Search

Preken

Onderwerp 11: De Tabernakel

[11-19] De gouden kandelaar (Exodus 25:31-40)

De Gouden Kandelaar
(Exodus 25:31-40)
“Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn. En zes rieten zullen uit zijn zijden uitgaan; drie rieten des kandelaars uit zijn ene zijde, en drie rieten des kandelaars uit zijn andere zijde. In het ene riet zullen drie schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, een knoop en een bloem; en drie schaaltjes, gelijk amandelnoten in een ander riet, een knoop en een bloem; alzo zullen die zes rieten zijn, die uit den kandelaar gaan. Maar aan den kandelaar zelven zullen vier schaaltjes zijn, gelijk amandelnoten, met zijn knopen, en met zijn bloemen. En daar zal een knoop zijn onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; ook een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; nog een knoop onder twee rieten, uit denzelven uitgaande; alzo zal het zijn met de zes rieten, die uit den kandelaar uitgaan. Hun knopen en hun rieten zullen uit hem zijn; het zal altemaal een enig dicht werk van louter goud zijn. Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan zijn zijden. Zijn snuiters en zijn blusvaten zullen louter goud zijn. Uit een talent louter goud zal men dat maken, met al dit gereedschap. Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op den berg getoond is.”
 
 
De Gouden Kandelaar
 
De gouden kandelaar was gemaakt van een talent puur goud. De schacht was gesmeed uit één talent puur goud, met drie armen die uit de twee zijkanten komen, en zeven kandelaars die bovenop de schacht en de zes armen geplaatst werden. Omdat de gouden kandelaar uit een talent puur goud was gemaakt, was het een fascinerend, prachtig en mooi schouwspel. 
Bovenop de gouden kandelaar zaten zeven olielampen, die werden aangestoken om het heiligdom op elk ogenblik te verlichten. Men kan het heiligdom slechts betreden door de voorhang van de Tabernakel, dat geweven was uit de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en getwijnde linnen, op te tillen en te openen. Alleen zij die geloven in de werken van barmhartigheid die worden geopenbaard in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol, kunnen deze plaats binnengaan. Niemand kan dus het heiligdom betreden zonder zijn geloof, want alleen zij die het mysterie van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen geopenbaard in de voorhang van de Tabernakel kennen, worden toegelaten.
Daarom kunnen alleen zij die geloven in de wonderbaarlijke zaligmaking van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen lid worden van God’s Kerk. De vier kleuren van de voorhang van de Tabernakel zijn de voorbode van het evangelie van het water en de Geest, ze zijn de voorloper van de komst van Jezus, die zich ontfermde over onze aardse zonden toen hij werd gedoopt en die de veroordeling van onze zonden met zich droeg toen hij werd gekruisigd en Zijn bloed vergoot. 
Naast het evangelie van het water en de Geest heeft de Heer ons ook het evangelie van de ware verlossing van de zonden geschonken. Het evangelie van het water en de Geest bestaat uit het doopsel dat Jezus Christus ontving en de veroordeling aan het Kruis dat Hij droeg om ons de zegen van de verlossing van de zonden te schenken. Dus, alleen wie met zijn hele hart in deze waarheid gelooft, kan vergeven worden van al zijn zonden. God laat dus alleen degenen die in de waarheid van de blauwe, purperen, en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen geloven, het Heiligdom betreden.
Zoals het licht van de gouden kandelaar altijd binnen het heiligdom scheen, kunnen ook zij die Gods kinderen worden door te geloven in het evangelie van het water en de Geest, deze wereld verlichten met het licht van de verlossing dat de mensen redt van hun zonden. Met ander woorden, alleen zij die de kwijtschelding van de zonde via het evangelie van het water en de Geest ontvingen, kunnen de rol van de kandelaar, die het licht van de verlossing schenkt, vervullen, zodat anderen ook deze waarheid zullen kennen en de vergeving van hun zonden ontvangen. 
De gouden kandelaar had bloemen, decoratieve knopen en schaaltjes. Omdat God beval dat er zeven lampen op de kandelaar geplaatst moesten worden, verdween de duisternis op het heiligdom telkens als de kandelaar werd aangestoken. Dit betekent dat de rechtschapenen die zijn gereinigd van hun zonden door hun geloof in het evangelie van het water en de Geest, bijeenkomen zullen komen, God’s Kerk zullen bouwen en de wereld verlichten. Het licht van de kandelaar dat in het heiligdom scheen, is het evangelie van het water en de Geest, dat de duisternis van deze wereld verdrijft.
Om ons te redden van de zonde, kwam Jezus Christus naar deze aarde in de gedaante van een mens. Hij werd gedoopt door Johannes om onze zonden op Zich te nemen, en om de vergeving van onze zonden te dragen, werd hij gekruisigd. Jezus werd hierbij het licht van de verlossing. Op de voorhof van de Tabernakel gaven de zondaars hun zonden aan hun offer door hun handen op het hoofd ervan te leggen en ze lieten het offer de veroordeling van de zonden dragen door het te doden. 
Zo ook voltooide Jezus Christus onze verlossing door gedoopt te worden en aan het Kruis te sterven volgens de wetten van God, en Hij werd het licht van de verlossing voor de hele mensheid. Met de diensten die zich openbaren in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen, heeft Jezus Christus de verlossing van de mensheid in vervulling laten gaan. Wij werden aldus gered van onze zonden door te geloven in het evangelie van het doopsel en het bloed dat Jezus Christus ons gegeven heeft. Iedereen die in Jezus gelooft, moet ook dit licht van de waarheid ontdekken.
Jezus Christus heeft het licht van de verlossing over deze wereld laten schijnen zodat alleen zij die wedergeboren worden uit het water en de Geest het Koninkrijk Gods kunnen binnengaan. Hierdoor kunnen slechts degenen die wedergeboren zijn uit het water en de Geest, deel uitmaken van God’s Kerk en in aanmerking komen het licht van het water en de Geest over de hele wereld te laten schijnen en verspreiden. Omdat slechts zij in het evangelie van het water en de Geest geloven en het verspreiden, heeft God dit evangelie van het water en de Geest speciaal aan hen toevertrouwd en hen toegestaan het licht van het ware evangelie te laten schijnen. 
We moeten daardoor beseffen dat dit werk om het licht van het evangelie wereldwijd te verspreiden alleen kan gebeuren door degenen die in het evangelie van het water en de Geest als de enige echte waarheid geloven. Zondaars kunnen het heiligdom niet betreden. Alleen zij die in het evangelie geloven dat wordt geopenbaard in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol van de voorhang van de Tabernakel, mogen er binnengaan. Daarom mogen slechts zij die de waarheid kennen van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en er met hun hart in geloven, de Tabernakel betreden en de taak van het aansteken van het licht van de verlossing op zich nemen. 
Aan de poort van de Tabernakel werd de weg ook verlicht door een scherm van blauw, purperen en scharlakenrode wol. God heeft de poort van de Tabernakel uit dezelfde vier kleuren gemaakt voor degenen die in de Tabernakel willen offeren. Maar de mensen uit de tijd van het Oude Testament konden via hun dagelijkse offers niet voor eeuwig heel worden. Ze moesten daarom op de Messias blijven wachten. Toen Jezus Christus de Messias werkelijk kwam, hadden ze echter niet door dat Hij de echte Messias werd door het brengen van een eeuwigdurend offer volgens de openbaring in de kleuren van de voorhang van de Tabernakel. 
Dit is net zoals de Christenen van tegenwoordig die, hoewel ze de naam van Jezus aanroepen, niet weten dat Hij van de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en fijn getwijnde linnen kwam en ons perfect gered heeft. Toen de mensen van het Oude Testament dagelijks hun offers gaven met het opleggen van handen en het bloed van de offers, moesten ze geloven dat de Verlosser op deze manier zou verschijnen, net zoals hun offer. 
Zo moeten de mensen van deze wereld ook geloven dat Jezus Christus de Verlosser naar deze aarde kwam, de zonden van de wereld aanvaardde door gedoopt te worden volgens het opofferingssysteem van het Oude Testament van het opleggen van handen en het bloed, gekruisigd werd en zijn bloed vergoot en hierbij Zijn volk redde van de zonde. Maar omdat ze het opofferingssysteem van het Oude Testament niet eens kennen, hebben ze geen idee of Jezus kwam door Zijn doopsel en bloed of door het bloed en het Kruis alleen of als een gewone Verlosser. 
In de ogen van God is het vertrouwen dat de Christenen van tegenwoordig in het offersysteem van het Oude Testament hebben, even gebrekkig als dat van de Israëlieten. Omdat ze geen echt vertrouwen hebben in de Messias die in het offersysteem geopenbaard wordt, kunnen ze niet geloven dat de Messias kwam, gedoopt werd en Zijn bloed vergoot. Maar alle volkeren van deze wereld, ook de Israëlieten, moet geloven in het evangelie van het water en de Geest; dat Jezus hun gered heeft van hun zonden via de diensten van Zijn doopsel en Zijn kruisiging.
Om u en mij te verlossen van al onze zonden en de veroordeling ervan, werd Jezus Christus gedoopt en vergoot Hij zijn bloed. Via de waarheid die in de blauwe, purperen en scharlakenrode wol verborgen ligt die geopenbaard wordt in de voorhang van de Tabernakel, de voorbode van het evangelie van het water en de Geest, kunnen we Jezus Christus kennen. Deze waarheid van de zaligmaking houdt in dat de mensen de verlossing van hun zonden kunnen ontvangen door met hun hart in het echte evangelie te geloven. Door te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat Jezus Christus ons heeft gegeven door werkelijk naar deze wereld te komen, gedoopt te worden, en te sterven aan het Kruis, moet u het vertrouwen in uw hart hebben dat u redt. Deze waarheid heeft u van al uw zonden gered.
In het heilige Huis van God waren drie voorhangen. Al deze ingangen waren gewoven van blauwe, purperen en scharlakenrode wol en fijn getwijnd linnen. Zoals ik al meerdere keren heb herhaald, openbaren deze vier kleuren precies Gods verlossing. Om ons te redden van onze zonden, heeft God de wet van de verlossing van de zonde voltooid met de blauwe, purperen en scharlakenrode wol en het getwijnde linnen. Als we daarom geloven volgens deze wet van de verlossing van de zonde, zal God ons geloof aanvaarden en ons voor altijd redden van onze zonden. 
Door te geloven in het evangelie van het water en de Geest dat werd geopenbaard in het blauwe, purperen en scharlaken garen kan iedereen voor altijd van alle zonden gered worden. Door de echte betekenis van het door God gegeven offersysteem te kennen en erin te geloven, kan iedereen tot Hem komen. Aan de toegang van het Heiligdom, het Huis van God, waren vijf pilaren, en een voorhang van gewoven blauw, purper en scharlaken garen en fijn getwijnd linnen was opgehangen aan deze pilaren. Om tot bij God te komen, moeten we in de vier zaken geloven die worden geopenbaard in de vierkleurige voorhang. 
Het geloof dat wordt getoond in het blauwe garen is dat Jezus Christus onze zonden heeft geaccepteerd door zich te laten dopen, en het geloof dat wordt geopenbaard in het scharlaken garen is dat Jezus de veroordeling van de zonde droeg door te worden gekruisigd en Zijn bloed te vergieten. Het geloof dat wordt geopenbaard in de purperen kleur is dat Jezus God zelf is, en het geloof dat wordt geopenbaard in het fijne getwijnde linnen is om te geloven in Zijn uitvoerige Woord dat God ons zondeloos gemaakt heeft door onze zonden uit te wissen met het voorheen vermelde blauwe, purperen en scharlaken garen. Deze waarheid wordt het evangelie van het water en de Geest genoemd. Dus, door te geloven dat Jezus ons gered heeft door het water en de Geest, kunnen we het Koninkrijk van God betreden. Dit is het geloof van degenen die de toegang van de Tabernakel kunnen openen en het heiligdom betreden.
De poort van de voorhof van de Tabernakel van getwijnd blauw, purper en scharlaken garen laat ons God’s plan om ons te redden, uitvoeren, en het toont ons dat we onze verlossing, door de kwijtschelding van zonde door God, niet kunnen bereiken door onze eigen menselijke inspanningen. Zelfs als we elke dag vragen om onze zonden te vergeven, kunnen we niet bevrijd worden van onze eeuwigdurende zonden zonder een offer te brengen voor de verzoening van de zonde, door de zonde door te geven via de handoplegging en het vergieten van bloed. Alleen als het offer, dat ons van onze zonden kwam bevrijden, onze eeuwige zonden van de wereld op zich neemt, kunnen we volledig verlost worden door in deze waarheid te geloven en zo de verlossing van de zonde te ontvangen.
Als we in ons hart het geloof hebben dat in het evangelie van de waarheid gelooft, zullen we erin slagen het evangelie van de verlossing te verspreiden, dat het eeuwige leven bij iedere verloren ziel brengt. Door te geloven in de diensten van Jezus die geopenbaard worden in het blauwe, purperen en scharlaken garen, kunnen we deze wereld verlichten met de waarheid van de verlossing van de zonde. De kandelaar in het heiligdom had zeven lampen en als deze lampen brandden, werd hun licht weerkaatst door de wanden van de Tabernakel, die gemaakt waren van panelen die met goud overlegd waren, en op deze manier werd de hele binnenkant van het Heiligdom helder verlicht. Als er geen kandelaar in het Heiligdom had gestaan, was het er helemaal donker geweest. Dit is de reden waarom God, hier in deze donkere wereld, de heiligen en Zijn dienaars heeft geplaatst, die geloven in het evangelie van het water en de Geest.
 
 

Wat is de rol van de Gouden Kandelaar?

 
De gouden kandelaar toont ons dat God ons het geloof heeft geschonken dat gelooft in de waarheid, die het licht van de wereld wordt. We moeten geloven dat Jezus Christus op deze wereld werd geboren, gedoopt werd, en zijn bloed vergoot aan het Kruis. God vraagt ons dus met dit geloof het licht van de verlossing te laten schijnen. Als we het evangelie van de verlossing in ons hart dragen en dit geloof verspreiden, schijnt het licht van de waarheid op dat moment. De mensen zouden dan dit felle licht zien en ernaar toe komen, en beseffen dat de Heer hen gered heeft met het blauwe, purperen, en scharlaken garen en het fijn getwijnde linnen en dat ze God’s eigen volk zijn geworden. Dit licht van de waarheid is het evangelie van het water en de Geest dat werd gepland en voltooid door God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. 
Met ons geloof in de waarheid dat Jezus naar deze aarde kwam, gedoopt en gekruisigd werd, Zijn bloed vergoot en stierf en herrees van de dood om ons de verlossing van onze zonden te schenken, verspreiden we het evangelie aan degenen die gered willen worden. Als Jezus nooit was gedoopt en zich niet had opgeofferd voor ons, konden u en ik nooit worden bevrijd van onze zonden. 
Omdat Jezus werd gedoopt, Zijn bloed vergoot en zich opofferde voor ons, kon Hij alle zondaars het geloof schenken om hen te redden. Wij verspreiden hier niet zomaar een of andere ingebeelde leerstelling. We verspreiden het licht van de verlossing dat geopenbaard wordt in de blauwe, purperen en scharlaken wol en het fijn getwijnde linnen over de hele wereld. Omdat we het doopsel van Jezus en Zijn offer aan het Kruis kennen en erin geloven, verspreiden we het levenslicht onder hen waarvan het hart in de duisternis is. Iedereen die op deze manier door dit licht is verlicht, kan van het prachtige wonder getuigen dat alle zonden uit hun hart zijn verdwenen. Alle mensen van de wereld zullen ook het doopsel van Jezus leren kennen en het offer van het Kruis waarmee Hij alle zonden van de wereld uitwiste en door te geloven dat dit de verlossing van hun eigen zonden is, zullen ze het licht van de waarheid leren ontdekken. 
Waarom moest Jezus naar de aarde komen? Waarom moest Hij gedoopt woden? Waarom moest Hij sterven aan het Kruis? Waarom moest Hij weer na drie dagen uit de dood herrijzen? De reden hiervoor is dat Jezus Christus de Messias is. Om als Messias alle werken van de verlossing te kunnen uitvoeren, moest Jezus gedoopt worden en Zijn bloed vergieten en daarbij heeft Hij het licht van de verlossing over de zondaars laten schijnen. Daarom kunnen we velen deze waarheid laten kennen, hen erin laten geloven en het eeuwige leven laten ontvangen door de verspreiding van het licht van de verlossing over de hele wereld. 
U en ik zijn de kandelaar die deze wereld verlicht met het licht van het evangelie van het water en de Geest. Door het evangelie dat we verspreiden, zullen de mensen het licht van de waarheid leren kennen dat hen bevrijdt. Zij die in deze duistere wereld naar het licht op zoek zijn, zullen dit schitterende licht zien dat wij verspreiden, naar het licht van de waarheid komen en van al hun zonden bevrijd worden. Door in deze waarheid te geloven, kunnen alle mensen gered worden.
Dit evangelie is geen theoretische aangelegenheid. Daarom moeten we geloven met ons oprechte hart. We kunnen alleen het evangelie gaan verspreiden als we echt geloven in de diensten van Jezus die geopenbaard worden in het blauwe, purperen en scharlaken garen en het fijn getwijnde linnen. Maar zelfs als we de verlossing van de zonde hebben ontvangen, kunnen we het licht niet voor altijd verspreiden zonder de olielamp. Daarom heeft God ons God’s Kerk, onze kandelaar, geschonken. Op elke arm van de kandelaar zaten schaaltjes en onder deze schaaltjes zaten decoratieve knopen. Dit betekent dat alleen de Kerk door geloof is gegroeid. 
De plaats waar alleen degenen zich verzamelen die werkelijk de verlossing van de zonde hebben ontvangen door met hun hart te geloven, is God’s ware Kerk. Het hoofd van de Kerk is Jezus Christus en de Kerk is Zijn lichaam. Net zoals het lichaam doet wat het hoofd beveelt, beweegt ook de Kerk haar armen en benen zoals Jezus Christus het gebiedt. Zo wordt het evangelie gediend. Hoe ziet God’s Kerk er dan uit? Vervuld van duistere zonden is de hele wereld stervende en kijkt de Kerk naar de zielen in haar midden die slechts naar de hel kunnen gaan. God’s Kerk verlicht hen met het licht van de verlossing. Dat is wat u en ik in Zijn Kerk doen met ons geloof in het evangelie.
In landen met een lange geschiedenis van Christendom zijn veel mensen zeer onderlegd en goed op de hoogte van de Bijbel. Ik geloof dat wanneer degenen die voortdurend naar de echte waarheid zoeken ook deze waarheid tegenkomen, ze meteen de verlossing van hun zonden zullen ontvangen. Om dus het evangelie van het water en de Geest bij deze mensen te verspreiden, werk ik in geloof samen met alle herboren heiligen.
Omdat de grondslag van het geloof van het Christendom, in tegenstelling tot andere religies, op het Woord is gebaseerd, zullen de mensen alleen de verlossing van de zonde krijgen als we het Woord correct verspreiden. Maar er zijn ook mensen die zich enorm tegen deze waarheid verzetten, ze alleen bespotten en er niet in geloven, hoe vaak het hen ook gepreekt wordt. Er zijn vooral enkele koppige religieuzen die niet geloven in het Woord van God en die nooit zullen geloven in deze waarheid van het water en de Geest. Maar hoe zit dat met degenen die de Bijbel als het Woord van God accepteren? Een ontelbaar aantal onder hen zal de verlossing van de zonde ontvangen door dit evangelie te horen en erin te geloven.
Omdat ik dit geloof bezit, blijf ik God tot op heden samen met u dienen. In de volgende dagen zal dit evangelie bij een ontelbaar aantal mensen verspreid worden en zullen de grote werken van het evangelie zich voordoen. Het kan zelfs dat God bezig is waar we het niet kunnen zien en duizenden mensen krijgen nu elke dag de verlossing van de zonde. En zoals u en ik zullen een hoop mensen de lampen worden en het geloof in hun hart bij de mensen van de wereld verspreiden, dat gelooft in de verlossing die geopenbaard werd in het blauwe, purperen en scharlaken garen en het fijn getwijnde linnen. Ik geloof dat wanneer ze de hele wereld verlichten, er nieuwe gelovigen zullen bijkomen die ook gevoed zullen worden en op hun beurt het evangelie zullen verspreiden.
Wij die nu de lampen van God zijn, verspreiden het licht van de verlossing met ons geloof in de waarheid van het blauwe, purperen en scharlaken garen en het fijn getwijnde linnen. Het blauwe garen verspreidt het licht van de waarheid van het doopsel van Jezus. Jezus droeg de zonden van de wereld door gedoopt te worden van Johannes. Het purperen garen werpt het licht van de waarheid dat Jezus Christus de Koning der Koningen is. Het scharlaken garen schijnt het licht van de waarheid dat Jezus de zonden van de wereld naar het Kruis meedroeg en Zijn bloed eraan vergoot. En met het fijn getwijnde linnen gloeit het licht van de waarheid dat de Wereld van God de zondaars rechtschapen heeft gemaakt. Het evangelie van het water en de Geest dat God gaf, is het licht van de waarheid dat geopenbaard werd in het blauwe, purperen en scharlaken garen en het fijn getwijnde linnen. 
Dit evangelie vertelt ons ook dat Hij naar deze aarde zal terugkeren als de Heer van de Tweede Komst, ons opnieuw tot leven zal brengen, ons met Hem voor duizend jaar zal laten regeren in het Duizendjarige Rijk en ons zal toelaten om het oneindige Koninkrijk van God te betreden en voor altijd te blijven leven. Kunt u zich inbeelden wat het eeuwige leven is?
Dit universum is zo uitgebreid en wijds dat wetenschappers beweren dat er nog meer sterrenstelsels in andere melkwegen buiten ons eigen zonnestelsel en de Melkweg bestaan. De gebieden van het universum die God heeft geschapen zijn kolossaal groot. Buiten ons eigen universum liggen nog ontelbare gebieden in de melkwegen waar we niets van afweten. De vallende sterren die nu vallen zijn feitelijk brokstukken van planeten van ver verwijderde sterrenstelsels van miljoenen jaren terug, die nu pas de atmosfeer van de aarde bereiken en opbranden. 
We bevestigen, met andere woorden, pas nu wat miljoenen jaren geleden gebeurd is. Zo ook blijven de uitgebreide gebieden van het door God geschapen universum nog steeds onbekend. Maar zelfs als het universum voor ons onbekend terrein is, blijft het maar zo klein als een handpalm. God is de Alwetende en Almachtige die alle dingen heeft geschapen en de orde in het heelal heeft vastgelegd.
Wij verlichten de wereld met het licht van de waarheid, dat door geloof in het evangelie van het water en de Geest iedereen de eeuwigdurende verlossing van de zonde kan krijgen en kan genieten van het eeuwige leven. De kinderen van God hebben het felle levenslicht dat hen voor altijd met Jezus Christus laat leven. God leeft voor altijd bij ons en laat ons genieten van Zijn genoegen en Hij kleedt ons in Zijn glorie. Waarom? Omdat wij geloven in het licht van het evangelie van Zijn kracht. Zo gauw we dit licht hebben ontdekt dat ons de waarheid laat kennen, kunnen we dit licht slechts verspreiden onder anderen. 
En als we de voorzienigheid van God zagen die in het hele universum actief is, kan ons geloof in Zijn werken alleen maar uitbreiden. Sommige sterren verdwenen miljoenen jaren geleden en toch blijven onze ogen ze zien omdat ze miljoenen lichtjaren van deze planeet verwijderd waren! We kunnen ons weinig bij het concept ‘eeuwigheid’ voorstellen als we over de oneindigheid van het universum nadenken. 
Wij die deel van God’s Kerk zijn geworden, leven nu ons leven door het licht van de verlossing te verspreiden, met ons geloof in de waarheid die geopenbaard wordt in het blauwe, purperen en scharlaken garen. Wij geloven dat deze verlossing ons het eeuwige en gezegende leven in het Koninkrijk van onze Vader verzekert. En we geloven dat God verlangt dat alle mensen gered moeten worden en de waarheid leren kennen (1 Timotheus 2:4). Daarom moeten zij die het licht van de zaligheid kennen het evangelie van het water en de Geest verspreiden, een taak die God hen toevertrouwt. 
God heeft ons gezegend zodat we dit werk zouden kunnen uitvoeren. Alleen al door te beseffen wat voor een grote zegen dit feit is, is het voor ons een voorrecht de ons toegewezen taken volgens het geloof uit te voeren. Ik hoop dat u allen uw hart wilt vullen met het licht dat de waarheid van God kent. Door de gratie van God geloven U en ik in de diensten van de zaligheid die geopenbaard werden in het blauwe, purperen en scharlaken garen en het fijne getwijnde linnen en werden we het licht voor de hele wereld, zij die de hele wereld verlichten. Halleluja! Ik wil God hiervoor al mijn dank betuigen.