Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 12-2] Aanvaardt uw martelaarschap met moedig geloof (Openbaring 12:1-17)

Aanvaardt uw martelaarschap met moedig geloof
(Openbaring 12:1-17)
 
Hoofdstuk 12 toont ons hoe Gods Kerk de tegenspoed zal aanschouwen op het eind der tijden. Vers 1 zegt, “En er werd een groot teken gezien in den hemel; namelijk een vrouw, bekleed met de zon; en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.” De “vrouw gekleed in de zon” verwijst naar Gods Kerk op deze aarde en de zin “met de maan onder haar voeten” betekent dat de Kerk nog steeds onder de heerschappij van de wereld is. Dit zegt ons dat Gods Kerk op deze wereld, en de heiligen die erbij behoren, God zullen verheerlijken als zij gemarteld worden.
De zin “op haar hoofd een garland van twaalf sterren” toont dat de Kerk tegen Satan zal vechten op het einde der tijden en voor het geloof gemarteld zal worden. Zoals het Woord van God ons vertelt, zal Gods Kerk inderdaad overwinnen. Alhoewel Satan ons op verschillende manieren zal bedreigen, ons zal laten lijden, ons kwaad zal doen en uiteindelijk zelfs ons leven zal vragen om ons geloof te vernietigen, zullen we nog altijd ons geloof verdedigen en rechtschapen gemarteld worden. Dit is de overwinning van het geloof.
In de tijd van de Vroege Kerk werden ook veel heiligen die ons voorgingen gemarteld. Dit martelaarschap komt niet door onze eigen kracht maar door de Heilige Geest die in ons hart aanwezig is.
Van de zin “een vrouw gekleed in de zon” verwijst de “vrouw” naar Gods Kerk en dat ze “gekleed is met de zon” betekent dat de Kerk zwaar vervolgd zal worden. Zelfs temidden de vreselijke tegenspoed en plagen van het einde der tijden, zullen de heiligen hun geloof moedig verdedigen en zich nooit aan Satan overgeven. Waarom? Omdat de Heilige Geest hun in hun hart laat verzetten en vechten tegen Satan en hen het geloof zal geven dat nooit overgeeft aan enige dreiging of vervolging zelfs met het risico van hun leven.
Ook omdat degenen die hun hoop in het Koninkrijk van de Hemel hebben geplaatst, in het Woord van God geloven dat hen vertelt dat de plagen van de zeven bazuinen gauw zullen eindigen en dat die gevolgd worden door de plagen van de zeven fiolen die de aarde zullen vernietigen, zullen zij nooit toegeven aan Satan.
Degenen die weten en geloven dat er geen betere wereld op hen staat te wachten als zij zich zouden overgeven aan Satan, kunnen nooit voor hem buigen. De plagen van de zeven fiolen die over de Antichrist en zijn volgelingen zullen worden uitgegoten, zullen hen rusteloos en genadeloos verslinden. 100 % van de heiligen die alles over zulke plagen weten, zullen nooit hun geloof weggooien vanwege de bedreigingen, want de Heilige Geest zal in hun hart werken. De Heilige Geest die in ons aanwezig is, zal ons de kracht geven om ons tegen Satan te verzetten, hem te overwinnen en gemarteld te worden.
Als de plaag van de vierde bazuin voorbij is en de plaag van de vijfde en de zesde bazuin komt, zal het “martelaarschap” naar ons komen. Degenen die hun geloof verdedigen en gemarteld zijn, zijn slechts degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest. Als de plagen van de zeven bazuinen afdalen, zal de Antichrist, met Gods toestemming, tijdelijk gezag over de wereld hebben.
Wetend dat zijn gezag slechts kort zal duren, zal Satans dienaar, de Antichrist, degenen die Jezus Christus als hun Heer dienen, vervolgen zodat hij zoveel mogelijk mensen met zich mee naar de hel kan nemen. Maar degenen die al hun zonden aan Jezus hebben doorgegeven door Zijn doopsel, zullen zich niet aan de vervolging van de Antichrist overgeven, maar moedig het evangelie dat hun door Jezus Christus is gegeven, verdedigen en gemarteld worden.
Als dusdanig is het martelaarschap het bewijs van het geloof. Degenen die dit bewijs hebben, zullen het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde die door de Heer zijn voorbereid, hebben. Dit geldt voor iedereen over de hele wereld die in het evangelie van het water en de Geest gelooft. De Bijbel zegt ons dat bijna alle wedergeboren heiligen gemarteld zullen worden tijdens deze eindtijd.
Maar degenen die hun geloof van het water en de Geest in de steek laten, aan de zijde van de Antichrist staan en hem als God dienen en aanbidden om het martelaarschap te vermijden, zullen gedood worden door de plagen van de zeven fiolen en door de hand van de Antichrist zelf. Hun dood zal nooit hun martelaarschap vormen, maar slechts een hopeloze en nutteloze dood. Wanneer Satan en de Antichrist in de hel zullen worden geworpen, zullen deze mensen er samen in vallen.
Het is een dwaas ding om Jezus Christus te bedriegen om het martelaarschap te vermijden en de moeilijkheden van de tegenspoed ook maar een beetje te verminderen. Als de plagen van de zeven bazuinen eindigen en degenen die hun geloof verdedigen, gemarteld worden, zullen de plagen van de zeven fiolen gauw over deze aarde teisteren, terwijl ze maar weinig overlevenden achterlaten. Wat duidelijk is, is dat degenen die de verlossing van de zonden hebben gekregen, zeker gemarteld zullen worden en dat we ons geloof nu moeten voorbereiden door de juiste kennis van het einde der tijden en het juiste begrip van het Woord om onze Heer niet te bedriegen op dit moment van het martelaarschap.
We hebben de verlossing van onze zonden ontvangen en als we gemarteld worden dan zullen we een vreugde voelen die ons tot nog toe onbekend was, omdat God ons kracht zal geven. Laat ons geloof duidelijk in ons hart gezet zijn dat u en ik voorbestemd zijn om gemarteld te worden voor de Heer. Wanneer dit moment van martelaarschap voorbij gaat, zal God ons zeer zeker de herrijzenis en de opname geven, ons toestaan verheerlijkt te worden in het Duizendjarige Koninkrijk, Zijn eeuwige Nieuwe Hemel en Aarde geven en ons laten regeren, en Hij zal ons toestaan om altijd in weelde te leven; als we hier standvastig in geloven, zal ons leed in onze vreugde keren.
De Apostel Paulus zei, “Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.” (Romeinen 8:18). Terwijl hij het evangelie diende, leed Paulus enorm. Hij werd verschillende malen bijna dood geslagen. Maar door te geloven dat dit leed voor de heerlijkheid van God was, werd Paulus pijn zijn geweldige vreugde. En volgens de historische optekeningen en folklore, werden bijna alle apostels, inclusief Paulus, gemarteld. Er wordt beweerd dat Petrus op de Vaticaanheuvel ondersteboven werd gekruisigd. En de Vroege Kerkleiders, inclusief Polycarpus, en vele andere heiligen zongen lof aan God ook al werden ze verbrand op de brandstapel. Zulke dingen zouden niet mogelijk zijn geweest als God Zijn heiligen niet de kracht had gegeven.
Ook al waren er zulke gelovige heiligen in die tijd, er waren er ook die hun geloof verraadden. Origen, een theoloog die hoog aangezien wordt door de huidige theologen, was iemand die het evangelie direct van de apostels hoorde. En toch ontkwam hij het martelaarschap toen het kwam omdat zijn leven werd gespaard terwijl zijn medeheiligen werden gemarteld. Dit zou onmogelijk zijn geweest had hij niet alles ontkent wat Jezus voor hem had gedaan. Origen was dus de vertegenwoordiger van degenen die de godheid van Jezus ontkenden. Maar ondanks zijn verraad, plaatsen de huidige theologen hem erg hoog onder de meest aangeziene theologen.
Waarom ontsnapte Origen aan het martelaarschap terwijl de andere heiligen het aanvaarden? Het was niet omdat Origens wilskracht zwak was terwijl die van de andere gemartelde heiligen sterk was. De heiligen die gemarteld waren terwijl ze God verheerlijkten, deden dat omdat zij geloofden in wat Paulus gezegd had, d.w.z. “dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.” Zij konden hun huidige leed verdragen omdat zij in Gods Woord van de belofte geloofden dat Hij hen zal herrijzen en opnemen en hen Zijn Duizendjarige Rijk zal geven.
We moeten ons duidelijk realiseren dat het martelaarschap naar ons zal komen. Degenen die hun geloofsleven leiden met een duidelijke kennis van dit feit zijn anders dan de rest. Degenen die geloven dat het beeld van de gemartelde heiligen van de tijd van de Vroege Kerk hun eigen beeld is, kunnen een sterk, waardig en moedig geloofsleven hebben want het hele Woord van de Bijbel zal dan hun eigen verhaal zijn. Zij leven altijd met het geloof dat het martelaarschap kan aanvaarden, d.w.z. zij leven altijd door te geloven dat God hen na hun martelaarschap de herrijzenis en opname zal geven en de Nieuwe Hemel en Aarde die Hij gepland en vooraf voorbereid heeft.
Degenen die hierin geloven, kunnen een moedig geloofsleven leiden, want zij weten dat hun geloof hun op het einde voorbereid, als zij in staat zullen zijn te sterven terwijl ze God loven. En omdat dit niet maar gewoon een kwestie van een leerstelling is maar een werkelijk feit, zullen degenen die niet volledig in dit Woord en het evangelie geloven de eerste zijn die ons aan de Antichrist verkopen. Wanneer u en ik ons realiseren dat we gemarteld zullen worden, zullen onze broeders en zusters in Gods Kerk die hetzelfde geloof als ons hebben en voor altijd met ons samen zullen zijn, daarom zo belangrijk voor ons zijn. De dienaren van God, Zijn volk en Zijn Kerk, dit alles is ons ook dierbaar.
De heiligen van de Vroege Kerk periode hadden een geloof dat zelfs nog serieuzer en duidelijker was dan dat van ons in de eindtijd. Zij geloofden in hun martelaarschap, in hun daarop volgende herrijzenis en opname en in het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde. Daarom leefden zij hun geloofslevens alsof zij eigenlijk in de tijd van de Grote Verdrukking leefden, alsof de wederkomst van de Heer op handen was. Dus als wij nu in het tijdperk van de ophanden zijnde komst van het tijdperk van de Verdrukking, over hun lezen, lijken hun verhalen realistisch en levendig, want ook zij konden en geloofden in het hele Woord van God over de Verdrukking en hun martelaarschap, herrijzenis en opname.
Omdat we feitelijk leven in een tijd waarin de eindtijd voor onze ogen verschijnt, moeten we ons geloof van het martelaarschap stevig in ons hart voorbereiden. Satan zal iedereen die in Christus’ water en bloed gelooft, uitdagen en proberen hun geloof neer te halen. Om niet aan deze uitdaging van Satan toe te geven, moeten we het evangelie van het water en de Geest in ons hart binden, de greep ervan nogmaals onderzoeken met onze hoop op de Nieuwe Hemel en Aarde en ons er tot het allerlaatste moment van ons martelaarschap van verzekeren dat dit geloof van ons niet verslapt.
De reden waarom de heiligen van de tijd van de Vroege Kerk hun geloof wanhopig verdedigden is omdat zij ook het hele Woord van de Geschriften over de Verdrukking, hun martelaarschap, herrijzenis en opname konden en erin geloofden. U en ik zullen ook gemarteld worden. Ik zal sterven en u ook, we zullen allen sterven terwijl we ons geloof verdedigen. Misschien zal ik de eerste zijn die gesleept en gedood wordt. Dit zal op zich een verschrikkelijk denkbeeld zijn maar op het eind is er niets om bang voor te zijn, want de logische conclusie het martelaarschap te voorkomen zou hetzelfde zijn als dat we ons geloof zouden ontkennen, iets wat we absoluut niet kunnen doen.
Per slot van rekening moet God verheerlijkt worden tijdens ons martelaarschap en Hij heeft dit als ons lot vastgesteld. Dus dit is iets wat we tenminste één keer ervaren. Laat ons met al onze kracht erheen rennen en het moedig overbruggen omdat we het toch niet kunnen vermijden of ontsnappen. We hebben het gezag van de Koning dat niemand anders heeft, en we hebben ook onze hoop op de eeuwige zegens. Als dusdanig kunnen we altijd tot God bidden om ons kracht te geven, en Hem nog meer te verheerlijken. We zullen een grotere vreugde ontvangen door zonder angst in ons martelaarschap te geloven. Dit is een grote verheerlijking voor God en een grote zegen voor ons.
God schreef het Boek van de Openbaring om tot ons te spreken over het martelaarschap, de herrijzenis en opname van de heiligen, het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde. Als dusdanig is het kennen van de Openbaring hetzelfde als een uitgesproken geloof van deze vervallende wereld te hebben. De weg naar de Nieuwe Hemel en Aarde zoals het beschreven staat in de Openbaring, kan niet bereisd worden zonder het evangelie van het water en de Geest. En dit geloof kan niet bevestigd worden zonder door het martelaarschap te gaan. Ik hoop en bid daarom dat u uw geloof stevig in uw hart zult binden, terwijl u gelooft dat u niet het evangelie zult verraden maar gemarteld zult worden als de tijd komt en vooruit kijkt met uw geloof. Uw geloofsleven zal vanaf dat moment drastisch veranderen.
We zullen niet nutteloos sterven, terwijl we gevangen zijn in de vallen van Satan. We zullen sterven terwijl we ons geloof verdedigen als we de werken van de Heilige Geest in ons hart volgen. Dit is het martelaarschap. De dag van ons martelaarschap zal zeker komen. Maar we vrezen het niet want we weten dat, alhoewel ons lichaam zal sterven, God ons weer levend zal maken in onze nieuwe, schitterende lichamen. We moeten ook weten dat kort na ons martelaarschap onze herrijzenis en opname zal volgen, en vanaf dat moment alles wat ons te wachten staat de zegen van het regeren van het Duizendjarige Rijk en ons eeuwige koningschap in de Hemel is.
Lang geleden zette de Romeinse keizer Nero Rome in brand om de stad te herbouwen. Toen de Romeinse burgers woedend werden, gaf hij de schuld van de opruiende brand aan de Christenen en slachtte hij ze allemaal af. Zo zal ook de Antichrist ons, de heiligen voor alle plagen de schuld geven als de natuurrampen de wereld treffen tijdens de Grote Verdrukking, en ons ten onrechte beschuldigen en vermoorden.
Dus moeten we vanaf dit moment tot God bidden om ons het geloof van het martelaarschap te geven, het geloof waarmee we kunnen sterven. Als we ons geloof niet verraden en gemarteld worden, zal de verheerlijking van God verschijnen. Maar als we ons geloof verlaten, ons overgeven aan de Antichrist, en hem als God accepteren, zullen we in het eeuwige vuur geworpen worden. 3Met andere woorden als we tot God bidden voor het geloof waarmee we de Antichrist kunnen overwinnen, zal God ons de kracht en macht geven, maar als we ons hart niet verankeren, en ons geloof verraden, zal Hij slechts de hel voor ons hebben.
Laat me u een verhaaltje vertellen over de Koreaanse Oorlog. De Noord-Koreaanse troepen kwamen naar een bepaalde kerk in het zuiden van het land, waar een diaken genaamd Chudal Bae de dienst verzorgde. Een binnengedrongen soldaat zag dat het kerkplein vuil was en zei tegen de diaken het schoon te maken. Maar deze diaken weigerde, omdat hij de dag van de Heer heilig moest houden. De soldaten die ongeduldig werden, dreigden hem voor de hele gemeenschap te doden als hij het plein niet schoonmaakte. Maar de diaken bleef weigeren, terwijl hij zei dat hij zijn geloof moest verdedigen, en werd uiteindelijk gedood. Later noemden sommigen Christenen zijn dood martelaarschap, maar dit is niet het martelaarschap. Waarom? Omdat het martelaarschap snakt naar rechtvaardig werk, d.w.z. om de glorie van God te onthullen. Sterven door je koppigheid onder het voorwendsel van God, vertegenwoordigt geen martelaarschap.
Kunnen we de liefde van zaligheid die God ons gegeven heeft, weggooien? Vanwege onze smetten en zonden, heeft Jezus Christus al onze zonden op Zich genomen met Zijn doopsel en werd ter dood gekruisigd. Als we niet tot de dood onze volle toewijding aan deze liefde van onze Heer kunnen geven, kunnen we nog minder het evangelie weggooien dat ons de Nieuwe Hemel en Aarde geeft voor het belang van het vlees dat eenvoudig zou weggaan met onze dood. We zijn op deze wereld geboren met het lot om gered te worden, het evangelie van de zaligheid aan iedereen op deze aarde te preken, en te sterven terwijl we preken. Vergeet niet dat het lot van de heiligen die de verlossing van de zonden hebben ontvangen, ons eigen lot is door volgens geloof te leven en gemarteld te worden om Satans uitdaging van geloof te overwinnen voor het belang van de gelukzaligheid die God ons zal geven.
We hebben zoveel tekortkomingen en we zijn zo vol smet dat we God geen lof kunnen geven met niets. God heeft mensen als ons de kans gegeven om de Heer grote lof te schenken door niets minder dan het martelaarschap. Vermijdt het niet. Laat ons in God geloven die de tijd van de Verdrukking zal verminderen als we het Hem vragen en door aan onze hoop vast te houden van de erfenis van de Nieuwe Hemel en Aarde, laat ons ons kortstondige leed welke snel zal eindigen, overwinnen. Laat ons leven door te geloven dat de Heer niet zal toestaan dat degenen die getrouw voor Hem geleefd hebben, te veel zullen lijden, hen niet zal toestaan dat ze iets doen dat ze hun geloof laat verraden, maar dat Hij hen zal beschermen en met nog meer genade zal beschenken.
Beseffend dat we gemarteld zullen worden, moeten we moeilijkheden ervaren, ons leed volhoudend en werkend voor de Heer. Door zulke dingen, zullen we ons geloof laten groeien door de ervaring van het wandelen met de Heer, en als het eind der tijden komt, zullen we in staat zijn ons martelaarschap te aanschouwen met de kracht die ons door de Heer gegeven wordt. Als we geen enkele ervaring van het leed voor de Heer hebben, van de toewijding tot Hem of van werk of opoffering voor Hem, zal de angst ons overweldigen als de tijd van ons martelaarschap komt met de komst van de Grote Verdrukking. Slechts degenen die geleden hebben en de pijn hebben overwonnen, kunnen hun leed nogmaals overbruggen.
Ik bid tot God dat uw geloofsleven dat van lijden voor de Heer en de overwinning ervan zal zijn en dat als het moment van het martelaarschap komt, u ook onder de getrouwen zult zijn die hun hart eraan kunnen herinneren en biechten met hun lippen dat al deze dingen hun eigen gelukzaligheid zijn die hun is toegestaan door de zegen en genade van God.
Indien u wanhopig het Koninkrijk van de Hemel met uw geloof wilt nemen, dan zal de Nieuwe Hemel en Aarde zeker van u zijn.
God wenst dat alle mensen gered zullen worden en tot de kennis van de waarheid zullen komen (1 Timotheus 2:4).