Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 16-1] Het begin van de plagen van de zeven fiolen (Openbaring 16:1-21)

Het begin van de plagen van de zeven fiolen
(Openbaring 16:1-21)
“En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde. En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee. En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed. En ik hoorde den engel der wateren zeggen:
Gij zijt rechtvaardig, Heere!
Die is, en Die was, en Die zijn zal,
dat Gij dit geoordeeld hebt;
Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben,
zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven;
want zij zijn het waardig.’
En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven. En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken. En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen. En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk; Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods. Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie. En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap. En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.”

 
 
Exegese
 

Vers 1: “En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.”
Met de plagen van de zeven fiolen van toorn zal God Zijn toorn over de dienaren van de Antichrist en de mensen brengen die nog steeds op deze aarde leven. Alle wezens en mensen zullen weggevaagd worden door de storm van Gods toorn, die uiteenspat na zoveel jaar geduld en zij zullen lijden onder de grote plagen die de resterende jaren van de Grote Verdrukking zullen teisteren. Tegen die tijd zal de wereld gereduceerd zijn tot as wanneer het stukgeslagen wordt, en vernietigd tot in de vergetelheid.
Openbaring 16 is het hoofdstuk waar de plagen van de zeven fiolen worden uitgestort. Degenen die tot op dit laatste moment het evangelie dat de getuigenis van de zaligheid draagt en wat hen zou toestaan in de lucht te worden opgetild door de Heer, d.w.z. het evangelie van het water en de Geest, nog niet kennen of er nog niet in geloven, zullen door deze plagen vernietigd worden.
 
Vers 2: “En de eerste ging henen, en goot zijn fiool uit op de aarde; en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden, en die zijn beeld aanbaden.”
De plaag van de smerige en walgelijke zweer die God door Zijn engel zal uitstorten, zal afdalen over degenen die het teken van de Beest hebben ontvangen. Deze plaag van de zweer is een ongeneeslijke huidziekte die de huid van iemand zal irriteren, waarbij de infectie ook veel verder dan de etterende huid zal gaan. Hoe groot zal het leed zijn als de mensen die het krijgen, gekweld worden door deze plaag van de smerige en walgelijke zweer tot hun dood? Maar God zal niet alleen de plaag van de zweer over degenen die het teken van het Beest hebben ontvangen, maar Hij zal erna ook nog zes andere plagen over hen uitstorten. Als dusdanig moeten we de weg vinden om aan deze plagen te ontsnappen in het evangelie van het water en de Geest en deze vreselijke plagen vermijden door vanaf dit moment in dit evangelie te geloven,.
Onze Heer zegt dat Hij nog zes plagen over degenen zal uitstorten die het Beest en zijn beeld aanbidden. Welke zonde haat God het meest? Deze zonde is het maken van iets of iemand anders dan God, deze te verafgoden en zich hieraan over te geven. We moeten daarom precies weten wie onze Heer God en Jezus Christus zijn, en in Jezus Christus geloven en Hem aanbidden. Niets of niemand in dit hele heelal buiten de Heer God Zelf, kan ooit onze God zijn.
Als u werkelijk de plagen van de zweren en de bijkomende zes plagen wilt vermijden, moet u het evangelie van het water en de Geest, dat gegeven is door de Heer, leren en erin geloven. Ontelbaar veel mensen die zich tegen God hebben verzet in hun dagelijkse leven, en die geweigerd hebben in het evangelie van het water en de Geest te geloven, zullen allen lijden onder deze plagen totdat ze uiteindelijk vernietigd zijn.
 
Vers 3: En de tweede engel goot zijn fiool uit in de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende ziel is gestorven in de zee.
De tweede plaag is die waar de zee in bloed keert van de doden. God zal alle wezens in de zee doden met deze plaag. Van deze plaag van de tweede fiool die uitgestort wordt door God, zal de zee wegrotten en geen wezen kan er meer in leven. Geen mens kan meer de zeevruchten eten als God deze tweede plaag brengt. Door de tweede plaag zal God aantonen dat Hij leeft en dat Hij de God is over al het leven.
Deze tweede plaag is Gods oordeel dat aan alle mensen gegeven wordt van de wereld die neerbuigen voor het beeld van het Beest, Gods vijand en het bloed van de heiligen vergieten in plaats dat ze de Heer God aanbidden voor Zijn scheppingen. Deze tweede plaag is ook uiterst gepast. God toont ons dat Hij aldus de rijkheid van de natuur zal wegnemen van degenen die de Heer niet dankten voor alle scheppingen die door God zijn gemaakt.
 
Verzen 4-7: En de derde engel goot zijn fiool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren; en de wateren werden bloed. En ik hoorde den engel der wateren zeggen: Gij zijt rechtvaardig, Heere! Die is, en Die was, en Die zijn zal, dat Gij dit geoordeeld hebt; Dewijl zij het bloed der heiligen, en der profeten vergoten hebben, zo hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; want zij zijn het waardig. En ik hoorde een anderen van het altaar zeggen: Ja, Heere, Gij almachtige God! Uwe oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig.
De derde plaag die de rivieren en bronnen van water in bloed zal doen keren is inderdaad een van de meest verschrikkelijke plagen. Deze plaag die als een straf komt voor de zonden van iedereen die niet in God gelooft, zal de bronnen in bloed doen keren en het voor de mensen onmogelijk maken om op deze aarde te leven. God zal alle bronnen en rivieren op deze aarde in bloed doen keren. Deze plaag is ook het oordeel dat aan de mensen van de wereld gegeven wordt als de prijs en straf om zich te verzetten tegen God die hen water, de wortel van al het leven, heeft gegeven.
De reden waarom God deze plaag over degenen die zich tegen Hem hebben verzet, zal brengen, is omdat zij Zijn heiligen en profeten hebben vermoord terwijl ze op deze aarde waren. Zij zijn het die niet alleen geweigerd hebben in God als God te geloven, maar die zich ook tegen Hem verzet hebben in eendracht met de Antichrist.
Overweldigd door de macht van de Antichrist, zullen degenen die zich tegen Gods liefde in deze wereld verzetten, Gods meest geliefde heiligen en Zijn dienaren vervolgen en vermoorden. Degenen die nu niet in het evangelie van het water en de Geest geloven dat onze Heer ons gegeven heeft om de mensen van deze wereld van de zonden te verlossen, zullen veel heiligen en profeten van de eindtijd vermoorden en hun bloed vergieten. God zal daarom Zijn derde plaag over deze wereld storten waar Zijn vijanden leven, waarbij Hij het water, de wortel van al het leven, in bloed keert, en hen dus vernietigt.
Dit is het gerechte oordeel van God en daarvoor zullen de heiligen in de lucht zich allen verheugen. Waarom? Omdat God de dood van de heiligen op hen zal wreken met Zijn gerechte oordeel dat Hij aan de vijanden geeft die de heiligen gedood hebben. Als dusdanig moeten de heiligen en de dienaren van God niet vrezen, maar in plaats daarvan hun geloof in de Heer God verdedigen en naar Gods belofte en Zijn macht kijken terwijl zij hun martelaarschap aanschouwen.
 
Verzen 8-9: En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte, en lasterden den Naam Gods, Die macht heeft over deze plagen; en zij bekeerden zich niet, om Hem heerlijkheid te geven.
Terwijl de vierde engel de fiool van de vierde plaag over de zon uitstort, zullen de mensen doodbranden door de brandende hitte. God zal de plaag van de schroeiende hitte van de zon aan degenen brengen die zich tegen Hem verzetten. Omdat deze aarde precies rond de zon cirkelt zullen de bewoners van de aarde allen verbranden als de aarde van deze omloop af zou gaan en ook maar een klein beetje dichter bij de zon zou komen. Als dusdanig zullen alle mensen die op deze aarde leven, lijden onder verbrandingen als deze vierde plaag is uitgestort.
En toch zullen zij niet hun zonde berouwen dat ze zich tegen God hebben verzet. Waarom? Omdat zij reeds voorbestemd zijn tot de vernietiging door zich tegen het evangelie van het water en de Geest te verzetten. Iedereen moet daarom zo gauw mogelijk nu zijn geloof voorbereiden dat hen kan toestaan de toorn van God te ontsnappen. Dit geloof is om in het evangelie van het water en de Geest te geloven als iemands zaligheid. Iedereen moet daarom in de waarheid van het water en de Geest geloven.
 
Verzen 10-11: En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.
De plaag van de vijfde fiool is de plaag die duisterheid en pijn brengt. God zal deze fiool van de vijfde plaag over de troon van de Antichrist uitstorten en de plagen van de duisternis en pijn brengen. Van deze plaag zullen de mensen hun tongen afknagen vanwege hun pijn en leed. God zal zich ervan verzekeren het leed van de heiligen op hen te wreken met twee keer zoveel pijn.
Met andere woorden God zal ze net zoveel laten lijden als zij de heiligen voorheen hebben laten lijden. En toch zullen zij nog steeds God lasteren en geen berouw hebben zelfs als zij lijden onder hun zweren. Als dusdanig zullen zij de eeuwige straf van het branden in de hel met vuur en zwavel ontvangen.
 
Vers 12: En de zesde engel goot zijn fiool uit op de grote rivier, den Eufraat; en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zou worden de weg der koningen, die van den opgang der zon komen zullen.
De plaag van de zesde fiool die uitgestort is door God, is de plaag van de honger die de Eufraat zal opdrogen. De mensheid zal het grootste leed van deze plaag aanschouwen. De plaag van de honger is de meest gevreesde plaag voor iedereen. Deze plaag, die uitgestort zal worden over degenen die het evangelie van het water en de Geest dat door de Heer gegeven is weigeren, toont ons hoe groot de straf is voor degenen die Gods liefde weigeren en zich tegen Hem verzetten. Later zal Gods leger van de Hemel en Satans leger van deze aarde de laatste oorlog op dit slagveld voeren. Satan en zijn volgers zullen echter gegrepen en vernietigd worden door God.
 
Vers 13: En ik zag uit den mond des draaks, en uit den mond van het beest, en uit den mond des valsen profeets, drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk.
Deze vers toont ons dat de werken van alle onreine geesten en demonen komen van de monden van Satan, Zijn Beest en de valse profeten. De werken van demonen zullen over de wereld heersen als het einde nadert. De demonen zullen de mensen bedriegen en ze naar hun vernietiging leiden door wonders en tekenen te verrichten door Satan, de valse profeten en de Antichrist. De wereld van de eindtijd zal dus een wereld van demonen worden. Maar hun wereld zal tot een einde gebracht worden met de plagen van de zeven fiolen die door Jezus Christus en Zijn tweede komst worden uitgestort.
 
Vers 14: Want het zijn geesten der duivelen, en zij doen tekenen, welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld, om die te vergaderen tot den krijg van dien groten dag des almachtigen Gods.
De geesten van demonen zullen de harten van de koningen van de hele wereld aansporen om zich in een plaats te verzamelen om tegen God te vechten. In de wereld van de eindtijd zal ieders hart beheerst worden door de geesten van de demonen, en hij/zij zal dus in een van Satans dienaren veranderen die de werken van de Duivel doen.
 
Vers 15: Ziet, Ik kom als een dief. Zalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele, en men zijn schaamte niet zie.
De Heer zal als een dief naar deze wereld komen en degenen die hun geloof verdedigen en Zijn evangelie preken tot het moment waarop de plagen van de zeven fiolen worden uitgestort, zullen enorm gezegend zijn. Onze Heer vertelt de heiligen die in de wereld van de eindtijd leven dat zij volgens hun geloof in het evangelie van het water en de Geest dat door Hem is gegeven, moeten leven en dit geloof tot de laatste dag moeten verdedigen. Degenen die hun geloof in de Heer verdedigen vóór het uitstorten van Zijn plagen van de zeven fiolen, zal grote beloningen van Hem krijgen. Onze Heer zal zeker weerkomen om degenen te vinden aan wie Hij Zijn zegens wilt schenken.
 
Vers 16: En zij hebben hen vergaderd in de plaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon.
De Bijbel profeteert dat de laatste oorlog tussen Satan en God gevoerd zal worden op een plaats die Armageddon wordt genoemd. Maar omdat God almachtig is, zal Hij over Satan triomferen en het Beest in het meer van vuur en zwavel gooien. We moeten ons realiseren dat Satan altijd een bedrieger is geweest en we moeten ons geloof in de Heer standvast houden tot de dag dat we voor God staan.
 
Verzen 17-21: En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap. En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.
Terwijl God de plaag van de zevende fiool in de lucht giet, zal donder en bliksem de lucht verwoesten, terwijl een grote aardbeving en enorme hagel, zoals we het nog nooit gezien hebben, deze aarde zal treffen. Met deze rampen zal de eerste wereld verdwijnen zonder een restje na te laten. Hierna zullen de heiligen in genade met Jezus Christus op deze hernieuwde aarde leven voor duizend jaar.
Als de duizend jaar voorbij zijn en de tijd is gekomen om Gods belofte van de Nieuwe Hemel en Aarde te vervullen voor de heiligen, zal God de eerste wereld laten verdwijnen en de heiligen de tweede hemel en aarde geven. De heiligen zullen dan samen voor altijd met God in deze Nieuwe Hemel en Aarde regeren. De heiligen moeten geloven dat zij voor duizend jaar in Christus Koninkrijk zullen leven en dan voor altijd in heerlijkheid in Zijn Nieuwe Hemel en Aarde. Zij moeten met deze hoop leven terwijl ze wachten op de terugkeer van de Heer.