Search

BEZPŁATNE KSIĄŻKI DRUKOWANE,
eBOOKI I AUDIOBOOKI

Ewangelia Wody i Ducha

[Монгол хэл-한국어] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ?  [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-당신은 진정 물과 성령으로 거듭났습니까? [신개정판]
  • ISBN9791190468536
  • Strony877

Mongolski-Koreański 1

[Монгол хэл-한국어] ЧИ ҮНЭХЭЭР УС, СҮНСЭЭС ДАХИН ТӨРСӨН ҮҮ? [Шинэчлэн Засварласан Хэвлэл]-당신은 진정 물과 성령으로 거듭났습니까? [신개정판]

Rev. Paul C. Jong

АГУУЛГА
 
Нэгдүгээр хэсэг — Сургаалууд
1. Бид аврал хүртэхийн тулд эхлээд өөрийн нүглийг мэдэх шаардлагатай (Марk 7:8-9,20-23) 
2. Хүн төрөлхтөн нүгэлтэн болж төрдөг (Марk 7:20-23) 
3. Хэрэв бид аливаа зүйлийг Моcейн хуулийн дагуу хийвэл энэ нь биднийг аварч чадах уу? (Лук 10:25-30) 
4. Мөнхийн Аврал (Иохан 8:1-12) 
5. Есүсийн Баптисм ба Нүглийн Цагаатгал (Матай 3:13-17) 
6. Есүс Христ Ус, Цус ба Сүнсээр Ирсэн (1 Иохан 5:1-12) 
7. Есүсийн баптисм бол нүгэлтнүүдийн авралын эсрэг төрөл юм (1 Петр 3:20-22) 
8. Арвин Цагаатгалын Сайн мэдээ (Иохан 13:1-17) 
 
Хоёрдугаар хэсэг — Хавсралт
1. Нэмэлт тайлбар 
2. Асуулт ба Хариулт 
 
(Mongolian)
Энэ гарчгийн гол сэдэв нь "Ус ба Сүнсээс дахин төрөх" юм. Энэ нь тухайн сэдвээр өвөрмөц шинж чанартай байдаг. Өөрөөр хэлбэл, энэ номонд дахин төрөх гэж юу болох, Библийн хатуу дагуу ус болон Сүнсээс хэрхэн дахин төрөх талаар тодорхой өгүүлдэг. Ус нь Есүсийн Иордан дахь баптисмыг бэлэгддэг бөгөөд Библид бидний бүх гэм нүгэл Есүсийг Баптист Иохан баптисм хүртэх үед түүнд шилжүүлсэн гэж бичсэн байдаг. Иохан бол бүх хүн төрөлхтний төлөөлөгч бөгөөд Тэргүүн тахилч Аароны үр удам байв. Аарон ямааны толгой дээр гараа тавиад, Цагаатгалын өдөр Израилийн хөвгүүдийн жилийн бүх нүглийг түүн дээр шилжүүлэв. Энэ нь ирэх сайн сайхны сүүдэр юм. Есүсийн баптисм бол гар тавихын эсрэг төрөл юм. Есүс Иорданы дэргэд гар тавих хэлбэрээр баптисм хүртсэн. Тиймээс Тэр баптисм хүртсэнээрээ дэлхийн бүх нүглийг авч, нүглийн төлөөсийг төлөхийн тулд цовдлогдсон. Гэвч ихэнх Христэд итгэгчид Есүсийг Иордан дахь Баптист Иохан яагаад баптисм хүртсэнийг мэддэггүй. Есүсийн баптисм бол энэ номын түлхүүр үг бөгөөд Ус ба Сүнсний сайн мэдээний зайлшгүй хэсэг юм. Бид Есүсийн баптисм болон Түүний загалмайд итгэснээр л дахин төрөх боломжтой.
 
(Korean)
이 책의 주요 주제는 "물과 성령으로 거듭남"입니다. 이 책은 이 주제에 대해 독창성을 가지고 있습니다. 즉, 이 책은 `거듭남`이 무엇이며 어떻게 하면 물과 성령으로 거듭날 수 있는지를 성경에 근거하여 명확하게 알려주고 있습니다. `물`은 예수님이 요단강에서 `세례`를 받으신 것을 상징하며, 성경은 `예수님이 세례 요한에게 세례를 받으실 때 우리의 모든 죄가 예수님께 전달되었다`고 말합니다. [마 3:13-17, 요 1:29]
세례요한은 모든 인류의 대표이자 대제사장 아론의 후손이었습니다. 구약에서 아론은 속죄일에 희생양의 머리에 손을 얹고 이스라엘 백성의 일 년 동안의 모든 죄를 그 희생양에게 전달했습니다. 이것은 장차 올 좋은 일의 그림자입니다. 예수님의 세례는 안수의 원형(표) 입니다. [벧전 3:21] 예수님은 요단강에서 안수의 형태로 세례를 받으셨습니다. 그래서 예수님은 세례를 통해 세상의 모든 죄를 짊어지시고 그 죄값을 치르기 위해 십자가에 못 박히셨습니다. 
그러나 대부분의 기독교인들은 예수님께서 왜 요단강에서 세례 요한에게 세례를 받았는지 알지 못합니다. `예수님의 세례`는 이 책의 핵심 키워드이자 물과 성령의 복음에서 필수적인 부분입니다. 우리는 예수님의 세례와 그분의 십자가, 즉 `물과 성령의 복음`을 믿어야만 진정으로 거듭날 수 있습니다.
 
 Next 
Mongolian 2: УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
 
УС БА СҮНСНИЙ САЙН МЭДЭЭ РҮҮ БУЦАХ НЬ
Pobierz eBook
PDF EPUB
AudioBook
AudioBook

Książki związane z tym tematem