Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 10-2] Weet u wanneer de opname van de heiligen zal plaatsvinden? (Openbaringen 10:1-11)

Weet u wanneer de opname van de heiligen zal plaatsvinden?
(Openbaringen 10:1-11)
 
Laten we nu onze aandacht vestigen op het feit wanneer de opname zal plaatsvinden. Er zijn vele Bijbelpassages waarin gepraat wordt over de opname. In het Nieuwe Testament staan veel passages die handelen over de opname, net zoals in het Oude Testament waar we bijvoorbeeld Elijah hebben die ten hemel rees in een kar van vuur, en Enoch die met God ging en die door Hem ontnomen is. Zoals we kunnen zien, wordt er in de Bijbel op verscheidene plaatsen over de opname gesproken. Opname betekent ‘verheffen’. Het verwijst naar God die Zijn volk met Zijn macht naar de hemel verheft.
Wat echter het meest verwarrende is aan de Bijbel, is deze kwestie van opname. Wanneer zal God Zijn volk verheffen? Dit vraagstuk over de tijd van de opname is één van de meest gestelde vragen binnen het Christendom.
Laten we onze aandacht nu vestigen op 1 Thessalonicenzen 4:14-17 en zien wat God ons meedeelde via de Apostel Paulus: “Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel. En die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht. En alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”
In Judas 1:14 deelt God ons ook het volgende mee, “En van dezen heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heilige.” Met andere woorden, de heiligen zullen met het geluid van de bazuin van de aartsengel in de lucht verheven worden door onze God. Ze zullen daar een tijdje blijven en dan met onze God terug op de aarde neerdalen. Dit is de krachtige bijbelse omschrijving voor opname.
De reden waarom we vooraf naar de bovenstaande passages keken, is omdat Openbaringen 10 ons vertelt wanneer de opname zal plaatsvinden. Zoals ik reeds eerder zei, is de sleutelpassage van dit hoofdstuk te vinden in vers 7, “Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.” Deze vers is de sleutel tot al onze vragen en twijfels over de opname, want het vertelt ons wanneer de opname zal plaatsvinden.
God stuurt een machtige engel naar Johannes in een visioen, en Hij toont wat Hij zal doen door deze engel te laten handelen alsof God zelf naar de aarde was gekomen. Deze engel “zwoer bij Hem die eeuwig en altijd leeft, die hemel en alle dingen daarbinnen schiep, die de aarde en alle dingen daarop schiep, die de zee en alle dingen daarin schiep, dat er geen uitstel meer zou zijn” terwijl hij zijn hand naar de hemel hief. Dat er geen uitstel meer zal zijn betekent dat er niet langer een reden is om de opname uit te stellen. Het betekent “er is geen tijd.” Dat er geen tijd is wil zeggen dat de dag waarop de zevende engel van zich laat horen, het mysterie van God voltrokken zal zijn, zoals God dit aankondigde tot Zijn dienaren, de profeten.
Na de plagen van de 7 bazuinen, wanneer de laatste bazuin klinkt, zal de wereld zich verplaatsen in de plagen van de zeven fiolen. We moeten ons realiseren dat er op dat moment geen tijd overblijft voor deze wereld. Zodanig verwijst het Woord van God in vers 7, “in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft” naar de tijd van de opname. Op een andere plaats zei Paulus ook dat de opname zal plaatsvinden met de stem van de aartsengel en het geluid van Gods bazuin. Dit is wat Paulus in gedachten had, en dit is tevens het uitgangspunt voor alle andere verwijzingen van de Bijbel naar de opname.
“Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.” Deze Woorden vertellen ons dat de opname van de heiligen zal plaatsvinden op het moment dat de zevende engel zijn bazuin laat klinken, waardoor ze allen in de lucht worden verheven. Wanneer de dienaren van God het evangelie van het water and de Geest verspreidden onder de verloren zielen, daalde de Heilige Geest werkelijk over de harten van de gelovigen die het ware evangelie aanvaardden, en zij werden werkelijk de kinderen van God. Het is duidelijk voor ons dat de opname, het mysterie van God, ook in realiteit zal plaatsvinden, waardoor de heiligen worden verheven in de lucht.
Als dit gebeurd is, zal God deze wereld volledig vernietigen door de laatste plagen van de zeven fiolen over de aarde te gieten en Gods Koninkrijk op aarde brengen waar wij samen met Christus duizend jaar zullen regeren waarna Hij ons naar de Nieuwe Hemel en Aarde zal verhuizen waar we in alle eeuwigheid zullen leven.
Nadat God Johannes over de op handen zijnde opname vertelde, beval Hij hem om het kleine boek en de voorspelling weer op te eten. De belangrijkste les die de dienaren van God de heiligen die in deze laatste dagen leven leven, is de gebeurtenis van opname en het precieze tijdstip ervan. Zij moeten deze lessen onderwijzen in correcte bijbelse uitdrukkingen. Ook moeten zij het evangelie van het water en de Geest nauwkeurig preken. Dit is wat de dienaren van God en Zijn heiligen die in deze eindtijd leven, moeten doen. Aldus heeft God de heiligen deze werken toevertrouwd, net zoals Hij Zijn mysterie aan hen onthulde. God vertelt ons dat Hij niets zal vertragen maar Zijn werken stellig zal volbrengen. Wanneer de tijd gekomen is, zal God alles in werkelijkheid volbrengen.
In hoofdstuk 11 komen twee olijfbomen voor, welke twee profeten symboliseren. Deze twee dienaren van God, gesymboliseerd als de twee olijfbomen, zullen door de Antichrist in een gevecht gedood worden, maar zij zullen van de dood herrijzen en opgenomen worden binnen drie-en-een-halve dag. Met andere woorden, God toont ons op verschillende momenten dat de opname zal plaatsvinden wanneer de heiligen gemarteld worden in deze tijd van de Antichrist.
Wat wij vooraf moeten weten, is dat de heiligen de Grote Verdrukking zullen overleven en op deze aarde zullen blijven tot de eerste zes van de plagen van de zeven bazuinen voorbij zijn. En God zal de heiligen beschermen tegen deze plagen van de zeven bazuinen. Dat wil zeggen, God zal hen beschermen tot en met de zesde plaag, maar de Antichrist zal hen op het hoogtepunt van zijn tirannie tenslotte toch doden in zijn laatste gevecht met God. De dood die de heiligen op dit moment zullen aanvaarden, is hun martelaarschap. Omdat zij de rechtvaardige dood zullen sterven om hun geloof te verdedigen, noemen we dit ‘martelaarschap’. Daarom moeten we geloven dat de opname zal geschieden na dit martelaarschap. Dit moeten we dan ook preken aan anderen.
Vele mensen zijn enorm verward over het tijdstip van de opname: voor of na de Grote Verdrukking. In vroegere tijden geloofde men dat Christus zou terugkomen na de Verdrukking en dat de heiligen zouden worden opgenomen tijdens deze tweede komst van Christus. Maar tegenwoordig geloven de meeste Christenen dat de opname zal gebeuren voor de Grote Verdrukking. Ze denken dat ze niets te maken zullen hebben met de plagen van de zeven bazuinen of de zeven fiolen, en dat zij zullen worden opgenomen tijdens hun dagdagelijkse, normale en goede levens. Maar we mogen ons niet laten misleiden door deze valse leer. Deze mensen zijn grondig verkeerd in hun kennis en interpretatie van het tijdstip van de opname; wanneer de eindtijd dichter en dichterbij komt, zal hun vroomheid verminderen en hun geloof zal verdwijnen.
Wanneer ik u vertel dat de opname zal geschieden in het midden van de Grote Verdrukking, zeg ik dit niet om u nog vromer te maken. Ik wil gewoon dat u een duidelijk beeld hebt van het tijdstip van de opname en dat u vlucht voor de valse leer van de opname voor de Verdrukking, want in vers 7 vertelt God ons in detail: “in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.” Wanneer de plagen van de zeven fiolen worden uitgegoten, zullen zij – in tegenstelling tot de voorgaande plagen van de zeven bazuinen – ononderbroken achter elkaar worden uitgegoten. Wij, de heiligen, moeten ons hier terdege van bewust zijn.
In openbaringen 16:1-2 wordt ons het volgende verteld, “En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.” Het ononderbroken uitgieten van de overblijvende fiolen volgt op de eerste plaag, net alsof de plagen op automatische piloot staan ingesteld, met de zeven engelen die hun fiool achtereenvolgens uitgieten, zonder het geschal van de bazuinen, zonder enig geluid. Door de zeven fiolen achter elkaar uit te gieten, zal God met andere woorden deze wereld volledig vernietigen. Waarom? Omdat alles zal eindigen met het uitgieten van de plagen uit de zeven fiolen die ingesloten zaten in de plaag van de zevende bazuin.
Wanneer de plagen van de zeven bazuinen zullen plaatsvinden, zullen er wel af en toe pauzes zijn tussen de ene plaag en de volgende. Maar bij de plaag van de zeven fiolen is er geen sprake van een pauze. Omdat deze plagen van de zeven fiolen gereserveerd zijn voor de eindtijd, wanneer de plagen van de zeven bazuinen achtereenvolgens zijn overgekomen en de laatste bazuin eindelijk klinkt, zal de wereld naar een heel nieuw niveau getild worden waarin alles zal eindigen.
Daarom is het volgende in Openbaringen 11:15-18 opgenomen: “En de zevende engel heeft gebazuind: En er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid. En de vier en twintig ouderlingen, die voor God zitten op hun tronen, vielen neder op hun aangezichten, en aanbaden God, zeggende: Wij danken U, Heere God almachtig, Die is, en Die was, en Die komen zal! dat Gij Uw grote kracht hebt aangenomen, en als Koning hebt geheerst. En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.”
Er wordt hier gezegd dat wanneer de zevende engel zijn bazuin klonk, grote stemmen in de hemel zeiden, “De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid!” Maar er wordt geen melding gedaan van een plaag. Waarom? Omdat onmiddellijk na het klinken van de zevende bazuin niet de zevende plaag kwam, maar de opname. God zal de heiligen - zowel de levenden op aarde als diegenen die al sliepen – herrijzen en opnemen, en wanneer hun opname voltooid is, zal Hij de plagen van de zeven fiolen uitgieten en de wereld volledig vernietigen.
Als we willen weten wanneer onze opname precies zal plaatsvinden, hoeven we slechts te kijken naar het Woord van God in Openbaringen 10:7. Zoals Hij verkondigde aan zijn dienaren, de profeten: op dit moment zal het mysterie van God hoogstwaarschijnlijk voltooid zijn. Het mysterie van God verwijst hier naar de opname van – niet iedereen, maar van de heiligen.
Hieronder stel ik nog een andere passage voor ter verduidelijking van uw interpretatie en correct geloof. En opnieuw vertelt de Bijbel ons, “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; in een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; Want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden” (1 Korinthiërs 15:51-52). Wordt in de Bijbel niet duidelijk gesteld dat de verrijzenis van de heiligen zal plaatsvinden op het moment van de laatste bazuin? Wanneer de bazuin klinkt, zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden uit Christus, en wij zullen ook in één moment veranderd worden om opgenomen te worden.
De engel die in hoofdstuk 11 voorkomt, is een machtige engel gezonden door God, hij is anders dan de andere engelen die de eerste zes bazuinen deden schallen. Als we zien wat deze machtige engel doet, lijkt hij zoveel op God dat we ons zouden kunnen vergissen en echt denken dat hij God is: “En een regenboog was boven zijn hoofd; en zijn aangezicht was als de zon, en zijn voeten waren als pilaren van vuur. Hij had in zijn hand een boeksken, dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee, en den linker op de aarde, en hij riep met een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult. Als hij geroepen had, spraken de zeven donderslagen hun stemmen.”
We zouden deze engel kunnen aanzien voor God omdat deze machtige engel alle dingen uitvoert die Jezus Christus in Zijn naam moet doen. Dit vertelt ons dat God al deze dingen zal laten uitvoeren door deze machtige engel. Hieruit leren we dat deze engel de zee en de aarde zal verwoesten door zijn voet erop te plaatsen, en dat wanneer de donderslagen komen, hij alles zal afwerken wat God in gedachten had voor Jezus Christus sinds het allereerste begin van de creatie van het universum en het mensenras.
Wij, de heiligen, zullen van de zeven plagen de eerste zes overleven en doorstaan, en wij zullen het evangelie blijven preken tot op dat ogenblik. God droeg Johannes op het kleine boek vast te leggen, op te eten en weer te gaan profeteren, maar deze Woorden zijn ook voor u en mij bestemd - dit wil zeggen dat we tot op de laatste dag aan ons geloof moeten vasthouden en verder leven. Omdat onze opname zal geschieden wanneer de zevende bazuin klinkt, moeten we deze waarheid van onze opname herkennen, in ons geloof hard aan deze waarheid vasthouden, het Woord horen en het evangelie preken totdat deze dag komt.
Tot het moment waarop de zevende bazuin klinkt, zal de Antichrist temidden deze plaag actief zijn. De heiligen zullen martelaars worden en zij zullen kort nadien opgenomen worden. Zelfs in deze tijden wanneer het geloof in Jezus van vele gelovigen op zijn grondvesten davert en het al zijn vitaliteit verliest, moeten u en ik blijven leven volgens het geloof. Met andere woorden: we moeten blijven geloven dat onze opname onmiddellijk na het klinken van de zevende bazuin zal plaatsvinden, en we moeten onze levens leiden volgens dit geloof.
Wij zullen gauw getuige zijn van de plagen van de zeven bazuinen. Wij zullen deze plagen met onze eigen ogen zien en ze tellen, van de allereerste tot de zesde. Nadien, wanneer de heiligen intuïtief aanvoelen dat hun martelaarschap nabij is, zullen wij effectief martelaren worden. Dit is geen sprookje, noch sciencefiction. En het is ook niet iets dat je al naargelang je eigen goeddunken kunt geloven of niet. Dit is wat echt zal gebeuren met u en mij.
Openbaring 10:7, het vers uit het boek der Openbaringen dat de opname het duidelijkst aantoont, vertelt ons dat de opname van de heiligen zal plaatsvinden bij het klinken van de zevende bazuin, en dat de wereld zal eindigen met de plagen van de zeven fiolen. Na de opname van de heiligen zal God de hele wereld laten eindigen. Als alle heiligen opgenomen zijn, zullen zij de Heer de lucht in prijzen. Maar over deze aarde zullen de plagen van de zeven fiolen uitgegoten worden, waarbij de aarde volledig verwoest wordt. En wanneer deze plagen van de zeven fiolen eindigen, zullen de heiligen neerdalen met de Heer op de hernieuwde aarde. Het Duizendjarige Rijk, het Koninkrijk van Christus, zal dan gebouwd worden op deze aarde.
De huidige Christenen zullen vaker de opname voor de verdrukking aanhangen, en tegenwoordig zijn sommigen onder hen zo ver gegaan dat ze het a-millennialisme bepleiten - dit wil zeggen dat het Duizendjarige Rijk niet bestaat. Is het Duizendjarige Rijk dan geen werkelijkheid? Velen geloven dit tegenwoordig. Sommigen van hen die preken in enkele van de grootste kerken in Korea, beweren zelfs dat alles in de Openbaring, van het 666-teken tot de opname, niet werkelijk is, maar slechts symbolisch. Net zoals onze Heer een keer vroeg, “als de Zoon van de Mensheid komt, zal Hij dan werkelijk geloof vinden op deze aarde?” Het is erg moeilijk om in deze eindtijd nog echte gelovigen te vinden.
Maar de Heer vertelt ons dat onze opname wel degelijk werkelijk zal gebeuren. Wanneer we opgenomen zijn, zullen we de Heer in de lucht ontmoeten en Hem eren. Hij zal voor ons zorgen en ons troosten, en we zullen met Hem terugkeren naar deze aarde. Wanneer we neerdalen naar het Duizendjarige Rijk zullen we onze nieuwe levens leiden in onze herrezen en getransformeerde lichamen, temidden van alles dat is hernieuwd – van onze veranderde levens tot onze veranderde zegeningen. Wij zullen omhuld door God in zo’n glorie leven. U en ik moeten leven met dit geloof en deze hoop. En wanneer het Duizendjarige Rijk voorbij is, zullen wij de Nieuwe Hemel en aarde betreden en voor altijd met Christus regeren in eeuwige eer en glorie.
Wanneer we het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en aarde binnentreden, zullen alle engelen onze dienaren zijn. Aan wie zullen alle spirituele wezens, de hele wereld door God en Jezus Christus gecreëerd en alles daarin toebehoren? Dat alles zal van ons zijn. Daarom stelt de Bijbel dat degenen die alle dingen zullen erven, de heiligen zijn. Omdat u en ik de heiligen zijn die wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de Geest, zijn wij de erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, die alle dingen zal erven. Daarom moeten u en ik de moeilijke tijden op deze aarde overwinnen en doorzetten door uit te kijken naar de dag van onze erfenis. Als de elitetroepen van God moeten wij ook het overwinnende geloof aanhangen.
God heeft ons verteld dat al deze dingen weldra zullen worden vervuld zonder uitstel. Ze zullen met andere woorden zeer spoedig werkelijk vervuld worden. Sommigen kunnen zich dan afvragen waarom God ons hierover niet gedetailleerder heeft verteld. Het antwoord op deze vraag is dat het Gods eer is een zaak te verbergen (Spreuken 25:2, Lukas 10:21).
Moest Gods plan in detail neergeschreven zijn, dan zou dat een reden voor veel opschudding zijn in deze wereld. De heiligen zouden dan niet kunnen blijven leven tot de laatste dag. Bijna alle heiligen zouden gedood worden door ongelovigen en geen enkele heilige zou kunnen overleven. Moest elk detail over de eindtijd neergeschreven staan in de Bijbel, dan zouden degenen die niet zijn wedergeboren uit het water en de Geest alle wedergeboren gelovigen afslachten. Terwijl Zijn bedoelingen verborgen zijn, ontsluiert God ze enkel voor degenen die het echt verdienen en houdt hij ze verborgen voor de rest - dit is de Gods wijsheid. God heeft Zijn plan aan ons meegedeeld en Hij heeft ons toegestaan het te kennen, alleen maar omdat het bijzonder belangrijk is voor de heiligen van dit tijdperk.
Dat de wedergeboren kerken van God nu in detail over de eindtijd spreken, is omdat de laatste dagen naderen. Omdat het tijdperk van de verdrukking voor de deur staat, wordt het Woord van de Openbaring gepreekt opdat de heiligen de juiste kennis over de eindtijd zouden bezitten om door te zetten om deze op handen zijnde verdrukking te overleven. Wanneer zij zonder kennis voor de Verdrukking staan, zullen zelfs de wedergeborenen niet weten wat ze doen moeten en zullen zij enorm verward zijn als de Verdrukking werkelijk begint. Deze verwarring zal zelfs nog groter zijn voor diegenen die op hun eigen persoonlijke geloof rekenen.
Wij kunnen ons voorstellen dat vele onvoorbereide zielen in hun onwetendheid en verwarring op het verkeerde pad terecht komen wanneer de eindtijd komt. “Heeft God u iets verteld?” “Heeft Hij u tijdens het bidden geen visioen getoond?” Velen zullen geestdriftig naar visioenen van God zoeken, en velen zullen in de eindtijden beweren dat ze zulke visioenen gehad hebben. “Heeft God u tijdens het bidden niets verteld?” Als de heiligen onwetend blijven, zal dit een vaak gestelde vraag zijn onder de heiligen in de eindtijd.
Maar God gaat nooit op die manier te werk, want Hij heeft het ons reeds opgelegd, “Hij die oren heeft, laat hem luisteren naar wat de Geest aan de kerken vertelt.” Met andere woorden, de heilige moet slechts luisteren naar wat de Heilige Geest verkondigt via de kerken. Omdat de Heilige Geest garant staat voor het Woord van God, en slechts getuigt van wat waar en correct is, zullen wij - de heiligen - niet voor verrassingen komen te staan tijdens de komende verdrukkingen wanneer de plagen het einde van de wereld inluiden. Wij zullen leven volgens het geloof - want op dat moment zullen wij het ware Woord reeds hebben gehoord en zullen we dat al in vooruit in ons gelovige hart gekerfd hebben.
Daarom heeft Johannes ons reeds in vooruit getoond wat er zal gebeuren in de toekomst, en daarom preken Gods dienaren de waarheid binnen de grenzen van dit geschreven Woord. Profeteren is niet meer dan weten en preken wat zal voortvloeien uit het geschreven Woord van God; beweren dat je visioenen hebt gehad in dromen of gebeden is dat niet!
Vergeet nooit dat onze opname effectief zal geschieden, en dat wij Gods heiligen zijn. Vergeet ook niet dat u nu een heilige bent geworden, die samen met Christus in de lucht zal zijn wanneer de opname geschiedt, die terug zal neerdalen op de vernieuwde aarde, die duizend jaar zal leven en die voor eeuwig in de Nieuwe Hemel en Aarde zal leven. Als u mensen hoort praten over de opname voor de verdrukking of de opname na de verdrukking, of als u ze hoort beweren dat er helemaal geen Duizendjarige Rijk is, vertel hen dan de waarheid door te refereren naar de passage die we hier besproken hebben. U zou hen ook moeten verwijzen naar 1 Thessalonicensen 4 en 1 Korinthiërs 15 en hen vertellen dat de Heer zal neerdalen met de stem van een aartsengel bij het klinken van de laatste bazuin en dat de heiligen zullen worden opgenomen in de lucht om bij Hem te zijn. Slechts wanneer je in deze opname gelooft, kan je je geloof verdedigen.
Er moet martelaarschap door het geloof zijn en de herrijzenis van het lichaam om opgenomen te worden. Omdat de opname gelijktijdig met de herrijzenis zal plaatsvinden, zullen we op het moment van onze herrijzenis ook opgenomen worden en de lucht in worden getild. De opname en de herrijzenis zijn dus beiden hetzelfde. Deelnemen aan de eerste herrijzenis betekent te leven met de Heer in het Duizendjarige Rijk. De opname betekent ook om te leven met de Heer in het Duizendjarige Rijk.
Waarom zullen we dan opgenomen worden? Omdat God alles op deze aarde zal vernietigen door de plagen van de zeven fiolen uit te gieten - dit wil zeggen dat Hij de heiligen op voorhand zal opnemen om Zijn kinderen deze eindplagen te besparen. Hij zal de heiligen opnemen om de heiligen van de zondaars te scheiden en hun verschillende bestemmingen te tonen. Wij moeten dus als dusdanig in al deze dingen geloven – in onze opname, onze verrijzenis, en ons martelaarschap.
Voor sommigen is het evangelie van het water en de Geest in detail geopenbaard, terwijl het voor anderen een totaal verborgen geheim blijft. Het martelaarschap, de verrijzenis, de opname en het heersen over het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde van de heiligen zijn allemaal eveneens Gods geheimen. God heeft slechts aan de wedergeborenen deze geheimen geopenbaard en getoond. En door hen in deze geheimen te doen geloven maakt Hij het hun mogelijk de eindtijd te overleven en alle moeilijkheden te overwinnen met alle hoop op de opname en het Hemelse Koninkrijk.
U en ik moeten dit soort geloof hebben. Zonder dit soort van geloof – dit wilt zeggen, zonder te geloven dat we opgenomen zullen worden, in de Nieuwe Hemel en Aarde zullen wonen, de Heer ons zal doen verrijzen uit de dood wanneer we afgeslacht zullen worden door de Antichrist, ons zal opnemen, ons zal toelaten in de lucht te zijn, en ons dan zal laten terugkeren naar deze aarde om met Hem duizend jaar te regeren - zal het voor ons onmogelijk zijn om het moeilijke en deprimerende leven in dit laatste tijdperk te overwinnen.
De heiligen hebben een prachtige droom en niemand behalve onze Heer kan deze droom laten uitkomen. Zonder deze hoop zullen we slechts in verdriet en leed leven in deze deprimerende wereld.
Paulus droeg Timotheüs op om het prachtige ding dat hem was toevertrouwd bij te houden. Dit evangelie is prachtig; maar zo is ook ons martelaarschap, onze verrijzenis en opname; en zo is ook het leven in het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde. Dit zijn allemaal goede en mooie dingen. Zij behoren toe aan de heiligen, en dit geloof en deze hoop zijn uitvoerbaar, het zijn geen illusies of ingebeelde dingen. Dit is onze hoop en ons geloof dat door de Heer is gegeven. Met geloof in al het voorgaande moeten we in dit tijdperk leven terwijl we hopen op de dag dat het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde ons zullen worden gebracht.
Diegenen die zullen worden opgenomen, zijn niemand minder dan u en ik. We moeten naar ons geloof leven, wachtend op de dag dat we zullen worden opgenomen om voor God te staan en te heersen in het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde.
God vertelt ons dat de Ene die zal komen, er weldra zal zijn. De plagen die voorzien zijn voor de eerste helft van de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking zijn redelijk mild en kort. Moesten de plagen blijven doorgaan gedurende de zeven jaar van de Grote Verdrukking, hoe zou iemand dit dan kunnen overleven? De vroege plagen zijn kort, en wanneer we dichterbij het echte einde komen, zal er veel meer te zien zijn. Op het moment van de zevende bazuin zal deze laatste plaag spectaculaire proporties aannemen.
Wanneer Satan het geloof van de heiligen zal proberen te ondermijnen, zal hij ter illustratie een aantal kerkleiders vermoorden. Satan zou kunnen zeggen, “Ik zal uw leven sparen als u God verloochent!” Ook al zou de wereld er beter van worden, dan moet men nog twee keer nadenken over het aanbod van Satan. Welk verstandig mens zou dan de Heer verloochenen wanneer hij heel goed weet dat de Heer de plagen van de zeven fiolen zou uitgieten, en dat hij zich door al het leed zou moeten werken - het leed dat gebracht wordt door deze plagen? De heiligen die weten van het einde van de wereld verloochenen hun Heer niet, noch zullen zij hun geloof verraden. En ook omdat de Heilige Geest in ons hart is, zal Hij ons moed geven.
Omdat alle plannen van God snel zullen worden vervuld in de eindtijd, zal er geen tijd zijn voor verveling. Wanneer de korte plagen voorbij zijn, zal de verrijzenis plaatsvinden, en daarna komt de opname waarbij wij in de lucht zullen worden getild. Stelt u zich eens voor dat onze vleselijke lichamen veranderen in spirituele lichamen terwijl we de Heer prijzen. In het Koninkrijk Gods kunnen we genieten van een heel andere wereld die mooi is, en elegant, een wereld die we nooit eerder hebben mogen ervaren op deze aarde. Als spirituele lichamen zijn we vrij van de grenzen opgelegd door tijd en ruimte, en zullen we leven in een wonderlijke en prachtige wereld waarin we kunnen gaan en staan waar we willen.
Ik verklaar mijn oprechte dankbaarheid aan God omdat Hij ons zo fantastisch zegent. Ik dank God voor het gedetailleerd openbaren van de Grote Verdrukking, de plagen ervan, ons martelaarschap, onze verrijzenis en opname door Zijn Woorden. En ik bid dat ons hart zal blijven leven door de kennis van dit laatste tijdperk en door erin te geloven.