zijn beloften te vervullen, om door de Verdrukking, Satan in het eeuwige vuur te gooien, om deze aarde in een nieuwe wereld te veranderen door het Koninkrijk van Christus voor duizend jaar op te richten, waar de heiligen met Hem zullen regeren en om de gelovigen in Jezus de Nieuwe Hemel en Aarde toe te staan. Dit is de wil van God die toestond dat de Grote Verdrukking over ons komt met een doel.
De zevenjarige periode van de Grote Verdrukking is nog niet begonnen. Als we aannemen dat de natuurrampen die we tot dusver geleden hebben, vergeleken kunnen worden met gewone branden die de brandweermannen gemakkelijk kunnen blussen, zo kunnen de rampen die de wereld te wachten staan in de Grote Verdrukking vergeleken worden met het vuur dat eenderde van de wereldbebossing verbrand.
Om niet te geschokt te zijn en om vol te houden als zulke rampen en plagen de wereld teisteren, moeten de dienaren en de heiligen van God allen het geloof hebben dat strijdt. Omdat we op deze aarde zullen blijven tot het midden van de Grote Verdrukking, moeten we in de eindtijd leven met het soort geloof dat zich nooit aan de Antichrist en zijn volgers overgeeft. Met het vastberaden hart van een soldaat die een strijd aangaat, moet u het evangelie van het water en de Geest over de hele wereld preken om nog een ziel te redden, inclusief uw eigen familie.
De wereld zal niet altijd zo vredig zijn. Maar zelfs als verwarring de wereld beheerst en onze levens vol zijn van moeilijke tijden, moeten we altijd getrouw leven en geloven dat God ons tot op de laatste dag zal beschermen. De religies van de wereld en Satan bedriegen de mensen met allerlei soorten vleiende woorden, terwijl ze van hen stelen en uiteindelijk hun zielen in de hel dumpen.
Zelfs nu geloven ontelbare mensen en degenen die tot grote denominaties behoren, in Scofield’s theorie van de opname van voor de verdrukking, wat veel andere mensen naar hun verkeerde geloof leidt. Degenen die geloven dat zij opgenomen zullen worden voor de Grote Verdrukking, vinden het niet nodig om hun geloof voor te bereiden om de Grote Verdrukking vol te houden. Zij denken dat zij slechts getrouw in hun huidige leven hoeven te zijn en gewoon in de lucht opgenomen worden als de Heer roept. Maar de opname van de heiligen zal in feite na de eerste drieëneenhalf jaar van de Grote Verdrukking plaatsvinden, en dus moeten zij hun geloof voorbereiden op de Verdrukking, zonder te kijken naar wanneer Christus terugkeert. We moeten geloven dat God het volk van Israël en veel niet-Joden tijdens de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking zal redden.
Vers 14 zegt ons, “Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.” Dit verwijst naar het martelaarschap. Het martelaarschap betekent het sterven voor het rechtvaardige werk volgens iemand’s geloof. Het meest juiste geloof voor de heiligen die verlost zijn van de zonde, is om in het evangelie te geloven dat de Heer al onze zonden heeft laten verdwijnen, en om dit geloof te houden. Maar Satan probeert het geloof van de heiligen altijd af te breken. We moeten daarom een geloofsstrijd tegen Satan voeren.
Als we ons in dit gevecht aan Satan overgeven, zullen we samen met de Duivel als zijn dienaren in de hel gegooid worden, maar als we vechten en ons geloof verdedigen ten koste van ons eigen leven, zullen we gemarteld worden en het Koninkrijk van God binnengaan door dit geloof van het martelaarschap. Omdat we deze geloofsstrijd voeren om ons geloof te verdedigen, zal onze dood rechtvaardig en glansrijk zijn.
We moeten daarom het geloof hebben dat voor de rechtvaardige werken strijdt. We moeten geloven dat we in een strijd verwikkeld zijn voor het redden van de zielen van anderen, en we moeten ons geloof verdedigen tot het einde en in deze strijd overwinnen om deze zielen naar de Hemel te zenden. Totdat we de kroon van de overwinning ontvangen, moeten we Satan overwinnen in onze strijd tegen hem met het zwaard van het Woord van onze Heer.
De mensen worden maar een keer geboren en sterven een keer. Het maakt niet uit hoeveel vooruitgang de medische wetenschap geboekt heeft, iedereen zal uiteindelijk sterven. Of mensen nu op 10-jarige of 80-jarige leeftijd sterven, zij zullen allen het oordeel van de zonde van God aanschouwen. Degenen die sterven zonder te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat ons gegeven werd door de Heer terwijl Hij op deze aarde was, zullen hun oordeel aanschouwen en veroordeeld worden door in het eeuwige vuur geworpen te worden. Alhoewel al hun zonden weggewassen waren door het water en het bloed van Jezus, wat hun zo rein als sneeuw maakte, zullen de ongelovigen veroordeeld worden voor alle zonden die zij voor God en de mens begaan hebben toen ze op deze aarde waren en ze zullen hun prijs betalen, omdat hun zonde van het niet geloven in deze waarheid niet vergeven is.
Om te voorkomen om tot het vuur van de hel veroordeelt te worden voor God, moeten we in het evangelie van het water en de Geest geloven dat ons gegeven werd door Jezus die ons allen van onze zonden verloste. Het evangelie van het water en de Geest dat ons van al onze zonden verzoent, is verschillend van het evangelie dat slechts in het bloed van het Kruis gelooft. Ik heb altijd het evangelie van het water en de Geest gepreekt, in gewone of andere tijden. Slechts door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, kunnen we de Heilige Geest ontvangen en kan ons de zegen geschonken worden om God’s kinderen te worden. Als we in Jezus geloven, moeten we wegblijven van het valse evangelie dat slechts van het bloed van het Kruis is gemaakt en hier niet in geloven.
Het Oude Testament spreekt van het ware evangelie door het opleggen van handen en het wasbekken. In het Nieuwe Testament vertelt het Woord van God ons dat onze zonden in een keer aan Jezus waren doorgegeven door het doopsel dat Christus ontving. Het wasbekken van het Oude Testament en het doopsel van het Nieuwe Testament verwijzen beiden naar hetzelfde geloof in het evangelie van het water en de Geest dat ons van al onze zonden heeft gered, door het doopsel van Jezus dat al onze zonden aan Hem heeft doorgegeven, Zijn dood aan het Kruis en Zijn opstanding. Niemand kan gered worden door iets anders dan door het evangelie van het water en de Geest.
We moeten constant leven door ons geloof in het evangelie van het water en de Geest totdat we het midden van de Grote Verdrukking hebben bereikt. We moeten dit tijdperk onderscheiden en deze laatste overgebleven dagen leven zoals God dat van ons wilt, terwijl we het Koninkrijk van God preken en het goede nieuws aan iedereen brengen. De Heer zei ons dat veel mensen gered zouden worden zelfs tijdens deze laatste dagen.
Er zijn maar weinig planten die in een woestijn kunnen overleven, als er geen water is, en alleen maar zand en brandende zon. Maar zelfs in deze verlaten woestijn die slechts gevuld is door heet en droog stof en zand, kunnen planten kiemen, bloeien en vruchten dragen in slechts een week, als het regent. Alles wat een woestijn nodig heeft, is water; de zaden die in het zand begraven liggen, zijn alhoewel ze nog niet kunnen kiemen, niet dood maar leven, en wachten op regen. En als het vocht de droge zaden bereikt, kiemen zij onmiddellijk. De zaden kiemen binnen een dag, groeien de volgende, en bloeien en dragen vruchten op de derde dag. Op hun laatste dag laten deze planten hun zaden op de grond vallen, en de geharde zaden zullen zich op hun beurt weer onder het zand verbergen.
Net zoals planten in een woestijn onduurzaam lijken, kan er toch meer dan een enkele helmstok of kiem groeien als er in water wordt voorzien, zo geloven wij dat in de eindtijd, ook zielen zullen zijn die in de woestijn-achtige wereld zullen kiemen, bloeien en vruchten dragen als zij zelfs maar een beetje in contact komen met het water van het evangelie van het water en de Geest. We geloven dat als de plagen van de zeven bazuinen werkelijk waarheid worden, veel mensen die de Grote Verdrukking van tevoren door het Woord hebben gehoord, zich zullen realiseren dat het evangelie in hun is geplant, en ze zullen het houden en in een mum van tijd het geloof van het martelaarschap laten groeien.
Als dusdanig zullen er veel andere geloofsmensen zijn die als woestijnbloemen die zelfs op droge aarde ogenblikkelijk groeien, opkomen, en die zich met ons zullen verbinden in ons martelaarschap door het teken en de verafgoding te weigeren, op het moment dat u en ik gemarteld worden om ons geloof te verdedigen. Dit evangelie van het water en de Geest dat we nu verspreiden, zal veel mensen in staat stellen hun geloof in een korte periode te laten groeien om het martelaarschap te omarmen, en hun in de werkers van God te laten keren die zullen strijden.
Van kinderen tot de ouderen, zullen we allen de soldaten in het leger van de Heer zijn. Terwijl we ons hart op de strijd voorbereiden, moeten we, als het volk van Christus, leven met het juiste geloof, en ons niet laten bedriegen door leugens. Degenen onder ons die de strijd winnen, zal God de kroon van de overwinning geven en onzegbare beloningen. We moeten daarom ons leven leiden terwijl we de rechtvaardige werken van God dienen, met het geloof dat tegen Satan, al zijn leugens en alle kwaadheid van de wereld strijdt.
 
 

God Zal Ons Moedig Geloof Geven in de Tijd van de Verdrukking

 
Als het tijdperk van het vale paard komt, zal God ons zijn tekens geven. Vers 1 zegt, “En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.” De wind verwijst hier naar de wind van de verdrukking die God zal laten opkomen. De Openbaringen 7:1-8 vertelt ons dat God het volk van Israël zal zegelen en dus de wind voor een korte tijd zal houden om hen te redden. Maar als de tijd komt, d.w.z. als het tijdperk van het zwarte paard, het tijdperk van de hongersnood onder de zeven tijdperken van God voorbij is, zal God het tijdperk van het vale paard openen. De vier winden van de aarde zullen dan opkomen en de wind van de verdrukking naar de wereld brengen.
Als het tijd is om het tijdperk van het vale paard te openen, zal de vreselijke wind van de verdrukking beginnen te waaien, en veel Israëli’s en veel niet-Joden, inclusief wij, zullen worden gedood. Als dit tijdperk van het vale paard komt, zal het tijdperk van de verdrukking onfeilbaar beginnen.
Omdat het nu het tijdperk van het zwarte paard is, zal de wind van de hongersnood over de wereld blazen. Als dit tijdperk over is, zal het tijdperk van het vale paard beginnen, waardoor de wind van de verdrukking opkomt. De wind van de verdrukking markeert het volschalige begin van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking. Als God de Grote Verdrukking voor de eerste keer naar deze aarde brengt, sinds Zijn schepping van het universum en het begin van de menselijke geschiedenis, d.w.z. als de wind van de verdrukking met de opening van het tijdperk van het vale paard waait, zal alles eindigen, en alles zal ook hernieuwd worden en weer beginnen.
We moeten ons realiseren dat als het tijdperk van het vale paard komt, het tijdperk van de verdrukking ook opent. Als de leiders van de wereld zich verenigen, zullen bepaalde politici zeker absolute macht verkrijgen, en degenen die hun geboden en regels niet gehoorzamen, zullen aan verdrukking en dood onderworpen worden. Mensen zullen het erg moeilijk vinden om in het tijdperk van het vale paard te leven omdat zij de grote problemen van de natuurrampen die door de plagen van de zeven bazuinen veroorzaakt werden, zullen ondervinden, maar vermengd met deze moeilijkheden, zullen de politieke omstandigheden van die tijd ook erg dreigend zijn. Maar zelfs in deze situatie zal God doorgaan onder de mensen te werken, een ontelbaar aantal niet-Joden naar hun zaligheid leidend.
Als de wind van de verdrukking waait in het tijdperk van het vale paard, kan de hoop slechts op een plaats gevonden worden. Zoals het Woord ons zegt, “dat de zaligheid toehoort aan onze God die op de troon zit, en het Lam” wordt deze enige hoop gevonden in onze God de Vader en Jezus Christus. Als de vreselijke wind van de verdrukking opgekomen is, zal de Antichrist op deze aarde opkomen en niet alleen het politieke gebied van de wereld verenigen, maar ook alle sociale gebieden vanaf de economie tot de cultuur en de religie door globalisering. De verdrukking betekent dat men door verschrikkelijke vervolging zal gaan. Dit is de wind die opkomen zal. En al deze dingen zullen heel plotseling gebeuren.
De wind van de economische integratie waait over de hele huidige wereld. Er is een sterke beweging naar vrije handel, waardoor de in/uitvoerrechten onder de lidstaten van verschillende handelsorganisaties geëlimineerd worden. Onder een beschermd handelssysteem, was het moeilijk voor producten van een land om hun prijsconcurrentie in een ander land te onderhouden, omdat de toltarieven die tijdens ex- en importhandelingen geheven worden, hun prijzen zouden verhogen, hoe laag de aanvankelijke kosten van de uitvoer ook mochten zijn.
Maar zulke in-/uitvoerrechten worden nu afgeschaft. Een goed voorbeeld kan in Europa gevonden worden waar de in/uitvoerrechten afgeschafd zijn. Onder de lidstaten van de Europese Unie (EG) bijvoorbeeld, zijn geen in/uitvoerrechten meer. Dit is het begin van een grotere integratie die komen gaat, wat een opkomst van politieke en culturele eenheid aangeeft. Dit is een wonderbaarlijke ontwikkeling. Zonder in/uitvoerrechten kan een land haar producten in ieder land verkopen. Dit is een baanbrekende verandering van het globale economische milieu. Als de EG haar economische integratie voltooit, zal de globale economische integratie zelfs nog meer bespoedigen.
Onlangs zijn Korea, China en Japan tot een overeenkomst gekomen om in noodleningen aan elkaar te voorzien als een toekomstige financiële crisis in Azië plaatsvindt, net zoals de crisis van 1997. In de Aziatische crisis van 1997 werd financiële steun gegeven door de Verenigde Staten. Maar met deze overeenkomst hebben de drie betrokken landen gepleit om elkaar financiële steun te geven als een der ondertekende landen een koers of economische crisis aanschouwt. Dit betekent dat men een economisch verbond vormt. Net zoals de Europese landen de in/uitvoerrechten hebben afgeschaft en door de EG economische integratie nastreven om grotere rijkdom voor de lidstaten te behalen, hebben de drie landen van het Verre Oosten ook gemeenschappelijke fondsen. Zo’n integratie van individuele landen en haar organisatorische ontwikkeling zullen uiteindelijk tot politieke integratie leiden.
Economische integratie door de verwijdering van in/uitvoerrechten, betekent een de facto integratie van individuele landen in een supranationale entiteit. Als de natuurrampen van de zeven plagen treffen en de wereld beheerst wordt door chaos, zullen de vertegenwoordigers van zulke internationale organisaties en instellingen zich verenigen om een absolute leider te kiezen. Zij zullen met andere woorden proberen om orde in de chaotische wereld te scheppen door de wereld te organiseren in een enkele politieke entiteit en door een heerser met absolute macht te laten verschijnen.
De wind van de verdrukking zal in het midden van dit proces waaien. In plaats van individuele rechten te respecteren, zal het vertrappen van de rechten van een paar mensen voor het goed van de grote meerderheid niet alleen acceptabel worden, maar men verwacht het zelfs. Deze wind zal waaien als het tijdperk van het vale paard komt. De basis voor zulke gebeurtenissen is in het tijdperk van het zwarte paard gelegd, en hun eigenlijke verwerkelijking zal in het tijdperk van het vale paard komen.
Toen Korea door de financiele crisis van 1997 was geraakt en onderworpen werd aan het voogdijschap van het International Monetary Fund (IMF), werd het overspoeld door verwoestende economische ellende. Onroerend goedprijzen daalden, mensen verloren plotseling hun baan en de middenklasse werdt de straat opgeduwd. Zulke economische catastrofes zijn zo gewoon geworden in de wereld dat er amper een dag voorbij gaat zonder dat we weer van een of andere financiële crisis in een ander land horen. Deze wind is de wind van de hongersnood. We zijn in dit tijdperk van de hongersnood, het soort tijdperk waarin je leven waardeloos wordt als je geen geld hebt. In de nabije toekomst zal deze wind van de hongersnood snel opgevolgd worden door de goed ontwikkelde wind van de verdrukking.
God hield de winden van de vier hoeken op de aarde voor en tijdje vast en zegelde 144.000 mensen van het volk van Israël. Nadat Hij heeft voorkomen dat hun iets gebeurt, liet Hij de wind van de verdrukking los. Als deze wind van de verdrukking de handen van de engelen verlaat, zal de wind van de Grote Verdrukking waaien. De wind van de verdrukking zal de wereld, die met de opkomst van de Antichrist, geheel onder Satan’s macht zal zijn, verenigen, en ze zal door de zevenjarige periode van de grote natuurrampen van de plagen van de zeven bazuinen gaan. Deze plagen van de zeven bazuinen zullen dan gevolgd worden door de plagen van de zeven schalen.
Tijdens deze periode van tyranieke heerschappij van de Antichrist en van de verdwenen geloofsvrijheid, zal de schaarste en hongersdood het hoogtepunt bereiken, waardoor mensen gedwongen worden te overleven op voedsel dat door de regering wordt verdeeld. Iedereen in de wereld zal dit tijdperk aanschouwen. Het Woord van de Openbaringen 7 voorziet ons van een algemeen beeld van zulke dingen die komen gaan.
Wat staat ons nog in dit tijdperk te wachten? Het tijdperk van het vale paard zal ook gemarkeerd worden door het ontelbare martelaarschap van zowel de Israëli’s als ook de Niet-Joden. Als de Grote Verdrukking komt, rest ons slechts hoop. Vers 10 verteld ons, “En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.” Onze zaligheid wordt, met andere woorden, slechts in onze God gevonden die op de troon zit, en in het Lam. Zoals we in hoofdstuk 4 kunnen zien, dat ons vertelt dat een troon voor Jezus Christus voorbereid was, is de Ene die op de troon zit Jezus Christus, geen zwakke, maar Hij is de Zoon van God, de Almachtige God en de Rechter van allen. God de Vader zit nog steeds op Zijn troon. Als we dus van de Drieëenheid God spreken, dan zijn God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, allen dezelfde. Onze eigenlijke zaligheid behoort dus tot onze God en het Lam, Jezus Christus.
Waar kunnen we hoop vinden als de vreselijke verdrukking komt? Als de Antichrist tijdens de Grote Verdrukking opkomt, zal hij een afbeelding van zichzelf maken en hij zal dreigen dat hij iedereen zal doden die weigert zijn afbeeld te aanbidden, evenals alle mensen die weigeren het teken van zijn naam op hun handen of voorhoofd te ontvangen (Openbaringen 13).
Op het gebied van milieu zullen de natuurlijke omstandigheden ook een dieptepunt bereiken, omdat vuur en hagel van de hemel vallen, aardbevingen en andere plagen zullen voorkomen. Geen plek op deze aarde zal onaangetast blijven door de plagen. In deze ergste milieuomstandigheden, waar de aarde zich splijt door de aardbevingen; de zon, de maan en de sterren hun licht verliezen, en de zeeën en rivieren sterven door de plagen, zal de politieke situatie van die tijd ook de ergste zijn. De antichrist zal met de meest tyranieke heerschappij heersen, omdat hij de absolute macht grijpt en hij alle andere leiders van de wereld aan zijn heerschappij onderwerpt.
  
 
Waarom komt de Antichrist op?
 
Omdat Satan kort zijn macht aan de Antichrist zal geven om te proberen zijn laatste wens te vervullen, d.w.z. om zijn verlangen te stillen om net als God door het volk boven de ware God verheven te worden. Maar Satan weet zelf dat deze wens niet vervuld zal worden. En toch zal hij voor de laatste keer proberen om door de mensheid verheerlijkt te worden, terwijl hij allen doodt die hem niet gehoorzamen. Dit is het ergste van alle ellende die de heiligen zal overkomen. Tegen die tijd hebben de heiligen geen andere keuze dan te sterven, omdat de Ene in wie zij kunnen vertrouwen en waarin ze hoop hebben, de God van onze zaligheid is, Jezus Christus onze God, die ons gered heeft door het evangelie van het water en de Geest. We kunnen slechts op deze God vertrouwen en slechts door in Hem te geloven kunnen we verlost worden van de dood in het midden van deze verschrikkelijke plagen en verdrukking.
In deze laatste dagen behoort onze enige hoop tot “onze God die op de troon zit en aan het Lam van God.” Door in onze God te geloven, zullen de heiligen gemarteld worden en door hun geloof in Hem, zullen zij verlost worden van de verschrikkelijke plagen en de dood. Openbaringen 7 voorziet ons dus van de schets van alles wat tijdens de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking gebeuren zal.
Laat ons verdergaan met de gebeurtenissen die de wind van de verdrukking brengen zal. Verzen 9-10 zeggen ons, “Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende: De zaligheid zij onzen God, Die op den troon zit, en het Lam.” Op de vraag wie deze grote schare van alle volken en talen die gekleed zijn in wit en de Heer loven, zijn, antwoordde een van de 24 ouderen, “Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.”
Dit zegt ons dat een ontelbaar aantal mensen gered zal worden in het midden van de grote verdrukking daar ontelbare martelaars zullen opkomen onder de mensen van de landen, volken en talen. Er zal, met andere woorden, een vloed zijn van degenen die in God geloven als hun enigste Verlosser van alle verdrukking en plagen van de tijd. Het betekent dat de zaligheid slechts gevonden wordt in de God van de Drieëenheid.
Omdat God ons het evangelie van het water en de Geest gaf, dat ons van onze zonden heeft gered, en omdat we in dit evangelie geloven, zullen we ons niet aan de Antichrist overgeven als hij verschijnt en van ons verlangt dat we ons aan hem overgeven en hem God noemen. Bovendien, zelfs als enkelen van ons zich aan de antichrist overgeven, zou dat geen garantie zijn voor hun overleving, want zij zullen door de rampzalige plagen en het vertwijfelde fanatisme van Satan moeten gaan. Niets wordt gegarandeerd op dit moment.
We hebben dus geen andere keuze dan in God te geloven die ons heeft gered. God, die ons Zijn Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde zal geven, want Hij zal ons van de dood doen opstaan, ons opnemen en ons alle heerlijkheid en zegen van de Nieuwe Hemel en Aarde geven. Daarom zullen er zoveel mensen zijn die gekleed zijn in de witte klederen die in het bloed van het Lam gewassen zijn.
Er zullen werkelijk veel martelaars zijn die voor hun geloof in God sterven. De heiligen en allen die in deze tijd gemarteld zijn, van ieder land van de wereld, zullen hun leven voor hun geloof in God opgeven. Degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, dat wij nu preken, zullen hun martelaarschap omarmen door in God te geloven, dat Hij hun van alle gruwelen van de verdrukking en de plagen van de tijd zal verlossen. Slechts God kan ons van deze verschrikkelijke plagen verlossen.
Ik zeg u alle beduidende gebeurtenissen die tijdens de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking zullen gebeuren. Als de wind van de verdrukking in deze wereld waait, zal er geen hoop meer zijn op deze aarde. De wereld zoals we die nu kennen, zal niet langer meer bestaan, terwijl de hemel en aarde verdwijnen als een boekenrol die opgerold wordt.
God zal dan een nieuwe aarde op deze aarde scheppen, en zal de martelaars van het geloof duizend jaar hierover laten regeren, en als dit duizendjarige rijk over is, zal Hij hun naar Zijn eeuwige Koninkrijk verplaatsen. Er is slechts onze God die ons van onze zonden heeft verlost, die ons van de dood en de vernietiging van de Grote Verdrukking zal redden, en die ons hoop zal geven. Als de tijd van het martelaarschap komt, zullen u en ik, evenals de mensen over de hele wereld die het evangelie gehoord hebben en erin geloven, moedig gemarteld worden voor het geloof in God die ons van onze zonden heeft gered. We zullen ons martelaarschap met ons moedige geloof omarmen en met hoop. De Ene die ons zal verlossen van de verschrikkelijke plagen en verdrukking, is onze God die op de troon zit.
Als dusdanig kunnen we niet gemarteld worden zonder te geloven dat God, die ons van onze zonden heeft gered, ook God is die ons van deze verschrikkelijke plagen zal redden. De martelaars van deze tijd, zijn degenen wiens namen in het Boek des Levens van het Lam zijn geschreven. Maar iemand wiens naam niet gevonden wordt in het Boek des Levens, is niet in staat gemarteld te worden.
Dit evangelie zal onfeilbaar gepreekt worden over de hele wereld, en iedereen over de wereld zal het zeker horen en kennen. Omdat we dit evangelie nu voortdurend verspreiden, wordt het evangelie van het water en de Geest over de wereld getuigd. Er zijn veel zielen in deze wereld die, als de Grote Verdrukking komt, slechts hoop in het Lam zullen hebben, in God zullen geloven zelfs als dit een risico voor hun eigen leven is, en in staat zijn hun martelaarschap te omarmen. En het evangelie van het water en de Geest, dat de gelovigen in staat stelt hun namen in het Boek des Levens te laten schrijven, zal gepreekt blijven worden.
Zij die in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen in de eindtijd gemarteld worden. Openbaringen 13:8 vertelt ons, “En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.” Het is de absolute waarheid dat iedereen wiens naam niet in het Boek des Levens staat geschreven, zich aan het Beest zullen overgeven, zonder uitzondering.
Slechts Jezus Christus en God Zijn Vader, kunnen ons van de Grote Verdrukking van de laatste dagen verlossen. De Heilige Geest is nu in onze harten aanwezig. Ik geloof dat we gered zijn door God, en zelfs als we voor Hem gedood worden, zal God ons van de dood doen opstaan, ons opnemen in de lucht en alles hier op aarde vernieuwen, en Hij zal ons toestaan in Zijn Duizendjarige Rijk te leven.
Dit tijdperk van het vale paard dat door de wind van de verdrukking woedt, nadert ons met rasse schreden. Het tijdperk van het zwarte paard gaat snel. Als het afloopt, volgt het vale paard. Vanaf dat moment zal de hele wereld de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking binnengaan. Deze periode zal niet langer dan zeven jaar duren, maar het zal zeker vervuld worden want het is God’s plan.
Laat ons eens aannemen dat de Grote Verdrukking inderdaad begonnen is. Bomen en gras om ons heen en over de hele wereld zouden branden, de lucht zou gevuld zijn met rook, de zon zou verborgen gaan achter een dikke rookwolk die de wereld in donkerheid laat verblijven, zelfs tijdens de dag, mensen sterven overal, en we horen zelfs de stemmen van de mensen die ons vervolgen. Wie zouden we moeten vertrouwen? Zouden we in God moeten vertrouwen, die ons van al onze zonden heeft gered en die ons beloofd heeft dat de martelaars, die zich niet aan de antichrist overgaven, herrezen zullen worden, die naar de aarde terug zal keren om ons te herrijzen en op te nemen, en om ons naar Zijn Nieuwe Hemel en Aarde zal nemen, of zou u liever niet in Hem vertrouwen? Natuurlijk vertrouwen we God! Alleen God is onze enigste hoop! Niet de aanbidding van de Antichrist noch het vertrouwen in onszelf kan ons verlossen; evenmin kan het verbergen in grotten of het verlaten van de aarde om naar een ruimtestation te ontsnappen ons redden; alleen God kan dat!
Als de kometen deze planeet raken, zal alle puin op de aarde vallen, waardoor de hele planeet vernietigd wordt. Alles wat God eerst geschapen heeft, zal vernietigd worden. De ware hoop zal dan in ons hart ontspringen. In wie kunnen wij onze hoop leggen in zo’n wanhopige situatie? God is de Enige waarnaar wij kunnen kijken en bij wie we om hulp kunnen zoeken, niemand anders dan God kan ons redden!
Omdat we gered zijn door in het Woord van het evangelie van het water en de Geest te geloven, danken en loven we God voor deze zaligheid. Maar als de Grote Verdrukking komt, zullen we God loven en danken met alles wat we hebben omdat Hij ons ook verlost heeft van de verschrikkelijke plagen en de dood. Enkel God kan ons van de handen van de Antichrist verlossen. Er is niemand anders dan God. Omdat we ons geloof en onze hoop in deze God plaatsen, en omdat we geloven en hopen dat God ons zal herrijzen en ons toe zal staan in het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde te leven in eeuwige gelukzaligheid, kunnen we alle verdrukking die komen zal, weerstaan en overwinnen.
De tijd zal komen dat de Antichrist ons voor zijn afbeelding zal sleuren, en zal verlangen, “Kniel neer voor deze afbeelding, en noem me God. Jezus is niet God. Ik ben God, en ik ben degene die je zal redden.” Wanneer de Antichrist dus van ons verlangt hem te aanbidden, zullen we misschien doodsbenauwd zijn, maar niemand van ons die wedergeboren is, kan ooit voor zijn afbeelding buigen. Waarom? Omdat de Antichrist ons, nadat hij ons gedwongen heeft zijn teken te nemen, tot zijn slaven zal maken, ons zal gebruiken om mensen te doden, en uiteindelijk ons ook zal doden.
De tijd zal komen dat deze antichrist op zal staan om zichzelf als God te verklaren. Het is niet zo ver in de toekomst dat de Antichrist enorme afbeeldingen van zichzelf zal bouwen en van iedereen op de wereld zal verlangen dat ze hem God noemen, en dat hij zangkoren zal oprichten die lofgezangen over hem zingen. Als in deze tijd vrede zou bestaan en de natuurlijke omgeving gezond en mooi zou zijn, zou men zelfs denken dat een nieuwe wereld zich geopend had. Maar doordat de bossen afgebrand zijn, de zon is verdwenen, de aarde in donkerheid verkeert, de mensen schreeuwen terwijl ze sterven, en vuilnis en halfverbrande lichamen over de straten verspreid liggen, kan niemand ooit het gebod van de Antichrist gehoorzamen om voor zijn afbeelding te buigen en hem onze God te noemen. Iedere wedergeboren gelovige zal op dit moment weten dat hij de antichrist is die door het Woord van God geprofeteerd werd.
De Heilige Geest leert het ons ook. Hij geeft ons het hart dat zich nooit zal overgeven. Hij gaf ons moedige harten, het soort dat zegt, “Doodt me als je moet, maar als ik sterf, zal de Heer mijn dood op jouw wreken, en Hij zal mij zeker doen herrijzen!” We geloven dat net als onze Heer na drie dagen van de dood herrees, wij ook weer tot leven zullen worden geroepen. En de Heer zal ons zonder te falen opnemen.
 
 

De rechtvaardigen zullen zich nooit aan de Antichrist overgeven

 
Zij die dit Woord van de belofte gehoord hebben, dat God de eerste wereld vernietigen zal en daarvoor in de plaats het Duizendjarige Rijk zal bouwen om de rechtvaardigen er voor duizend jaar te laten regeren, en wedergeboren zijn door erin te geloven, zullen zich nooit aan de Antichrist overgeven; omdat de Heilige Geest in hun hart aanwezig is, zullen zij alles weten. Maar degenen die geen Heilige Geest hebben, zullen smeken voor hun leven en zich overgeven aan Satan, vrezend dat hun leven verloren zou gaan als zij weigeren de dominante stroom van wat op het eerste moment een hele nieuwe wereld lijkt, te volgen. Als iedereen dus de dood vreest en een slaaf ervan wordt, zullen slechts de wedergeborenen vrij van deze angst van de dood zijn en moedig hun martelaarschap omarmen, in een handeling die zo schitterend is als de opgaande zon.
De wedergeborenen kunnen dit doen omdat zij de hoop hebben dat zij herrezen zullen worden naar nieuwe lichamen. Daarom zullen zij die de Heilige Geest over zich hebben, niet alleen geen angst voor de dood hebben, maar zij zullen werkelijk tegen de Antichrist staan en hem van zijn stuk afbrengen met de moedige woorden die uit de Heilige Geest stromen. Zij zullen nu misschien verlegen zijn, maar degenen die verzegeld zijn door de Heilige Geest door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zullen door de Heilige Geest de woorden spreken die hun vijanden helemaal niet kunnen beantwoorden. We geloven in dit Woord van God.
De Antichrist zal ontsteld zijn als de heiligen tegen hem beweren: “Hoe durf je jezelf God te noemen! Je bent uit de hemel verdreven en binnenkort zul je ook van de aarde worden verdreven! Je tijd zit erop!” Niet maar een paar mensen, maar een ontelbare schare van alle landen van de wereld, zal opstaan en zich tegen de Antichrist verzetten. De Antichrist zal hun dan allemaal doden. De heiligen zullen op dat moment nooit onderdanig zijn zelfs als ze gedood worden. Zoals het Woord van God ons zegt, dat “de Zaligheid tot onze God hoort, die op de troon zit, en tot het Lam!” zullen wij sterven met hoop en grote overtuiging van ons geloof dat uit de Heilige Geest stroomt.
Zoals het Boek der Handelingen getuigenis draagt toen Stefanus gestenigd werd, hij opkeek naar de hemel en in een visioen de troon van God zag, en Jezus stond aan Zijn rechterhand te wachten om hem te ontvangen. Zelfs toen hij stierf, bidde Stefanus voor de vergeving van degenen die hem stenigden, net zoals Jezus voor de vergeving gevraagd had van de mensen die Hem kruisigden.
Net als Stefanus, zullen de gemartelde heiligen in de eindtijd vol van de Heilige Geest, niet twijfelen maar moedig zijn. Alhoewel het nu lijkt alsof hun geloof zwak is en zij verlegen zijn, zullen allen die dit Woord nu horen, het geloof van moed hebben als deze tijd komt.
Vrees niet. Er is niets te vrezen, want al deze dingen, vanaf de opkomst van de Antichrist tot de wind van de verdrukking, zullen slechts gebeuren door de toestemming van God en binnen Zijn plan zoals het getoond wordt in Openbaringen 6.
Het martelaarschap gebeurt niet door onze eigen kracht van het vlees. Het martelaarschap is slechts mogelijk door de kracht van de Heilige Geest en ons geloof in de waarheid. We kunnen met andere woorden gemarteld worden door in God te geloven, in Zijn Woord van belofte en in het feit dat de Almachtige God onze God is.
U moet zich nu realiseren dat het martelaarschap, dat God ons heeft toegestaan binnen de zeven tijdperken van Zijn plan, de voorzienigheid van God is. Laat ons niet aan ons martelaarschap denken, een deel van God’s plan voor ons, maar in plaats daarvan in ons hart geloven volgens de Wil van God. Laat ons in het Woord van God geloven, dat als de tijd voor ons martelaarschap komt, God ons meer dan genoeg kracht zal geven om het aan te kunnen.
In iedere wereld is een absolute heerser. De wedergeborenen worden door God geleid, terwijl degenen die niet wedergeboren zijn, beheerst worden door de geest van Satan. Als de eindtijd komt, zullen de wedergeborenen de kracht van God ontvangen om alle beproevingen en verdrukkingen te verdragen, omdat zij door God beheerst worden. Degenen die daarentegen door Satan beheerst worden, zullen geen andere keuze hebben dan zijn wil te volgen, of zij willen of niet, want zij zijn onder de macht van Satan.
Maar wiens kracht is eigenlijk groter? Of we gezegend of vervloekt zijn, wordt beslist door wiens kracht groter is tussen God en Satan. Wie uiteindelijk gered wordt in de eindtijd wordt beslist door wie we geloven en volgen, in wiens woorden we vertrouwen leggen. Degenen die in God en Zijn Woord hebben geloofd, zullen beschermd worden en hun zal het eeuwige leven gegeven worden door Zijn almachtige macht en gezag voor altijd. Maar degenen die de woorden van Satan hoorden en zich aan hem overgegeven hebben, zullen samen met hem in de hel gegooid worden, want hij is machteloos om hen van de hel te verlossen. Daarom gaf God Zijn Woord door de Openbaringen 1-7.
Vanaf hoofdstuk 8 en verder, noteert de Openbaringen gedetaileerd wat er tijdens de periode van het vale paard zal gebeuren. Ten eerste zullen de plagen van de zeven bazuinen naar de aarde afdalen. Laat ons van deze zeven plagen naar de eerste plaag keren die gevonden wordt in vers 7: “En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.” Met de plaag van de eerste bazuin, zal hagel en vuur dat vermengd is met bloed op de aarde regenen. Dit zal niet de eerste keer zijn dat het vuur zal regenen op de aarde, omdat de planeet aarde reeds verschillende keren van meteorieten en kometen is geraakt.
Tot dusver is geen van hen zo catastofaal geweest om de hele wereld te verwoesten, maar als het tijdperk van het vale paard komt, zal de volle wind van de verdrukking over de aarde woeden. Als deze wind een tornado teweegbrengt en de natuur wegvaagt, zal vuur op deze aarde regenen en eenderde van de bomen laten verbranden en al het gras, en iedereen zal naar buiten rennen om het vuur te blussen.
Het Woord van God vertelt ons dat nadat de bossen van de wereld afgebrand zijn door de eerste plaag, een grote berg van vuur in de zee zal vallen, waarschijnlijk een komeet. Hier wordt verder over uitgewijd in de derde plaag: “En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.” Met andere woorden, er zal een komeet met de aarde botsen. Zoals in de film Deep Impact waar een komeet in de zee valt en springvloeden veroorzaakt, zo zal de derde plaag een gelijke ramp brengen. De plaag zal niet zo catastrofaal zijn als in deze film, maar de meteorieten die op verschillende plaatsen op de aarde inslaan, zullen beduidende schade aan de planeet aarde brengen. De springvloed zal eenderde van de levende wezens in de zee doden en eenderde van de schepen vernietigen.
Als zo’n wind van de verdrukking begint te waaien, zullen we de komst van het tijdperk van het vale paard erkennen. Indien u in de toekomst schokkend nieuws ziet op uw televisie, dat zegt dat het vuur regent en dat eenderde van de wereldbebossing in rook opgaan, moet u zich realiseren dat wat komen moest, uiteindelijk komt. Als de regeringen iedereen, van kinderen tot de ouderen, gaat inzetten om het vuur te blussen, zult u zeker moeten erkennen dat het begin van het einde eindelijk gekomen is.
Voor degenen die in het evanglie van het water en de Geest geloven kan de hoop van de zaligheid die ons van deze verschrikkelijke plagen zal verlossen, slechts in de Almachtige God gevonden worden. Als de antichrist ons doodt, zullen we gemarteld worden omdat we geen aardse macht hebben om tegen hem op te komen, maar we zullen desalniettemin in vreugde gemarteld worden. De Almachtige God zal degenen onder ons die het martelaarschap temidden van deze verschrikkelijke Verdrukking in geloof hebben omarmd, herrijzen en de Heer zal onze Herder worden en ons naar de rivier van het water van het leven leiden.
Terwijl God het Koninkrijk van God heeft gebouwd, waar we nooit meer aan brand, dorst en de schade van de zon zullen lijden, zal God ons daarheen brengen. Het Woord zegt ons dat God met ons in dit Koninkrijk zal leven, ons zal troosten, onze tranen zal wegvegen, en ons zal toestaan in heerlijkheid voor altijd te leven, zodat wij nooit meer zullen lijden.
 
 
Ben vastberaden in het Woord van de Belofte
 
Als ik over de Bijbel uitwijdt, vervult mijn hart zich in hoop met de Heilige Geest en ik realiseer me dat slechts God ons van deze verschrikkelijke plagen kan verlossen. “Kom, Heer Jezus!” Ik geloof in onze Heer. Ik geloof dat Hij me van de verschrikkelijke Verdrukking zal verlossen, net zoals Hij me van al mijn zonden heeft verlost. Ik geloof dat Hij mijn mede-heiligen ook zal verlossen. Ik geloof dat mijn zaligheid, zelfs voor de komst van de laatste dagen, tot onze God behoort die op de troon zit en tot het Lam, en ik geloof dat uw zaligheid ook in God gevonden wordt.
De wereld zal gauw gevuld zijn door plagen en rampen als de Grote Verdrukking komt. Maar het maakt niet uit hoe moeilijk het wordt op deze wereld, ik geloof dat onze God ons van de verdrukking en de plagen van de tijd zal verlossen en de vervolging van onze vijanden, want God heeft ons van al onze zonden verlost, ons het recht gegeven om Zijn kinderen te worden en ons zo te maken.
Zij die niet wedergeboren zijn, zijn veel ellendiger dan wij. Hoe miserabel moet het zijn om geen God te hebben om absoluut vertrouwen in te hebben, als alles verbrand is en chaos heerst? Sommige mensen zullen ongetwijfeld met wanhoop aan hun eigen religie vasthouden, of dat nu het Boedhisme of de Islam is, maar zij zullen er geen hoop in vinden. Slechts wanhoop en frustratie zal hun te wachten staan. Er zullen veel mensen zijn die uiteindelijk hun overlijden in zulke wanhoop aanschouwen. Wij zullen ook dezelfde chaos en dezelfde moeilijkheden als deze mensen aanschouwen. Maar ons hart verschillt van dat van hun. Wij die ons geloof nu voorbereiden, zijn verschillend van de rest, want God heeft ons zondeloos gemaakt door het evangelie van het water en de Geest.
Johannes 1:12 zegt ons, “Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Met andere woorden, God heeft ons bezegeld met het recht om Zijn kinderen te worden, terwijl Hij ons zegt: “Jullie zijn Mijn kinderen.” Hij heeft ons dit grote en glansrijke recht gegeven. We zijn God’s kinderen. Als we in het evangelie van het water en de Geest geloven, is er dan enige zonde in ons hart over? Natuurlijk niet! Zijn wij van alle dingen, niet de kinderen van God geworden? Natuurlijk! Als de kinderen van God de kennis van het Geschrift missen en veel tekortkomingen hebben, betekent dit dan dat God hun niet als hun Vader zou beschermen? Natuurlijk niet! Net zoals ouders meer aandacht en zorg geven aan hun kinderen die de kennis missen, zo geeft God meer kracht en bescherming aan degenen onder ons die zwak zijn.
Als chaos heerst bij de aankomst van de tijd van de antichrist, zal God Zijn kinderen sterk houden door de Heilige Geest en Hij zal hen geloof, hoop en moed geven. Omdat Hij ons de moed zal geven, zullen wij nooit vrezen. Er is niets te vrezen behalve de vrees zelf die in ons hart opkomt. Mensen kunnen voorkomen wat er om hun heen gebeurd door eraan te ontsnappen, maar de angst in hun hart kan niet afgeschud worden, waar zij ook heen gaan. Of ze zich nu in hun slaapkamer verstoppen, in kelders, in schuilkelders, ze kunnen niet wegrennen van deze angst die een greep op hun hart heeft.
De harten van de heiligen hebben daarentegen geen angst maar slechts moed en zij kunnen dus hun martelaarschap met moed aanschouwen terwijl ze tegen zichzelf zeggen, “Wat had moeten komen, is eindelijk gekomen. Het is tijd voor de wederkomst van de Heer! Hij zal ons wegnemen!” Dit is als de opname zal plaatsvinden, niet op een gewone dag als vandaag, maar als eenderde van de wereld in rook is opgegaan. Maar voordat de verdrukking erger wordt, zal God de heiligen in de lucht opnemen.
Gelooft u nu dat God inderdaad de zeven tijdperk voor u heeft gemaakt? Openbaringen 6 vertelt ons dat Hij dat deed. Zoals Hij heeft bepaald, zal God alles over heiligen laten komen precies zoals het geschreven staat. Degenen die dus verzoend zijn voor hun zonden, zijn enorm gezegend, maar degenen die getwijfeld hebben en niet geloofden in het evangelie, zijn verdoemd en eindigen in de hel. God zegt ons dat in de toekomst verschikkelijke plagen zullen komen, en als deze plagen over zijn, zullen degenen die niet wedergeboren zijn in het meer van het eeuwige vuur en zwavel gegooid worden. Daarom heeft God ons nu een vredige wereld gegeven en daarom vertrouwt Hij ons met Zijn evangelie in zo’n vredige tijd.
God kwam ongeveer 2000 jaar geleden in de gedaante van een mens naar deze aarde. Hij ontving voor ons het doopsel om al onze zonden op Zich te nemen en Hij stierf aan het Kruis, terwijl Hij ons van alle zonden van de wereld verloste. Als onze Verlosser, redde Hij ons. Hij gaf ons Zijn zegen dat ons heeft toegestaan om gered te worden door in God en Zijn zaligheid te geloven. Dit is de genade van God. Dit is het evangelie dat ons van al onze zonden en het oordeel van God verlost heeft, door God’s eniggeboren Zoon naar ons te sturen, al onze zonden aan Hem door te geven, en Zijn eigen Zoon in onze plaats te veroordelen. Door hierin nu te geloven, worden we gekleed in God’s genade en ontvangen we het eeuwige leven van Hem. Omdat we hierin geloven, worden we God’s kinderen, en omdat we nu God’s kinderen zijn, zal Hij ons oproepen en beschermen als de Verdrukking van de laatste dagen het ergste wordt.
Tegen deze tijd zullen de kinderen van God en de kinderen van Satan zich duidelijk van elkaar onderscheiden. Hun onmiskenbare verschillen zullen duidelijk naar voren komen. Dit zal later gedetaileerder uitgewerkt worden. Wat u zich nu moet herinneren is dat als de Grote Verdrukking naar ons komt en als we gemarteld zijn, we herrezen zullen worden en voor God worden opgenomen. Het doet er niet toe of iemand erin gelooft of niet; dit zal toch gebeuren, want God zei dat Hij de winden zal laten opkomen en zo al deze dingen laat gebeuren.
Vers 1 zegt ons, “En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.” God houdt deze winden vast zodat zij nu niet zullen waaien. Anders gezegd betekent dit dat als God het toestaat, deze winden zullen waaien vanuit de vier hoeken van de aarde. Als God het de engelen toestaat, zullen zij deze winden vrijlaten en het tijdperk van het vale paard aankondigen. Als de wind van de Grote Verdrukking dus begint te waaien, waardoor natuurrampen en oorlogen overal op de wereld ontstaan, zal iedereen in de ellende zijn. Maar tot dusver heeft God deze winden vast gehouden.
Landen over de wereld investeren zwaar in de wapenproductie. De tijd zal komen dat de grote machten tot 30% van hun BNP aan militaire doeleinden uitgeven. Zelfs nu worden grote hoeveelheden van de bronnen aan militaire doeleinden uitgegeven in een inspanning om enorme hoeveelheden nieuwe, en dodelijkere wapens, zoals bijv. massavernietigingswapens te ontwikkelen. Iedere keer als de economie bloeit, zal de opbrengst aan militaire uitbreiding worden uitgegeven.
De Verenigde Staten probeert op het moment bijvoorbeeld een raketafweersysteem te ontwikkelen dat het “Star Wars Plan” genoemd wordt. Wanneer dit systeem volledig ontwikkeld is, zullen de oorlogen niet alleen op aarde uitgevochten worden, maar ook in de ruimte, met gewapende satelieten die lange afstand raketten met haar eigen raketten buiten de atmosfeer afschieten. Luchtoorlog zal dan een hele nieuwe betekenis krijgen. De vraag die dus nu gesteld wordt, is wie de eerste buitenatmosfeerse wapens ontwikkelt en de ruimte zal beheersen voor militair gebruik.
Als we naar zo’n ontwikkelingen kijken, kunnen we voelen dat als God het toestaat, en als de verschrikkelijke plagen naar de aarde afdalen, de geprofeteerde heerser met absolute macht zal opkomen.
Al deze dingen kunnen echter alleen maar gebeuren als God het toestaat. Hoe moeilijk het ook zal worden op de wereld, we geloven dat God onze Herder zal worden, die ons naar de levende fonteinen van het water leidt, en die alle tranen van onze ogen veegt. Daarom zijn de verlosten zo overvloedig gezegend.
Als u in Jezus gelooft, kunt u in Hem geloven op de manier waarop u zich voelt. Het ware geloof is het geloof van degenen die in het Woord van God geloven.
Openbaringen 7:14 vertelt ons: “En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.” Door “hun klederen te wassen en hun wit te maken in het bloed van het Lam” betekent dat zij gemarteld waren voor hun geloof in de Heer. Ben voorzichtig in het interpreteren van deze vers; het verwijst niet naar het gered worden door slechts in het bloed aan het Kruis te geloven.
Wat u zich eerder moet realiseren is dat degenen in wiens hart de Heilige Geest niet aanwezig is, niet de kinderen van God zijn, en dat degenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, degenen zijn die helemaal niet in het evangelie geloven. Slechts degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, kunnen hun martelaarschap omarmen, de verdrukking overwinnen en dus grote heerlijkheid aan de Heer geven.
Omdat we in God geloven, zullen we, als de tijd van de grote moeilijkheden en leed komt, niet ons geloof verliezen, noch zullen we ons aan Satan overgeven, maar we zullen moedig ons martelaarschap omarmen met de kracht die we van God ontvangen hebben. We zullen dan herrezen worden door de Heer en door Hem beschermd worden. Het Lam zal onze Herder worden en alle tranen van onze ogen wegvegen en we zullen geen honger meer hebben of dorst, noch zullen we door hitte geschaadt worden of onder iets lijden. Waarom? Omdat God het leed voor altijd zal elimineren, omdat we reeds door de Grote Verdrukking zijn gegaan. Dit is hoe wonderbaarlijk God’s wereld die de Hemel genoemd wordt, is. Omdat het zo’n wonderbaarlijke plaats is, noemen mensen het Paradijs of Hemel, als de belichaming van alles wat goed is.
Het paradijs is een plaats van eindeloze vreugde. In het Boedhisme is het paradijs slechts gereserveerd voor degenen die een god zijn geworden, een boedha. Maar is er werkelijk iemand die in een boedha kan keren, iemand die een god kan worden? Natuurlijk niet! Siddharta zei zelf op zijn sterfbed, “Wordt een god; slechts door een god te worden kunt u aan alle verschrikkingen van de wereld ontsnappen.” Maar het is gewoon onmogelijk voor iemand om van de zonde te ontsnappen en de fatale verschrikkingen van zichzelf te overwinnen. Siddharta faalde er zelf in om te ontsnappen, en iedereen zal erin falen. Zoals het Woord ons vertelt, “En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden”(Handelingen 4:12). Onze zaligheid wordt slechts gegeven door God, Jezus Christus die het universum en ons schiep. Deze waarheid, dat Jezus Christus de Verlosser is die ons ook van de verschrikkelijke plagen zal redden, is wat God ons door de Heilige Geest leert.
De Hemel is de meest wonderbaarlijke plaats. Wilt u voor altijd gelukkig leven in eer en heerlijkheid? Wilt u als waardevol herkend worden en in eeuwig geluk leven? Wilt u in perfectie en overvloed leven en niets tekort komen? De plaats waar God ons zal laten leven is zo’n plaats. Het is de Hemel. Er is aan niets een tekort. U zult nooit meer ziek zijn, nog door de hitte worden geschaadt, noch enige traan vergieten.
Toen Jezus gekruisigd werd, zei Hij tegen de dief die naast Hem gekruisigd werd, “Vandaag zal je bij Mij in het Paradijs zijn.” “Paradijs” betekent hier letterlijk een hof van vreugde. Het is een plaats waar iemand behagen kan scheppen in alle vreugde en geluk. Wat ons gelukkig maakt en ons op deze aarde verheugt is alles overvloedig aanwezig op deze plaats, waar God ons zal laten leven. Geloof erin en maak deze Hemel, dit Paradijs, dit Koninkrijk van God de uwe. Het Koninkrijk van God is volmaakt en goed, want geen onvolmaaktheid van de koninkrijken van deze aarde kunnen er ooit gevonden worden.
Omdat God almachtig is, zal Hij ons dit Koninkrijk geven. Omdat onze Heer de Almachtige God is, zal Hij Zijn volk verlossen en hun nooit meer een traan laten vergieten, noch zullen zij ooit lijden. Hij zal ons naar de fonteinen van het levende water leiden. Hij zal ons leiden om in het midden van het eeuwige leven te leven, het eeuwige geluk en eeuwige vreugde. Al deze dingen zijn mogelijk, geloof ik, omdat Zijn macht almachtig is.
Als God, die ons gered heeft, machteloos was, dan zouden we ook machteloos zijn. Maar God, die ons verlost heeft, heeft de absolute, almachtige macht. Hij heeft ons zondeloos gemaakt met Zijn absolute macht en dus worden wij Zijn heiligen genoemd.
Het doet er niet toe welk soort leven we op deze aarde hebben. Omdat we God’s kinderen zijn en de macht van de Koning der koningen hebben, zelfs als ons leven ellendiger was dan van degenen die nu niet wedergeboren zijn, zal Hij ons toch roepen en ons in Zijn Paradijs laten leven als het tijdperk van het vale paard komt en de Heer wederkeert. Ons zal het aan niets mankeren en we zullen met absolute macht heersen, waar zelfs de engelen onze dienaren zullen zijn. De heiligen zullen voor altijd leven in alle pracht en heerlijkheid.
De heiligen zullen nooit meer sterven. Hier dromen alle religies van; om eeuwig te leven, te regeren en de Hemel binnen te gaan. Deze zegen is niet alleen voor mij, maar God heeft het evengoed aan u gegeven.
Als de tijd komt, geloof ik, zal God de wind van de verdrukking laten opkomen en als deze wind van de verdrukking waait, zal Hij ons sterk maken om tegen de Duivel te staan, en uiteindelijk zal Hij ons wegnemen. En ik geloof ook dat Hij ons voor altijd gelukkig zal laten leven.
Beloofde God ons niet al deze dingen? Natuurlijk deed Hij dat! Hij zei ons, “Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”(Johannes 14:1-3). Dit is wat onze Heer ons beloofd heeft. Het hele Woord van God in de Openbaringen 20-22 is Zijn Woord van de belofte aan ons.
Halleluja! Ik geef alle dank aan God.