Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 2-4] Bądźcie Wierni do Śmierci (Księga Objawienia Jana 2:8-11)

 
Bądźcie Wierni do Śmierci

(Księga Objawienia Jana 2:8-11)

W okresie wczesnego kościoła wielu chrześcijan wędrowało po kraju, szukając bezpiecznego miejsca, w którym mogliby uciec z rąk prześladujących ich władz rzymskich. Imperium Rzymskie kontynuowało politykę prześladowań nawet po upadku cesarza Nerona, ponieważ chrześcijanie wciąż przeciwstawiali się autorytetowi kolejnych cesarzy. Pierwsi święci akceptowali i uznawali światowy autorytet rzymskich cesarzy, ale odmawiali uznania go, gdy wymagało to od nich wyrzeczenia się wiary. Ponieważ przeciwstawili się takiemu żądaniu władz rzymskich, annały wczesnego kościoła były wypełnione prześladowaniami i męczeństwem.
Powinniśmy zadać sobie pytanie, czy Słowo Objawienia ma jakieś szczególne znaczenie dla dzisiejszych wierzących. W końcu zostało napisane prawie dwa tysiące lat temu, nie teraz, i do siedmiu kościołów Azji, a nie do nas. Jak może to być dla nas istotne?
Jest to istotne, ponieważ to Słowo Boże odsłania nam tajemnice tego, co ma nadejść w przyszłości. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że żyjemy teraz w epoce czarnego konia, trzeciej erze spośród „er czterech koni” opisanych w Księdze Objawienia 6. Po przekroczeniu epoki konia białego i rudego żyjemy obecnie w erze konia czarnego, prawie u kresu. Cały świat wkrótce stanie w obliczu wielkiego głodu, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Prawdopodobnie można bezpiecznie stwierdzić, że ta era głodu już nadeszła. Kiedy minie obecna era czarnego konia, era głodu, nadejdzie era płowego konia.
Siedem pieczęci, o których mowa w 6 rozdziale Apokalipsy, oznacza, że Bóg zaplanował w Chrystusie łącznie siedem epok, kiedy po raz pierwszy stworzył wszechświat. Pierwsza era, era białego konia, to era ewangelii; Druga era, era rudego konia, to era Szatana, w której Diabeł przynosi światu wielkie zamieszanie, prowadzi wojny i nadal antagonizuje Kościół Boży. Po tych epokach następuje era czarnego konia, era, w której fizyczny i duchowy głód pustoszy świat. Ta era czarnego konia zaczęła się już jakiś czas temu.
Kiedy ta era się skończy, rozpocznie się era płowego konia, w której pojawi się Antychryst, a także rozpoczną się plagi siedmiu trąb opisane w Księdze Objawienia 8. Kiedy zatrąbią w ostatnią z siedmiu trąb, święci zostaną pochwyceni, a po tym nastąpią plagi siedmiu czasz. Wtedy w powietrzu odbędzie się uczta weselna Baranka dla pochwyconych świętych, a kiedy wszystkie plagi siedmiu czasz się skończą, Pan powróci z nami na ziemię i rozpocznie Swoje Tysiącletnie Królestwo. Po Tysiącletnim Królestwie nastąpi wtedy Nowe Niebo i Ziemia, które zstąpią na tych świętych, którzy żyli w Tysiącletnim Królestwie po ich pierwszym zmartwychwstaniu.
Tak więc fragmenty Apokalipsy, takie jak: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia”, i „Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci”, – są dla nas bezpośrednio istotne. Innymi słowy, Słowo Objawienia ma krytyczne znaczenie dla chrześcijan żyjących w dzisiejszym świecie. Gdyby Objawienie nie miało dla nas znaczenia, całe to Słowo Boże nie miałoby żadnego znaczenia.
Plan siedmiu er, który jest objawiony w Apokalipsie, jest urzeczywistniony i zakończony w Chrystusie, naszym Panu. Kiedy nadejdzie era płowego konia, pojawi się Antychryst. Musimy dowiedzieć się ze Słowa Bożego, jaki plan na ten czas, ma dla nas nasz Pan. Absolutnie ważne jest, abyśmy wszyscy zrozumieli ze Słowa Objawienia, w jaki sposób Bóg ustanowił dla nas Swój ogólny plan i jak go dokończy—jakie plagi spadną na świat, co stanie się z wierzącymi, jakie nieszczęścia będą nękać niewierzących i tak dalej. Musicie uwierzyć w ogromne znaczenie i ważność tego Słowa proroctwa dla was i je przyjąć.
Musicie także dobrze rozumieć, o czym mówi Słowo Objawienia, na przykład o siedmioletnim Wielkim Ucisku i powtórnym przyjściu Chrystusa. Wielu współczesnych chrześcijan wierzy w doktrynę pretrybulacjonizmu, która po raz pierwszy pojawiła się w Anglii w latach trzydziestych XIX wieku, a następnie została szeroko rozpowszechniona przez uczonego C. I. Scofielda, profesora z Moody Bible Institute.
Teoria ta zakłada, że pochwycenie świętych nastąpi przed rozpoczęciem siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku. Z tego punktu widzenia poganie byliby najpierw pochwyceni, a potem Bóg miałby rozpocząć Swoje dzieło zbawienia dla ludu Izraela. Również pochwycenie świętych poprzedzałoby zarówno pojawienie się Antychrysta, jak i plagi siedmiu czasz.
Ogólnie rzecz biorąc, większość chrześcijan wierzy albo w amillenaryzm, albo w pretrybulacjonizm. Ale to są tylko hipotezy zbudowane na podstawie błędnej wiedzy i niedostatecznego zrozumienia Biblii. Zamiast dać odpowiedź na wiele pytań, które wierzący mają na temat Objawienia, postawione hipotezy wyrządziły więcej szkody niż pożytku, rodząc jeszcze więcej pytań i wątpliwości co do Słowa Objawienia.
Gdyby teoria pretrybulacjonizmu była poprawna, jakie znaczenie dla wierzących pogan miałaby Księga Objawienia? Wielki Ucisk i seria wydarzeń, które są przepowiedziane w Objawieniu, nie miałyby dla nas żadnego znaczenia, ponieważ wszyscy zostalibyśmy pochwyceni wcześniej. Dlatego wielu ludzi często traktuje Słowo Objawienia jako kwestię ciekawostki, a nie wiary.
Musimy jednak zdać sobie sprawę, że Słowo Objawienia ma krytyczne znaczenie dla nas, żyjących w dzisiejszym świecie. Pozwólcie, że was zapytam: czy wierzycie w Słowo Boże, czy w słowa uczonych? Istnieje wiele teorii na temat czasów ostatecznych, od amillenaryzmu po postmillenaryzm, posttrybulacjonizm, pretrybulacjonizm, midtrybulacjonizm i tak dalej. Są to po prostu teorie proponowane przez uczonych—a nie są niczym więcej niż tylko hipotezami, postulatami i spekulacjami.
W którą z tych teorii wierzycie? Wiele osób mówi, że wierzy w pretrybulacjonizm, ponieważ tego właśnie nauczali ich pastorzy. Ale pozwólcie, że powiem wam jasno i definitywnie: ty i ja przejdziemy przez plagi siedmiu trąb i będziemy żyć w środku Wielkiego Ucisku. Ponieważ naszym przeznaczeniem jest przejść przez Wielki Ucisk, nasza wiara musi być prawdziwa i wystarczająco silna, aby przezwyciężyć próby i uciski, które nas czekają.
Co by się stało, gdybyście, wierząc w teorię pretrybulacjonizmu, pomyśleli sobie: „Zostanę pochwycony przed Wielkim Uciskiem; W ogóle się tym nie przejmuje” i nie przygotowalibyście swojej wiary na koniec czasów? Kiedy nadejdzie siedmioletni okres Wielkiego Ucisku, jak mówi Słowo Boże, ci, którzy nie przygotowali swojej wiary na Ucisk, będą pogrążeni w wielkim zamieszaniu, cierpieniu, a może nawet śmierci—to znaczy sama ich wiara w Jezusa może być zachwiana. Wielu z nich nie będzie w stanie przezwyciężyć ucisku i przegra swoją bitwę wiary.
Przed pojawieniem się teorii pretrybulacjonizmu wielu chrześcijan faktycznie wierzyło, że przejdą przez cały siedmioletni okres Wielkiego Ucisku i że zostaną pochwyceni dopiero po jego zakończeniu, gdy Chrystus powtórzy swoje przyjście. Myśląc, że muszą znosić każdy rok siedmioletniego okresu, przygotowywali swoją wiarę z zapałem, ale także z wielkim strachem. Tak jak byłoby dla każdego, również dla nich przejście przez wszystkie plagi musiało być przerażającą perspektywą. Ale taka wiara była również tylko akademicką teorią, produktem nieznajomości Słowa Bożego.
Są też konserwatyści, którzy wierzą w amillenaryzm. Ci ludzie postrzegają Tysiącletnie Królestwo jako symboliczne. Postrzegają to jako symboliczną reprezentację pokoju, który wierzący w Chrystusa uzyskują poprzez swoje zbawienie. Gdyby takie akademickie teorie były prawdziwe, nie musielibyśmy przejmować się tym, co stanie się ze światem, ponieważ wszyscy zostalibyśmy pochwyceni przez Boga, zanim rozpocznie się Ucisk.
Lecz co by się stało, gdyby nie okazały się prawdą? W obliczu Wielkiego Ucisku bez przygotowania naszej wiary ogarnąłby nas strach. Nie bylibyśmy w stanie obronić naszej wiary, skapitulowalibyśmy przed falą prób i udręk i skończylibyśmy płynąc w tym samym nurcie, co reszta świata. Ale Bóg powiedział nam, że ci, których imiona są zapisane w Księdze Życia—to znaczy ci, którzy narodzili się na nowo przez wodę i Ducha—nigdy się nie poddadzą.
Bóg mówi nam w Swoim Słowie Objawienia, że ci, którzy na nowo się narodzili, przez wiarę przezwyciężą próby Wielkiego Ucisku i że w środku Ucisku uniesie On ich w powietrze. Teoria pretrybulacjonizmu odbiega zatem od tej biblijnej prawdy, co oznacza, że twierdzenie to jest jedynie postulatem stworzonym przez człowieka. Innymi słowy, jest to kłamstwo, a nie prawda.
Jednak obecnie wielu ludzi na całym świecie zaakceptowało teorię pretrybulacjonizmu. Ci, którzy wierzą w naukę Scofielda o uniesieniu przed uciskiem, wierzą w co następuje:
1. Siedmioletni okres Wielkiego Ucisku rozpocznie się po pojawieniu się Antychrysta w czasach ostatecznych.
2. Antychryst będzie rządził światem podczas siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku; przez pierwszą połowę siedmioletniego okresu będzie rządził jako dobrotliwy władca, a drugą połowę jako zły tyran.
3. Świątynia w Jerozolimie zostanie odbudowana, a składanie ofiar zostanie wznowione.
4. Antychryst zawrze siedmioletnie przymierze z Izraelem.
5. Po pierwszych trzech i pół roku ucisku Antychryst zerwie to przymierze z Izraelem.
6. Kolejne trzy i pół lata będą czasem wielkich ucisków i prześladowania dla Żydów. W ciągu tego okresu zamiast ewangelii łaski głoszona będzie ewangelia Tysiącletniego Królestwa.
7. Wśród Izraelitów 144,000 przeżyje ucisk.
8. Ucisk zakończy się bitwą pod Armageddon.
Definiując Wielki Ucisk w powyższych terminach, Scofield nie wspomniał o tym, co stanie się z poganami podczas Ucisku. Innymi słowy Scofield argumentował, że wszyscy poganie wierzący w Chrystusa zostaną pochwyceni przed początkiem ucisku i że dopiero po ich uniesieniu Bóg zacznie działać wśród ludu Izraela. Jego dzieło zostanie zakończone wyzwoleniem 144,000 Izraelitów, a wraz z tym dokończy Swoje dzieło zbawienia. Wtedy miałoby się rozpocząć Tysiącletnie Królestwo.
Wpływ na Scofielda i jego twierdzenia o pretrybulacjoniźmie miał John Nelson Darby, założyciel grupy znanej jako Bracia Plymouth, który zaczął opowiadać się za tą teorią po spotkaniu z przywódczynią zielonoświątkowców. Ta przywódczyni była w rzeczywistości piętnastoletnią dziewczyną o imieniu Margaret MacDonald ze Szkocji, która w 1830 roku twierdziła, że miała wizję od Boga, w której widziała pochwyconych chrześcijan tuż przed Wielkim Uciskiem. Po odwiedzeniu tej dziewczyny Darby zaczął nauczać teorii pretrybulacjonizmu.
Nauki Darby`ego zostały następnie przekazane Scofieldowi, amerykańskiemu teologowi. Scofield, który spędził całe życie pracując nad swoją powszechnie używaną Biblią Scofielda, zastanawiał się w tamtym czasie nad pytaniem, czy pochwycenie nastąpi przed czy po Ucisku. Kiedy Scofield usłyszał o teorii Darby`ego o pochwyceniu przed uciskiem, pogrążył się w niej całkowicie, a będąc w zupełności przekonanym o jej twierdzeniach, przyjął tę nową teorię, włączając ją do swojej Biblii - Scofield Reference Bible. W ten sposób Scofield zaczął wierzyć w teorię pretrybulacjonizmu i opowiadać się za nią, a wielu dzisiejszych chrześcijan również podążyło za nią.
Zanim Darby i Scofield przedstawili teorię pretrybulacjonizmu, większość chrześcijan wierzyła w posttrybulacjonizm. Ale Scofield, który był profesorem w Moody Bible Institute w Stanach Zjednoczonych, wywarł ogromny wpływ na kwestie doktrynalne, szczególny wpływ na to miała jego Biblia - Scofield Reference Bible. To dzięki Scofieldowi i jego wpływowi teoria pretrybulacjonizmu stała się tak szeroko rozpowszechniona we wspólnotach chrześcijańskich na całym świecie.
Niestety, w rezultacie tego wielu dzisiejszych chrześcijan mocno śpi w swojej wierze. Śpią, ponieważ błędnie myślą, że pojawienie się Antychrysta nie będzie miało z nimi nic wspólnego. Nie widzą potrzeby, aby przygotowywać swoją wiarę na erę Wielkiego Ucisku, ponieważ wierzą, że zostaną pochwyceni, zanim on się rozpocznie. Ale nasz Pan powiedział nam, abyśmy zawsze czuwali, bo nikt nie wie, kiedy przyjdzie pan młody. Niestety, ci, którzy lekceważą Słowo Boże i zamiast tego polegają na naukach o pretrybulacjoniźmie, nadal głęboko śpią.
Lecz teraz jest czas, aby się obudzić. Teraz jest czas, abyście odrzucili błędną wiarę pretrybulacjonizmu i uwierzyli w Słowo prawdy. Ani teoria pretrybulacjonizmu, ani teoria posttrybulacjonizmu nie mają żadnych biblijnych podstaw; musisz powrócić do prawdziwego Słowa Bożego. Słowo Objawienia (6:8) mówi nam: „zobaczyłem, oto koń płowy, a temu, który na nim siedział, było na imię Śmierć, a Piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, aby zabijali mieczem i głodem, i zarazą, i przez zwierzęta ziemi”.
Mówi się tutaj, że imię siedzącego na płowym koniu Antychrysta, brzmi Śmierć, oraz że Piekło szło za nim. Oznacza to, że Antychryst jest mordercą, który prowadzi swoje ofiary do piekła. Jest tu również powiedziane, że otrzyma władzę nad jedną czwartą ziemi, by zabijał mieczem, głodem, śmiercią i zwierzętami ziemi. Innymi słowy, Antychryst popełni te same okrucieństwa, co cesarze rzymscy—tym razem jeszcze gorsze—zabijając, znęcając się i prześladując chrześcijan oraz niszcząc ich wiarę.
Powinniście zdać sobie sprawę, że era płowego konia to era Antychrysta. Pan mówi nam: „wygląd nieba umiecie rozpoznać, a znaków tych czasów nie możecie” (Ewangelia Mateusza 16:3). Kiedy nie umiemy dostrzec znaków czasu, nie możemy wiedzieć, jaką wiarę musimy mieć, a zatem nie możemy ani siać nasion, ani zbierać owoców—innymi słowy nie możemy pracować dla Pana. Dziś minęła era rudego konia, a my jesteśmy w erze czarnego konia. Świat wkrótce dotkną wielkie katastrofy gospodarcze i stanie on w obliczu epoki dotkliwego głodu. Głód i śmierć głodowa będą szerzyć się na całym świecie. Kiedy to wszystko się wydarzy, wielu będzie żałować w agonii. Nie bądźcie jednymi z nich; zamiast tego bądźcie tymi, których wiara umie rozpoznać znaki czasu.
Dzisiejsza era to era czarnego konia. Kiedy minie era czarnego konia, nadejdzie era płowego konia. Antychryst, pojawiający się w tym okresie, będzie bezkrytycznie zabijał i prześladował świętych, wyznaczając tę erę jako erę męczeństwa.
W Księdze Objawienia 13:6-8 napisano: „I otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i tym, którzy mieszkają w niebie. Pozwolono jej też walczyć ze świętymi i zwyciężać ich. I dano jej władzę nad każdym plemieniem, językiem i narodem. Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia Baranka zabitego od założenia świata”. Słowo “jej” odnosi się tutaj do Antychrysta. Ten fragment mówi nam, że jeden z władców świata otrzyma moc Szatana, aby bluźnić Bogu i prześladowania świętych. To jest dziecko diabła z mocą smoka. Swoją mocą będzie walczył i „zwyciężał” świętych. Lecz to „zwycięstwo” oznacza to tylko, że uczyni męczenników ze świętych. Odnosi się to tylko do fizycznej śmierci świętych; Antychryst nigdy nie może odebrać świętym wiary.
Scofield argumentował, że święci w ogóle nie staną w obliczu Wielkiego Ucisku. Ale bez siedmioletniego Wielkiego Ucisku nie może być Tysiącletniego Królestwa dla świętych. Święci wyjdą z Wielkiego Ucisku jako męczennicy. To proroctwo biblijne zostało zaplanowane w Chrystusie Jezusie od samego początku świata. Cała historia świata zakończy się dziełami, których dokona Chrystus.
Musisz umieć dostrzec siedem epok, które Bóg dla nas wyznaczył. Pierwsza era to era białego konia, era, w której Słowo Boże zaczyna Swoje dzieło. Druga era, era rudego konia, to era diabła. Trzecia era czarnego konia to era fizycznego i duchowego głodu. Czwarta era płowego konia to era powstania Antychrysta. To era siedmiu trąb, era męczeństwa. To niezdolność do dostrzeżenia epoki płowego konia sprawia, że ludzie są tak zdezorientowani.
Nie znając tej epoki, nie możemy właściwie żyć naszym życiem jako narodzeni ponownie chrześcijanie. Jeśli pozostaniemy nieświadomi tego, co nas czeka, jak możemy kiedykolwiek być gotowi na przyszłość? Nawet ludzie, którzy prowadzą biznes, muszą wcześniej znać zmieniające się trendy, aby odnieść sukces. Jak my, wierzący w Chrystusa, moglibyśmy być gotowi na Jego powrót, skoro nie mamy pojęcia, co nas czeka?
Musimy mieć jasne zrozumienie Wielkiego Ucisku, aby być na niego przygotowanym. Święci będą żyć przez pierwsze trzy i pół roku ucisku i to w tym czasie będą umęczeni. Nie przejdą przez wszystkie siedem lat Ucisku, ale tylko przez pierwszą połowę, a potem, wraz ze swą męczeńską śmiercią, zostaną wskrzeszeni i pochwyceni. Pochwycenie świętych, nie oznacza, że Chrystus zstąpi na ziemię, ale raczej, że Pan wyniesie ich w powietrze na ucztę weselną Baranka. 
A tymczasem ta ziemia zostanie pochłonięta przez plagi siedmiu czasz. Ci, którzy powrócą na ziemię wraz z Chrystusem po plagach, to ci, których grzechy zostały przebaczone, stały się białe jak śnieg dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, daną przez Pana. Dlatego musimy przygotować naszą wiarę, rozumiejąc tę epokę, jej krytyczne znaczenie oraz jej znaczenie dla nas.
Nasz Pan powiedział aniołowi kościoła Smyrny: „Znam twoje uczynki, ucisk i ubóstwo – lecz jesteś bogaty – i bluźnierstwo tych, którzy mówią, że są Żydami, a nimi nie są, ale są synagogą Szatana. Nic się nie bój tego, co masz cierpieć. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli doświadczeni, i będziecie znosić ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia”. Z tego fragmentu możemy zobaczyć, że Kościół w Smyrnie był silnie prześladowany przez Żydów. Ale Pan powiedział, że ci Żydzi nie byli w rzeczywistości Żydami, ale synagogą Szatana. Powiedział to nie tylko Kościołowi Smyrny, ale wszystkim siedmiu kościołom Azji.
W Smyrnie istniała liczna społeczność żydowska, która pomimo tego, że oddawała cześć temu samemu Bogu, co wierzący w Chrystusa, prześladowała jednak świętych kościoła w Smyrnie, tak jak czynili to Rzymianie. Świętym w obliczu tego prześladowania Bóg powiedział: „Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę życia”, i „Ten, kto zwycięży, nie dozna szkody od drugiej śmierci”. Bóg powiedział świętym, że muszą zwyciężyć. Podobnie my również musimy walczyć z Antychrystem do końca i zwyciężyć go w naszej walce o wiarę. Nasz Pan da nam wtedy koronę życia—innymi słowy, pobłogosławi nas, dając nam Tysiącletnie Królestwo oraz Nowe Niebo i Ziemię, i pozwalając w nich żyć.
Czy macie odwagę zostać męczennikami? Teraz jest czas, abyście przygotowali wiarę męczeństwa. Aby to zrobić, musisz mieć wiarę w odkupienie, która całkowicie pozwoli wam stanąć przed Panem—wiarę, która może bez wahania przyjąć męczeństwo.
Musimy teraz przygotować tę wiarę. Nasz Pan powiedział każdemu, że nikt nie może wejść do Królestwa Bożego ani nawet go zobaczyć, jeśli nie uwierzy w ewangelię wody i Ducha. Powiedział nam, że wiara w tę ewangelię jest wiarą w męczeństwo w czasach ostatecznych. 
Jeśli w sercach ludzi jest grzech, jak mogliby stać się męczennikami? Dalecy od męczeństwa, są ludźmi, którzy doprowadziliby innych do otrzymania znaku Bestii! Nic oprócz ewangelii wody i Ducha nie może oczyścić naszych grzechów. Nawet wasze modlitwy pokutne, które regularnie i rytualnie ofiarujecie, nie mogą oczyścić waszych grzechów. Próba oczyszczenia grzechów modlitwami pokutnymi jest tylko stratą czasu i wysiłku.
Ci, którzy próbują to zrobić, wierzą bardziej w to, co powiedzieli teologowie, niż w to, co naprawdę mówi im Słowo Boże. Czy to nie fakt, że uczeni, ci sami ludzie, którym tak wielu chrześcijan ufa, spierają się i wierzą w amillenaryzm, nie dowodzi tylko tego, jakimi ignorantami w temacie Biblii są ci rzekomi znawcy Pisma Świętego? Według tych ludzi nie będzie ani Królestwa Tysiąclecia, ani męczeństwa świętych podczas Wielkiego Ucisku. Dla tych, którzy wierzą w teorię pretrybulacjonizmu lub amillenaryzmu, Księga Objawienia nie ma żadnego znaczenia!
Słowo Objawienia jest Słowem Bożym. Jest to Słowo Boże napisane przez apostoła Jana, najbardziej umiłowanego ucznia Chrystusa. Nikt nie może temu zaprzeczyć.
Nie krytykuję ustalonych teorii i doktryn teologów bez powodu, ale robię to, aby przygotować waszą wiarę, abyście mogli być wierni Panu aż do śmierci. Ma was to szkolić w Słowie Pisma Świętego, abyście byli gotowi do przeciwstawienia się prześladowaniom Wielkiego Ucisku z determinacją, by przyjąć swoje męczeństwo.
Aby to zrobić, musicie już teraz przygotować swoją wiarę za pomocą ewangelii wody i Ducha. Z drugiej strony ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, skapitulują przed Szatanem i staną się wrogami Boga, ponieważ ci, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia, będą czcić Szatana. Tak mówi nam Słowo Boże.
Bóg pozwoli na to, aby święci ponieśli śmierć męczeńską w środku Wielkiego Ucisku. Kiedy minie pierwsze trzy i pół roku siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku, ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, poniosą śmierć męczeńską. Wkrótce po ich męczeńskiej śmierci nadejdzie ich zmartwychwstanie i pochwycenie. To jest ogólne podsumowanie Apokalipsy i dlatego powtarzam jej kluczowe aspekty.
Powinniście pamiętać, że gdy nadejdzie era Antychrysta, będzie wielu, którzy wkrótce po śmierci męczeńskiej w imieniu wiary w ewangelię wody i Ducha zostaną wskrzeszeni z martwych i jednocześnie pochwyceni. Kiedy nadejdzie era płowego konia, kwiaty wiary zakwitną wraz z ich męczeństwem. Prawdziwa wiara, wyda prawdziwe owoce i zakwitnie pięknymi kwiatami, gdy nadejdzie właściwy czas.
Na pustyni są rośliny, które kiełkują, kwitną i owocują w ciągu zaledwie tygodnia. Dzieje się tak, ponieważ przystosowały się do warunków pustynnych, gdzie opady są rzadkie, a wody brakuje. Muszą szybko kiełkować, kwitnąć i owocować, ponieważ niedobór wody może trwać długo.
Wiara tych, którzy uwierzyli w ewangelię wody i Ducha podczas siedmioletniego okresu Wielkiego Ucisku, jest jak te rośliny. Aby uwierzyli w tę ewangelię, podążali za nią i byli męczennikami razem z nami, wystarczyłby tylko krótki okres czasu. Szaleństwo Antychrysta osiągnie swój szczyt w połowie Wielkiego Ucisku, trzy i pół roku od jego początku.
Wtedy nastąpi męczeństwo świętych. Nawet ci, którzy słysząc już o ewangelii wody i Ducha, jeszcze nie przyjęli jej do swoich serc, nadal będą mogli mieć prawdziwą wiarę i przyłączyć się do nas w naszym męczeństwie, jeśli uwierzą w tę ewangelię później, podczas Ucisku, pomimo krótkiego okresu wiary. Dlatego głosimy ewangelię, aby obudzić chrześcijan na całym świecie z ich duchowego snu. Będziemy głosić ewangelię wody i Ducha aż do końca świata, aż do naszego własnego męczeństwa. Gdyby nie było męczeństwa, czemu dobremu by służyła ta ewangelia, którą teraz głosimy? Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą ponieść śmierć męczeńską w czasach ostatecznych. Musimy teraz przygotować na to naszą wiarę.
Jeśli nie przygotujemy naszej wiary do przyjęcia męczeństwa w obronie ewangelii wody i Ducha teraz, kiedy mamy pokój przed Bogiem, będziemy tego później żałować. Kiedy nadejdą czasy końca, będziemy zajęci sobą, mówiąc: „Panie, jestem teraz zbyt zajęty. Poczekaj na mnie jeszcze trochę; Teraz pokutuję”. Jeśli jest to rodzaj wiary, którą będziemy mieć do końca, Pan nam powie: „Dlaczego sam nie wskoczysz do jeziora ognia? Masz do tego większe kwalifikacje niż potrzeba!”. Ci, którzy mają teraz grzech, muszą zdać sobie sprawę, że na końcu skończą w ten sposób. Dlatego Bóg powiedział: „Kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do kościołów”. 
Do czasu męczeńskiej śmierci świętych środowisko naturalne świata zostanie całkowicie zniszczone. Lasy zostaną spalone; morza, rzeki i źródła zamienią się w gnijącą krew; a słońce, księżyc i gwiazdy stracą swoje światło, pogrążając cały świat w ciemności. Jego mieszkańcy, rządzeni przez złe duchy, stracą rozum, ich zachowanie stanie się zaciekle brutalne, a ich jedynym celem będzie złapanie i zabicie wszystkich dzieci Bożych, jakie uda im się znaleźć. Dlatego musisz rozumieć i wierzyć w Słowo Objawienia.
Dzisiejsze kościoły mają obsesję jedynie na punkcie budowania większych, rozleglejszych i wyższych kościołów. Wydają miliony dolarów na budowę swoich kościołów, a jednak w ich sercach jest jedynie grzech, a nie wiara, która może przyjąć męczeństwo w imieniu Jezusa. Ci ludzie muszą najpierw oczyścić swoje serca z grzechów.
Świat wkrótce wkroczy w erę Ucisku, erę płowego konia. Mam nadzieję i modlę się, abyście mieli taką wiarę, która pozwoli wam przyjąć męczeństwo i pozostaniecie wiernymi Chrystusowi aż do śmierci. Musimy uwierzyć w Słowo Objawienia po dokładnym zbadaniu go z duchem Bereiskim.