Search

Kazania

Temat 3: Ewangelia Wody i Ducha

[3-9] Wypełniajmy Wolę Ojca z Wiarą (Ewangelia Mateusza 7:21-23)

Wypełniajmy Wolę Ojca z Wiarą
(Ewangelia Mateusza 7:21-23)
„Nie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość.”
 
 
Być Może to Jestem ja...
 
Czy każdy, kto mówi „Panie, Panie” wejdzie do królestwa niebieskiego?
Nie. Tylko ci, którzy wypełniają wolę Bożą

Jezus Chrystus mówi: „Nie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie”. Te słowa wzbudziły strach w sercach wielu chrześcijan, powodując, że ciężko pracują, aby wypełnić wolę Bożą.
Większość chrześcijan uważa, że jedyną rzeczą, jaką muszą zrobić, jest uwierzenie w Jezusa, aby wejść do królestwa niebieskiego, ale Ewangelia Mateusza 7:21 mówi nam, że nie każdy, kto do Niego mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego.
Wielu czytających ten werset zadaje sobie pytanie: „Być może to jestem ja”. I próbują przekonać samych siebie: „Nie, Jezus musiał mieć na myśli niewierzących”. Ale ta myśl pozostaje w ich umysłach i wciąż ich dręczy.
Trzymają się więc ostatniej części tego wersetu, który brzmi: „lecz ten, kto wypełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie”. Trzymają się słów „wypełnia wolę Mojego Ojca” i myślą, że mogą to zrobić wiernie; płacąc dziesięcinę, modląc się o świcie, głosząc, czyniąc dobre uczynki, a nie grzesząc...itd. Tak bardzo się starają. Przykro mi, gdy ich widzę.
Wielu ludzi popełnia błędy, nie rozumiejąc tego wersetu. Dlatego chciałbym wyraźnie wyjaśnić ten werset, abyśmy wszyscy mogli poznać wolę Bożą i żyć zgodnie z nią.
Po pierwsze, musimy wiedzieć, że wolą Boga jest, aby Jego Syn zabrał grzechy wszystkich ludzi, a tym samym uwolnił nas od grzechu.
W Liście do Efezjan 1:5 jest napisane: „Przeznaczył nas dla Siebie, ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa, według upodobania Swojej woli”. 
Innymi słowy, Jego intencją jest, abyśmy znali prawdziwą ewangelię, którą Jezus Chrystus zmył wszystkie nasze grzechy, pozwalając w ten sposób narodzić się nam na nowo. Bóg chce, abyśmy się narodzili ponownie z wody i Ducha, przekazując wszystkie nasze grzechy Jego Synowi, Jezusowi. Taka jest wola Boża.
 
 
Tylko Mówiąc: Panie! Panie!
 
Co musimy wiedzieć, kiedy wierzymy w Jezusa?
Wolę Ojca

„Nie każdy, kto Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę Mojego Ojca, który jest w niebie” (Ewangelia Mateusza 7:21).
Powinniśmy zrozumieć wolę Ojca na dwa sposoby. Po pierwsze, powinniśmy wiedzieć, że Jego wolą jest, abyśmy otrzymali przebaczenie naszych grzechów i narodzili się ponownie z wody i Ducha. Po drugie, powinniśmy pracować w oparciu o tę wiarę.
Jego wolą jest wymazanie grzechów wszystkich ludzi na ziemi. Poprzez grzech, Szatan spowodował upadek naszego przodka Adama. Ale wolą naszego Ojca jest zgładzenie wszystkich grzechów każdego człowieka. Powinniśmy zrozumieć, że nie jest wolą naszego Ojca, abyśmy wiernie ofiarowywali dziesięciny czy odmawiali o świcie modlitwy, ale Jego wolą jest, zbawienie nas wszystkich od grzechu. Jego wolą jest uratowanie nas wszystkich przed utonięciem w morzu grzechu.
Biblia mówi, że nie każdy, kto mówi „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego. Oznacza to, że powinniśmy nie tylko wierzyć w Jezusa, ale też wiedzieć, czego chce nasz Ojciec. Jego wolą jest zbawić nas od grzechu i potępienia piekła, wiedząc, że dziedzictwo Adama i Ewy oznacza, że nie możemy nie żyć w grzechu.
 
 

Wola Boża

 
Jaka jest wola Boża?
Aby uczynić nas Jego dziećmi, uwalniając nas od grzechu

Ewangelia Mateusza 3:15 mówi: „bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”. Tak więc, aby wypełnić plan Boży, Jezus przyszedł na ten świat, aby nas zbawić od grzechu. Wola Boża się spełniła, gdy Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela.
Chciał nas zbawić i uczynić Swoimi dziećmi. Aby to zrobić, Jego Syn musiał zgładzić wszystkie nasze grzechy. Jego wolą było uczynienie wszystkich ludzi Jego dziećmi. Wysłał więc Swojego Syna, aby zgładził grzechy wszystkich ludzi, którzy wpadli w szpony Szatana. Jego wolą było ofiarowanie życia własnego Syna za wszystkich ludzi, aby mogli stać się Jego dziećmi.
Kiedy Jezus został ochrzczony i umarł na Krzyżu, spełniła się wola Boża. Jest także Jego wolą, abyśmy uwierzyli, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony, i że On poniósł potępienie za wszystkie nasze występki poprzez Swoją śmierć na Krzyżu.
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna” (Ewangelia Jana 3:16). Bóg zbawił Swój lud od grzechu. Aby to zrobić, pierwszą rzeczą, jaką Jezus uczynił podczas Swojej publicznej służby, był chrzest od Jana Chrzciciela.
„A Jezus mu odpowiedział: Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy Mu ustąpił” (Ewangelia Mateusza 3:15). To była wola Boża, że Jezus przyszedł na ten świat, zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał.
Powinniśmy to dokładnie rozumieć. Wielu ludzi czyta Ewangelię Mateusza 7:21 i uważa, że Jego wolą jest, abyśmy służyli Panu, nawet do śmierci, ofiarując wszystkie nasze ziemskie dobra na budowanie kościołów.
Drodzy chrześcijanie, my, którzy wierzymy w Jezusa, powinniśmy najpierw poznać wolę Bożą, a następnie ją czynić. Poświęcanie się kościołowi, bez znajomości Jego woli jest niewłaściwe.
Ludzie zadają sobie pytanie, co jeszcze może być innego niż życie w wierze w ich ortodoksyjnych kościołach. Ale sam studiowałem kalwinizm w kościele prezbiteriańskim i wychowała mnie przybrana matka, która była tak religijna jak każdy doświadczony pastor. Uczyłem się w tak zwanej cerkwi.
Apostoł Paweł powiedział, że mógł się również pochwalić, że pochodził z plemienia Benjamina i studiował prawo przy Gamalielu, który wówczas był wielkim rabinem. Zanim Paweł narodził się ponownie, był w drodze, aby aresztować tych, którzy wierzyli w Jezusa. Ale znalazł wiarę w Jezusa na drodze do Damaszku i stał się sprawiedliwym dzięki błogosławieństwu ponownych narodzin z wody i Ducha.
 
 

Musimy Poznać Wolę Bożą, Zanim Będziemy Mogli ją Czynić

 
Co jest konieczne, zanim uwierzymy w Jezusa?
Najpierw musimy poznać Jego wolę.

Nasze uświęcenie jest wolą Bożą. „Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie, żebyście powstrzymywali się od nierządu” (I List do Tesaloniczan 4:3). Wiemy, że wolą Boga jest, abyśmy zostali całkowicie uświęceni przez wodę i Ducha i żyli w wierze przez całe nasze życie.
Jeśli jest ktoś, kto wierzy w Jezusa, ale nadal ma grzech w sercu, nie żyje zgodnie z wolą Bożą. Podążanie za Jego wolą wymaga uświęcenia, przez zbawienie które jest w Jezusie. Wiedzieć o tym, to czynić wolę Bożą.
Kiedy pytam was: „Czy nadal macie grzech w sercu, nawet jeśli wierzycie w Jezusa?”, a wasza odpowiedź brzmi „tak”, to wyraźnie nie znacie jeszcze woli Bożej. Wolą Bożą jest, abyśmy się uświęcili i zbawili ze wszystkich naszych grzechów przez wiarę w wodę i Ducha.
Kiedyś był człowiek, który miał posłusznych synów. Pewnego dnia zawołał najstarszego, który był najbardziej posłuszny, i rzekł: „Synu, idź do wioski po drugiej stronie pola…” 
Zanim skończył mówić, syn powiedział: „Tak, ojcze” i poszedł. Nie czekał, aby się dowiedzieć, co ma zrobić. Po prostu poszedł.
Jego ojciec zawołał za nim: „Synu, bardzo dobrze, że jesteś tak posłuszny, ale powinieneś wiedzieć, co chcę, abyś zrobił.” 
Ale syn powiedział: „W porządku, ojcze. Będę ci posłuszny. Kto może być bardziej posłuszny niż ja?”
Ale oczywiście wrócił z pustymi rękami. Nie mógł uczynić woli ojca, nie wiedząc, czego chce. Po prostu ślepo posłuchał.
Możemy być do niego podobni, jeśli nie znamy Jezusa Chrystusa. Wielu poświęca się, podąża za doktrynami teologicznymi, wiernie ofiarowuje dziesięcinę, modli się całą noc, pości... wszystko bez znajomości woli Bożej.
Kiedy umierają z grzechem w swoich sercach, odwracają się od bramy niebios. Tak chętnie wykonywali wolę Bożą, ale nie wiedzieli, czego Bóg chce.
 
Co znaczy czynić nieprawość?
Wierzyć w Jezusa jako grzesznik, który nie zna ewangelii wody i Ducha

„Wielu powie Mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Ewangelia Mateusza 7:22-23).
Są rzeczy, które Bóg chce, abyśmy zrobili, i jest wiara, której On od nas wymaga. Chce, abyśmy uwierzyli, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy. Wielu prorokuje, wypędza demony i czyni cuda w Jego imieniu, nie znając prawdy o wodzie i Duchu.
Czynienie cudów oznacza, między innym, budowanie wielu kościołów, sprzedawanie wszystkich swoich dóbr, aby przekazać je na rzecz kościoła, ofiarowanie swojego życia dla Pana.
Prorokować w Jego imieniu oznacza być przywódcą. Tacy ludzie są jak faryzeusze, którzy chwalą się życiem według Prawa, a jednocześnie sprzeciwiają się Jezusowi. Dotyczy to także przyszłych chrześcijan ortodoksyjnych.
Wypędzać demony oznacza sprawować władzę. Wszyscy oni są tak entuzjastyczni w swojej wierze, ale Pan w końcu im powie, że ich nie zna. Pan zapyta ich, jak mogą Go poznać, skoro On ich nie zna.
Pan mówi: „A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość”. W owym dniu tłumy ludzi będą wołać do Niego: „Panie, wierzę. Wierzę, że Ty jesteś moim Zbawicielem.” Powiedzą, że Go kochają, ale mają grzech w swoich sercach. Pan nazwie ich praktykantami nieprawości (grzesznikami, którzy nie są zbawieni) i powie im, aby odeszli od Niego.
Tego dnia ci, którzy umarli bez ponownych narodzin, będą wołać przed Jezusem. „Prorokowałem, budowałem kościoły i wysłałem 50 misjonarzy w Twoim imieniu”. 
Ale Jezus oznajmi tym grzesznikom: „Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość”.
„Co masz na myśli? Czy nie wiesz, że prorokowałem w Twoim imieniu? Służyłem w kościele przez wiele lat... Nauczałem innych wierzyć w Ciebie. Jak możesz mnie nie znać?”
On odpowie: „Nigdy cię nie znałem. Ty, który twierdzisz, że Mnie znasz, ale masz grzech w swoim sercu, odstąp ode Mnie!”
Nieprawością wobec Boga jest, wierzyć w Niego z grzechem w sercu lub nie wierzyć zgodnie z Jego prawem zbawienia. Nieprawością jest nie znać Jego woli. Nieprawością jest próbować pełnić Jego wolę, nie znając jej. Nieprawością jest nieznanie błogosławieństwa ponownych narodzin z wody i Ducha. Podążanie za Nim, bez posłuszeństwa Jego woli, jest również nieprawością. Nieprawość jest grzechem.    
 
 

Wola Boga w Biblii

 
Kim są dzieci Boże?
To sprawiedliwi, którzy nie mają grzechu

Jego wolą dla nas jest wierzyć w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Prawdziwa ewangelia sprzyja naszym ponownym narodzinom. Jego wolą jest też, abyśmy żyli dla ewangelii jako Jego dzieci. Powinniśmy znać wolę Bożą, ale tak wielu nie zna ewangelii ponownych narodzin z wody i Ducha.
Kiedy pytam ludzi, dlaczego wierzą w Jezusa, wielu mówi, że wierzą w Jezusa, aby dostąpić zbawienia od grzechów.
Pytam: „Czy zatem macie grzech w swoim sercu?”
Mówią: „Oczywiście, że tak.” 
„Więc jesteście zbawieni, czy nie?”
„Oczywiście, że jesteśmy zbawieni.”
„Czy grzesznik, który ma grzech w sercu, może wejść do królestwa Niebieskiego?”
„Nie, nie może.” 
„A więc idziesz do królestwa Niebieskiego czy do ognia piekielnego?”
Mówią, że idą do królestwa Niebieskiego. Ale czy mogą tam wejść? Pójdą do piekła.
Niektórzy uważają, że ponieważ wierzą w Jezusa, mogą wejść do królestwa Niebieskiego, nawet jeśli mają grzech w swoich sercach i że wolą Bożą jest, aby to uczynili. Ale Bóg nie przyjmuje grzeszników do królestwa Niebieskiego.
Jaka jest wola Boża? Biblia mówi, że wolą Boga jest, abyśmy uwierzyli w Jego Syna, wierzyli w błogosławieństwo odkupienia przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Ci, którzy wierzą w błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i Ducha, stają się Jego dziećmi. Naszą chwałą jest stać się Jego dziećmi. Jego dzieci są sprawiedliwe.
Gdy Bóg nazywa nas sprawiedliwymi, to czy uważa grzesznika-chrześcijanina za sprawiedliwego? Bóg nigdy nie może kłamać. Tak więc przed Nim jesteście albo grzesznikiem, albo sprawiedliwym. Nigdy nie można „uważać się za bezgrzesznego”. Wzywa do uświęcenia tylko tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
 
Jak możemy stać się dziećmi Bożymi?
Przyjmując ewangelię wody i krwi

Ponieważ Bóg przekazał wszystkie grzechy świata Swojemu Synowi, nawet Jego własny Syn musiał zostać osądzony na Krzyżu. Bóg nigdy nie może kłamać. Mówi: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23). Kiedy Jego Syn umarł, ciemność spadła na ziemię, na trzy godziny.
„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lama sabachthani? To znaczy: Boże Mój, Boże Mój, czemu Mnie opuściłeś?” (Ewangelia Mateusza 27:46)
Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, aby zbawić wszystkich ludzi od ich grzechów. Zabrał grzechy ludzkości, wiedząc, że będzie musiał zostać ukrzyżowany i opuszczony przez Boga, Swego Ojca. Tak więc Bóg osądził Swojego Syna za grzechy, które zgładził nad Jordanem i odwrócił twarz od Syna na trzy godziny.
„Lecz wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię” (Ewangelia Jana 1:12).
Czy jesteście dziećmi Bożymi? Jesteśmy narodzeni ponownie, ponieważ przyjęliśmy ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha. Ci, którzy się narodzili ponownie z wody i Ducha, są sprawiedliwi. Teraz wszyscy stali się sprawiedliwymi.
„Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” (List do Rzymian 8:31). Kiedy sprawiedliwy nazywa siebie sprawiedliwym przed Bogiem i ludźmi, ci, którzy nie są odkupieni, są skłonni go osądzać. Tak więc apostoł Paweł mówi: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia.” (List Pawła do Rzymian 8:33). Bóg wymazał wszystkie nasze grzechy przez Jezusa i nazwał nas uświęconymi, sprawiedliwymi i Jego dziećmi. Dał nam prawo stać się chwalebnymi dziećmi Bożymi.
Ci, którzy się narodzili ponownie z wody i Ducha, są Jego dziećmi. Żyją z Nim na wieki. Nie są już jedynie stworzeniami na tym świecie, ale dziećmi Bożymi należącymi do Nieba.
Teraz, kiedy są sprawiedliwymi dziećmi Bożymi, nikt nie może ich oskarżyć, osądzić lub oddzielić od Boga.
Musimy poznać ewangelię wody i Ducha, aby uwierzyć w Jezusa. Musimy znać Biblię. Ważne jest, abyśmy znali i wierzyli w wolę Bożą, abyśmy mogli ją wypełniać zgodnie z Jego wolą.
 
 

Jest to Wola Boża, Aby Grzesznicy Narodzili Się Ponownie z Wody i Ducha

 
Dlaczego Bóg posłał Swojego Syna na podobieństwo grzesznego człowieka?
Aby wszystkie grzechy zostały Mu przekazane

To wola Boża, abyśmy zostali odkupieni i narodzeni ponownie z wody i Ducha. „Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie” (I List do Tesaloniczan 4:3).
Wolą Bożą było zesłanie Syna, aby wszystkie grzechy zostały Mu przekazane, a my mogliśmy zostać zbawieni. Takie jest prawo Ducha, które nam pozwala narodzić się ponownie z wody i Ducha. Uwolniło nas od wszystkich grzechów.
Jesteśmy odkupieni. Czy wszyscy możecie rozpoznać wolę Bożą? Jego wola to odkupienie nas wszystkich. Nie chce, abyśmy szli na kompromis ze światem, ale raczej wierzyli tylko w Jego słowa i oddawali cześć tylko Jemu.
Wolą Boga również jest, aby ci, którzy się narodzili ponownie, świadczyli o ewangelii i żyli w kościele, poświęcając się pracy sprowadzania innych dusz z powrotem do Boga.
Grzeszymy nie dlatego, że chcemy, ale dlatego, że jesteśmy słabi. Ale Jezus zabrał te grzechy. Bóg przekazał Jezusowi wszystkie grzechy świata przez Jana Chrzciciela. Posłał w tym celu własnego Syna, aby przyjął chrzest od Jana. Jesteśmy zbawieni, wierząc w to. Taka jest wola Boga.
 
 
Jest to Wola Boża, Abyśmy Wierzyli w Jezusa, Którego On Posłał
 
Dlaczego Jezus przyszedł w podobieństwie grzesznego człowieka?
Aby usunąć wszystkie grzechy ludzkości

Biblia mówi, że czynienie woli Bożej polega na wierze w Tego, którego On posłał. „Wtedy zapytali Go: Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga? Odpowiedział im Jezus: To jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Powiedzieli Mu więc: Jaki znak czynisz, abyśmy widzieli i wierzyli Tobie? Cóż czynisz? Nasi ojcowie jedli mannę na pustyni, jak jest napisane: Chleb z nieba dał im do jedzenia” (Ewangelia Jana 6:28-31).
Ludzie mówili Jezusowi, że Bóg dał Mojżeszowi znak, gdy był w drodze do Kanaanu, dając Izraelitom mannę z nieba, w wyniku czego uwierzyli w Boga (Ewangelia Jana 6:32-39). Ludzie pytali Jezusa: „Cóż mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?”
Jezus odpowiedział, że powinni wierzyć w Niego, aby wykonać dzieło Boże. Aby wykonywać prace Boga, musimy wierzyć w dzieła Jezusa Chrystusa. Jest to wola Boga, abyśmy nie tylko wierzyli i głosili ewangelię, ale abyśmy nią żyli.
Bóg nakazuje nam: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego; Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca świata. Amen.” (Ewangelia Mateusza 28:19- 20).
Jezus wyraźnie mówi nam, abyśmy chrzcili w imię Ojca i Syna i Ducha. Wszystko, co uczynił dla Swego Ojca i Ducha, zawarte jest w Jego chrzcie. Kiedy to zrozumiemy, możemy wierzyć w Boga i zobaczyć wszystko, co Jezus zrobił na tym świecie i jak Duch o tym świadczył.
Jezus został posłany przez Boga, aby świadczyć o ewangelii wody i Ducha. Dlatego tylko wtedy, gdy wierzymy w słowo Boże i w Jego posługę, możemy zostać zbawieni.
 
 

Wykonywać Prace Boga

 
Jaki jest cel naszego życia?
Czynić wolę Bożą, głosząc ewangelię na całym świecie

Aby wykonywać dzieło Boże, musimy najpierw uwierzyć w ewangelię chrztu Jezusa i Jego śmierci na Krzyżu. Dzieło Boże polega na wierze w Tego, którego posłał Bóg. Aby wierzyć w Jezusa, powinniśmy najpierw uwierzyć, że On zbawił nas wodą i krwią.
Wola Boża jest spełniona w nas, gdy wierzymy w Jezusa i głosimy ewangelię. W ten sposób wykonujemy dzieło Boże. Powiedział nam, że tylko ci, którzy wierzą w błogosławieństwo ponownych narodzin z wody i Ducha, mogą wejść do królestwa Niebieskiego.
Zajmijmy wszyscy swoje miejsca w królestwie Niebieskim, uznając prawdziwą wolę Boga, wiedząc i wierząc, że wszystkie nasze grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest, żyjąc dla rozwoju Jego królestwa, i głosząc ewangelię aż do dnia śmierci.
Drodzy chrześcijanie! Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są tymi, którzy wykonują pracę Bożą. Praca Boża polega na wierze w Tego, którego posłał Bóg. Czynić Jego wolę oznacza wierzyć, że wszystkie grzechy zostały przekazane Temu, którego Bóg posłał, i że Jezus Chrystus jest naszym Zbawicielem.
Dzieło wyzwolenia człowieka od grzechu zostało dokonane, gdy Jezus został ochrzczony w Jordanie i umarł za nas wszystkich na Krzyżu. Drugą częścią dzieła Bożego jest wiara w Tego, którego posłał Bóg, wiara w Zbawiciela, który zgładził wszystkie grzechy świata i głoszenie ewangelii na całym świecie.
Teraz my, narodzeni ponownie, powinniśmy żyć i głosić ewangelię aż do końca świata.
 
Gdzie idą ci ludzie, którzy wierzą w Jezusa, nie znając woli Bożej?
Idą do piekła.

„Wielu powie Mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu i w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode Mnie wy, którzy czynicie nieprawość” (Ewangelia Mateusza 7:22-23).
Ten fragment mówi nam wyraźnie, kto jest grzesznikiem przed Bogiem i kto czyni nieprawość.
Jest tak wielu nienarodzonych ponownie wśród tych, którzy mówią: „Panie, Panie.” Cierpią, ponieważ wciąż mają grzech w swoich sercach. Wołają więc do Boga, mówiąc: „Panie, Panie”, trochę narzekając, nie zgadzając się z prawdziwymi modlitwami uwielbienia.
Wierzą, że ich sumienia zostaną oczyszczone, jeśli będą wołać w modlitwie, ale jest to niemożliwe, ponieważ grzech pozostaje w ich sercach. Modlą się w górach, krzycząc w udręce, jak gdyby Bóg był daleko. Kiedy nie mamy pełnej wiary, jesteśmy skłonni częściej wołać „Panie, Panie.” 
W niektórych kościołach, w których zgromadzenie się nie narodziło ponownie, modlą się z takim entuzjazmem, że wyłamują ambony.
Ale w Biblii widzimy, że nie wszyscy, którzy wzywają „Panie, Panie”, wchodzą do królestwa niebieskiego. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mają wiarę, która prowadzi ich do wykonywania pracy Bożej.
Biblia mówi nam, że wzywanie Jego imienia z grzechem w sercu jest nieprawością. Czy byliście kiedyś na górskich spotkaniach modlitewnych? Niektóre stare diakonisy płaczą, wzywając Jego imienia, ponieważ ani nie poznały Jezusa w prawdzie, ani nie przyjęły Ducha do swoich serc, ani się nie narodziły ponownie z wody i Ducha. Wzywają Jego imienia tak pilnie, ponieważ boją się, że pójdą do piekła.
Przypuśćmy, że ktoś, kto poświęcił swoje życie służeniu kościołowi jako misjonarz lub pastor, został ostatecznie odrzucony przez Pana. Gdyby go porzucił rodzic lub współmałżonek, to wystarczyłoby, by złamać mu serce, ale gdy go opuści Bóg, Król królów, Sędzia naszych dusz, gdzie on pójdzie?
Mam nadzieję, że to się nigdy nie stanie z nikim z was. Proszę, posłuchajcie i uwierzcie w ewangelię wody i Ducha. Jest to wola Boża, abyśmy się narodzili ponownie i żyli w ewangelii wody i Ducha.
My, chrześcijanie, musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha i czerpać siłę z prawdy Biblii. Tylko wtedy możemy zostać zbawieni od potępienia Bożego.