Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 15-2] Het verschilpunt van het eeuwige Lot (Openbaring 15:1-8)

Het verschilpunt van het eeuwige Lot
(Openbaring 15:1-8)
 
Hoofdstuk 15 omschrijft de plagen van de zeven fiolen, die gelijk na de opname van de heiligen over degenen die zich als Gods vijanden tegen Hem verzetten, worden uitgestort. Het getal “zeven” dat vaak voorkomt in de Openbaring, zoals de zeven zegels, de zeven bazuinen en de zeven fiolen, geeft Gods volmaaktheid te kennen en Zijn almacht. Jezus Christus is de alwetende en almachtige God. Dat Jezus de alwetende en almachtige God voor ons is, betekent dat onze Heer God Almachtig is en voor wie niets onmogelijk is. Onze Heer is God Zelf die alle dingen gepland heeft en die de macht heeft om het allemaal te voltooien.
De heiligen moeten dusdanig de Heer loven voor Zijn alwetendheid en almachtige verhevenheid en macht die geopenbaard wordt door de plagen van de zeven fiolen die Hij over deze wereld zal uitstorten. We danken onze Heer voor het feit dat zulk oordeel mogelijk gemaakt wordt door Zijn alwetendheid en almacht. Dat de Heer wraak zal nemen op Zijn vijanden met de plagen van de zeven fiolen en het eeuwige leed van de hel is voor de heiligen iets waar zij slechts dankbaar voor kunnen zijn en is uiterst passelijk. De heiligen kunnen dus de Heer slechts loven. Halleluja!
De plagen van de zeven fiolen zullen komen nadat de heiligen opgenomen zijn, iets na de eerste drie-en-een-half jaar van de zevenjaarse periode van de Grote Verdrukking. Omdat het hart van de vijanden van God bedroefd zal zijn door deze plagen van de zeven fiolen, en wanneer zij ontdekken dat onze Heer God de Almachtige is, zullen ze Hem vrezen.
Het “een ander groot en wonderlijk teken in den hemel” dat genoemd wordt in vers 1 verwijst naar de laatste plaag die over deze aarde uitgestort zal worden, d.w.z. de plaag van de zeven fiolen. Het zinsdeel “groot en wonderlijk” vertelt ons daarentegen drie dingen: ten eerste, door het Woord van de profetie weten de heiligen reeds alles over de plagen die naar deze wereld zullen komen; ten tweede, de heiligen zullen vrijgesteld worden van de plagen van de zeven fiolen en ten derde, de macht van deze plagen van de zeven fiolen die door de Heer worden gebracht, zullen wereldwijd zijn en dodelijk vernietigend.
De verloste en opgenomen heiligen zullen daarentegen ‘het lied van Mozes, de dienaar van God, en het lied van het Lam’ zingen in de lucht. De achtergrond van dit lied zoals gezien kan worden in Exodus 15:1-8, is het lied van de Israëlieten, die de Heer voor Zijn macht en gezag loven nadat ze de Rode Zee hebben overgestoken onder leiding van Mozes. Zij konden de Heer slechts prijzen omdat Hij hun met Zijn macht en gezag verlost heeft van de wanhopige situatie van de vervolging van het Egyptische leger.
Zo kunnen ook de heiligen van het Nieuwe Testament de Heer slechts prijzen voor hun eeuwige zaligheid die kwam door de verlossing van de zonden die vervuld werd door het doopsel dat Jezus van Johannes heeft ontvangen en Zijn bloed aan het Kruis. Als de eindtijd komt zal het volk van God nogmaals de Heer loven, Hem dankend voor hun martelaarschap, herrijzenis, opname en eeuwige leven; wat alles is mogelijk gemaakt door Jezus Christus die hen heeft verlost van hun vijanden en van al hun zonden.
Bovendien is de belangrijke onderscheiding van dit lied dat het de almacht, verhevenheid en rechtvaardigheid van de Heer looft. De martelaars kunnen de Heer slechts loven voor Zijn macht, de genade van zijn zaligheid van de zonden en de zegen van het eeuwige leven.
“De tempel van het tabernakel van de getuigenis” in vers 5 verwijst naar de tabernakel dat God de Israëlieten toestond toen zij Egypte verlieten om hen zo de zegen te geven dat Hij met hun is.
Het “linnen” in vers 6 verwijst naar de gerechtigheid van God. Het vertelt ons dat de engelen gekleed zullen gaan in Gods gerechtigheid en het gezag van Hem zullen ontvangen om het soort oordeel te geven dat geen vijand ooit kan weigeren.
Vers 8 zegt: “En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geeindigd waren.” We kunnen hier drie betekenissen ontdekken. Ten eerste toont het hoe volkomen Gods toorn tot Zijn vijanden is.
Ten tweede vertelt het ons dat niemand de Tempel van de Heer binnen kan zonder in het doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed te geloven, want Gods zaligheid van de zondaars is zo volmaakt.
Ten derde toont het dat geen menselijke goedheid iemand ooit in staat stelt om het gerechte oordeel van God te vermijden, en dat men slechts de toorn van God die Hij over de zondaars uitstort, kan ontsnappen door in het doopsel van Jezus Christus en Zijn bloed aan het Kruis te geloven.
De heiligen moeten daarom vasthouden aan het evangelie en het tot het laatste moment preken. En degenen die nog niet de verlossing van hun zonden hebben ontvangen, moeten zich realiseren dat zij zeker het gerechte oordeel van God zullen aanschouwen en dat zij zo spoedig mogelijk naar het evangelie van het water en de Geest moeten terugkeren dat door de Heer is gegeven. De paragraaf toont ons dat niemand in staat zal zijn het oordeel van God te stoppen totdat dit oordeel van zonden voltooid is omdat het oordeel dat God met de plagen van de zeven fiolen over Zijn vijanden zal brengen, volmaakt is voor alle ogen.
Hoofdstuk 15 van de Openbaring toont ons dat de Antichrist, Satan, demonen en iedereen die zich verzet tegen en niet gelooft in het evangelie van het water en de Geest, wat voor ons beschikbaar is gemaakt door de liefde van Christus, de vijanden van onze Heer zijn. Ik prijs en dank de Heer omdat Hij Zijn plagen over deze vijanden van God brengt om hun te veroordelen. Het is slechts passend voor de heiligen om de Heer te loven met het lied van Mozes, de dienaren van God en het lied van het Lam.
Niemand kan onze lof over de gerechtigheid, macht, verhevenheid en waarheid van de Heer stoppen. Ik prijs de Heer omdat Hij ons zulke zegen geeft. Halleluja!