Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-1] Duch Święty Działa w Ramach Bożego Słowa Obietnicy (Dzieje Apostolskie 1:4-8)

Duch Święty Działa w Ramach Bożego Słowa Obietnicy
(Dzieje Apostolskie 1:4-8)
„A gdy byli zebrani razem, nakazał im: Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode Mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Tak więc zebrani pytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Lecz On im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił Swoją władzą. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie Mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi”.
 
Czy zamieszkiwanie Ducha Świętego jest darem od Boga, czy też należy się z powodu własnych wysiłków?
 Jest to dar dany osobie, która otrzymuje przebaczenie grzechów i zawiera znaczenie wypełnienia obietnicy Bożej.

Kiedyś miałem doświadczenie, otrzymania poprzez modlitwę płomieni czegoś takiego jak Duch Święty. Ale te płomienie nie trwały długo i wkrótce zgasły w obliczu nagromadzonego grzechu. Jednakże teraz chcę wam pokazać prawdę o Duchu Świętym, który będzie mieszkał w nas na wieki poprzez prawdziwą ewangelię, a nie poprzez fałszywego Ducha, którego łatwo gasi grzech. Duch Święty, którego wam teraz przedstawię przez to przesłanie, nie jest czymś, co można otrzymać poprzez modlitwy, ale tylko przez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Poprzez tą książkę chcę was doprowadzić do otrzymania 1zamieszkiwania Ducha Świętego. Zrozumiecie, że Duch Święty inspiruje to przesłanie, które wam przekazuję. Absolutnym pragnieniem Boga jest, abyśmy w tym czasie otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego. Możecie dowiedzieć się o zamieszkiwaniu Ducha Świętego i otrzymać Go dzięki tej jednej książce. Jeśli ta książka to dla was za mało, radzę przeczytać dwie książki opublikowane przeze mnie wcześniej. Dzięki tym książkom otrzymacie doskonałą wiarę przed Bogiem.
 
1Duch Święty mieszka w sercach narodzonych na nowo, którym zostały przebaczone wszystkie grzechy poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Kiedy zstąpi na świętego, mieszka w nim na zawsze i nigdy go nie opuszcza, dopóki ten wierzy w ewangelię. Daje świętym przekonanie, prowadzi ich do poznania woli Bożej w Biblii, wzmacnia ich, aby przezwyciężyli pokusy i trudności obecne na tym świecie, i pozwala im wydawać obfite owoce Ducha. Bóg gloryfikuje ciało świętego jako Świątynię Bożą poprzez zamieszkiwanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:38-39, Ewangelia Jana 14:16, 16:8-10, I List do Koryntian 3:16, 6:19, List do Galacjan 5:22-23).
 
Wielu chrześcijan próbuje otrzymać Ducha Świętego w taki sam sposób, w jaki On zstąpił na uczniów Jezusa w Dniu Pięćdziesiątnicy. Niektórzy ludzie zarobili ogromne sumy pieniędzy, wykorzystując tę metodę. Udają, że Duch Święty jest czymś, co można uzyskać poprzez ludzkie wysiłki. Chcą mieć widzenia, dokonywać cudów, słyszeć głos Jezusa, mówić językami, uzdrawiać choroby i wypędzać demony. Jednakże mają grzech w swoich sercach i są pod wpływem złych duchów (List do Efezjan 2:1-2). Nawet teraz wielu ludzi nadal żyje, nie wiedząc, że znajdują się pod wpływem złych duchów. Dlatego Szatan wabi i zwodzi ludzi, używając wszelkiego rodzaju metod, takich jak cuda, które są naprawdę tylko złudzeniami.
Jezus nakazał Swoim uczniom „Nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca” (Dzieje Apostolskie 1:4). Otrzymanie Ducha Świętego objawionego w Dziejach Apostolskich nie odbywa się poprzez „doświadczenie”, „poświęcenie” lub „modlitwy pokuty”, ale poprzez „oczekiwanie obietnicy Bożej”, że da im Ducha Świętego. Z tego fragmentu powinniśmy się nauczyć, że otrzymanie Ducha Świętego nie następuje poprzez zdesperowane ludzkie modlitwy. Jest to dar Boży, który można otrzymać tylko przez pełną wiarę w piękną ewangelię wody i Ducha, którą dał ludzkości Bóg Ojciec i Jezus Chrystus. Prawdziwe zamieszkiwanie Ducha Świętego następuje przez wiarę w ewangelię, którą dał nam Jezus Chrystus. Bóg dał nam prawdę o wodzie i Duchu, abyśmy mogli otrzymać Ducha Świętego (Ewangelia Jana 3:3-5). 
Wyrażenie „Obietnica Ducha Świętego” występuje wiele razy w Nowym Testamencie. Piotr mówi w swoim kazaniu (Dzieje Apostolskie 2:38-39) o chrzcie Duchem Świętym w Dniu Pięćdziesiątnicy: „Obietnicą Bożą jest dać Ducha Świętego tym, którzy otrzymują przebaczenie grzechów w wyniku wiary w cudowną ewangelię”.
Zamieszkiwanie Ducha Świętego jest darem udzielonym tym, którzy otrzymują przebaczenie grzechów, i zawiera znaczenie wypełnienia obietnicy Bożej. Duch Święty w Nowym Testamencie nie jest czymś, co można uzyskać dzięki kompromisowi między Bogiem a ludźmi, ale jest obiecanym darem od Boga. Dlatego zamieszkiwanie Ducha Świętego, jak objawiono w Dziejach Apostolskich, nie jest czymś, co można uzyskać poprzez modlitwę (Dzieje Apostolskie 8:19-20).
Duch Święty przychodzi tylko do tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Jezus. Jezus obiecał Swoim uczniom zesłać Ducha Świętego, aby mogli otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego. „Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Dzieje Apostolskie 1:5). Tak więc Jego uczniowie czekali na spełnienie obietnicy Bożej.
Patrząc na wiarę tych w Biblii, którzy otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego, zdajemy sobie sprawę, że stało się to nie przez ich własne wysiłki, ale poprzez wolę Bożą. Zamieszkiwanie Ducha Świętego, który zstąpił na uczniów w Dziejach Apostolskich, nie nastąpiło na podstawie ludzkich starań ani osiągnięć duchowych. 
Zstąpienie Ducha Świętego na Jego uczniów, jak zostało napisane w Dziejach Apostolskich, wkrótce się spełniło. Było tak, jak powiedział Jezus, „po niewielu dniach.” Było to pierwsze błogosławieństwo w czasach wczesnego kościoła. Patrząc na Pismo Święte, widzimy, że obietnica Boża nie została wypełniona przez post, modlitwę lub samopoświęcenie, ale poprzez wiarę w Jezusa. Po Wniebowstąpieniu Jezusa, wierzący otrzymali jednocześnie przebaczenie grzechów i Ducha Świętego. 
 
 

Duch Święty zstąpił na uczniów Jezusa nagle z nieba!

 
„A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu” (Dzieje Apostolskie 2:1). Uczniowie Jezusa zgromadzili się, czekając na wypełnienie się obietnicy Bożej, że ześle im Ducha Świętego. I Duch Święty wreszcie na nich zstąpił.
„Nagle powstał odgłos z nieba, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i wypełnił cały dom, w którym siedzieli. Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dzieje Apostolskie 2:2-4).
Duch Święty zstąpił na nich „nagle z Nieba.” Słowo „nagle” oznacza tutaj to, że nie zostało to dokonane poprzez ludzką wolę. Ponadto wyrażenie „z Nieba” wyjaśnia, skąd pochodził Duch Święty, a także przeciwne jest do pomysłu, że zamieszkiwanie Ducha Świętego można uzyskać poprzez ludzką wolę lub ludzkie wysiłki. Wyrażenie „z Nieba” pokazuje, że twierdzenie, iż Ducha Świętego można uzyskać poprzez modlitwy, jest fałszywym twierdzeniem.
 Innymi słowy, to że Duch Święty zstąpił nagle z Nieba, oznacza, że zamieszkiwanie Ducha Świętego nie odbywa się za pomocą ziemskich środków, takich jak mówienie językami czy samopoświęcenie. Początkowo uczniowie Jezusa mówili językami, aby głosić cudowną ewangelię ludziom z każdego narodu. Powodem tego było umożliwienie im głoszenia ewangelii mówiącym w obcym języku Żydom, w ich własnym języku, z pomocą Ducha Świętego. Ludzie z każdego narodu uważali to za dziwne, że słyszeli, jak uczniowie mówią językami w ich własnych językach, ponieważ większość uczniów pochodziła z Galilei.
 „Ukazały się im rozdzielone języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dzieje Apostolskie 2:3-4). Powinniśmy tutaj zwrócić szczególną uwagę na zdanie, że Duch Święty „spoczął na każdym nich”. Uczniowie, którzy byli razem w jednym miejscu i oczekiwali przyjścia Ducha Świętego, już wierzyli w ewangelię ponownych narodzin z wody i Ducha.
Obecnie wielu chrześcijan źle rozumie tę część fragmentu, wierząc, że przyjście Ducha Świętego następuje wraz z dźwiękiem przypominającym podmuch wiatru podczas gdy się modlą. Jednak jest to nieporozumienie dotyczące Ducha Świętego, które wynika z ignorancji i zamieszania. Czy Duch Święty wydaje takie dźwięki, kiedy zstępuje na ludzi? Nie, On tego nie robi. 
To, co ludzie słyszą uszami, to dźwięki, które Szatan wydaje, kiedy pożera ludzkie dusze. Udając Ducha Świętego wydaje on te dźwięki, kiedy tworzy iluzje, naśladuje głosy i fałszywe cuda, wszystko po to, aby pogrążyć ludzi w zamieszaniu. Ludzie mylą te rzeczy z dowodem na przyjście Ducha Świętego. Ludzie myślą również, że Duch Święty przychodzi z dźwiękiem „Szyyyyy ~”, podobnym do dźwięku potężnego wiatru. Dają się oni zwieść demonom. Przyjście Ducha Świętego, jak zapisano w Dziejach Apostolskich, dokonało się tylko dzięki wierze w cudowną ewangelię.
 
 

Wiara Piotra (I List Piotra 3:21) była na tyle doskonała, że pozwoliła mu otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego

 
Zapisując wydarzenia z pierwszej Pięćdziesiątnicy w Dziejach Apostolskich 2, Bóg chce podkreślić prawdę, że Duch Święty zstąpił na nich, ponieważ już wierzyli w ewangelię wody i Ducha. Ale ludzie zazwyczaj myślą o „Pięćdziesiątnicy” jako o czasie, kiedy Duch Święty zstępuje z nieba z nadprzyrodzonymi znakami i burzliwą wrzawą.
Dlatego obecnie na spotkaniach przebudzeniowych uważa się, że Ducha Świętego można otrzymać poprzez gorączkowe modlitwy, post lub nałożenie rąk. Zjawiska takie jak opętanie przez demony, utrata przytomności, wpadanie w trans na kilka dni czy niekontrolowane drżenie nie są dziełami Ducha Świętego.
Duch Święty jest istotą rozumną i nie lekceważy osobowości człowieka. Nie zachowuje się bezczelnie wobec człowieka, ponieważ jest On Bogiem, która posiada inteligencję, emocje i wolę. Zstępuje na ludzi tylko wtedy, gdy wierzą w słowa ewangelii wody i Ducha (Dzieje Apostolskie 2:38).
Piotr świadczył, że Duch Święty zstąpił na uczniów tak jak przepowiedział prorok Joel. Było to spełnienie obietnicy Bożej, która mówi, że Duch Święty zstąpi na tych, którzy otrzymają przebaczenie grzechów. Innymi słowy, zamieszkiwanie Ducha Świętego jest dane tym, którzy wierzą w prawdę, że Jezus został ochrzczony przez Jana i ukrzyżowany, aby zbawić całą ludzkość od grzechów. Kazanie Piotra wraz z proroctwem Joela pokazuje nam, że musimy wiedzieć, dlaczego Jezus został ochrzczony i dlaczego musimy w to uwierzyć. Wiedza o tej prawdzie prowadzi chrześcijan do otrzymania Ducha Świętego.
Czy wierzycie w piękną ewangelię, o której świadczy Piotr? (I List Piotra 3:21). A może nadal macie bezużyteczne i przesądne przekonania, nie mające związku z piękną ewangelią? Czy próbujecie otrzymać Ducha Świętego poprzez swoje własne działania, niezależnie od planów Boga? Nawet jeśli ktoś wierzy w Boga i ofiarowuje modlitwy pokuty w nadziei, że zmyje swoje grzechy, nie ma innego sposobu na otrzymanie Ducha Świętego, jak tylko wiara w ewangelię wody i Ducha.
Czy nadal czekacie na otrzymanie Ducha Świętego, pomimo tego, że nie macie wiedzy o ewangelii wody i Ducha? Czy znacie prawdziwe znaczenie chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, która sprawiają, że Duch Święty może zamieszkać w waszych sercach? Powinniście wiedzieć, że otrzymanie Ducha Świętego jest możliwe tylko wtedy, gdy wierzycie w ewangelię wody i Ducha. Prawdziwe zamieszkiwanie Ducha Świętego może być dozwolone dla tych, którzy wierzą w piękną ewangelię wody i Ducha. Dziękujemy Bogu za to, że dał nam swoją ewangelię wody i Ducha, która pozwala nam otrzymać Ducha Świętego.