Search

Preken

Onderwerp 10: Openbaring (commentaren over Openbaring)

[Hoofdstuk 16-2] Alles wat u dient te doen voordat de zeven fiolen worden uitgestort... (Openbaring 16:1-21)

Alles wat u dient te doen voordat de zeven fiolen worden uitgestort...
(Openbaring 16:1-21)
 
De eerste plaag van de plagen van de zeven fiolen is die van de zweer, de tweede plaag is de plaag van de zee die in bloed verandert, en de derde is die van zoetwater dat in bloed verandert. De vierde plaag is de plaag waar de mensen door de hitte van de zon verbranden.
De hoofdpassage vertelt ons: “En de vierde engel goot zijn fiool uit op de zon; en haar is macht gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte.” Dit zegt ons dat God de zon dichter bij de aarde zal bewegen en hierdoor de levende wezens zal verbranden. Als God dit zal toestaan, zal niemand in staat zijn aan de verschroeiende hitte van de zon te ontsnappen, zelfs niet als men een diep hol onder de aarde zou graven en zich erin zou verstoppen. Men kan Gods plaag niet stopzetten, ook al zou men superefficiënte airconditioners aanzetten die voor deze plaag zijn gefabrikeerd. Niemand zal een andere keuze hebben dan te sterven.
We kunnen ons slechts voorstellen wat er met degenen zal gebeuren als de tijd van de plagen komt, hun huid zal afvallen, hun vlees zal letterlijk rood verbrand zijn, terwijl het verbrokkelt en wegrot. Iedereen zal aan huidkanker sterven.
En toch, zelfs als zij verbranden door de brandende hitte van de zon, zullen de mensen hun zonden nog niet berouwen. Gods plaag is verbazingwekkend, maar deze mensen die zelfs dan nog weigeren te berouwen als zij deze plaag ondergaan ook. Omdat zij weigeren te berouwen, zullen de plagen van God doorgaan.
De hoofdpassage zegt: “En de vijfde engel goot zijn fiool uit op den troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden hun tongen van pijn; En zij lasterden den God des hemels vanwege hun pijnen, en vanwege hun gezweren; en zij bekeerden zich niet van hun werken.” Zien we niet ontelbare mensen die nu door God veroordeeld zouden moeten worden als wij naar de huidige wereld kijken? Maar omdat God Zijn toorn geduldig houdt, zullen ze nog niet veroordeeld worden. Echter, als zij zouden sterven zonder in het evangelie van het water en de Geest te geloven dat gegeven is door Jezus Christus, dan zullen ze weer tot leven gebracht worden door God in onsterfelijke lichamen en het eeuwige lijden in de eeuwig brandende vuren van de hel aanschouwen.
Als dit gebeurt, zullen de mensen willen sterven omdat hun leed te groot zou zijn om te verdragen. Maar het leed van de hel duurt voor altijd. De tijd zal komen wanneer degenen die veroordeeld moeten worden door God, zullen verlangen om te sterven, maar de dood zal voor hun vluchten, want God zal voorkomen dat ze sterven zodat Hij ze voor altijd kan veroordelen.
De zesde plaag is de oorlog van Armageddon. En de zevende is de laatste en uiteindelijke plaag van een grote aardbeving en enorme hagel.
Verzen 17-21 zegt ons: “En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. En er geschiedden stemmen, en donderslagen, en bliksemen; en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen; en het grote Babylon is gedacht geworden voor God, om haar te geven den drinkbeker van den wijn des toorns Zijner gramschap. En alle eiland is gevloden, en de bergen zijn niet gevonden. En een grote hagel, elk als een talent pond zwaar, viel neder uit den hemel op de mensen; en de mensen lasterden God vanwege de plage des hagels; want deszelfs plage was zeer groot.”
De bovenstaande passage vertelt ons dat wanneer God de zevende fiool uitgiet, een grote aardbeving de planeet zal treffen, de hele wereld in drieën zal splijten en de gebouwen die nog steeds op deze aarde staan neergehaald zullen worden; geen enkele overeind latend. Terwijl deze wereld onderworpen is aan de hevige toorn van God, zullen alle eilanden en bergen verdwijnen.
Zou het Himalaya Gebergte nog staan als dit gebeurd? Natuurlijk niet! Alle hoge gebergten zullen recht voor de ogen van de levenden verdwijnen. Iedere berg in deze wereld zal gewoon verdampen zonder een spoortje na te laten. De passage zegt ons ook dat enorme hagelstenen, die wel 45 kg kunnen wegen, op deze aarde zullen vallen. Zou iemand deze aardbevingen en hagel kunnen overleven?
Openbaring 18 vertelt ons dat de toorn van God over degenen gebracht wordt die niet in Hem geloven en die Zijn Woord negeren. Sommige mensen in deze wereld beweren dat wanneer zij aan God gewijd zijn, “Ik nooit onderworpen zal zijn aan de toorn van God, noch zal ik ooit door Hem veroordeeld worden.” Echter, Gods oordeel wordt net over dit soort mensen gebracht die vol van hun eigen trots en arrogantie zijn. We moeten geloven dat deze wereld zal verdwijnen als het getroffen wordt door de plagen van de zeven fiolen die door God worden uitgestort.
 
 

We moeten in het Woord van God geloven

 
God vertelt ons dat Hij deze wereld zal laten verdwijnen. Deze wereld zal daarom niet eeuwig duren. Als dusdanig moeten degenen die het naderende einde aanschouwen, nog vaster in deze waarheid geloven en hun geestelijke geloof nastreven. Alle mensen van deze wereld moeten daarom wakker gemaakt worden van hun geestelijke slaap. Ik weet niet met welk soort geloof u tot nu toe uw leven heeft geleid, maar nu is het tijd om uw aandacht te concentreren op wat er in de eindtijd gaat gebeuren en wakker te worden en te geloven. U moet daarom de exacte kennis hebben van de plagen die in de Openbaring geprofeteerd zijn en u moet alert wezen.
Onze Heer heeft ons verteld dat deze aarde gauw onder de plagen van de zeven fiolen van God zal komen. Als dusdanig moeten we wachten op de Heer terwijl we het evangelie preken, ook als mensen het niet goed ontvangen.
Het lot van deze wereld is nu in gevaar. De huidige wereld is blootgesteld aan allerlei gevaar, van de dreiging van oorlog tot onbestendig weer, afbraak van het milieu, vermenigvuldigen van sociale conflicten en allerlei soorten ziekten. God heeft ons daarom gezegd dat de huidige tijd net als de tijd van Noach is. Als de huidige tijd net als de tijd van Noach is, dan betekent dat slechts dat deze wereld nu haar laatste dagen is begonnen. Het teken van de eindtijd is dat de mensen slechts geïnteresseerd zijn in de dingen van het vlees, zoals eten, drinken, trouwen en andere mooie dingen. Zij verdienen daarom veroordeeld te worden door God. In de tijd van Noach waren er ook mensen die niet luisterden naar wat Noach hen vertelde, en dus werden ze allen behalve Noach en zijn familie van acht vernietigd. De wereld die komen gaat, zal hetzelfde zijn.
Bijna alle dingen die God beloofd had, zijn vervuld omdat zij opgenomen waren in de Bijbel. Hiervan zal ongeveer 5 procent nog vervuld moeten worden, maar de rest ervan is reeds vervuld. Het Woord van de zaligheid en van de verlossing dat door de Heer beloofd is, is ook al vervuld. In het Woord van God blijft slechts het oordeel over dat gereserveerd is voor degenen die niet in het evangelie van het water en de Geest geloven. En voor de wedergeboren heiligen wacht slechts het Duizendjarige Rijk en de Nieuwe Hemel en Aarde waar de rechtschapenen zullen binnengaan en er zullen leven.
God is genadig en Hij staat aan de kant van de rechtschapenen. God zal echter zeker Zijn toorn brengen over degenen die Zijn toorn verdienen, terwijl degenen die Zijn genade verdienen, zeker met Zijn genade beschonken zullen worden.
Wanneer zullen deze plagen plaatsvinden? De plagen van de zeven fiolen zullen komen na het martelaarschap van de heiligen, als het teken van 666 over deze wereld is geworpen en is tegengestaan door de heiligen. Na de plagen zal de eerste herrijzenis komen, het Duizendjarige Rijk en het laatste oordeel van Jezus die op de grote witte troon zit. Dit zal gevolgd worden door de opening van het eeuwige Koninkrijk van de Hemel. Door de Bijbel moeten we de kennis van Gods voorzienigheid verkrijgen.
Gelooft u in het feit dat Jezus van de dood herrees? Gelooft u dat de Heer alle zonden van de mensheid heeft laten verdwijnen door Zijn doopsel en bloed? Onze Heer nam alle zonden van de mensheid weg met Zijn water en bloed, herrees van de dood na drie dagen en zit nu aan de rechterkant van de troon van de Vader. Als dusdaning zijn de zonden van degenen die in Jezus Christus geloven, duidelijk verdwenen en net zoals Christus van de dood herrees zo zullen wij ook herrijzen.
De heiligen zullen daarom met de Heer verheerlijkt worden, maar terwijl ze op deze aarde zijn, zullen ze ook veel leed voor de Heer lijden. Maar het leed van deze huidige tijd is niet noemenswaardig vergeleken te worden tot de gelukzaligheid die hen wacht, want deze gelukzaligheid is het enigste wat de wedergeboren heiligen wacht. De heiligen hoeven zich daarom geen zorgen te maken over de toekomst. Alles wat de rechtschapenen moeten doen is de rest van hun leven voor het evangelie en volgens hun geloof leven. We moeten ons opofferen om zielen te redden en we moeten niet de wereld volgen.
 
 

Laat ons de rest van ons leven aan God opofferen

 
Ik maak me zorgen dat er misschien iemand onder ons is die het evangelie zal verraden. Iedereen die het evangelie van het water en de Geest verraad, zal uiteindelijk de Heer Zelf verraden. Alhoewel we zwak zijn, zullen we in staat zijn volgens het geloof te leven als we in het evangelie van het water en de Geest geloven dat voltooid werd door de Heer en als we het volgen. De heiligen kunnen niet leven door hun eigen wijsheid en kracht. Als zij dat zouden doen, zouden ze hun geloof gaan verraden en hun eigen vernietiging aanschouwen. Om dit te vermijden, moeten we volgens geloof leven.
Waarom zou onze Heer de mensheid toestaan het teken van 666 te ontvangen? Dit is om het koren van het kaf te scheiden. Voordat Hij de heiligen toestaat opgenomen te worden, moet God eerst duidelijk het koren van het kaf scheiden.
Er worden geestelijke oorlogen gevochten door de heiligen. Als dusdanig moeten de heiligen niet vermijden tegen Gods vijanden te vechten. Als zij aarzelen tegen Satan te vechten zullen zij misschien een fatale slag van Satan krijgen. Daarvoor moeten en kunnen alle heiligen geestelijke gevechten vechten, zelfs voor zichzelf. Alle geestelijke gevechten die door de heiligen gevochten worden, zijn verantwoord. Om God te volgen moet iedere heiligen vechten en Satan en zijn dienaren overwinnen.
De heiligen moeten vechten voor het Koninkrijk van God. Zij moeten ook vervolgd worden voor Gods Koninkrijk en gehaat worden door het volk van de wereld. Dat de heiligen de kans gegeven wordt voor de Heer te vechten, is iets goeds. Als deze kans om voor God te vechten aan u gegeven werd, zou u Hem ervoor danken. Zo’n gevecht is een goed gevecht, want het is een gevecht voor de rechtschapenheid van God.
God helpt de rechtschapenen. Er zijn niet zoveel dagen over in ons leven en mijn hoop en gebed is dat we allen onze resterende levens zullen leven door de geestelijke gevechten te vechten en de geestelijke werken te doen totdat we voor de Heer staan. Het doet er niet toe wat de mensen van deze wereld tegen ons zeggen, we moeten de geestelijke gevechten vechten, de geestelijke vruchten dragen en deze vruchten aan onze Heer offeren. Als de dag van de wederkomst van onze Heer komt, zullen we allemaal met vertrouwen voor Hem staan. Als deze dag komt, zal de Heer onze tranen wegvegen en ons in een plaats laten leven waar we niet langer huilen, geen pijn meer lijden noch ooit zonde zullen vinden.
Laat ons allen volgens het geloof leven en laat ons allen het Koninkrijk van God binnengaan door dit geloof.