Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 11-2] De zaligheid van het volk van Israël (Openbaring 11:1-19)

De zaligheid van het volk van Israël
(Openbaring 11:1-19)
 
Waarom zou God de twee profeten naar het volk van Israël sturen? God zal dat doen om vooral het volk van Israël te redden. De hoofdpassage zegt ons dat God Zijn twee getuigen voor 1260 dagen zal laten profeteren. Dit om de Israëlieten voor de laatste keer te redden. Dat God aldus het volk van Israël zal redden betekent ook dat de tijd van het einde van de wereld gekomen is.
Vers 2 zegt: “En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.” Dit betekent dat wanneer de afgrijselijke plagen over de niet-Joden komen als de zevenjarige periode van de Grote Verdrukking begint en geleidelijk aan grote verwarring en plagen brengt, als degenen onder de niet-Joden die het evangelie gehoord hebben en erin geloven, gemarteld worden, God de twee profeten voor het volk van Israël zal verheffen, ze laten getuigen dat Jezus God en de Verlosser is en aldus de Israëlieten redden. Het vertelt ons dat dit de werken van God zijn die zullen komen.
We moeten dit Woord aan degenen leren die door Satan misleid zijn, en die beweren dat de leiders van hun genootschap de twee olijfbomen zijn op het eind der tijden, of dat de grondlegger van hun sekte de Elijah is die geprofeteerd wordt voor het einde der tijden. Als de wereldlijke kerken over de Openbaring praten, zullen ze deze passage van de twee olijfbomen het meest benutten. Alle mensen die ik ooit ontmoet heb en die door ketterse sektes zijn misleid, hebben altijd de bizarre bewering geuit dat de leider van zijn/haar sekte één van de twee olijfbomen is die hier genoemd worden. Iedere ketter die ik ken, heeft uiteindelijk zoiets beweerd.
Maar de twee olijfbomen en de twee kandelaars van de Openbaring zijn niet wat deze ketters beweren dat ze zijn. In werkelijkheid verwijzen deze olijfbomen eigenlijk naar de twee profeten die God zou verheffen van de Israëlieten om hen te redden.
Hoofdstuk 11 vertelt ons gedetailleerd hoe God het volk van Israël zal redden. Net als het Boek van de Romeinen, heeft ieder hoofdstuk in het Boek van de Openbaring een speciaal thema. Slechts door dit thema te kennen, kunnen we begrijpen waar dit hoofdstuk over gaat. Terwijl ze lezen dat de niet-Joden de heilige stad tweeënveertig maanden onderdrukken, zullen sommige mensen beweren dat het tijdperk van de niet-Joden over zou zijn, het tijdperk van de zaligheid van de Israëlieten in plaats daarvan geopend en dat vanaf dat moment dus alleen de Israëlieten gered, omdat ze dit thema niet kennen.
Maar dit is verre van de waarheid. Hoofdstuk 7 vertelt ons dat ontelbare niet-Joden ook gered zullen worden tijdens de Verdrukking, d.w.z. zowel de niet-Joden en de Israëlieten zullen gered worden door de Verdrukking en niet alleen de Israëlieten. Als dusdanig vertelt hoofdstuk 11 ons dat God de twee profeten dus zou verheffen om het volk van Israël te redden in de eindtijd, maar dit betekent niet dat de niet-Joden niet langer gered zullen worden.
Sommigen zullen dan weer vragen, “Waren niet 144000 Israëlieten reeds gered, omdat hoofdstuk 7 ons vertelt dat dit het aantal Israëlieten was welke verzegeld waren door God?” Verzegeld zijn is niet hetzelfde als gered te zijn. Er is niemand die gered kan worden zonder door Jezus Christus te gaan. De zaligheid komt slechts door te geloven dat Jezus Christus onze Verlosser werd door naar deze aarde te komen, gedoopt te worden om al onze zonden op zich te nemen, al deze zonden van de wereld naar het Kruis te dragen en eraan te sterven, en van de dood te herrijzen.
Alhoewel we weten dat we zeker zullen zondigen tot onze dood, zullen we desalniettemin gered zijn door te geloven dat Jezus Christus al onze zonden volledig liet verdwijnen en aldus werd Hij onze Verlosser. Terwijl 144000 Israëlieten gezegeld zullen zijn, zal God ook Zijn twee profeten verheffen en door hen Zijn evangelie aan deze Israëlieten preken. Met andere woorden, wat het Woord ons vertelt, is dat de twee profeten het evangelie aan het Israëlieten zullen preken en dat 144000 van hen aldus gered zullen worden.
De Bijbel is nooit vooringenomen of discriminerend. Er is niemand die gered kan worden zonder door Jezus Christus te gaan. God zegt niet zonder door Jezus Christus te gaan, “Jij bent gered, maar jij niet.”
De twee profeten, die de twee olijfbomen zijn uit de hoofdpassage, zullen op de plaats Golgotha gedood worden. Hun dode lichamen zullen open en bloot blijven liggen zonder begrafenis en degenen die niet in Jezus geloven of Hem niet accepteren, zullen zich over hun dood verheugen en elkaar geschenken sturen. Maar verzen 11 en 12 vertellen ons, “En na die drie dagen en een halven, is een geest des levens uit God in hen gegaan; en zij stonden op hun voeten; en er is grote vrees gevallen op degenen, die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.”
Dit zegt ons oprecht dat wij, d.w.z. u en ik die niet-Joods zijn, ook gemarteld zullen worden voor het geloof als de tijd komt en dat kort na ons martelaarschap onze herrijzenis en opname zal volgen. Dit onderwerp blijft verschijnen in het hele Boek van de Openbaring. Er zijn ook passages die ons vertellen dat als de plagen van de zeven fiolen over deze aarde uitgegoten worden, de opgenomen heiligen God in de lucht zullen prijzen.
Hoofdstuk 14 spreekt ook over de 144000 verlosten, die God prijzen met een lied dat niemand dan alleen de eerste vruchten van de zaligheid kunnen zingen. Wat dit ons vertelt is dat als het volk van Israël gered is, zij overal gemarteld zullen worden en kort na hun martelaarschap zal hun herrijzenis en opname komen.
Hetzelfde geldt voor de niet-Joden. In de eindtijd zullen u en ik door dezelfde moeilijkheden van de plagen van de zeven bazuinen gaan, maar God zal ons nog steeds beschermen van deze plagen. Als de Grote Verdrukking van zeven jaar het hoogtepunt bereikt bij de eerste drie-en-een-half jaar, zal ook de vervolging van de heiligen het hoogtepunt bereiken. Maar deze extreme vervolging zal slechts een korte tijd duren. Vele heiligen en dienaren van God zullen binnenkort gemarteld worden en snel na hun martelaarschap zal hun opname komen.
Waarom? Omdat de Openbaring herhaaldelijk noteert dat tegen de tijd dat de plagen van de zeven fiolen over deze aarde worden uitgegoten, de heiligen reeds in de hemel zullen zijn om God te prijzen. Het Woord beschrijft dit als wonderbaarlijk.
Openbaring 10:7 zegt, “Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.” Dit verwijst naar niets minder dan de opname, het mysterie dat verborgen is door God. In 1 Thessalonieken 4:16, zegt de apostel Paulus ons ook, Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel.”
Dat de Heer van de Hemel zal afdalen, betekent echter niet dat Hij onmiddelijk naar deze aarde zal komen. Hij zal van de Hemel naar de lucht afdalen en als de eerste herrijzenis plaatsvindt die de slapenden herrijst en de wedergeborenen in levenden transformeert, zal de opname waarmee de heiligen de Heer in de lucht ontvangen, onmiddellijk volgen. Nadat het huwelijksmaal van het Lam in de lucht is gehouden en deze wereld volledig vernietigd is door het uitgieten van alle overige plagen van de zeven fiolen over deze aarde, zal de Heer op de hernieuwde aarde met ons afdalen en Zijn verschijning maken voor degenen die nog steeds leven.
Het Woord van de Openbaring en de Bijbel interpreteren op basis van iemands individuele mening zou hetzelfde zijn als zich op de weg naar de vernietiging te begeven. Het is gewoon verkeerd om te geloven in niet meer dan hypotheses die voorgesteld zijn door sommige theologen en deze beweringen te bepleiten zonder het juiste begrip van het Woord te hebben.
Onder de theologen die zeer gerespecteerd en beroemd waren in de conservatieve Christelijke gemeenschappen, ondersteunden sommige geleerden zoals L. Berkhof en Abraham Kuyper het amillennialisme. Van de theorieën van de opname voor de verdrukking, opname na de verdrukking en het amillennialisme, is het geloof in deze laatste doctrine van het amillennialisme hetzelfde als niet in de Bijbel te geloven.
De tijd dat mensen in de theorie van de opname na de verdrukking geloofden, is nu voorbij, en in deze dagen gelooft bijna iedereen in de theorie van de opname voor de verdrukking. Maar deze theorie is ook bijbels onjuist. En toch vinden de mensen het nog steeds goed als hen verteld wordt over de opname voor de verdrukking. Waarom? Omdat volgens deze theorie van de opname voor de verdrukking, de Christenen zich geen zogen hoeven te maken over de Grote Verdrukking van zeven jaar.
Als dusdanig wordt het aannemelijk voor de gelovigen om een geloofsleven te leiden dat niet heet noch koud is en voor de kerken om zich slechts zorgen te maken over de toename van hun congregaties. Het geloof van de mensen wordt dus nalatig. Omdat zij denken dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over de Grote Verdrukking, zal hun geloof rooskleurig en nalatig worden terwijl hun geloof in feite sterker moet worden met het naderen van het einde der tijden. Lang geleden geloofden de mensen in het amillennialisme en daarna een tijdje in de theorie van de opname na de verdrukking en nu geloven ze in de theorie van de opname voor de verdrukking.
In de jaren 30 van de 19e eeuw begon eerwaarde Scofield, een professor van het Moody Bijbel Instituut zijn referentiebijbel te schrijven. Scofield werd enorm beïnvloed door een wereldberoemde theoloog genaamd Darby.
Darby, Scofields geestelijke mentor, die voorheen een Katholieke priester was geweest, was hoogintelligent en een goed geïnformeerd man. Hij verliet de Katholieke Kerk nadat hij zich de drogreden realiseerde, en sloot zich aan bij een kleine Christelijke beweging waarvan hij later de leider werd. Alhoewel Darby constant de Bijbel las en bestudeerde, kon hij niet door de Openbaring ontdekken of de opname voor of na de Grote Verdrukking zou plaatsvinden. Dus ging hij op reis naar duidelijker bewijs over dit thema.
Tijdens zijn reis ontmoette hij een jonge vrouw die de leider was van pneumatologie. Deze jonge vrouw beweerde dat ze in haar visioenen gezien had dat de opname zou plaatsvinden voor de Grote Verdrukking. Terwijl hij geloofde wat zij hem zei en overtuigd was dat de opname voor de Verdrukking zou plaatsvinden, concludeerde Darby Zijn bijbelse studies met de theorie van de opname van voor de Verdrukking.
Omdat de mensen van zijn tijd echter hoofdzakelijk hadden geloofd in de theorie van de opname na de Verdrukking, werd Darby’s theorie van de opname voor de verdrukking niet goed opgenomen.
Darby beweerde dat wat er in het Boek van de Openbaring is geschreven over de zaligheid van het volk van Israël gaat, en dat het niets te maken heeft met de zaligheid van de niet-Joden. En bij “U moet weer profeteren (10:11),” legde hij het niet uit als het preken van het evangelie van het water en de Geest, maar van het evangelie van het Koninkrijk dat zijn komst afkondigt.
Scofield, die zulke hypotheses van Darby volledig accepteerde en deze theorie van opname voor de verdrukking verwerkte in zijn referentiebijbel, ging zijn eigen hypothesis over de zeven tijdperken scheppen. Zulke beweringen van Scofield voldeden aan de eisen van deze tijd een pasten heel goed tegen deze achtergrond, waardoor een grote oproer werd veroorzaakt onder de religies over de wereld en het werd algemeen geaccepteerd.
Maar wat zegt God in de Bijbel? In de Geschriften zien we Jezus een geschriftsrol nemen die gezegeld is met zeven zegels en we zien Hem die openen voor de troon van God, die de geschiedenis in Zijn zeven tijdperken heeft verdeeld met de zeven zegels.
Het eerste tijdperk is het tijdperk van het witte paard. Dit is het tijdperk van de zaligheid, het tijdperk waarin God beslist ons te redden vanaf het moment dat Hij dit universum en de mens heeft gecreëerd en Hij heeft ons inderdaad overeenkomstig gered. Openbaring 6:2 zegt ons, “En ik zag, en ziet, een wit paard, en Die daarop zat, had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging uit overwinnende, en opdat Hij overwonne!” dat de Heer overwonnen heeft en zal blijven overwinnen. Zelfs voor de schepping, bestond het evangelie reeds en de zaligheid was reeds begonnen.
Het tweede tijdperk is het tijdperk van het rode paard, het tijdperk van Satan. Dit is het tijdperk van de Duivel waarin hij de vrede van de mensheid wegneemt door ze oorlogen tegen elkaar te laten voeren, elkaar zal laten haten en zich in religieuze conflicten mengt.
Het derde tijdperk is het tijdperk van het zwarte paard, welke een tijd is van geestelijke en fysieke hongersnood en het vierde tijdperk is het tijdperk van het bleke paard, het tijdperk van het martelaarschap. Het vijfde tijdperk is het tijdperk van de opname – God heeft de opname van de heiligen als één van Zijn tijdperken gezet. Het zesde tijdperk is dat van de zeven fiolen, welke de vernietiging van deze wereld inhoudt en het volgende tijdperk is dat van het Duizendjarige Koninkrijk en de Nieuwe Hemel en Aarde. God heeft dus de tijd van deze wereld in deze zeven tijdperken verdeeld, binnen het geschriftsrol dat gezegend is met de zeven zegels.
Scofields verdeling van de tijd in zeven tijdperken stond op zichzelf. De zeven tijdperken die daarentegen in Openbaring 6 worden geprofeteerd zijn, aan de hand de zeven zegels van het geschriftsrol in Gods hand, door God Zelf gezet. En toch spreken de mensen van een kunstmatige theorie van de opname voor de verdrukking en de velen die erin geloven, komen tot de conclusie dat het niet nodig is om serieus in de Heer te geloven.
Zij hebben in hun hart besloten, “omdat we voor de Grote Verdrukking opgenomen worden, zullen we reeds in Gods aanwezigheid zijn als de Grote Verdrukking van zeven jaar komt. We hoeven ons dus niet druk te maken!” Indien het Woord van God ons had verteld dat we voor de Verdrukking opgenomen zouden worden, dan zou het inderdaad niet nodig zijn ons geloof voor te bereiden en het zou voldoende zijn om een of twee keer per jaar naar de kerk te gaan. Maar dit is niet wat God ons heeft verteld.
“Zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden.” “Zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen.” Zulk Woord van God vertelt ons dat de niet-Joden ook gered zullen worden in de tijd van de Verdrukking. God zal Zijn twee profeten verheffen om het evangelie van het water en de Geest te verspreiden. Er is niemand die voor God kan staan zonder eerst door de eerste drie-en-een-half jaar van de zevenjaarlijkse periode van de Grote Verdrukking te gaan die door Hem vastgesteld zijn als de tijd van de tegenspoed komt. God zegt ons ook dat veel martelaars op dat moment uit de Verdrukking zullen komen.
Om op de juiste manier in Jezus te geloven, moet men de Bijbel precies leren en precies geloven in wat correct is. Als mensen preken en geloven zonder hulp, zonder een pagina van de Bijbel aandachtig te lezen, zullen ze uiteindelijk ketters zijn. De reden waarom er zo veel ontelbare genootschappen in deze wereld zijn, is vanwege het feit dat veel mensen hun geloof op hun eigen interpretatie van de Bijbel baseren.
Dat het volk van Israël gered zal worden, zegt ons dat Gods plan vervuld zal worden volgens Zijn Woord van de belofte. Dit zegt ons ook dat God nooit Zijn Woord van belofte zal verbreken dat Hij tot ons heeft gesproken maar dat Hij ze allemaal zal vervullen. Daarom hebben we zoveel hoop.
De twee profeten van Israël zullen herrezen worden drie-en-een-halve dag na hun dood en weer opstijgen naar de Hemel. Dit is de opname. Het geeft een model van hoe de martelaars van de Grote Verdrukking opgenomen zullen worden en het toont ons de voorbode van onze eigen opname. De Bijbel vertelt ons dat na het klinken van de zevende bazuin, deze aarde het Koninkrijk van Christus zal worden en dat Hij er voor altijd over zal regeren. Zo ook zullen degenen die in Jezus Christus vertrouwen, met Hem regeren.
God zal deze aarde volledig vernietigen na de opname van de heiligen. We weten niet of de vernietiging 100% zal zijn, omdat dit detail niet is opgenomen in de Bijbel, maar God vertelt ons in Openbaring 11:18, “En de volken waren toornig geworden, en Uw toorn is gekomen, en de tijd der doden, om geoordeeld te worden, en om het loon te geven Uw dienstknechten, den profeten, en den heiligen, en dengenen, die Uw Naam vrezen, den kleinen en den groten; en om te verderven degenen, die de aarde verdierven.”
De opname zal bijna zeker plaatsvinden als de Grote Verdrukking het hoogtepunt van drie-en-een-half jaar gepasseerd is, niet precies bij het bereiken van de eerste drie-en-een-half jaar maar iets erna. Het middelpunt van de zevenjarige periode is wanneer de Verdrukking het hoogtepunt bereikt. Dit is als de heiligen van het volk van Israël gemarteld zullen worden en kort hierna zal de opname komen. Als de opname plaatsvindt, zullen we allen verenigd worden aan het huwelijksmaal van het Lam in de lucht.
Terwijl we deelnemen aan het huwelijksmaal van het Lam in de lucht, zullen de plagen van de zeven fiolen op deze aarde neerdalen zoals ons verteld wordt door Mattëus 25. We zullen God nog meer voor Zijn genade danken als we God in de lucht prijzen en alle dingen zien die op deze aarde gebeuren.
Ik hoop en bid dat u door het Woord van de Openbaring, in staat zult zijn om de tijden te onderscheiden als de laatste dagen komen, om op de juiste manier in het Woord te geloven, uw leven ijverig met geloof te leven en u voor te bereiden op de toekomst. Om de Heer te prijzen, eren en aanbidden, terwijl u deelneemt aan het huwelijksmaal van het Lam met Hem, moet u uw geloof voorbereiden.
Ik hoop dat het Woord van de Openbaring een geweldige leidraad voor u zal zijn in de dagen die komen gaan, uw hart er nogmaals aan laat herinneren dat u ijverig moet leven en getrouw met uw geloof in het evangelie van het water en de Geest.