Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 13-1] De opkomst van de Antichrist (Openbaring 13:1-18)

De opkomst van de Antichrist
(Openbaring 13:1-18)
“En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering. En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht. En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest. En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve? En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen. En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hore. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen. En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken. En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams. Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
 
 

Exegese

 
Vers 1: En ik stond op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende zeven hoofden en tien hoornen; en op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering.
De apostel Johannes zag een beest uit de zee opstijgen. Door dit Beest dat Johannes zag, toonde God ons wat de Antichrist zal doen als hij opduikt op deze aarde. God liet Johannes dit Beest met zeven hoofden en tien hoorns niet zien om ons te vertellen dat werkelijk een beest in deze vorm zou verschijnen en actief zal zijn in de wereld, maar om ons te vertellen dat iemand met het gezag en de macht van dit beest zal verschijnen, de heiligen zal vervolgen en martelaars van hen zal maken.
Betekent dit dat alles wat in de Openbaring verschijnt, slechts symbolisch is? Helemaal niet! God kon slechts door zulke visioenen spreken om de verschijning en werken van de Antichrist op het einde der tijden te openbaren. Dit is de wijsheid en macht waarmee alleen God kan spreken. Door het Woord van de Openbaring 13 moeten we in staat zijn een levendig beeld van het einde der tijden te krijgen.
Wat Johannes eerst zag was de vorm van een beest dat uit de zee kwam. De zeven hoofden en tien hoorns van het Beest verwijzen naar de macht van de Antichrist die naar deze wereld komt. “De zin op zijn hoornen waren tien koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van gods lastering” betekent dat de Antichrist de landen van de wereld zal verzamelen en zich tegen God zal verzetten. Het vertelt ons ook dat hij over alle koningen van de wereld zal heersen. De tien kronen verwijzen naar hun overwinning en de godlasterende naam op het hoofd van het Beest verwijst naar hun trots.
In de toekomst zal de wereld beheerd worden door een verenigd lichaam van landen gebaseerd op een regeringssysteem dat de algemene interessen van de landen die dus verenigd zijn, nastreeft. Deze geïntegreerde supermacht, een enorme supranationale eenheid, zal haar heerschappij en bewind over alle landen van de wereld uitbreiden en het zal eventueel de werken van de Antichrist doen als hij uiteindelijk zijn opkomst doet op deze aarde. Hij is Gods vijand, de ene die werkt met de macht van Satan, en een dienaar van de Duivel.
 
Vers 2: En het beest dat ik zag, was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beers voeten, en zijn mond als de mond eens leeuws; en de draak gaf hem zijn kracht, en zijn troon, en grote macht.
Dit Woord vertelt ons wat de Antichrist zal doen met de heiligen en de mensen van de wereld met zijn verschijning. De aankomende Antichrist zal zulke wrede dingen doen tot de heiligen omdat hij het gezag en de macht van Satan heeft gekregen om deze dingen te doen. Dit toont ons hoe gemeen de Antichrist de heiligen zal behandelen als hij te voorschijn komt, aanduidend welk leed de heiligen zullen lijden door de Antichrist met hun martelaarschap.
Dit Woord toont ons hoe medogeloos de Antichrist is. De frase, “en zijn voeten als eens beers voeten” geeft aan hoe verwoestend zijn macht is. De “Draak” was hier oorspronkelijk een engel die door God geschapen was, en die Hem om Zijn troon uitdaagde. Het Beest dat in dit hoofdstuk verschijnt, verwijst naar de ene die het gezag van de Draak heeft ontvangen en die de werken doet om zich tegen God en Zijn heiligen te verzetten.
Satan, een engel die uit de Hemel verdreven is, zal zijn macht en gezag aan degene geven die zich tegen God verzet en hij zal hem naar zijn dood leiden door hem tegen God en Zijn heiligen te laten vechten. De Antichrist die uitgerust is met Satans macht, zal op wrede wijze het volk van God onderdrukken en de hele mensheid in de toekomst.
 
Vers 3: En ik zag een van zijn hoofden als tot den dood gewond, en zijn dodelijke wonde werd genezen; en de gehele aarde verwonderde zich achter het beest.
Deze vers vertelt ons dat de Antichrist zal opkomen als een van de zeven koningen. De Antichrist wordt het Beest genoemd omdat hij beestachtige dingen doet met de heiligen.
Hier zullen de vijand van God en de heiligen overkomen als degenen die in staat zijn om zelfs het probleem van de dood in het einde der tijden op te lossen. Als dusdanig geloven veel mensen op het einde der tijden dat hij in staat is alle problemen die de aarde plagen, op te lossen. Maar hij is de vijand van God. Alhoewel hij ervoor zorgt dat de wereldlijke mensen zich aan hem overgeven, zal hij op het einde vernietigd worden omdat hij zich tegen God en Zijn heiligen verzet.
 
Vers 4: En zij aanbaden den draak, die het beest macht gegeven had; en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is dit beest gelijk? wie kan krijg voeren tegen hetzelve?
Dit vertelt ons dat de Draak zijn hele macht aan degene zal geven die beestachtige dingen doet, en wie hij in zijn dienaar zal keren. Hierdoor zullen alle mensen van deze wereld denken dat de Draak een god is, en ze zullen bibberen van angst en hem aanbidden. Omdat op dat moment geen koning op deze aarde hetzelfde soort macht zal hebben als het Beest, zal niemand hem kunnen stoppen dat hij zichzelf als god zal afkondigen en zich te vergoddelijken.
Omdat de Draak het Beest grote macht geeft, zal iedereen de Draak en het Beest respecteren en de laatste als hun god aanbidden. Als de Antichrist met zo’n enorme macht verschijnt, zullen degenen die meer van de duisternis houden dan van het licht hem volgen, hem als hun god aanbidden en hem verheffen.
 
Vers 5: En hetzelve werd een mond gegeven, om grote dingen en gods lasteringen te spreken; en hetzelve werd macht gegeven, om zulks te doen, twee en veertig maanden.
Het Beest zal zijn trots hart en zijn gezag van de Draak ontvangen om voor drie jaar en zes maanden (42 maanden) trotse woorden te spreken. Het Beest zal dus het gezag ontvangen om de heiligen en de mensen van deze wereld te schaden tijdens deze drie-en-een-half jaar.
Het Beest die de Antichrist is, zal het gezag ontvangen om drie-en-een-half jaar woorden te uiten die tegen God staan en Zijn Kerk lasteren. Alle zondaars zullen zich uiteindelijk dus aan dit Beest overgeven, en ze zullen samen met het Beest in hun vernietiging vervallen.
 
Vers 6: En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en die in den hemel wonen.
Het Beest dat het gezag van de Draak heeft ontvangen, zal drie-en-een-half jaar lang God lasteren, al Zijn engelen en heiligen vervloeken en tarten. Al deze dingen zullen gedaan worden volgens wat de Draak hem zegt. Hier moeten we ons realizeren en geloven dat deze handeling van Satan, d.w.z. het geven van zijn gezag aan het Beest om God voor drie-en-een-half jaar te lasteren, slechts mogelijk is met de toestemming van God.
In wezen bestaat de Antichrist om God en Zijn volk te lasteren. Na het gezag van de Draak te hebben ontvangen, zal de Antichrist de naam van God en Zijn volk lasteren voor de eerste drie-en-een-half jaar van de Grote Verdrukking.
 
Vers 7: En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk.
Het Beest zal het gezag van de Draak ontvangen om de heiligen te doden en martelaars te maken van de heiligen. En hij zal ook over de hele wereld heersen, doordat hij het gezag heeft gekregen om iedereen in deze wereld aan zijn gezag te onderwerpen.
De Antichrist zal de heiligen doden, want de enigste manier voor hem om deze wereld te regeren, is om tegen de heiligen te vechten en ze te overwinnen. De intrigant van de Antichrist is de Duivel, een gevallen engel die in wezen aanbeden wilt worden als God. En door de heiligen te doden, zal hij door degenen die niet wedergeboren zijn, aanbeden worden. In deze tijd van de Verdrukking zullen alle heiligen vervolgd en gemarteld worden door de Antichrist.
 
Vers 8: En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.
Wanneer de Antichrist deze aarde verovert, zal iedereen, behalve degenen die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, d.w.z. allen die anders niet wedergeboren zijn, hem aanbidden als hun god. Maar de Antichrist zal slechts door de zondaars aanbeden worden wiens namen niet in het Boek des Levens geschreven staan.
 
Vers 9: Indien iemand oren heeft, die hore.
Dit vertelt ons dat iedereen die tot het volk van God hoort, zijn/haar geloof moet voorbereiden op het martelaarschap, want alle dingen zullen precies zo vervuld worden zoals het geschreven staat in de Geschriften.
 
Vers 10: Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.
God zegt hier dat Hij dezelfde dood en tegenspoed aan degenen zal brengen die de wedergeboren heiligen doden in de eindtijd. De heiligen zullen gedood worden door de Antichrist en zijn volgelingen wanneer de eerste drie-en-een-half jaar van de Verdrukking voorbij zijn. Maar God zal degenen die dus de heiligen zullen hebben gedood, terug betalen met een nog grotere tegenspoed en leed. Als dusdanig moeten alle heiligen hun hart verenigen, deze moeilijke tegenspoed met hun geloof in het Woord van de Heer overwinnen en God verheerlijken door hun martelaarschap te aanvaarden.
 
Vers 11: En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
Hier zien we niet het eerste Beest, maar het tweede beest. Het tweede beest denkt en spreekt ook als de Draak. Niet alleen denkt hij dat hij net zoals de Draak is, maar door zijn handelingen op dit geloof te baseren, vervolgt hij ook de heiligen op een nog wredere manier. Dit beest is de profeet van de Antichrist.
 
Vers 12: En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
Het tweede beest die macht van het eerste Beest heeft gekregen, zal het eerste Beest aanbidden en iedereen die nog op deze aarde leeft, hem ook laten aanbidden. Zijn taak is het aanbidden van het eerste Beest en dat hij iedereen dit Beest als een god laat aanbidden. Door dit werk zal het eerste Beest en hij het onderwerp van aanbidding als God worden van alle mensen. Dit is zijn wezen en het ware karakter van Satan.
 
Vers 13: En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
Omdat Satan grote wonders op deze aarde zal verrichten voor de mensen, zal hij veel mensen kunnen misleiden. Hij zal zelfs de macht hebben om vuur van de hemel naar de aarde te laten komen.
 
Vers 14: En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
Maar Satan zal gauw zijn ware ik tonen. Hij wilt het geloof in God stelen uit de harten van de mensen en ze in plaats daarvan hem laten aanbidden. Om dit te bereiken, zal hij vele wonders verrichten voor de mensen en de mensen van God doden. Om zijn laatste doel te vervullen, d.w.z. om als God te worden, zal hij proberen op Gods plaats te klimmen. Hij maakt aldus een beeld naar het eerste Beest en laat de mensen het als God aanbidden.
 
Vers 15: En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
Omdat het grootste obstakel om zich te laten vergoddelijken het volk van God zal zijn, zal Satan zijn uiterste best doen hen kwijt te raken. Hij zal dus iedereen die niet het beeld van het Beest aanbidden, vermoorden, het doet er niet toe hoeveel het er zijn. Maar de heiligen zullen zich niet aan dit Beest overgeven. Als dusdanig zullen ontelbare heiligen welwillend hun martelaarschap aanvaarden voor hun geloof op dat moment, terwijl ze naar hun hiernamaals kijken. Als de Antichrist groot leed aan de heiligen heeft gebracht, zal God voor hem de plagen van de zeven fiolen hebben voorbereid en de straf eeuwig te branden in de hel.
 
Vers 16-17: En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
Op het hoogtepunt van de Verdrukking, zal de Antichrist eisen dat iedereen een teken op zijn rechterhand of voorhoofd ontvangt, om te verzekeren dat iedereen onder zijn controle komt. Dit teken is het teken van het Beest. Om iedereen zijn dienaar te maken, zal de Antichrist de mensen afdwingen om zijn teken te ontvangen.
Terwijl de Antichrist het leven van de mensen als onderpand houdt, gaat hij verder met zijn politieke programma’s. Hij maakt het dus voor iedereen die niet zijn teken van het Beest, het bewijs van zijn/haar loyaliteit aan hem, heeft ontvangen, onmogelijk om iets te kopen of verkopen. Dit teken is de naam van het Beest, of zijn nummer. Als het Beest in de toekomst naar de wereld komt, zal van iedereen geëist worden dat hij zijn teken ontvangt, dat bestaat uit zijn naam of zijn nummer. We moeten ons daarom aan Gods waarschuwing herinneren dat iedereen die dit teken heeft ontvangen in het meer van vuur en zwavel geworpen zal worden.
 
Vers 18: Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.
Het nummer van het Beest is 666. Kort gezegd betekent dit dat het Beest zelf God is. Is er een getal dat aangeeft dat “een mens God is?” Een getal dat zo’n betekenis draagt is het getal van de Antichrist. Als dusdanig kunnen de heiligen dit teken niet ontvangen, want slechts de Drieëenheid van God is de ware God voor ons. De heiligen moeten Satan overwinnen met hun geloof in de Heer en lof geven aan God. Dit is het beste geloof en de aanbidding waarmee de heiligen alle lof aan de Heer kunnen geven. Laat ons met ons geloof winnen.
 
 
Uitleg van de belangrijkste termen
 
Het onderwerp van hoofdstuk 13 is de verschijning van de Antichrist en Satan. Met hun verschijning zullen de heiligen zich inlaten op een geestelijke strijd waarin ze slechts gemarteld kunnen worden door de Antichrist. De Antichrist is een dienaar van Satan, dé persoon die de heiligen zal vervolgen en hen laat martelen.
Alle Christenen en niet-Christenen van de wereld die in het huidige tijdperk leven, moeten het Woord van de Openbaring kennen. Hoofdstuk 13 van de Openbaring benadrukt dat een tijd zal komen wanneer de Satan de Antichrist zal verafgoden als God. Satan zal groot gezag geven aan de ene van de politieke leiders van de wereld en hem tegen God en Zijn heiligen laten staan. In het bijzonder zal de Antichrist zichzelf als God verafgoden en Hem confronteren.
Iedereen, inclusief het volk van God, zal enorm onder de tegenspoed en vervolging die door de beestachtige Antichrist gebracht wordt. De hoofdpassages tonen ons dat het beeld van de Antichrist, die de levensadem van Satan ontvangen heeft, zal spreken alsof het levend was, en het zal het gezag hebben om de mensen te schaden. Degenen die niet wedergeboren zijn, zullen zich dus aan hem overgeven en zijn dienaren worden. Iedereen die niet het verafgode beeld van Satan aanbid, zal daarentegen gedood worden, het doet er niet toe hoeveel mensen het zijn. Satan laat ook iedereen zijn teken of zijn nummer ontvangen op hun rechterhand of voorhoofd.
We moeten allen ons geloof vooraf voorbereiden, en tegen Satan vechten en hem overwinnen met ons geloof in de toekomst door de betekenis van dit Woord dat geopenbaard is in Openbaring 13 vooraf te kennen en erin te geloven. Het huidige volk van God moet de Heer verheerlijken door dit Woord van de Openbaring te leren en erin te geloven en dus uit te spreken tegen de Antichrist en hem te zegevieren.
 
 
De Oorsprong van de hel
 
We moeten eerst weten waarom er een hel moet zijn en waarom het ontstond. Hel is een plaats die voorbereid is voor Satan. De Bijbel zegt ons dat hij niet vanaf het begin Satan was, maar een van de vele engelen die door God zijn gecreëerd. Maar omdat hij God uitdaagde met zijn trots, werd deze engel Satan voor de prijs van zijn zonde en hel is de plaats die God gecreëerd heeft om hem op te sluiten. God maakte hel om Satan en zijn volgelingen de straf te geven die gereserveerd is voor degenen die tegen Hem staan.
Jesaja 14:12-15 verklaart hoe deze engel Satan werd: “Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van den kuil!”
Deze engel die tegen God stond in de Hemel begeerde de troon van God. Hij zag dat slechts God boven hem was, dus probeerde hij Hem te verdrijven en op Zijn troon te zitten, en door deze gefaalde opstandigheid werd hijzelf van de Hemel verdreven door God en werd hij Satan. De Bijbel verwijst ook naar de engelen die Satan in deze opstandigheid volgden als demonen.
Om Zijn gerechte straf aan de wezens te geven die zich tegen Hem keerden, maakte God deze plaats die “hel” heet. Alhoewel Satan God eindeloos lijkt uit te dagen en Zijn werken lijkt te lasteren, zal hij uiteindelijk voor duizend jaar gebonden zijn aan de bodemloze put als het evangelie van het water en de Geest aan iedereen gepreekt wordt.
Omdat Satan fundamenteel zijn zonde dat hij zich tegen God keert, niet zal berouwen, zal hij blijven proberen zichzelf zo hoog als God te verheffen en uiteindelijk de vreselijke straf van de hel voor alle eeuwigheid krijgen. Tot zijn laatste einde zal Satan zich tegen God en de rechtvaardigen blijven verzetten door de mensen hem te laten verafgoden. De Bijbel noemt deze gevallen engel die God en Zijn heiligen lastert, Satan of de Duivel en de Draak of de slang van de oudheid (Openbaring 12:9).
 
 

666; het getal van het Beest

 
God zal uiteindelijk Satan vastbinden in zijn gevangenis. Maar voordat hij in de hel wordt opgesloten, zal Satan de mensen het teken van 666 op hun rechthand of voorhoofd laten ontvangen, zijn naam of getal. Hij zal iedereen die dit teken niet heeft, verbieden iets te kopen of verkopen.
Het getal 7 is het getal van de perfectie, wat duidt op God. Aan de andere kant duidt het getal 6 de mens aan, want God schiep de mens op de zesde dag volgens Zijn eigen beeld en Zijn gelijkenis. Het getal van het Beest, 666, onthult de trots van de mens die probeert te worden als de Drieëenheid God. In niet al te verre toekomst, zal de tijd naar deze wereld komen dat de mensen dit teken van 666 zullen ontvangen.
Openbaring 13:1 vertelt ons dat zeven koningen zullen opkomen van tien landen. Degene onder hen die de meeste macht heeft en die gezag heeft gekregen van Satan, zal deze wereld onder zijn heerschappij onderwerpen. Hij zal de mensen van de wereld hem laten volgen door grote wonders te verrichten zoals het helen van zijn dodelijke wonden en vuur uit de lucht laten regenen.
Met andere woorden, als Satan de mensen hem meer laat volgen dan God, zullen veel mensen hem als God aanbidden. Evenals helden verschijnen in moeilijke tijden, zo zal de Antichrist die veel gezag van Satan heeft ontvangen, proberen door iedereen te worden gevolgd als God door middel van het oplossen van moeilijke politieke en economische problemen die de wereld dan zal aanschouwen. Uiteindelijk zal Satan zijn ware ik onthullen door God direct uit te dagen op het einde der tijden.
Zoals we kunnen zien van het Boek van Daniël, zal de Grote Verdrukking extreem wreed worden als het het eind van de eerste helft is bereikt. Deze eerste helft, die drie-en-een-half jaar duurt, is de periode van de verschrikkelijke plagen en Satans machtige heerschappij. Maar als deze eerste drie-en-een-half jaar voorbij zijn, zal een nog grotere tornado van tegenspoed volgen. Op dat moment zal Satan het gezag krijgen om zijn werken onder het volk van de wereld te doen, iedereen die niet naar hem luistert te doden, ze te bedriegen met zijn wonders die vuur van de hemel laten komen, zichzelf verafgoden en hun werken van godslastering laten doen tegen God.
Dezelfde tijd zal de Antichrist die alle gezag van Satan heeft gekregen, de heiligen lasteren en alle heiligen die hem niet gehoorzamen doden. Zoals verzen 7-8 ons vertellen: “En hetzelve werd macht gegeven, om den heiligen krijg aan te doen, en om die te overwinnen; en hetzelve werd macht gegeven over alle geslacht, en taal, en volk. En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.” Er zijn echter mensen die weigeren het Beest te aanbidden in die tijd en dat zijn niemand minder dan het wedergeboren volk van God wiens namen geschreven staan in het Levensboek van het Lam.
 
 
De gebeurtenis van martelaarschap
 
Het martelaarschap is een gebeurtenis die ontstaat als de heiligen die wedergeboren zijn door in het evangelie van het water en de Geest te geloven, hun geloof in de Heer verdedigen door het teken van Satan te verwerpen. Anders gezegd, de Grote Verdrukking zal in volle bloei zijn wanneer de periode van de eerste helft van drie-en-een-half jaar eindigt. Tegen die tijd moet het geloof van de rechtschapenen zich klaarmaken voor hun martelaarschap.
Echter, degenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven, alhoewel ze in Jezus als hun Verlosser geloven, hebben dus niet de verlossing van hun zonden ontvangen en hebben nog steeds zonden in hun hart, en ze zullen partij kiezen voor Satan en zich uiteindelijk aan hem overgeven. Omdat de Christenen die in Jezus geloven, maar niet zijn wedergeboren, geen Heilige Geest in hun hart hebben, zullen zij zich aan Satan overgeven wanneer het erop aankomt, zijn teken op hun rechterhand of voorhoofd ontvangen en hem uiteindelijk als God aanbidden.
We moeten duidelijk weten dat degenen die Satan in deze tijd niet aanbidden, degenen zullen zijn die de verlossing van hun zonden hebben ontvangen. We moeten ons ook realizeren dat God ons duidelijk heeft gezegd dat Hij iedereen die zich aan het Beest overgeeft, samen met Satan in het meer van vuur en zwavel zal gooien.
Vers 9-10 zegt ons: “Indien iemand oor heeft, laat hem hore. Indien iemand in de gevangenis leidt, die gaat zelf in de gevangenis; indien iemand met het zwaard zal doden, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de lijdzaamheid en het geloof der heiligen.” Op dit moment zal de Antichrist en zijn volgelingen de rechtschapenen enorm vervolgen en hen verkopen en ze doden met hun zwaarden. Wat we ons absoluut moeten realiseren is dat God echter zeker voor ons wraak zal nemen op onze vijanden die de rechtschapenen vervolgen en doden.
Als dusdanig moeten de heiligen door hun vervolging en dood gaan door in Gods beloften te geloven. Hoe zouden we ooit onze ogen kunnen sluiten in ons gefrustreerd gevoel van gerechtigheid als God Zijn wraak niet over onze vijanden bracht? Maar zoals God ons heeft beloofd, zal hij ons wreken op onze vijanden die ons pijnigden. Onze dood zal niet nutteloos zijn. God zal zeer zeker degenen wreken die de rechtschapenen geteistert en onderdrukt hebben en de rechtschapenen naar hun herrijzenis, opname en het huwelijksmaal van het Lam leiden, hen laten regeren met de Heer voor duizend jaar en Hij zal hen in alle eeuwigheid met Hem te laten leven. We geloven hier allemaal in en hopen erop. Onze Heer is daarom de beste God die al onze hoop zal vervullen.