Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 13-2] De verschijning van de Antichrist (Openbaring 13:1-18)

De verschijning van de Antichrist
(Openbaring 13:1-18)
 
Ik zal nu de verschijning van de Antichrist en het martelaarschap van de heiligen bespreken gebaseerd op de hoofdpassage. Vanaf hoofdstuk 13 zien we een beest vanuit de zee opstijgen. Dit Beest, welke tien hoorns en zeven hoofden heeft, is niemand minder dan de Antichrist. De passage vertelt ons dat op de hoorns van het Beest tien kronen waren en op zijn hoofden een godslasterende naam. Er wordt ons ook vertelt dat dit Beest als een luipaard was, met voeten als die van een beer, en een mond als de bek van een leeuw. Daarbij gaf de Draak hem zijn macht, zijn troon en enorm gezag. Eén van zijn hoofden was dodelijk gewond, maar deze dodelijke wond werd wonderbaarlijk geheeld.
Onder de indruk hiervan begon de hele wereld het Beest volgen, en omdat hij gezag had gekregen van de Draak, aanbidden zij zowel de Draak en het Beest, zeggende “Wie is als het beest? Wie kan er oorlog met hem maken?” De paragraaf vertelt ons ook dat het Beest een mond gegeven was, welke grote dingen en godslasteringen speekt, en gezag om zijn werken 42 maanden voort te zetten.
 
 

Het Beest dat uit de zee opstijgt

 
Wat de apostel Johannes zag was de opkomst van de Antichrist onder de heersers van deze wereld die verschijnen in de eindtijd. Deze Antichrist was het Beest dat uit de zee opstijgt, een monster met tien hoorns en zeven hoofden.
We moeten eerst uitvinden of dit Beest het echte Beest is dat werkelijk verschijnt in de wereld. Er zijn twee hoofdzaken aan het Beest die ons interesseren: ten eerste, of dit Beest werkelijk zal verschijnen in deze wereld en veel mensen zal doden; en ten tweede of dit Beest werkelijk verwijst naar de tirannieke Antichrist die zal opkomen onder de heersers van de wereld. Dit zijn sommige van de kwesties die de meeste interesse wekken bij de mensen. Degenen die deze kwesties kennen, zullen zeggen dat ze gemakkelijk te begrijpen zijn, maar degenen die er niets van weten, zullen natuurlijk nogal verward zijn over de vraag of zo’n Beest inderdaad zal verschijnen in de eindtijd van de wereld en over de mensen zal heersen.
Wat God tot ons zegt in hoofdstuk 13 is over de toekomstige verschijning van een koning in deze wereld die geregeerd zal worden door Satan. De zin “een beest komt op van de zee,” betekent dat een koning onder de zeven koningen van de wereld de Antichrist zal worden. De paragraaf vertelt ons ook dat tien landen zich zullen verenigen rond de Antichrist en over de grondig verwoeste wereld zullen heersen.
De dodelijke wond aan een van de hoofden van het Beest en het genezen daarvan, vertelt ons daarentegen dat een van de zeven koningen dodelijk gewond zal zijn, maar ook van zijn wond zal genezen. Deze koning zal medisch ter dood worden verklaard, maar wonderbaarlijk weer worden gereanimeerd en dan als de Draak handelen. De Draak verwijst hier naar Satan. Net als de Draak zal het Beest al het gezag hebben om de mensen te vernietigen en kwaad te doen. Als het einde der tijden komt zal zo’n beestachtige man zijn verschijning maken in deze wereld en de mensen afslachten, op zo’n monsterlijke manier als Godzilla in de film.
Met de verschijning van de dienaar van Satan, zal de wereld naar haar vernietiging beginnen te denderen. De methode die Satan gekozen heeft om te werken in het laatste tijdperk, is om zijn geweld door zijn dienaar naar de mensen te brengen. Dit is hetzelfde principe als God die de zondaars van hun zonden redt door Zijn heiligen.
We moeten precies beschrijven wat deze paragraaf voor ons betekent. Omdat een van de hoofden van het Beest in de paragraaf verwond was, zal een heerser van deze wereld, gereanimeerd van zijn dodelijke wond, gezag van de Draak krijgen en door de mensen geëerd worden alsof hij God zou zijn. Daarom moeten we ons herinneren dat de mensen beweren, “Wie is als het beest? Wie kan er oorlog met hem maken?”
Deze Antichrist die in de huidige paragraaf verschijnt, zal door alle mensen onder de macht van Satan gerespecteerd worden en zich tegen God verzetten. Het betekent dat een machtige leider in de laatste wereld zal opkomen en erover zal heersen. Deze leider zal een van de heersers zijn van de landen van de wereld. Nadat hij de geest van de Antichrist heeft ontvangen van Satan, zal hij als een machtige leider opkomen. De wereld zal dan onder de heerschappij van deze leider komen en door hem geregeerd worden. De wereld zal in de toekomst verenigd worden in een enkele staat. De moderne landen van de huidige tijd zullen met elkaar samenwerken en hun heerschappij over de hele wereld uitbreiden door de machtige heerser voorop te stellen.
In Europa hebben we nu de Europese Unie en in Azië en de Amerika’s bestaan er ook organisaties die verdere integratie van individuele staten nastreven in een enkel politiek orgaan. Als zulke organisaties zich verder ontwikkelen, zullen verenigde supranationale landen verschijnen en een erg machtige leider zal opkomen van zulke geïntegreerde landen. Deze leider zal de rol van de Antichrist spelen die zich tegen God verzet. Hij zal een charismatische leider zijn met macht om over de hele wereld te regeren en te onderdrukken als hij dat wilt.
Waarom? Omdat zijn wijsheid anders zou zijn dan die van gewone mensen nadat Satan grote mogelijkheden en gezag van de Draak heeft gekregen en zijn gedachten zullen ook anders zijn dan die van gewone mensen. Zijn wijsheid en macht zullen de top bereiken. Wat hij zegt zal zonder probleem vervuld worden en niemand zal durven zijn plaats te begeren. Deze periode van zijn heerschappij is het tijdperk van het bleke paard dat geschreven staat in Openbaring 6.
Het tijdperk van het bleke paard zal zeker in de nabije toekomst komen en de wereld zal dan een tijdje tot de Antichrist behoren. Maar degenen die deze waarheid niet kennen, willen eigenlijk een machtige leider als de Antichrist zien verschijnen. De heiligen kennen echter deze waarheid en zullen wakker zijn in dit tijdperk en wanneer deze tijd dus komt, zullen ze in staat zijn de Antichrist te weerstaan en tegen hem te vechten en gemarteld te worden omdat ze hun geloof verdedigen.
Tegenwoordig zijn er niet veel mensen die de leiders van hun eigen landen volledig respecteren. Het doet er niet toe in welk land ze leven, de mensen zijn over het algemeen ontevreden met hun politieke leiders. Mensen over de hele wereld wachten op een sterke en bekwame leider. Waarom? Omdat zij een leider willen die alle problemen kan oplossen die zich in deze wereld opstapelen, van voedsel tekorten tot milieuverloedering, religieuze problemen, economische stagnatie, rassenspanning enzovoorts. Wanneer een wereldleider, gewapend met grote wijsheid en macht, in staat is om alle problemen op te lossen, zal iedereen in de wereld hem als God eren en blij zijn door hem geregeerd te worden. Deze leider, de Antichrist die de hele wereld in zijn hand heeft, zal voor alles zorgen.
We willen allemaal een politieke leider die we in alle opzichten kunnen respecteren, maar zo’n wens is te groot om te worden voldaan, want dit soort leider kan in werkelijkheid niet opkomen of ontstaan. Maar omdat de Antichrist komt om de vele politieke en economische problemen van deze wereld op te lossen, zal hij het soort leider worden die iedereen zich wenst, degene die politieke en economische stabiliteit in de wereld kan brengen.
Wanneer het tijdperk van het zwarte paard voorbij is en het tijdperk van het bleke paard begint, zal de geruïneerde wereld een sterke en capabele leider zoeken vanwege de plagen van de zeven bazuinen. Machteloze leiders van kleine landen kunnen geen wereldproblemen oplossen. Als dusdanig zullen de mensen naar een absolute leider zoeken. De Antichrist zal op dat moment verschijnen en als God spreken en handelen. Omdat hij van zijn dodelijke wonden genezen is, zullen de hem bewonderen. Omdat hij weer zal leven en werken als een heerser met grote macht, moed, volharding en wijsheid, zullen de mensen over de hele wereld denken dat hij God is.
Zo zullen zelfs de mensen van Israël geloven dat hij hun langverwachte Messias is. Maar de Israëlieten zullen zich gauw realiseren dat hij een leugenaar is en dat Jezus Christus hun ware Messias is en velen van hun zullen dus gered worden. De Antichrist zal de mensen horen zeggen, “Wie kan zich ooit tegen hem verzetten?” Iedereen die hem niet gehoorzaamt, zal dan zonder uitzondering gedood worden.
Als het tijdperk van het bleke paard komt, zal de hele wereld niet alleen enorm leiden onder de natuurlijke plagen, verwoest door het vuur dat eenderde van de bossen verbrand en verstikt door zware smog, maar de mensen van de wereld zullen zich ook verenigen onder een enkele heerser om hem te dienen als hun koning. Degene die al deze problemen oplost, zal door hun hoog geplaatst worden als God.
Al deze dingen zijn slechts dingen die God gepland heeft. Eerst dienen er drastische milieuveranderingen plaats te vinden op de wereld willen deze dingen naar deze wereld komen, en een algemene opvatting onder de opinieleiders van ieder land over de behoefte van een gecentraliseerde bestuurslichaam. Zo’n algemene opvatting die dit soort leider zoekt wordt nu in het huidige tijdperk van het zwarte paard gesmeed. De wereld wilt nu een erg sterke leider. Omdat de leiders van ieder land niet in staat zijn de ontevredenheid van hun eigen volk individueel te verdrijven, zal de mensheid nu zoeken naar een sterke leider die alle problemen die zij aanschouwen kan oplossen.
Als u nader bekijkt wat er in deze wereld gebeurd, zult u zich realiseren dat al deze dingen mogelijk verwezenlijkt zullen worden. De geprofeteerde leider zal extreem medogenloos zijn, een man van absolute macht en grote mogelijkheden, zoals getoond wordt in de beschrijving dat hij voeten als een beer heeft, een mond als een leeuwenmuil en een gezicht als een luipaard.
Deze man die het gezag van de Draak heeft ontvangen, zal God, zijn engels in de Hemel en Zijn heiligen, lasteren. En hij zal tegen de heiligen vechten en hen overwinnen. De Antichrist zal de heiligen doden in zijn gevecht tegen hun, terwijl hij hen vraagt hun geloof te verloochenen. Omdat de heiligen niet hun geloof zullen opgeven in deze tijd, zullen ze allen gemarteld worden. En als de Antichrist gezag over de hele wereld heeft, zal hij vrijelijk iedereen die niet naar zijn geboden luistert, doden en vernietigen.
Vers 8: “En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.” Omdat de Antichrist zal regeren als de absolute heerser in deze tijd, zal iedereen die hem niet gehoorzaamt, gedood worden op zijn commando. Voor alle heiligen zal deze tijd echter de tijd van hun martelaarschap zijn.
Van de hierboven geciteerde vers 8 betekent het woord “aanbidden” degene te eren en dienen die absoluut is. Op het einde der tijden zal de Antichrist aanbeden worden door het volk van deze aarde als God, terwijl hij veel meer eer krijgt dan een koning ooit heeft ontvangen. En toch zal een groep mensen deze leider niet aanbidden. Zij zijn niemand minder dan de “wedergeboren Christenen.” Zij zullen de Antichrist niet als God erkennen en als dusdanig zullen zij hem niet aanbidden en in plaats daarvan gedood worden omdat ze hun geloof verdedigen.
 
 

Een ander Beest dat uit de aarde komt

 
De Antichrist heeft ook zijn valse profeet. Deze valse profeet is degene die de Antichrist hoog zal heffen, en hij zal ook degenen bedreigen en doden die het Beest niet gehoorzamen. Openbaring 13:11 zegt, “En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.” Het tweede beest dat hier verschijnt is de dienaar van het eerste Beest, d.w.z. van de Antichrist. Net als de Antichrist, zal hij ook tegen God staan en de mensen van de wereld en de rechtvaardigen doden.
Hij zal de mensen aanmoedigen de Antichrist die voor hem als God is geworden, te aanbidden omdat hij het gezag van de Draak heeft ontvangen. Omdat hij ook gezag heeft ontvangen van de Draak, zal hij doen wat de Draak verlangt. Hij zal de mensen niet alleen de Antichrist die voor hem kwam en iedereen die hem niet gehoorzaamde, laten doden, laten aanbidden, maar hij zal ook wonders verrichten, zoals het laten regenen van vuur en hij zal zelfs als de Antichrist handelen. Hij zal het Beest dat dodelijk gewond was maar deze wond overleefde, voor iedereen vergoddelijken en aanbidden.
Wie zal dan al deze dingen doen? Het is de profeet van de Antichrist. Het is zijn werk om een beeld te maken van de Antichrist die voor hem kwam en om het volk deze Antichrist te laten verheffen als God. Hij zal hiervoor leven in dit beeld van de Antichrist blazen om het te laten spreken, en hij zal iedereen die deze afgod van het Beeld niet aanbid, doden ongeacht hun aantal. Omdat de heiligen gemarteld zullen worden doordat ze weigeren het afgod te aanbidden, zal een ontelbaar aantal martelaars opkomen in deze tijd.
Iedereen in de wereld die niet is wedergeboren, zal daarentegen huiveren voor hun dood en slaaf worden van de dood. Als dusdanig zullen zij allen de Antichrist als God aanbidden. De gewetensvolle intellectuelen zullen in opstand komen tegen de dictator maar zij zullen snel weer onderdrukt worden, gedood door het vuur dat uit de mond van de valse profeet en de Antichrist komt.
Nadat hij de afgod heeft gemaakt zal deze valse profeet zeggen, “Iedereen moet het teken van zijn naam of nummer ontvangen!” Hij zal het dan tot zijn beleid maken iedereen te verbieden handel te drijven die dit teken van het Beest niet heeft ontvangen, zodat iedereen inderdaad dit teken van de naam van het Beest zal ontvangen. Vers 18 zegt, “Hier is wijsheid. die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”
Dit is nogal duidelijk. Alhoewel we het getal 666 iets gecompliceerds vinden, betekent het gewoon de naam van de Antichrist of zijn nummer. De ontvangst van het teken van de Beest betekent dat men het teken van zijn naam ontvangt op zijn voorhoofd of rechterhand. Het betekent dat men de naam van deze heerser op iemands lichaam stempelt, genummerd in een getal en gedigitaliseerd in een streepjescode.
Dit teken zal overal nodig zijn waar iemand iets probeert te kopen. Zelfs als u met de bus wilt gaan, zult u dit digitale nummer dat op uw lichaam getatoeëerd is, nodig hebben en zonder dat zult u beperkt zijn. Het huidige tijdperk is een erg digitaal tijdperk. Het is een tijdperk van getallen. Omdat alles in getallen is vertaald, is het nu bijzonder gemakkelijk geworden wat eens heel gecompliceerd was. In zo’n tijdperk zal dit teken van het Beest verschijnen.
De Antichrist zal een afgod van zichzelf maken en verlangen dat de mensen hem als God aanbidden. De tijd zal werkelijk komen wanneer de mensen dus vereist zijn de Antichrist hun “God” te noemen, hem te loven en zijn naam te eren en zijn naam op hun rechterhand of voorhoofd te ontvangen. Wanneer zulke dingen gebeuren, zullen de heiligen allemaal gemarteld worden. De Antichrist zal van de heiligen verlangen zijn teken te ontvangen en hem te aanbidden door te zeggen, “Dus jij gelooft in Jezus? Je gelooft in Hem als je God? Verwerp Hem! Buig voor dit beeld en noem mij God in plaats ervan! Geloof in me als degene die absoluut is! Als je dat niet doet, zul je zeker sterven!”
De Antichrist zal één enkel geloof van de hele wereld verlangen. En hij zal iedereen vragen hem als God te aanbidden. Degenen die niet toegeven dat hij God is, zullen dan allemaal gedood worden. De Antichrist zal openlijk de heiligen executeren die zich tegen hem verzetten.
Iedereen wiens naam in het Boek des Levens van het Lam geschreven staat, zal zijn teken ontvangen en hem aanbidden. Als wij de verlossing van de zonden in ons hart ontvangen, zal de Heilige Geest in ons aanwezig zijn en onze naam zal in het Boek van het Leven in het Koninkrijk van de Hemel geschreven worden. Omdat onze namen in het Boek van het Leven geschreven staan en omdat de Heilige Geest ons hart heeft verzegeld, zullen we opgenomen worden als de kinderen van God wanneer Hij ons roept.
Zouden we Jezus Christus, die ons gered heeft ooit in de steek kunnen laten, en afkondigen tot het beeld van het Beest dat het nu onze God en Verlosser is? Natuurlijk niet! Het doet er niet toe hoe ontoereikend we voor Hem zijn, onze Heer kwam naar deze aarde in de gedaante van een mens, reinigde al onze zonden door ze op Zich te nemen met Zijn doopsel en Hij redde ons door indirect veroordeeld te worden aan het Kruis.
Ook omdat onze Heer ons reeds heeft verteld over al deze dingen die komen gaan, kunnen wij, de heiligen, nooit ons geloof in deze tijd van de Antichrist verraden. Alhoewel de tijd van de Verdrukking naar ons zal komen en gevolgd zal worden door onze dood, zullen we nog steeds geloven dat onze Heer ons in Zijn Koninkrijk van de Hemel zal laten leven door ons kort na ons martelaarschap te herrijzen en op te nemen.
Omdat we geloven dat God na onze opname deze wereld zal vernietigen door Zijn plagen van de zeven fiolen uit te gieten, en dat we hierna naar de aarde zullen afdalen en erover zullen regeren voor duizend jaar, kunnen we nooit voor de afgod knielen. Daarom zullen de dienaren en heiligen van God welwillend hun leven opgeven.
De valse profeet zal dan proberen ons te overtuigen van het tegenovergestelde. Hij zal ons proberen om te kopen door te zeggen, “Kijk, er heerst algemene chaos in deze wereld nu. Wanneer iedereen, inclusief alle intellectuelen en geleerden, onze opperleider volgen en erin geloven als God, hoe kun jij dan nog steeds weigeren in deze absolute koning van ons te geloven?” Maar als we altijd het Woord van God kennen en erin geloven, zullen we op het einde zegevieren door ons martelaarschap te aanvaarden.
In Openbaring 14 verschijnen de 144.000 heiligen die God in de Hemel loven. Dit vertelt ons over de herrijzenis en opname van de heiligen volgend op hun martelaarschap. Uit andere citaten in de Bijbel, zoals dat wat Paul ons zei over de tweede komst van Christus of wat andere dienaren van God in het Oude Testament hebben geprofeteerd, kunnen we meer over de opname ontdekken waarmee de heiligen in de lucht opgenomen zullen worden en deel zullen nemen aan het huwelijksmaal van het Lam met de Heer. De heiligen zullen meedoen aan dit huwelijksmaal.
Als de heiligen dus hebben deelgenomen aan het huwelijksmaal van het Lam in de Hemel, zullen de plagen van de zeven fiolen uitgegoten worden over deze aarde en het volledig vernietigen. Hierna zal de aarde hernieuwd worden en de heiligen zullen dan erop neerdalen met de Heer en voor duizend jaar in het Koninkrijk van Christus heersen. Zouden we werkelijk de Antichrist God kunnen noemen als we al deze feiten kennen, zelfs als hij alle toegeeflijkheden en verlokkingen aan ons zou geven om ons voor zijn beeld te laten buigen, hem als God te laten aanbidden en ons geloof in de ware God te verlaten? Natuurlijk niet!
Zoals in de bijbel geschreven staat, “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet” (Hebreeën 11:1), geloven de profeten in wat God hen van tevoren verteld heeft over de dingen die komen gaan. De dienaren en volk van God die in het Woord geloven, zijn alle priesters en profeten. Doordat Hij ons het evangelie van de verlossing van de zonden laat preken aan iedereen over de hele wereld, zal God veel zielen leiden naar de ontvangst van de verlossing van de zonden. Omdat onze Heer ons gered heeft ongeacht hoe ontoereikend we voor Hem zijn, heeft God ons Zijn volk gemaakt, en tot op dit moment, heeft Hij ons onveranderlijk lief, geleid en ons gezegend.
De Heer heeft ons niet alleen vrede van onze geest gegeven, maar Hij heeft ons ook onze hoop in het Koninkrijk van de Hemel laten plaatsen door ons de Heilige Geest te geven. Als dusdanig kunnen we de Antichrist slechts diep in ons hart weerstaan wanneer we hem horen zeggen dat we hem als God moeten aanbidden.
We zullen eerst geschrokken zijn door de openbarende gebeurtenissen als we ons plotseling realiseren dat de tijd waarover God gesproken heeft eindelijk gearriveerd is. Maar wij, de heiligen, zullen gauw onze zelfbeheersing terugvinden en ons tegen de Antichrist gaan verzetten. “Dus denk je dat je de echte God bent? Heb jij het universum geschapen? Heb jij de mensheid geschapen? Ben je werkelijk de heer van de zielen van de mens?” Dit zijn woorden waarmee we tegen de Antichrist zullen vechten.
Wanneer de Antichrist de heiligen en de dienaren van God doodt in deze tijd, zullen wij ook sterven. Er kan geen verandering van onze God tot ons zijn. Geloof komt niet onder dwang. Noch verschijnt of verdwijnt het geloof door de logica van de dwang. Verre van dat heeft het ware geloof feitelijk nog meer macht om de dwang te overwinnen. De heiligen zullen daarom gemarteld worden en de Antichrist zal uiteindelijk de heiligen verliezen.
Als de Antichrist afgoden van zijn eigen beeld maakt en de heiligen vraagt hem als God te aanbidden, zullen de heiligen en de dienaren van God naar hem roepen, “Ben je Gods of Satans dienaar? Ken je het evangelie van het water en de Geest? Weet je dat Jezus Christus God is en geloof je het? Wanneer Jezus Christus naar deze aarde terugkeert, zal Hij mensen als jouw in de diepste uithoek van de hel gooien! Begrijp je dat zoon van Satan?” De Antichrist en zijn profeet zullen dan de heiligen doden en de heiligen zullen hun martelaarschap vreugdevol aanvaarden voor God.
Vers 10 vertelt ons dat “hij die doodt met het zwaard, gedood moet worden met het zwaard.” Dit betekent dat wanneer de Antichrist de heiligen doodt, God hem en zijn volgers ook naar de bodemloze put zal gooien en hen op deze aarde zal doden. Als degenen die zich tegen God verzetten de heiligen martelen, zullen zij nog grotere kwellingen van God aanschouwen.
Als dusdanig moeten we ons tegen de Antichrist verzetten met ons volhardend geloof. De periode van de vervolging van de heiligen in deze tijd zal alles bij elkaar slechts drie-en-een half jaar duren. Maar God zal de vervolging en tegenspoed van de heiligen reduceren, en hun periode tot slechts enkele maanden of enkele weken verminderen. Alhoewel de heiligen gemarteld zullen worden, zullen ze weer leven. Ze zullen herrezen en opgenomen worden, en zij zullen gezegend worden om met Jezus Christus in het Duizendjarige Koninkrijk te regeren.
Wanneer het Duizendjarige Koninkrijk komt, zal de schoonheid van de natuur het hoogtepunt bereiken, en de heiligen zullen met de Heer in hun heilige lichamen regeren waarin ze getransformeerd worden van hun oude gedaante. Zij zullen dan voor altijd gelukkig leven met de Heer in de Nieuwe Hemel en Aarde. Hoe kunnen wij, die al deze dingen weten en erin geloven, niet volharden door het kortstondige leed dat tot ons zal komen voor ons geloof in Jezus?
Het doet er niet toe hoe moeilijk de tegenspoed van deze tijd is, ontelbare heiligen zullen desalniettemin gemarteld worden en dus is er geen reden waarom wij niet ook ons martelaarschap zouden aanvaarden. Omdat al deze dingen waar zijn, zullen we ons nooit aan de Verdrukking overgeven die slechts een tijdje duurt op deze wereld. Een ander voorbeeld, zelfs als de wereld voor honderd of duizend jaar in een paradijs zou keren, kunnen we ons nog niet overgeven aan de antichrist. Al deze dingen zijn niet ver van ons verwijderd, maar ze zullen in de nabije toekomst naar ons komen.
We moeten daarom het evangelie van het water en de Geest nu preken terwijl de wereld in vrede is. Om ons op de tijd van de Grote Verdrukking voor te bereiden, moeten we nu ijverig het evangelie van het water en de Geest verspreiden. Over een jaar zal het evangelie dat wij preken, de meest wonderbaarlijke werken doen. Nationaal en internationaal zullen wonderbaarlijke werken van het evangelie komen. Mensen zullen het evangelie van het water en de Geest eerst luchtig nemen, maar velen die het Woord van de Openbaring niet kennen, zullen het zoeken en horen en terugkeren naar het evangelie van het water en de Geest omdat zij erg geïnteresseerd zullen zijn in het Woord van de Openbaring en niet in staat zullen zijn het lichtvaardig te nemen.
Openbaring 13 is het hoofdstuk van de martelaarschap van de heiligen. Als de tijd van het martelaarschap komt, zullen de heiligen neergestoken of doodgeschoten worden. Veel heiligen zullen dus gedood worden door de hand van de Antichrist. Maar we kunnen onze dood zonder angst aanschouwen want het zou de dood van ons vlees zijn en niet van ons geloof zelf. Gevuld door ons geloof en de Heilige Geest, zullen we onbeschrijfelijke woorden van moed uitroepen.
U hoeft niet te vrezen, zelfs als u niet goed kunt spreken of als u verlegen bent. Denk maar aan de oude heiligen uit de periode van de Vroege Kerk. De heiligen van die tijd gaven zich niet over aan de machten van Satan omdat zij allen gedood werden en omdat zij ook vervuld waren met de Heilige Geest. Denk aan wat Jezus ons zei, “Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn, hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden, wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet, die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt” (Mattheus 10:19-20). Kunnen we niet, als het volk van God, onze dood verdragen om het Koninkrijk van God te ontvangen? We kunnen het allemaal verdragen.
Deze wereld zal volledig vernield worden door Gods plagen van de zeven bazuinen wanneer een absolute tiran die de Antichrist wordt genoemd, een tijdje zal regeren. Hoe kunnen we dan de eeuwige Hemel voor iets op deze wereld verruilen, hoe mooi het ook mag zijn? Wanneer de wereld in een plaats is veranderd waarin het onmogelijk is om te leven, waar rivieren in Alsem zijn gekeerd, de zee in bloed en de natuur in een woestenij is gekeerd, kunnen we ons nog minder overgeven aan de beestachtige man die probeert dat we ons geloof verraden.
Vanaf de dag van ons martelaarschap zal de enigste wereld die degenen te wachten staat die nog steeds op deze aarde blijven, het soort zijn waar onbekende epidemieën wreed zullen heersen en waar oogsten niets zullen opbrengen, omdat zij zullen verwelken of weggevaagd zullen worden door hagel. In zo’n wereld zal niemand nog willen leven zelfs als we de geloofskwestie aan de kant schuiven.
Het Boek van de Openbaring toont ons de dingen die komen gaan in de toekomst. Als het huidige tijdperk van het zwarte paard ook maar een beetje verder gaat, zal het tijdperk van het bleke paard werkelijk komen. Met andere woorden, onze Heer zal spoedig terugkeren. Ik zeg niet dat u al uw bezittingen moet opgeven omdat de terugkeer van de Heer op handen is. Integendeel, wat ik zeg is dat we onze Heer even getrouw en onveranderlijk moeten blijven dienen tot op de dag dat de Antichrist verschijnt.
Indien u nu enigszins bezorgd of depressief bent, moet u zich geen zorgen meer maken. Indien u en ik ons realiseren dat we de martelaars gaan worden, zal ons hart vredig en kalm worden. Met andere woorden, wat zal er nog van hebzucht overblijven in ons als we martelaars zullen worden? Als er een verlangen in ons achterblijft, dan zou dat het verlangen zijn om dit evangelie aan iedereen in de hele wereld te preken, zodat veel heiligen zullen opkomen in de eindtijd, gered en gemarteld zullen worden door in dit evangelie te geloven en daarbij de Nieuwe Hemel en Aarde te ontvangen. Ik hoop ook dat alle heiligen het Koninkrijk van Christus van hun zullen maken met hun geloof, doordat ze gevoed zijn door in deze waarheid te geloven, en dus welwillend door al deze dingen gaan die op hen staan te wachten in de tijd van de Antichrist.
God heeft ons Zijn zegen van martelaarschap gegeven. Niet zomaar iedereen kan gemarteld worden en niet iedereen kan voor de Heer leven. Ik ben God dankbaar dat Hij me zo’n zegen heeft gegeven en ik ben slechts blij voor het feit dat ik voor het geloof zal sterven. Omdat we geen hoop noch blijvende verbintenis met deze wereld hebben, zal het martelaarschap een grote vreugde voor ons zijn.
Alles wat we doen moeten is op het Duizendjarige Koninkrijk en Hemel hopen die God voor ons heeft voorbereid, leven door onze inspanning te verenigen om het evangelie over de hele wereld te preken tot de dag van de wederkomst van de Heer, Hem in vreugde ontvangen als Hij terugkeert, en welverdiend naar de plaats te gaan waarop we gehoopt hebben. Geloof in dit Woord want dit zijn de dingen die werkelijk zullen komen.
We kunnen het teken van de Antichrist niet ontvangen, want we zijn het volk van het Koninkrijk van de Hemel. Omdat de ontvangst van het teken een kwestie van persoonlijke keuze zou zijn, zal het niet onder fysieke dwang gedaan worden maar door acceptatie van het hart.
Zelfs onze kinderen zullen hun martelaarschap nog moediger aanvaarden dan de volwassenen als het evangelie in hun hart gevonden wordt want zij hebben ook de Heilige Geest in zich wonen. Als de volwassenen biechten dat Jezus hun Verlosser is zullen ook zij zeker biechten dat Jezus hun Verlosser en God is wanneer de Heilige Geest in het hart van de kinderen wordt gevonden. De Bijbel vertelt ons dat we niet moeten denken aan wat we moeten zeggen als we voor de Antichrist gesleept worden, want de Heilige Geest zal ons hart vervullen met de woorden waarmee we kunnen spreken.
Gods kinderen zullen ook bang zijn omdat zij geestelijk jong en zwak zijn, maar de Heilige Geest in hun heeft geen angst. Ze zullen gemarteld worden door de macht van de Heilige Geest die in hen aanwezig is. Omdat zij ook tot God behoren, zal Hij hun ziel ontvangen, toestaan dat hun lichamen gedood worden en hun ook belonen om in een betere wereld te heersen.
God zal de harten van degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest laten spreken met Zijn Woorden Omdat slechts de zielen die verkozen en ontvangen zijn door God, gemarteld kunnen worden, kan God slechts hun geloof in Zijn naam voorbereiden. Net als het feit dat we de Heilige Geest in ons hart hebben omdat we in het evangelie van het water en de Geest geloven, zullen we de beloning van het Duizendjarige Rijk ontvangen en de genade van de Nieuwe Hemel en Aarde.
We zullen allemaal de volheid van de Heilige Geest in ons hart ervaren op het einde der tijden. Omdat het ons lot is martelaars te worden, zullen we door ons martelaarschap gaan terwijl we God loven, aanbidden en verheerlijken in Zijn aanwezigheid wanneer we volgens Gods plan gemarteld worden. Omdat we in God geloven, volgen we hem slechts door ons geloof dat uitroept “Amen!” Omdat we weten dat we gemarteld worden, zal onze vleselijke hebzucht natuurlijk van ons weggaan waardoor onze ziel erg puur wordt.
Het martelaarschap, wat Gods wil voor ons is, is de ontvangst van grote zegen en we zullen enorm verheerlijkt worden. Omdat de heiligen hun hoop hebben om voor altijd in de Nieuwe Hemel en Aarde te wonen, zullen zij tegen de Antichrist vechten en het evangelie van het water en de Geest tot het einde toe in hun hart verdedigen. In deze tijd van de Grote Verdrukking zullen alle heiligen hun martelaarschap voor God aanvaarden terwijl ze Jezus Christus als hun God erkennen en in hun volmaakte zaligheid die door Hem gegeven is, geloven.
Ik dank de Heer die ons deze zegen van het martelaarschap heeft gegeven.