Search

Kazania

Temat 10: Księga Objawienia

[ROZDZIAŁ 3-4] Słudzy i Święci Boga, Którzy Podobają się Jego Sercu (Księga Objawienia 3:7-13)

Słudzy i Święci Boga, Którzy Podobają się Jego Sercu

(Księga Objawienia 3:7-13)

Na tym świecie nadal są kościoły, podobne do Kościoła w Filadelfii

Bóg mówi nam tutaj, że spośród siedmiu kościołów w Azji, kościołem najbardziej chwalonym i kochanym przez Pana był Kościół w Filadelfii.
Również w dzisiejszych czasach widzimy, że Bóg, który przemawiał do siedmiu kościołów w Azji, chce, aby Jego kościoły były podobne do Kościoła w Filadelfii, aby działał przez nie i był z nich zadowolony. Nawet w dzisiejszych czasach kościoły chwalone przez Boga głoszą ewangelię wody i Ducha.
Podobnie jak wtedy, święci którzy są wierni Bogu, nawet jeśli ich możliwości są ograniczone, należą do kościołów, które głoszą ewangelię wody i Ducha. Bogu podobają się tacy pracownicy. Żaden z nich nie jest może w stanie wypędzić demonów poprzez nałożenie rąk lub prorokować. Nikt z nich nie jest też szczególnie uzdolniony w mowie ani obdarzony mocą przekonywania. Jedyną rzeczą, którą robią, jest to, że wierzą i głoszą, że Jezus raz na zawsze oczyścił wszystkie nasze grzechy, biorąc na Siebie grzechy ludzkości Swoim chrztem otrzymanym od Jana i że cały nasz sąd za grzech został przeniesiony na Chrystusa wraz z Jego krwią na Krzyżu.
Ci pracownicy to nic więcej niż wierzący, którzy podążają za Panem, oddają Mu cześć i są posłuszni Jego woli z ich wiarą w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy głoszą ewangelię wody i Ducha, nie są materialnie bogaci. Nie mają też żadnego innego daru. Wszystko, co mają, to wiara i pasja w głoszeniu ewangelii wody i Ducha. Wierzą, że to dzieło głoszenia ewangelii jest tym, co podoba się sercu Pana, ponieważ Pan rzeczywiście został ochrzczony przez Jana, ukrzyżowany na Krzyżu i zmartwychwstał, aby wszystkie nasze grzechy zniknęły. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, dziękują Panu i podążają tylko za Nim sami.
Wszystko czego chcemy to, aby ta ewangelia wody i Ducha została głoszona wszystkim i aby każdy został uwolniony od wszystkich swoich grzechów. Bóg w cudowny sposób pozwolił nam głosić ewangelię wody i Ducha na całym świecie i pobłogosławił nas, aby narodziło się wiele owoców. Dał nam także wiarę, z jaką możemy przyjąć nasze męczeństwo w czasach ostatecznych oraz błogosławieństwo naszego pochwycenia i życia w Tysiącletnim Królestwie. Bóg pozwolił nam stać się męczennikami w imieniu Pana i pozwolił nam uczestniczyć w pierwszym zmartwychwstaniu i przyodziać się w chwałę Nieba.
Ci z nas, którzy są teraz oddani głoszeniu ewangelii wody i Ducha, należą do umiłowanego przez Boga kościoła.
Zastanówmy się, jak możemy głosić ewangelię wody i Ducha na całym świecie. Bóg powiedział Swoim kościołom, że drzwi do głoszenia ewangelii zostały już otwarte. Ponieważ nikt nie może zatrzymać tego, co wyznaczył Bóg, z pewnością spełni On wszystko.
Bóg pozwolił tym z nas, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, głosić tę ewangelię Jego chrztu całemu światu. Nawet dzisiaj Jego kościoły są nadal błogosławione, tym że mogą działać na rzecz szerzenia ewangelii wody i Ducha na tej ziemi. Patrząc na ich indywidualne możliwości, mogą być pełni niedoskonałości. Ale ponieważ w ich sercach jest miłość do ewangelii wody i Ducha, Bóg trzyma ich niezachwianie i działa przez nich.
To, że wciąż są takie kościoły na świecie, jest wielką nadzieją dla świata. Bóg im powierzył dzieło głoszenia ewangelii wody i Ducha, a także upewnił się, że nikt nie może powstrzymać tego, co robią. Głoszą ewangelię wody i Ducha na całym świecie i w ten sposób ta ewangelia jest rozpowszechniana na całym świecie. Bóg ich wzmacnia, chroni i współpracuje z nimi. Zauważmy teraz, że Bóg błogosławi zarówno duchowo, jak i fizycznie tym, którzy jednoczą się w tym dziele i szerzą ewangelię wody i Ducha wśród narodów świata.
Głosimy ewangelię wody i Ducha w każdym zakątku tego świata za pomocą naszych drukowanych i elektronicznych książek. Będziemy robić to do końca tego świata, a Pan również będzie działał przez nas, aż Królestwo Chrystusa wypełni się na tej ziemi. Bóg umożliwi nam głoszenie ewangelii wody i Ducha 6,5 miliardom ludzi na świecie za pomocą naszej literatury. Niech Bóg nas wszystkich błogosławi!
Abyśmy mogli wykonywać dzieła, które podobają się Bogu, musimy zawsze przygotowywać się na duchową wojnę. W związku z tym proszę Boga, aby dał siłę i błogosławił wszystkim Swoim sługom. Nie ma nikogo, kto byłby tak wierny jak nasz Pan. Wierzę, że nie ma żadnej innej prawdy na tym świecie, która może przynieść nam jasne i doskonałe zbawienie, które przyniosła nam prawdziwa ewangelia, w którą wierzymy, ewangelia wody i Ducha.
 

Księga Objawienia to Błogosławione Słowo Boże Dane tym, Którzy Zwyciężają

Bóg powiedział nam: „Temu, kto zwycięży, dam jeść z drzewa życia”. Ta prawda oznacza, że Bóg pozwoli takim ludziom żyć w swoim Tysiącletnim Królestwie. Ten „kto zwycięży” odnosi się tutaj do tych, którzy bronią swojej wiary, walcząc w czasach ostatecznych przeciwko Antychrystowi z prawdą, a także do tych, którzy w dzisiejszych czasach walczą przeciwko wyznawcom fałszywej ewangelii i zwyciężają ich wiarą w Słowo Prawdy. Zło dobrem musimy zwyciężać, głosząc całemu światu ewangelię wody i Ducha. Musimy walczyć i przezwyciężyć wszystkich kłamców i fałszywe doktryny. 
Aby walczyć z kłamcami i przezwyciężyć ich, musimy zawsze rozmyślać o Słowie ewangelii wody i Ducha. Gdybyśmy w tym momencie uwierzyli w ewangelię wody i Ducha i zostali oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów, nasza walka z kłamcami zaczęłaby się od tej chwili. Ci, którzy wierzą w prawdziwą ewangelię, walczą i pokonują tych, którzy mają fałszywą ewangelię. 
Zawsze musimy głosić ewangelię wody i Ducha takim wyznawcom fałszywej ewangelii. Dlaczego? Ponieważ moc ewangelii wody i Ducha może zniszczyć ich fałszywą wiarę i przynieść im nowe życie. Biblia mówi nam, aby zło dobrem zwyciężać. W związku z tym nigdy nie możemy poddać się w naszej dobrej walce duchowej, która zbawia dusze od ich grzechów.
W naszej walce duchowej znajdujemy błogosławieństwo zbawienia dusz. Zawsze walcząc z kłamcami i zwyciężając ich z wiarą w ewangelię wody i Ducha, możemy dać Bogu wszystkie owoce życia wiecznego.
 

Pan Powiedział Nam, Abyśmy Nauczyli się z Przypowieści o Drzewie Figowym

Drzewo figowe symbolizuje naród izraelski. Ponieważ każda nacja ma swój narodowy kwiat lub drzewo, dla Izraela jest to drzewo figowe, które go symbolizuje. Musicie zdać sobie sprawę, że kiedy Izrael obrośnie gęsto w liście, czasy ostateczne będą bardzo bliskie światu. Biblia mówi nam, że Pan powróci, gdy naród izraelski zostanie odbudowany na tej ziemi i stanie się potężny.
W dzisiejszych czasach gazety są pełne artykułów dotyczących konfliktu między Izraelem a Palestyną. Izrael jest teraz w posiadaniu swojego historycznego terytorium i stał się wielką potęgą. Przyszłość Izraela teraz w pełni zależy od Boga. To, czy Izrael powstanie, czy upadnie w przyszłości, spełni się zgodnie ze Słowem Bożym. A kiedy Izrael zniknie z tej ziemi, musicie zdać sobie sprawę z tego, że wtedy nastąpi drugie przyjście Pana. Tak jak mówi Biblia, Pan powróci gdy drzewo figowe obrośnie gęsto w liście, a przepowiada to koniec tego świata poprzez odrodzenie i pomyślność Izraela. Zapowiedź końca czasów jest również zapowiedzią katastrof, które będą nękać środowisko naturalne świata. 
Bóg powiedział każdemu, aby miał wiarę w ewangelię wody i Ducha i zachował ją. Wszystkie cele Boże koncentrują się na wierze w ewangelię wody i Ducha. W związku z tym ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Pan powiedział nam: „Dlatego czuwajcie, modląc się w każdym czasie, abyście byli godni uniknąć tego wszystkiego, co ma nadejść, i stanąć przed Synem Człowieczym” (Ewangelia Łukasza 21:36). Naszymi własnymi siłami nie możemy uciec przed nadchodzącym Uciskiem. Ale wierząc w Słowo Boże, możemy je przezwyciężyć. Znajdujemy się teraz w sytuacji, w której musimy przygotować naszą wiarę męczeństwa na nadchodzący Ucisk.
Jeśli chrześcijanie myślą, że nie znajdą się w Wielkim Ucisku, gdy nadejdą czasy ostateczne, to ich wiara jest w wielkim błędzie. Nie wolno nam wierzyć w doktrynę pretrybulacjonizmu. Ta doktryna odbiega od prawdy biblijnej, ponieważ Pismo, a zwłaszcza Apokalipsa, mówi nam, że męczeństwo świętych nadejdzie po upływie pierwszych trzech i pół roku siedmioletniego okresu Ucisku. Jeśli święci myślą, że nie wejdą w siedmioletni okres Wielkiego Ucisku, doprowadzi ich to do bardzo niebezpiecznej i źle pojmowanej wiary. Musisz zdać sobie sprawę, że ci, którzy wierzą w Jezusa, będą w środku Wielkiego Ucisku.
Biorąc pod uwagę całe Słowo Boże, to jak długo sprawiedliwi pozostaną na tym świecie? Pozostaną na tej ziemi, dopóki Szatan nie zażąda od grzeszników, aby przyjęli jego znak, a święci zostaną umęczeni przez armię Antychrysta. Taka jest prawda objawiona przez Boga i właściwa wiara.
 


Wielka Walka Duchowa, Która Nadejdzie w Czasach Ostatecznych


Rezultat wiary sprawiedliwych jest wyraźnie widoczny w Wielkim Ucisku dopuszczonym przez Boga. Musicie zrozumieć, że bez wiary w ewangelię wody i Ducha nie odniesiecie prawdziwego zwycięstwa w walce z Szatanem w czasach ostatecznych. Ale jednocześnie musicie też wyraźnie zdać sobie sprawę, że ostateczne zwycięstwo będzie należało do sprawiedliwych, ponieważ dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha staną się prawdziwymi zwycięzcami, nawet gdy koniec świata będzie bliski. W związku z tym musimy zakończyć dzieło głoszenia ewangelii wody i Ducha na całym świecie przed nadejściem czasów ostatecznych.
Musimy podobać się naszemu Panu, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Mamy ze sobą ewangelię wody i Ducha, Słowo wiary, które może dać nam ostateczne zwycięstwo. Bóg jasno przepowiada światu jego koniec. Musimy także zdać sobie sprawę, że Pan powróci w tym czasie, że uniesie świętych do nieba i przyniesie wielkie nieszczęścia na tych, którzy nadal pozostaną na tym świecie do tego czasu. W związku z tym musimy przyjąć czasy ostateczne, wierząc w ewangelię wody i Ducha, uzbrojeni w prawdziwą wiarę. Bóg powiedział tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, aby czekali na Tysiącletnie Królestwo z wiarą, tak jak powiedział w czasach Noego, że koniec świata nadejdzie, gdy ludzie będą jedli i pili.
Bez wiary w ewangelię wody i Ducha ludzie nie mogą rozwiązać wszystkich problemów końca świata. Ponad wszystko, musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy nie wierzą w tę ewangelię wody i Ducha, nie są w ogóle tolerowani przez Boga. W ostatnim etapie czasów ostatecznych, Bóg sprowadzi na ten świat najstraszniejsze plagi. Ponieważ ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mogą uciec przed sprawiedliwym sądem Bożym, muszą teraz uwierzyć w tę ewangelię. 
Dlatego, aby uniknąć Bożego sądu, absolutnie konieczne jest, aby każdy poznał ewangelię wody i Ducha i wierzył w nią całym sercem. Prawdą zbawienia, która jest konieczna dla każdego, jest ewangelia wody i Ducha. Nie ma innej prawdziwej ewangelii przed Bogiem, jak tylko ta ewangelia wody i Ducha. Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, świat ten potrzebuje teraz ewangelii wody i Ducha, ponieważ żyje głęboko w grzechu wraz ze swoją kulturą grzechu.
Ponieważ nie ma już żadnej gwarancji na przyszłość w tej ostatniej epoce, ludzie codziennie popełniają grzechy i dążą tylko do własnych przyjemności. Prawdziwa nadzieja dla ludzkości znajduje się w Słowie ewangelii wody i Ducha i tylko to Słowo może dać nam naszą prawdziwą nadzieję. Jednak ten świat stał się światem, który nie szuka Boga. Ponieważ jesteście grzeszni i wkrótce zostaniecie osądzeni przez Boga za swoje grzechy, musicie całym sercem wierzyć w ewangelię wody i Ducha, daną przez Jezusa. Wtedy będziecie mogli uwolnić się od strasznego sądu Bożego. Biblia upomina wszystkich, aby odpokutowali za swoje grzechy, powrócili do Boga i przyjęli ewangelię wody i Ducha.
Koniec świata to czas, kiedy ludzie, jedząc i śpiąc w grzechu, wejdą do jeziora ognia i siarki, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.
Ludzie muszą otrzymać zbawienie od grzechu dane przez Boga, lecz jak mogliby zostać uwolnieni od grzechów, nie znając ewangelii wody i Ducha? Każdy musi wiedzieć, że ma otrzymać straszny sąd Boży za swoje grzechy i uświadomić sobie, że ewangelia wody i Ducha jest prawdą odkupienia i Słowem błogosławieństwa.
Biblia nie mówi nam, w jakim dokładnym dniu i godzinie nadejdzie koniec świata. Ukrywanie godziny końca świata to mądrość Boża. Gdyby Bóg objawił tę godzinę końca, przyniosłoby to wielkie nieszczęścia. Dlatego Bóg ukrył dzień sądu przed ludźmi. Ale kiedy nadejdzie czas wyznaczony przez Boga, wszystko zostanie przez Niego wypełnione i rozpocznie się zupełnie nowy świat.
W głównym fragmencie Bóg powiedział: „Ponieważ zachowałeś słowo Mojej cierpliwości, Ja też zachowam cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi”. To Słowo jest Bożą obietnicą, że uwolni świętych od siedmiu plag, które przyjdą na ten świat po ich męczeńskiej śmierci. Nie oznacza to jednak, że uwolni świętych od męczeństwa lub prześladowań ze strony Antychrysta w czasach ostatecznych. Ogromna liczba ludzi stanie przed straszliwym sądem Bożym za to, że nie uwierzyli w ewangelię wody i Ducha i nie otrzymali przebaczenia grzechów. W rezultacie ich grzeszne dusze wpadną do piekła. Ale Bóg dopuści do męczeństwa świętych wcześniej, ponieważ to męczeństwo wyzwoli ich od przerażających plag.
 
 
Jaki Znak Otrzymają Ludzie w Czasach Ostatecznych Wielkiego Ucisku?

Biblia mówi nam, że ludzie otrzymają znak z imieniem Antychrysta. Ale Słowo Objawienia mówi nam również, że ci, którzy otrzymają znak imienia Antychrysta na swoje czoło lub prawą rękę, zostaną wrzuceni do jeziora ognia i siarki. Otrzymując ten znak imienia Antychrysta, na zawsze zamienią się w sługi Szatana. Jezioro ognia i siarki jest zarezerwowane dla tych, którzy mają grzech.
Era łaski, w której ludzie mogą być zbawieni od grzechów przez wiarę, już teraz przemija. Biblia odnotowuje, że w czasach ostatecznych powstanie niezliczona liczba męczenników. Ponieważ imiona tych męczenników są zapisane w Księdze Życia, automatycznie odrzucą znak imienia Antychrysta.
Bóg mówi nam, że ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, będą w tym czasie umęczeni. Będą umęczeni, odmawiając przyjęcia znaku Szatana. Ci, którzy stali się sprawiedliwi, nie mogą bać się męczeństwa czasów ostatecznych, raczej powinni dziękować Bogu za Tysiącletnie Królestwo, które czeka ich po ich męczeństwie.
Ponieważ otrzymanie znaku imienia Antychrysta jest zdradą wobec naszego Pana, musimy ten znak odrzucić. Wszyscy możemy sprostać naszemu męczeństwu, ponieważ zachowanie wiary w Boga w tym czasie oznacza oddanie chwały Bogu. Nasz Pan powiedział nam, że da świętym siłę do pokonania wszelkich trudności.
 


Jak i do Kiedy Kościół Boży Powinien Głosić Ewangelię Wody i Ducha?


Jak długo nasz Pan pozwoli nam głosić ewangelię wody i Ducha? Odpowiedź brzmi: aż do czasu naszego męczeństwa w czasie Wielkiego Ucisku. Bóg szeroko otworzył drzwi do głoszenia ewangelii sprawiedliwym, aby mogli głosić ewangelię wody i Ducha aż do tego czasu. Aż do tego czasu męczeństwa sprawiedliwi będą nadal głosić ewangelię wody i Ducha. Potem nastąpią przerażające plagi na tej ziemi.
W tej chwili sprawiedliwi i grzesznicy żyją otoczeni pięknem przyrody danym przez Pana. Aż do nadejścia czasu Ucisku sprawiedliwi muszą zachować czystość swojej wiary i czekać na Pana, głosząc pełną ewangelię wody i Ducha. Sprawiedliwi muszą pielęgnować uprawę ewangelii.
W czasach ostatecznych, kiedy będą chcieli nas zmusić do przyjęcia znaku Bestii, musimy walczyć z ludźmi tego świata i zwyciężać z naszą wiarą w ewangelię wody i Ducha, daną przez naszego Pana. Kiedy w czasach ostatecznych zostaniemy umęczeni przez Antychrysta, nasza wiara zatriumfuje. Całe życie sprawiedliwych zależy od Pana. Jeśli wierzą w Słowo Pana, że zachowa ich od godziny próby i będą głosić ewangelię, aż do skończenia świata, Bóg da im zwycięskie życie. Sprawiedliwi muszą głosić ewangelię prawdziwego zbawienia wszędzie, dziś i jutro.
Wszyscy musimy czekać na powrót naszego Pana i być Mu wierni w oczekiwaniu na nagrodę, która nas czeka, gdy zostanie nam dane Tysiącletnie Królestwo. Kiedy Pan powróci na tę ziemię, Tysiącletnie Królestwo zostanie dane sprawiedliwym. Sprawiedliwi zostaną wtedy przyodziani razem z Panem w chwałę Bożą.
Lecz póki co musimy nadal głosić ewangelię wody i Ducha na tej ziemi, aż do ostatniej chwili, kiedy już nie będziemy w stanie tego robić. Ewangelia, która zbawia grzeszników od grzechów, ewangelia wody i Ducha, jest ewangelią prawdziwego odkupienia grzechów.
Żyjąc do końca świata i głosząc ewangelię wody i Ducha na tej ziemi, sprawiedliwi spotkają się z Panem, będą panować przez tysiąc lat, a gdy Tysiącletnie Królestwo dobiegnie końca, wejdą do wiecznego Królestwa Bożego i będą żyć z Panem na wieki. Dziękuję Panu z wiarą. Jeszcze bardziej powinniśmy dziękować Panu za to, że dał nam tę nadzieję.
 

Kościół w Filadelfii Był Przez Pana Szczególnie Umiłowanym Kościołem, Który Mimo Posiadania Niewielkiej Mocy, Nie Wyparł się Imienia Jezusa i Postępował Zgodnie z Wolą Boga

Bóg dał Kościołowi w Filadelfii Swoje szczególne błogosławieństwo zachowania go od godziny próby. To błogosławieństwo jest błogosławieństwem odpuszczenia grzechów, życia w Tysiącletnim Królestwie i stania się właścicielami wiecznego Królestwa Bożego. Chrześcijanie, którzy nadal pozostaną grzesznikami, zostaną odcięci od błogosławieństw Bożych. Lecz sprawiedliwi będą panować przez tysiąc lat.
Pan uniesie świętych z tej ziemi poprzez ich męczeństwo, a następnie ześle na ten świat największe plagi cierpień. Bóg uczyni to, aby odróżnić dobro od zła i osądzić i zniszczyć grzeszników. Bóg kocha sprawiedliwych, zwłaszcza tych, którzy choć z niewielką mocą zachowują Jego Słowo i głoszą ewangelię aż do końca świata. Święci, którzy mieli taką wiarę i należeli do takich kościołów, byli prawdziwie błogosławieni. Bóg był zadowolony z tych sprawiedliwych świętych.
Bóg mówi, że wynagrodzi tych, którzy walczą przeciwko Szatanowi i przezwyciężą go, wierząc całym sercem w ewangelię wody i Ducha.
Na tej ziemi jest wielu chrześcijan, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa, a jednak zostali oszukani przez Szatana. Dzieło zbawienia, które uwolniło wszystkich grzeszników od ich grzechów wraz z przyjściem Jezusa na tę ziemię, zostało dokonane przez Jego dwa sprawiedliwe uczynki. Wiara w te dzieła zbawienia wierzy, że wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest w rzece Jordan i że dokończył to dzieło zbawienia, niosąc te grzechy świata na Krzyż, będąc osądzonym za te grzechy Swoją własną krwią. To jest ewangelia zbawienia, ewangelia odpuszczenia grzechów, która zbawiła grzeszników.
Ale ci, którym brakuje wiary, stali się „tymi, którzy twierdzą, że są bezgrzeszni, nie wierząc w chrzest Jezusa”. Taka wiara jest fałszywa. Z drugiej strony niektórzy twierdzą, że nikt inny nie kocha Jezusa tak bardzo jak oni, ale jednocześnie określają siebie jako grzeszników. Nasz Pan nigdy nie pozwoli nikomu poza tymi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha wejść do Nieba. W swojej Księdze Życia nie pisze imion grzeszników. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są zapisani w Pańskiej Księdze Życia.
Zbawienie od grzechu dane przez Boga nie jest osiągane przez „to, co się czyni”, ale raczej może być osiągnięte tylko przez „to, w co się wierzy”. Po pierwsze należy wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym i naszym Zbawicielem, a po drugie, wierzyć w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu jako całość i niezbędny czyn dla naszego zbawienia. Musimy także wierzyć w zmartwychwstanie Chrystusa i Jego powtórne przyjście.
Ewangelia Mateusza 7:21-23 mówi: „Nie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę Mojego Ojca, który jest w Niebie. Wielu powie Mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość”. Dlaczego Jezus zaprze się tych ludzi? Ponieważ osoby z grzechem nie mogą zostać zapisane w Pańskiej Księdze Życia. Obecnie wielu wyznaje, że wierzy w Jezusa jako swojego Zbawiciela, ale wielu z nich nie wierzy w chrzest, który Jezus przyjął od Jana.
W związku z tym ich imiona nie są zapisane w Księdze Życia. Jednak ci grzesznicy próbują dostać się do Królestwa Pańskiego, pomimo że dźwigają wszystkie swoje grzechy. Nie mogą jednak do niego wejść. Niektórzy ludzie są tak odważni, że wierzą, że mogą wejść do Nieba, nawet jeśli nadal mają grzech. Tacy ludzie nie wierzą w zbawienie oferowane przez Boga, ale we własną wersję, która jest wyrazem ich pychy. Ci, których wiara jest fałszywa, nie wierzą, że Jezus jest Bogiem, ani w to, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest, ani w to, że zaniósł wszystkie te grzechy na Krzyż. Ci ludzie po prostu wierzą i uważają Jezusa za jednego z czterech wielkich mędrców świata. Tacy ludzie są grzesznikami, nawet jeśli wierzą, że Jezus jest ich Zbawicielem. Jednak Pan ma coś co przygotował dla tych grzeszników. „Ale co?” - możesz zapytać. Cóż, nie czeka na nich nic innego jak piekło!
My, sprawiedliwi, którym grzechy zostały przebaczone, do końca świata musimy walczyć z kłamcami i zwyciężać ich z wiarą w ewangelię wody i Ducha. To, w co wierzą sprawiedliwi, nie jest zepsutą prawdą. Aż do dnia powrotu Pana nigdy nie możemy porzucić wiary w prawdziwą ewangelię, dzięki której wierzymy w naszego Pana, bez względu na to, co ktoś powie. Prawdziwe Słowo, w które wierzą sprawiedliwi, jest otrzymane osobiście od Boga. Świadczy o tym Słowo Boże. Sam Bóg powiedział to we Własnej osobie. Bóg osobiście obiecał odpuszczenie grzechów. Sprawiedliwi zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów i stali się uzdrowieni dzięki wierze w chrzest Jezusa i Jego Krzyż. Czy jest coś ważnego lub wartościowego w tym, co mówią o nas grzesznicy? Nie ma! Sprawiedliwi muszą zachować wiarę w ewangelię wody i Ducha, wierząc w Słowo Boże.
Teraz jest czas katastrof naturalnych, a w niezbyt odległej przyszłości wojna nuklearna również nadejdzie na tę ziemię. Katastrofy naturalne osiągną znacznie większą katastrofalną skalę. Słudzy Boży muszą jasno widzieć, co nadchodzi na ten świat i głosić to. Musicie zdać sobie sprawę, że koniec świata może nadejść nagle. Kiedy na świecie wybuchnie wojna nuklearna, katastrofy naturalne osiągną niespotykaną skale, a znamię Bestii zostanie nam narzucone—to znaczy, gdy nadejdzie czas naszego męczeństwa i zmartwychwstania oraz budowy Tysiącletniego Królestwa—to będzie to czas powrotu Chrystusa na tę ziemię. Wszystkie rzeczy dzieją się i są zakończone przez Pana.
Bez względu na to, co ktoś mówi, do końca świata musimy wierzyć w Słowo Boże i zachować tę wiarę. Podążając za Panem, niezależnie od trudności, musimy zdecydowanie zachowywać i szerzyć wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Żyjmy naszym życiem mając nadzieję na Dzień Pański. Przygotujmy grzeszników na przebaczenie grzechów przez ewangelię wody i Ducha! Wierzę, że nasz Pan już przygotował wszystkie błogosławieństwa Nieba zarezerwowane dla sprawiedliwych i czeka na nas. Musimy przygotować się na ten dzień, zanim zmartwychwstanie umarłych i przemienienie świętych rzeczywiście nadejdą. Przestańcie narzekać na to, jak puste jest wasze życie, a zamiast tego uwierzcie w ewangelię wody i Ducha.
Skoro już znacie ewangelię prawdy, jak moglibyście wybrać to, aby skończyć w piekle, nie wierząc w nią? Zamiast rozpaczać z powodu pustki życia, musimy przygotować się na Tysiącletnie Królestwo poprzez uwolnienie od wszystkich naszych grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Po przeżyciu naszego życia z wiarą, która, podobnie jak Kościół Filadelfii, jest chwalona przez Boga, na pewno spotkamy naszego Pana w powietrzu! Alleluja!