Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 8-2] Zijn de plagen van de zeven bazuinen letterlijk? (Openbaring 8:1-13)

Zijn de plagen van de zeven bazuinen letterlijk?
(Openbaring 8:1-13)
 
In Openbaring 5 verschijnt een geschrift met zeven zegels, welke Jezus neemt. Dit betekent dat Jezus aldus de verantwoordelijkheid en macht van God heeft gekregen en dat Hij vanaf dat moment de wereld volgens Gods plan zal leiden. Openbaring 8 begint met de passage; “En toen Het het zevende zegel geopend had, werd er een stilzwijgen in den hemel, omtrent van een half uur. En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.” Aldus opent Jezus het zevende zegel van het geschrift en toont ons de dingen die naderen.
Hoofdstuk 8 begint met ons te vertellen dat de plagen van de zeven bazuinen zullen aanbreken met de gebeden van de heiligen. Vanaf vers 6 spreekt het hoofdstuk dan over de plagen van de zeven bazuinen die naar deze wereld gebracht zullen worden.
 
 

De plaag van de eerste bazuin

 
De eerste bazuin-Vers 7: “En de eerste engel heeft gebazuind, en er is geworden hagel en vuur, gemengd met bloed, en zij zijn op de aarde geworpen; en het derde deel der bomen is verbrand, en al het groene gras is verbrand.”
Het eerste ding dat we moeten ontdekken is of wij, de heiligen, temidden de zeven bazuinen zullen zijn die naar de aarde worden gebracht.
Hier komen zeven engelen die zeven bazuinen blazen. We moeten ons realiseren dat wij op deze aarde zullen blijven en de eerste zes plagen van deze zeven plagen moeten meemaken. We moeten ons ook realiseren dat wanneer de zevende bazuin klinkt, we opgenomen zullen worden en dat dit gevolgd zal worden door de plagen van de zeven fiolen.
Vers 7 vertelt ons dat wanneer de eerste engel zijn bazuin klinkt, hagel en vuur gemengd met bloed op de aarde zal regenen, waardoor een derde van de aarde en een derde van de bomen zal verbranden. Een derde van de wereld en de natuur zal met andere woorden verbranden.
Zouden we verder kunnen leven wanneer de natuur dus in rook opgaat? Kunnen we werkelijk leven als we omgeven zijn door dit soort natuurlijk milieu dat tot de grond toe is afgebrand wanneer hagel en vuur gemengd met bloed op ons neerregent en de bomen tot as keren? Wanneer we de grimmige werkelijkheid aanschouwen dat we onze huizen door deze regen van hagel en vuur gemengd met bloed verliezen, en dikke bossen en heuvels zien verbranden, zal niemand van ons verder willen leven, noch zouden we dat kunnen ook al zouden we het willen.
Vergeet niet dat u en ik deze eerste plaag moeten doorstaan. Als we beginnen te begrijpen dat deze enorme plaag begint, moeten we ons ook realiseren dat de Antichrist dan reeds op deze aarde is. Omdat zulke plagen zullen beginnen voordat de Antichrist volledig opkomt om zijn absolute heerschappij over de wereld na te streven, zullen de wereldleiders een verenigd front vormen om de plagen te overwinnen en een zekere leider zal zeven andere heersers verzamelen om een grote macht te produceren.
De Antichrist zal dan heel natuurlijk opkomen als de absolute heerser in dit proces. Als de Antichrist een grote bekwaamheid toont in het beheren en herstellen van de vernietiging van de natuur zullen velen onder de indruk zijn van zijn macht, hem gaan volgen en hem als een goddelijk wezen zien en zijn volgelingen zullen, geleidelijk maar zeker verschijnen.
De Bijbel zegt ons dat wanneer de eerste engel zijn bazuin laat klinken, het de eerste van de plagen van de zeven bazuinen zal brengen die een derde van de aarde zal verbranden. Zowel wij, de heiligen, en de mensen van de wereld zullen op deze aarde leven wanneer deze plaag treft. Wat zal er dan met de wereld gebeuren? Er zal chaos heersen in de wereld, waarin ruïnes, lijken en gewonden overal verspreid liggen; de dampkring zal bedekt zijn door rook en giftige gassen die geproduceerd worden door het meer van vuur dat de hele wereld overspoeld; en er zal te weinig zuurstof in de lucht zijn omdat de wereldomvattende woestijnvorming die veroorzaakt wordt door de brand, de capaciteit van de planeet zuurstof op te wekken, drastisch verminderd. De eerste plaag al zal deze wereld tot as verminderen, en het is verwoestend genoeg om zelfs ons verlangen tot leven weg te nemen.
Vanaf deze plaag moeten we een wijze keuze maken. Doordat we nu in een normale wereld leven, zijn we misschien bang geworden voor de enorme plagen en tegenspoed die komen gaan. Maar we kunnen verlost worden van deze angst en in plaats daarvan moedig worden, want een derde van de natuur van de wereld gaat in vlammen op en de mensen zullen overal jammeren. Lang voordat dit gebeurd zouden we reeds geweten hebben dat de plaag op komst was en dat er zelfs meer plagen zullen komen. Omdat we hoop hebben, kunnen we ervan vervuld zijn maar omdat we ook het vlees hebben, kunnen we soms vervuld zijn door angst. Maar omdat we de toekomst van deze aarde kennen, plaatsen we onze hoop niet in deze aarde, maar in het Koninkrijk van God. Met zulk geloof en door de inwoning van de Heilige Geest, kunnen we moedig en dapper zijn.
Het gejammer van de mensen van de wereld zal harder klinken en wij zullen ook rouwen als onze eigen families onder degenen zijn die niet de verlossing van hun zonden hebben ontvangen. Sommigen van onze eigen naaste verwanten die onverlost zijn van hun zonden zullen ons zelfs aan de Antichrist verkopen voor restjes eten. Anderen daarentegen zullen naar ons toekomen om te vragen hoe zij de verlossing van hun zonden kunnen krijgen. Dit is heel goed mogelijk want ze kunnen dan nog steeds verlost worden. De Bijbel zegt ons dat een derde van de hele wereld zal sterven wanneer de plagen van de zeven bazuinen komen. Dit betekent ook dat twee derde van de wereld zal overleven. Als een derde van de wereldbevolking werkelijk verbrandt, zullen we ons realiseren dat de tijd van ons martelaarschap en de wederkomst van de Heer niet ver weg is. God zei dat Hij hagel en vuur gemengd met bloed uit de lucht zal laten regenen.
Als God vuur en hagel over ons brengt, zullen we het niet kunnen voorkomen. Zelfs met de wetenschappelijke vooruitgang zou het niet mogelijk zijn om een defensief scherm waarmee we de hele wereld kunnen beschermen tegen vuur en hagel dat neerstort, te ontwikkelen en het in de dampkring te brengen. Zelfs als we zo’n middel zouden kunnen maken, zou het nog geen partij zijn voor de macht van de plaag die van de Heer komt. We moeten in ons hart het feit accepteren dat deze plagen inderdaad in werkelijkheid over ons zullen komen en we moeten onze huidige levens leiden door met ons hart in het hele Woord van Gods belofte te geloven.
Ik heb onlangs nieuws gehoord dat in China hagelstenen vielen die zo groot waren als een mensenhoofd, wel 45 cm in diameter. Met een enorme kracht vielen deze ijsblokken die zo groot waren als hoofden, waarbij ze gaten boorden in daken en alles vernietigden op hun pad. Hetgeen met de eerste plaag zal vallen zal zelfs nog meer kracht hebben. We moeten in ons hart geloven dat het vuur dat een derde van deze wereld zal verwoesten, veel vernielender is dan deze hagelstenen in China, dat het inderdaad naar beneden zal komen; we moeten dit geloof in ons hart houden; en we moeten handelen volgens dit geloof als deze plaag werkelijk komt. We moeten geloven dat deze wereld gauw vernietigd zal worden. En we moeten ook vastberaden zijn de pagen met zo’n geloof te aanschouwen en ons ertoe te brengen gemarteld te worden. Wanneer de zeven bazuinen klinken, zullen de zeven plagen feitelijk naar deze wereld gebracht worden. Dit is de eerste van deze plagen.
 
 

De plaag van de tweede bazuin gebracht door God

 
De tweede bazuin- verzen 8-9: “En de tweede engel heeft gebazuind, en er werd iets als een grote berg, van vuur brandende, in de zee geworpen; en het derde deel der zee is bloed geworden. En het derde deel der schepselen in de zee, die leven hadden, is gestorven; en het derde deel der schepen is vergaan.”
We moeten aandacht schenken aan het feit dat de heiligen ook deze tweede plaag zullen meemaken.
Het zegt hier dat iets als een berg in de zee geworpen zal worden waardoor een derde van de zee in bloed keert en een derde van de levende wezens in de zee zullen sterven. Als het einde der tijden komt, zal de volgorde van het universum afbreken, waardoor de constellatie van de sterren wordt ondermijnt en ze met elkaar botsen en stuk slaan, en hierdoor zullen veel meteorieten naar de aarde vliegen, een botsing uitlokkend. Sommige van deze meteorieten zullen door de dampkring gaan en met volle kracht in de zee vallen waardoor een derde van de zee in bloed keert, een derde van de levende wezens in de zee sterven en een derde van de schepen vernietigd wordt. Dit is de plaag van de tweede bazuin onder de plagen van de zeven bazuinen.
Zullen we dan vis van de zee kunnen eten of er zelfs in kunnen zwemmen als dat gebeurd? Geen van beiden is dan nog mogelijk. Als een asteroide zo groot als een berg in de zee valt, zal een derde van de zee in bloed keren, een derde van de levende wezens erin zal gedood worden terwijl ze de zee bederven met hun dode karkassen, en vloedgolven en aardbevingen zullen niet alleen de schepen verwoesten maar ook vele mensen doden.
Ik kan me herinneren een film gezien te hebben waarin een asteroide in de zee valt en enorme vloedgolven veroorzaakt die de aarde bedekken. Ik ben ervan overtuigd dat de filmproducenten een levendig beeld van het einde der tijden in gedachten hadden toen zij deze film maakten. Dat grote rampen de aarde zullen treffen, is de waarheid die zelfs de ongelovigen gemakkelijk kunnen erkennen. Ontelbare mensen zullen gedood worden door de plaag van de vallende meteorieten. Maar slechts een derde van de wereld wordt vernietigd, u en ik zullen blijven leven op deze aarde totdat de plagen van de zeven fiolen worden uitgegoten.
Mensen geloofden vroeger dat de opname zou plaatsvinden nadat de Grote Verdrukking over was, maar met de opkomst van de theorie van de vervoering voor de Verdrukking, gingen veel theologen in deze opname voor de verdrukking geloven. Erger nog, er komt zelfs amillennialisme op, wat het Duizendjarige Rijk ontkent. Theologen proberen nu slechts weg te rennen van zijn Woord in hun onvermogen het hele Woord van de Openbaring aan te pakken. Degenen die hun hoop op deze aarde verloren hebben door de aankomende plagen, zullen in een sterk contrast vormen met de wedergeboren heiligen, die in plaats ervan de situatie zullen verdragen terwijl ze hun hoop slechts plaatsen in het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde die door de Heer zijn beloofd.
We moeten ons geloof voorbereiden terwijl het einde der tijden ons nadert, maar in plaats daarvan praten veel mensen liever over de opname voor de verdrukking of het amillennialisme, waardoor ze proberen te voorkomen om het echte geloof te aanschouwen. Omdat zij geloven dat Jezus in de wolken terug zal keren als zij hun dagelijkse, ongestoorde leventjes leiden, en omdat zij geloven dat zij gelijk opgenomen zullen worden in het Koninkrijk van God zonder door een van de plagen te moeten, bereiden zij hun geloof helemaal niet voor op de Grote Verdrukking.
Op het eerste gezicht lijken degenen die relaxed zijn en zich niet voorbereiden op de Grote Verdrukking zelfs tamelijk moedig. De reden waarom de zondaars die niet wedergeboren zijn zo moedig lijken voor de Grote Verdrukking is omdat hun zielen dood zijn omdat ze reeds te veel van de leugens van de valse profeten hebben gedronken en ze hebben geen geestelijke verlangens meer over. Om dezelfde reden, d.w.z. omdat hun zielen reeds dood zijn, horen de mensen niet het evangelie van het water en de Geest dat hun in staat stelt wedergeboren te worden uit het water en de Geest en het Koninkrijk van God binnen te gaan (Johannes 3:5) en ze verwerpen het zelfs.
Maar de wedergeborenen moeten hun geloof voorbereiden op de verdrukkingen van het einde der tijden, hoe comfortabel hun huidige levens ook moge zijn. Zij moeten zich voorbereiden op de toekomst door het verlangen om het evangelie te preken aan degenen die God getrouw zullen zijn, zodat zij in staat zullen zijn zo veel mogelijk zielen te redden in de tijd van de Verdrukking.
Het is ongelooflijk dwaas om de op handen zijnde komst van de Grote Verdrukking te negeren. Degenen die dat zullen doen, zullen hulpeloos zijn voor de plagen, net zoals wat er gebeurd is tijdens de Koreaanse Oorlog. Voordat de Koreaanse Oorlog uitbrak, hadden de Verenigde Staten de massale mobilisatie van het Noord-Koreaanse leger waargenomen en Zuid-Korea gewaarschuwd over een mogelijke plotselinge inval, maar de Zuid-Koreaanse regering en militaire regime negeerden de waarschuwing compleet en stuurden zelfs soldaten op verlof en ze lieten de hogere officieren van hun weekend genieten op de eigenlijke dag van de invasie.
Omdat zij zich niet hadden voorbereid op een oorlog, ook al was de inlichtingendienst geïnformeerd over de Noord-Koreaanse invasie, waren ze niet in staat de aanval van het Noorden af te weren en werden ze in een mum van tijd helemaal teruggedrongen naar het laatste front in de zuidelijkste hoek. Tegen de tijd dat Zuid-Korea haastig haar troepen terugriep van vakantie en het leger probeerde te organiseren voor de oorlog, was het front reeds binnengedrongen en hadden ze geen andere keuze dan zich met aanzienlijke verliezen terug te trekken.
Dit is het soort ellende dat ons zal overkomen als we niet in het Woord geloven dat God tot ons sprak over het einde der tijden. Maar als we er oprecht in geloven, kunnen we dit soort ellende ontsnappen. Openbaringen praat over een toevluchtsoord in de tijd van de Verdrukking, maar het zegt ons niets over de precieze locatie. Desalniettemin, vertelt het ons dat de heiligen in een toevluchtsoord beschermd en verzorgd zullen worden. Deze toevluchtsoord verwijst naar niets anders dan de kerk. Waar kan iemand een toevluchtsoord vinden in deze wereld? Sommige mensen zeggen dat zij kunnen overleven als zij naar Israël vluchten. Maar in Israël zullen ze zelfs nog ergere tegenspoed aanschouwen. U dient zich te realiseren dat de plagen daar zelfs intensiever zullen zijn omdat de Antichrist zijn hoofdkantoor zal hebben in Israël.
Ook al lijkt dit Woord van de openbaring nu niet gelijk realistisch, maar u moet het desalniettemin in uw hart kennen en u voorbereiden op de toekomst. U moet met uw hart erin geloven en met dit geloof moet u het evangelie aan de mensen preken alsof u reeds in de tijd van de Grote Verdrukking leeft. U moet het hart van de mensen voorbereiden en ze naar hun toevluchtsoord leiden door het evangelie van het Water en de Geest aan hen te preken. God heeft ons in Zijn kerken gehouden zodat wij aan de mensen zulke dingen die komen gaan, kunnen preken en ze kunnen helpen hun geloof op het einde der tijden voor te bereiden.
Daarom doen wij de dingen die we doen, d.w.z. met al onze macht het evangelie van het Water en de Geest preken. We preken het Woord van de Openbaring niet in deze tijd om over onszelf op te scheppen, maar omdat het het Woord is dat zo noodzakelijk is in de huidige tijd voor zowel de gelovigen als de ongelovigen. Slechts door dit geloof vanaf nu voor te bereiden, kan ons hart onverschrokken zijn als de verdrukking en de plagen over ons komen.
God zal ons natuurlijk Zijn speciale bescherming geven, maar omdat wij in een vreselijke, harde en moeilijke wereld leven, kunnen we het evangelie zelfs nog méér verspreiden als we weten wat er komen gaat in het einde der tijden en we kunnen ons geloof voorbereiden om de verdrukking te overwinnen. Ook omdat we nog meer vertrouwen en hoop in het Koninkrijk van God zullen plaatsen, zullen we nooit weggevaagd worden door de stroom van de wereld of ons geloof verkopen, maar in plaats daarvan zullen we steeds meer geloofswerk doen. Daarom preken we het Woord van de Openbaring en dienen we de vele werken van het geloof.
 
 
De plaag van de derde bazuin
 
De derde bazuin- Verzen 10-11: “En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden.”
De heiligen zullen ook door deze derde plaag moeten. De plaag van de tweede bazuin werd over de zee gebracht, maar deze keer zal de derde bazuin de plaag over de rivieren en de bronnen brengen. De grote ster die van de hemel valt verwijst naar een komeet. De rivieren en de bronnen die door de komeet getroffen worden zullen bitter worden omdat zij in Alsem veranderen. Vroeger gebruikten de mensen gemalen alsem en dronken ze de sap als medicijn, welke onvoorstelbaar bitter was. De Bijbel zegt ons dat terwijl dit bittere alsem zich over de watervoorzieningen van de wereld verspreid, vele mensen zullen sterven doordat ze ervan drinken.
Als een derde van ‘s werelds verswater in alsem zal veranderen, zullen vele mensen eraan sterven maar de Heer zal Zijn volk beschermen tijdens deze plaag. De aannemelijkste reden voor de massale sterfte zullen ziekten zijn die door water worden overgedragen, waarschijnlijk door een vorm van biochemische verandering van het water welke veroorzaakt is door de komeet. Met andere woorden zullen de mensen niet sterven omdat het water slechts bitter is geworden, maar door iets anders. We weten en geloven dat al deze dingen echt zijn en dat zij met onfeilbaarheid in de toekomst zullen gebeuren.
 
 
De plaag van de vierde bazuin
 
De vierde bazuin- Vers 12: “En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel der zon werd geslagen, en het derde deel der maan, en het derde deel der sterren; opdat het derde deel derzelve zou verduisterd worden, en dat het derde deel van den dag niet zou lichten; en van den nacht desgelijks.”
Vergeet niet dat de heiligen nog steeds op deze aarde zullen leven door deze vierde plaag.
Als een derde van de zon niet meer schijnt, betekent het dat het daglicht van gemiddeld zeven tot acht uur gereduceerd zal worden tot vier uur per dag. Omdat de maan en de sterren ook een derde van hun licht zullen verliezen, zal de hele wereld donker worden. Met andere woorden, wanneer het helder daglicht moet zijn, zal de duisternis plotseling vallen. De film de Opname volgt de theorie van de opname voor de verdrukking, maar u kunt in die film zien dat de hele wereld donker wordt op klaarlichte dag, waardoor paniek ontstaat en iedereen gaat schreeuwen. Denk er zelf eens over na: Het zou 11 uur ‘s ochtends moeten zijn en toch verdwijnt heel plotseling de zon en is er geen licht meer. U zult ook door angst overmand worden alsof u door de doodsengel bezocht bent geworden.
We weten dat we door zo’n rampzalige tijd moeten gaan, maar u moet niet bang zijn. God zal ons beschermen en zelfs nog meer zegenen. Tegen deze tijd zal uw geloof zo sterk geworden zijn dat God uw gebeden zal beantwoorden en voor u zal werken op het moment dat u tot Hem bidt. Omdat God ons beloofde altijd bij ons te zijn tot het einde van de wereld, zal God ons nooit alleen laten in de Grote Verdrukking van het einde der tijden. Zonder enige twijfel zal Hij altijd bij ons zijn. Omdat God dus altijd bij ons zal zijn, moeten we geloven dat Hij ons zal beschermen en ons zal laten overleven en we moeten dit geloof onder anderen verspreiden en hun geloof ook voorbereiden.
 
 
Nog drie plagen zullen komen
 
Vers 13zegt, “En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden des hemels, zeggende met grote stem: Wee, wee, wee, dengenen, die op de aarde wonen, van de overige stemmen der bazuin der drie engelen, die nog bazuinen zullen.”
Wanneer de engelen nog drie keer wee zullen roepen, zullen er drie verdere plagen volgen op deze aarde. Van de plagen van de zeven bazuinen blijven dus nog drie plagen over. We moeten ons realiseren dat onze opname gerealiseerd zal worden door de zevende bazuin. Als de plagen van de eerste zes bazuinen alle eindigen, en de zevende engel zijn trompet bazuind, zullen de heiligen onmiddellijk herrezen en opgenomen worden. Als alle heiligen opgenomen zijn en de Heer in de lucht ontmoeten, zullen de plagen van de zeven fiolen over deze aarde uitgegoten worden.
We moeten ons realiseren dat deze aarde gauw onderdeel zal vormen van de plagen van de zeven bazuinen en van de zeven fiolen, waarvan de laatste met de plaag van de zevende bazuin volgens Gods wil zal worden uitgegoten. En we moeten er met ons hele hart in geloven en ons geloof nu voeden zodat ons geloof sterk genoeg kan groeien om al deze plagen te volharden. Als mensen geloven zonder enige voorafgaande kennis van het einde der tijden, zullen ze zo geschrokken zijn als de Verdrukking werkelijk komt, dat zij misschien zelfs afvallig worden.
Opdat we dus uiteindelijk zullen overwinnen, moet ons geloof in deze dingen vergezeld worden door de juiste kennis van het einde der tijden. Vandaag de dag, wanneer het einde ons zo snel nadert, moeten we daarom de kerk nooit negeren of te ver ervan weggaan. Ons gehele hart moet in de kerk verenigd zijn en we moeten allen in het Woord van God geloven zoals het aan ons gepreekt wordt door de kerk, wat er ook gebeurd, en we moeten elkaar hooghouden en in geloof leven.
Als deze plagen komen, zullen enkele van de onverlosten, zelfs van uw eigen familie, verwanten of vrienden u achtervolgen. Zelfs in gewone tijden zegt onze Heer ons dat slechts degenen die de wil van de Vader volgen, onze familie, ouders en broeders zijn als ons gevraagd wordt wie onze familie, broeders en ouders zijn. Als de wereld van de verdrukking komt, zullen de wedergeborenen zich nog meer realiseren wie hun ware broeders, zusters en familie zijn. Omdat we elkaar begrijpen en helpen met dit geloof en omdat God u en mij reeds verlost heeft van al deze plagen, zal Hij over ons waken, ons beschermen van de plagen en ons in Zijn kerk als Zijn kinderen voeden. Dit geloof moet stevig in ons zijn aangeplant.
Degenen die ons aan de Antichristus zullen verkopen op het einde der tijden, kunnen heel goed leden van onze eigen naaste familie zijn. Dusdanig moet ons geloof sterk genoeg zijn om hen vanaf het begin als vreemden te beschouwen als zij niet wedergeboren zijn uit het water en de Geest, ook al zijn zij onze familie en verwanten. Met andere woorden, zij zijn in staat veel ergere dingen met ons te doen dan zelfs echte vreemden. Het doet er niet toe dat zij uw eigen naaste familie zijn, als zij niet verlost zijn, zullen we ons moeten realiseren dat zij hoe dan ook onze vijanden zijn. We moeten ons hart openen voor wat we vaak horen van het Woord van God over dit vraagstuk en we moeten het geloven als de waarheid.
Net zoals God Sodom en Gomorra in een meer van vuur keerde door zwavel en vuur erop neer te laten regenen, zal Hij ook zulke plagen over de zondaars brengen in het einde der tijden. God’s vernietiging van Sodom en Gomorra is een feit dat door archeologische bewijzen is aangetoond.
Tegenwoordig worden veel films gemaakt waarvan het plot op de vernietiging van de mensheid berust door de botsing van de aarde met asteriods. Zulke films zijn gebaseerd op het Woord van de Bijbel dat verslag doet van de plagen van de laatste dagen die over deze aarde zullen neerdalen. De waarschijnlijkheid van meteorieten die op de aarde vallen is eigenlijk vrij hoog, waardoor het meer dan aannemelijk is dat deze plagen werkelijkheid worden in deze wereld.
Een goed voorbeeld is paleontologisch bewijs van de fossielen van dinosaurussen welke aantonen dat de aarde grote veranderingen onderging in de oertijd. Uitgestorven levensvormen vertellen ons van hun vorige bestaan door hun fossielen. Sommige wetenschappers suggereren dat deze uitsterving van de prehistorische levensvormen, inclusief dinosaurussen, verklaard wordt door een katastrofische botsing van de aarde met een asteriode. De plagen van meteorieten die in Openbaring 8 geschreven staan, zijn daarom heel goed mogelijk in deze wereld.
 
 
In de nabije toekomst...
 
We moeten ons realiseren dat zulke plagen naar deze aarde zullen komen in de nabije toekomst. Sommige wetenschappers hebben reeds geprobeerd de mens te klonen, wat een ontzagwekkende uitdaging voor God moet zijn. Dus zijn al deze plagen klaar om naar deze tijd te worden gebracht door God. De mensheid moet niet God vergeten in hun vertrouwen op de macht van de wetenschap.
De mensheid probeert nu te reageren op al die plagen van de wereld door de macht van haar wetenschappelijke kennis. Maar geen wetenschappelijke doorbraak kan God’s plagen ooit verhinderen, want zij zijn veel erger dan enige ramp die de mensheid ooit heeft meegemaakt. Als we naar de huidige wetenschappelijke vooruitgang van de mensen kijken, kunnen we zien dat de mensheid het gezag van God uitdaagt, omdat ze zo als Hem willen zijn. Maar hoe ver de wetenschap ook vordert, niemand kan de plagen die door God gebracht worden, stoppen. Deze plagen zijn allemaal door de mensheid zelf gevraagd.
De enigste manier om aan de plagen die door God worden gebracht, te ontkomen, is om de waarheid van de zaligheid te ontdekken door het evangelie van het water en de Geest, en toevlucht te nemen in de armen van God door erin te geloven. Vlucht van deze plagen door U te realiseren en te geloven dat de enige manier om het verschrikkelijke oordeel van God te ontkomen, uw geloof in het evangelie van het water en de Geest is.
Alle zegens en vloeken worden in God’s handen gehouden. Als God besluit deze aarde te houden, dan zal de aarde verder leven; zo niet, dan kan het slechts vernietigd worden. Indien u het Woord van God vollediger gelooft en volgt in dit tijdperk en Hem nog meer vreest, zal God u naar het evangelie van het water en de Geest leiden dat u zal beschermen tegen deze verschrikkelijke plagen die naderen.
Zelfs nu sterven er vele mensen over de wereld en huiveren van angst door aardbevingen, tyfoons en ziekten. Bovendien is er geen einde van de oorlogen in zicht, met landen die tegen andere landen en staten die tegen staten vechten. Als dusdanig zullen veel mensen de Antichrist volgen als hij in de nabije toekomst opkomt en de dringende problemen van zulke chaotische situaties oplost. Dat zal dan vergezeld gaan met het afdalen van de meest gevreesde plagen naar deze aarde, en op het einde zal deze wereld compleet vernietigd worden door deze plagen die door God gebracht worden.
God zal de Nieuwe Hemel en Aarde scheppen en het aan degenen geven die verlost zijn van de zonde. Het doel van God’s schepping van de Nieuwe Hemel en Aarde is om het aan degenen te geven die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven. Maar eerst zal God de eerste wereld vernietigen en de tweede wereld openen. Net zoals de oude dinosaurussen verdwenen, zo zal deze wereld van de moderne wetenschappelijke samenleving verdwijnen en zullen we met onze eigen ogen getuigen van het nieuwe begin van een nieuwe wereld die door God gebracht wordt.
We moeten dan denken over hoe we nu moeten leven. We moeten geloven dat alle plagen zullen komen zoals ze in de huidige passage opgenomen staan en de rest van ons leven voor de rechtschapenheid van God leven, ons met geloof voorbereidend op de volgende wereld. We moeten het Woord van de profetie van de Openbaring kennen. Ik zeg dit nu omdat alle kennis die u dus heeft vergaard een enorm voordeel voor uw geloof zal bewijzen als de dag er is.
Alle objecten in de ruimte die mogelijk met de aarde kunnen botsen, van de asteroiden die tussen Mars en Jupiter verspreid liggen tot de ontelbare kometen met onbekenden cycli, worden gezamelijk “Near Earth Objects (NEOs)” genoemd. NASA heeft ooit een lijst van 893 geïdentificeerde bekende NEOs alleen al in ons zonnesysteem bekendgemaakt. Als een van deze NEOs met de aarde zou botsen, zou de verwoesting die door deze botsing teweeg wordt gebracht, ongekend zijn. De noodlottige inslag zou waarschijnlijk groter zijn dan die van duizend atoombommen samen.
Stelt u zich eens voor wat er dan met deze wereld zou gebeuren. Dat de bossen, het water en schepen van deze wereld vernietigd zouden zijn, is een vaststaand feit. De hele mensheid moet daarom in het evangelie van het water en de Geest geloven en hun levens leiden terwijl ze zich voorbereiden op het eeuwige leven.
De Heer heeft ons gezegd dat een derde van de zon, de maan en de sterren hun licht zullen verliezen wanneer de natuurlijke plagen naar deze aarde komen. Maar weinig mensen weten dit en zelfs nog weiniger geloven erin. Als dusdanig gelooft slechts een gering aantal mensen in het evangelie van het water en de Geest en preekt de waarheid.
Onze geest moet wakker worden. Deze plagen zullen inderdaad komen. We moeten uitzoeken aan welk geloof en vastberadenheid we ons moeten houden voor de rest van ons leven. U en ik moeten ons realiseren dat het huidige tijdperk slechts een steenworp verwijderd is van de Grote Verdrukking en we moeten onze resterende levens in geloof leven, zonder een spoortje twijfel in ons hart.
Als we niet leven door in het Woord van de profetie te geloven van deze Verdrukking, zal ons hart leeg worden, ons doel zal verloren zijn en we zullen verlamd zijn door de zorgen van het leven. Dit mag niet gebeuren. Tegelijkertijd moeten we steeds minder hoop plaatsen in deze wereld omdat we anders nooit deze wereld zouden achterlaten. Velen die een beetje wetenschappelijke kennis hebben, weten heel goed dat er geen hoop is voor deze wereld. God zal deze wereld zeker verwoesten.
God zal het nieuwe Koninkrijk van Jezus maken en de rechtschapenen erin laten leven. En Hij zal degenen die in het evangelie van het water en de Geest geloven, voor altijd met Hem laten leven.
We moeten onze eigen wil en gedachten voor God neerleggen en in nederigheid Zijn Woord van profetie accepteren en erin geloven. We moeten het evangelie van het water en de Geest preken en dan de Heer ontmoeten als Hij komt. Laat ons leven voor dit werk van God. Als de Heer naar deze aarde terugkeert, zullen we een nieuw leven ontvangen, onze lichamen zullen transformeren in dat van Hem en we zullen weer in Zijn nieuwe wereld leven zoals Hij ons heeft gezegd.
We weten niet de exacte dag en tijd van de wederkomst van de Heer. Maar als we naar de tekens van de wereld kijken, weten we dat alle plagen die in het Woord van God zijn neergeschreven, ons snel naderen. We geloven dus in God die ons al deze dingen heeft geprofeteerd en die ons de manier naar de zaligheid heeft getoond.