Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-4] Ci, Którzy Mają Taką Samą Wiarę Jak Uczniowie Jezusa (Dzieje Apostolskie 3:19)

Ci, Którzy Mają Taką Samą Wiarę Jak Uczniowie Jezusa
(Dzieje Apostolskie 3:19)
„Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą sprzed oblicza Pana czasy ochłody.”
 
Jaki rodzaj wiary mieli apostołowie?
Wierzyli w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.

Patrząc na uczniów Jezusa Chrystusa, stopień ich wiary gdy mieli Ducha Świętego, wyraźnie różnił się od ich wiary, gdy nie mieli zamieszkiwania Ducha Świętego. Ich ciała nie wyglądały inaczej, ale po otrzymaniu Ducha Świętego ich życie zostało całkowicie zmienione przez światło Jezusa Chrystusa.
Miasto, w którym mieszkam, ma piękne góry i jeziora. Patrząc na tak piękne krajobrazy, czuję taką satysfakcję i zdumienie, że mogę jedynie dziękować Panu za takie stworzenie. Blask krystalicznie czystej wody lśniącej w słońcu sprawia, że moje serce jest szczęśliwe, a świat wokół mnie wydaje się złoty.
Ale są miejsca, w których nie objawia się takie malownicze piękno. Są miejsca, gdzie niebo jest krystalicznie czyste, ale woda w świetle słonecznym bardziej przypomina bagno. W takim widoku nie ma blasku. Więc patrząc na takie jezioro, dziękuję Panu za Jego cudowną ewangelię, która oczyściła moje grzechy i zapewniła mi zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Tak jak powierzchnia bagnistego jeziora nie jest w stanie odbijać światła, tak i my możemy być daleko od światła Bożego i z powodu naszej grzesznej natury nieświadomie zmierzać w kierunku nieznanego przeznaczenia. Ale jeśli Duch Święty zamieszka w naszych sercach, objawimy się jako dzieci Boże i zostaniemy poprowadzeni do głoszenia ewangelii innym ludziom. Ponieważ przyjęliśmy Jego światło, zaczniemy świecić jak ono.
Podobnie po zmartwychwstaniu Jezusa Jego uczniowie otrzymali Ducha Świętego i stali się dziećmi i apostołami światła. Światło Ducha Świętego jest wielkim błogosławieństwem dla wszystkich i dlatego większość ludzi pragnie otrzymać Ducha Świętego.
 
 

Wiara apostoła Pawła

 
Jaką wiarę miał Paweł? Paweł w swoim wyznaniu wiary powiedział, że był wykształcony i gruntownie wyszkolony ściśle według prawa swoich ojców, u Gamaliela, jednego z największych ówczesnych nauczycieli prawa. Ale wyznał, że nawet dzięki prawu nie mógł być zbawiony od swoich grzechów i że w rzeczywistości był prześladowcą Jezusa, naszego Zbawiciela. Pewnego dnia spotkał Jezusa w drodze do Damaszku i został ewangelistą Jego ewangelii. Wierzył w Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, który przyszedł na ten świat, został ochrzczony przez Jana, aby oczyścić wszystkie grzechy świata i przelał krew na Krzyżu, aby wziąć ze Sobą wszelkie potępienia za te grzechy. Innymi słowy, Paweł w swoim sercu wierzył w odpuszczenie grzechów.
Uczniowie Jezusa wierzyli, że chrzest Jezusa przez Jana i Jego krew na Krzyżu miały przebaczyć im wszystkie grzechy. Paweł dzielił tę samą wiarę z uczniami i dlatego został zbawiony od wszystkich swoich grzechów.
Paweł powiedział w Liście do Galacjan 3:27: „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”, i wyznał swoją wiarę w chrzest Jezusa jako swoje zbawienie. Również Piotr powiedział w I List Piotra 3:21: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” i przez ten werset objawił wspaniałą ewangelię chrztu Jezusa. Uczniowie Jezusa wierzyli, że Jego chrzest dokonany przez Jana oczyścił wszystkie grzechy świata. Wierząc w tę prawdę, otrzymali przebaczenie grzechów i nie byli już dłużej pod przekleństwem prawa.
Wierzyli zarówno w chrzest Jezusa, jak i Jego krew na Krzyżu. Jest oczywiste, że ta wiara była konieczna do pomyślnej kwalifikacji uczniów. W Dziejach Apostolskich 1:21-22 jest powiedziane: „Trzeba więc, aby jeden z tych mężczyzn, którzy z nami byli przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał wśród nas; Począwszy od chrztu Jana aż do dnia, w którym został wzięty od nas w górę, stał się wraz z nami świadkiem Jego zmartwychwstania”. Stanie się uczniem Jezusa rozpoczęło się od uwierzenia w chrzest Jezusa dokonany przez Jana.
Prawdą, której potrzebujemy, aby otrzymać przebaczenie za nasze grzechy, jest wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa” (List do Galacjan 3:27). Dlatego też Paweł wierzył w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu.
Przeczytajmy List do Tytusa 3:5. „Nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego”. Zwrot „obmycie odrodzenia” oznacza, że wszystkie grzechy świat zostały obmyte, gdy Jan ochrzcił Jezusa. Podobnie, jeśli chcesz otrzymać przebaczenie za swoje grzechy, musisz uwierzyć w cudowną ewangelię, która mówi, że twoje grzechy zostały przekazane Jezusowi przez Jego chrzest od Jana. Powodem, dla którego Jezus został ukrzyżowany i wykrwawił się na śmierć, jest to, że zabrał wszystkie nasze grzechy przez chrzest, który przyjął od Jana. Wiara w ten fakt wystarczy, aby Duch Święty w nas zamieszkał. Paweł wyznał, że także wierzy w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu.
Spójrzmy na List do Hebrajczyków 10:21-22, gdzie jest napisane: „I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą”. Tutaj „obmyte czystą wodą” odnosi się do chrztu Jezusa przez Jana, który oczyścił wszystkie grzechy ludzkości.
Dlatego zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie możemy stwierdzić, że kluczowymi elementami cudownej ewangelii są Jego chrzest i Jego śmierć na Krzyżu. Ty także musisz wyznawać tę samą wiarę, co Paweł.
Obecnie większość chrześcijan na próżno wierzy w Niego, nie wiedząc, że kiedy Jan ochrzcił Jezusa, wszystkie grzechy świata zostały oczyszczone. Niektórzy teolodzy argumentują, że sami ludzie muszą być ochrzczeni w wodzie, aby otrzymać przebaczenie grzechów. To stwierdzenie jest prawdopodobnie wypowiedziane bez znajomości prawdziwej i cudownej ewangelii wody i Ducha, zgodnej z tym jak jest napisane w Biblii. Nasze grzechy nie mogą zostać odpuszczone podczas zwykłej ceremonii, kiedy przyjmujemy chrzest wodą. Wiara w chrzest Jezusa i Jego krew oczyszcza nas ze wszystkich naszych grzechów. Tylko tym, którzy wierzą w cudowną ewangelię, przebaczono grzechy. A wierząc w Jego krew, spłacili cały swój sąd. Tylko ci, którzy mają tę wiarę, mogą otrzymać Ducha Świętego.
„Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą” (List do Hebrajczyków 10:22). Autor Listu do Hebrajczyków mówi nam, abyśmy zbliżyli się do Boga ze szczerym sercem, w pełni pewności wiary. Powinniście także zbliżyć się do Niego ze szczerym sercem, w pełni pewności wiary w cudowną ewangelię.
Dzisiaj chrześcijanie mają szczerą nadzieję, że Duch Święty zamieszka w nich. Ale Duch Święty mieszka tylko w tych, których grzechy przebaczono. Wielu o tym nie wie i dlatego pragnie otrzymać Ducha Świętego bez wiary w piękną ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Ci, którzy wierzą w Jezusa, ale nie wierzą w Jego chrzest i Jego krew na Krzyżu, nie mogą otrzymać Ducha Świętego. Powodem jest to, że nie mają czystych serc.
Paweł wierzył w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu i dlatego otrzymał Ducha Świętego. Co więcej, szerzył to przekonanie i był prześladowany za herezje. Ale ponieważ Duch Święty mieszkał w jego sercu, mógł głosić ewangelię wody i Ducha aż do końca. „Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia” (List do Filipian 4:13). Dzięki Duchowi Świętemu służył Bogu i żył pod Jego opieką, aż do czasu gdy poszedł do Boga. Tylko ci, którzy mają taką samą wiarę jak Paweł, mogą otrzymać Ducha Świętego.
Spójrzmy na wiarę Pawła. W Liście do Kolosan 2:12 jest powiedziane: „Pogrzebani z Nim w chrzcie, w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Go wskrzesił z martwych”. Wszystkie grzechy zostały mu przebaczone dzięki wierze w Jezusa, który przyjął chrzest od Jana.
 
 

Jak zmieniło się chrześcijaństwo od czasów starożytnych?

 
Przyjrzyjmy się teraz spowiedzi siostry, która została uczennicą po otrzymaniu Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie.
„Starzałam się, ale nie mogłam urodzić dziecka, więc aby otrzymać Jego błogosławieństwo poprzez modlitwę, chodziłam od jednego kościoła do drugiego. Nawet będąc sama w domu, modliłam się o dziecko przynajmniej przez jedną lub dwie godziny i ten wzorzec religijny stał się częścią mojego codziennego życia.
Prowadząc samodzielnie tego rodzaju życie religijne, spotkałam starszą kobietę. Powiedziała mi, że jeśli chcę prosić Boga o dziecko, powinnam otrzymać od niej modlitwę nałożenia rąk. Słyszałam gdzieś, że ta kobieta była posłańcem Boga, więc pozwoliłam jej nałożyć ręce na mojej głowie. W tym momencie przeżyłam doświadczenie, którego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Mój język zaczął się plątać, mówiłam w innym języku i poczułam, jak jakaś dziwna i gorąca energia ciągnie mnie w górę.
Uznałam, że to doświadczenie oznacza, że otrzymałam Ducha Świętego i to była Jego odpowiedź na moje modlitwy. Kobieta, która położyła mi ręce na głowie, wydawała się mieć dar Ducha Świętego i mogła prorokować i uzdrawiać. Nigdy nie otrzymała wykształcenia w zakresie słów Boga, ale używając mocy Ducha Świętego, pomogła wielu pastorom i wykształconym otrzymać Ducha Świętego poprzez nałożenie rąk.
Od tego czasu zaczęłam uczęszczać na różne spotkania, wśród których jednym był tak zwany „ 3Ruch Odnowy/Odrodzenia”. Podczas jednej z moich modlitw na tym spotkaniu poczułem dreszcze w całym ciele, a moje serce płonęło miłością do Boga i moich bliźnich. To samo przydarzyło się innym, ludzie mdleli i mówili językami. Byli tam ludzie opętani przez demony, więc przywódca tego spotkania wypędzał demony. Celem tego Ruchu Odnowy/Odrodzenia było pomóc ludziom doświadczyć Ducha Świętego poprzez takie rzeczy, jak dreszcze, prorokowanie, wyrzucanie demonów i mówienie językami. Ale pomimo tych wszystkich doświadczeń nadal miałam grzech, a grzechy w moim sercu sprawiały, że odczuwałem strach i wstyd.
 
3Prawdziwa odnowa jest naturalną i konieczną częścią życia chrześcijańskiego i prowadzi do duchowej dojrzałości, której dowodem jest owoc Ducha. Jednak w ostatnich latach niektóre ruchy przedefiniowały termin „odnowa” w taki sposób, że nie ma on żadnego podobieństwa do procesu duchowej dojrzałości opisanego w Piśmie Świętym. Ich „odnowa”, która wywołuje niekontrolowane emocje, jest naznaczona wszelkimi podejrzanymi przejawami i towarzyszą jej pozabiblijne lub niebiblijne nauki i praktyki.
Oto niektóre z problematycznych nauk i praktyk promowanych w kontrowersyjnych ruchach odnowy i przebudzenia: nadmierny nacisk na doświadczenia charyzmatyczne poza Pismem Świętym, fałszywe ukazania, fałszywe nauki, fałszywe proroctwa, fałszywe znaki i cuda, itp. Jednak najniebezpieczniejszym aspektem tego ruchu jest to, że spowodował, iż wielu ludzi źle zrozumiało prawdę o przyjęciu Ducha Świętego i odłożyło na bok piękną ewangelię
 
Dlatego za każdym razem, gdy się modliłam, modliłam się gorąco, abym była w stanie rozwiązać problem grzechu. Wyznałam, że zgrzeszyłam, ale ludzie nadal uważali mnie za anioła. Myślałam, że mam dobrą wiarę, ale się myliłam. Gdybym nie rozpoznała swojego błędu, mogłabym nie mieć szansy otrzymania Ducha Świętego.
Potem spotkałam tych, którzy głosili ewangelię wody i Ducha i otrzymałam przebaczenie za wszystkie moje grzechy, wierząc w słowa Boga. Teraz jestem naprawdę szczęśliwa. Wierzę w ewangelię wody i Ducha i otrzymałam Ducha Świętego. Dziękuję Bogu. Chciałabym, aby wszyscy chrześcijanie na całym świecie uwierzyli w cudowną ewangelię i otrzymali zamieszkiwanie Ducha Świętego. Dziękuję naszemu Panu”.
Tutaj dowiedzieliśmy się, że aby otrzymać Ducha Świętego, potrzebujemy ewangelii wody i Ducha. Jeśli chcecie otrzymać przebaczenie wszystkich waszych grzechów, musicie wierzyć w chrzest Jezusa od Jana. Spójrzmy na List do Efezjan 4:5. „Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest”. Tutaj jest napisane, że jest tylko jeden Pan i jeden chrzest, w który wierzymy. Wszyscy musimy wierzyć w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu, aby otrzymać Ducha Świętego. Jeśli tego nie zrobimy, Duch Święty nigdy w nas nie zamieszka.
Kiedyś byli ludzie, którzy nauczali i wierzyli, że Ruch Świętości i Czystości pomoże im otrzymać Ducha Świętego. Czy jednak myślisz, że Duch Święty zamieszka w nas, jeśli przyłączamy się do takich ruchów? Czy otrzymaliście Ducha Świętego z powodu Ruchu Świętości i Czystości? Gdyby to było możliwe, mądrze byłoby zachować taką wiarę. Gdyby jednak Duch Święty zstąpił na was z tego powodu, Jezus nie musiałby zstąpić i zbawić nas od naszych grzechów, nie musiałby być ochrzczony przez Jana ani ukrzyżowany na Krzyżu.
Przyjęcie zamieszkiwania Ducha Świętego jest darem wiary w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, która przyniosła wam przebaczenie za wasze grzechy. Zamieszkiwanie Ducha Świętego jest darem udzielonym tym, których grzechy zostały oczyszczone i odpuszczone przez prawdziwą ewangelię.
W dzisiejszych czasach, wśród tych, którzy oddają się Ruchowi Odnowy/Odrodzenia, są tacy, którzy wierzą, że wyczerpujące modlitwy pokuty mogą pomóc im otrzymać Ducha Świętego. Mówią, że pomimo tego, że ktoś ma grzech w sercu, to jeśli modli się o pokutę, otrzyma Ducha Świętego.
Ruch zielonoświątkowo-charyzmatyczny, który rozprzestrzenił się na cały świat, rozpoczął się w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku. Ruch ten powstał po rewolucji przemysłowej, kiedy etyka i moralność ludzi uległa załamaniu. Ruch osiągnął swój szczyt, kiedy serca wielu ludzi zostały spustoszone z powodu Wielkiego Kryzysu. Od tego czasu wiara oparta na słowach Boga upadła i zaczął powstawać nowy ruch religijny. Był to ruch zielonoświątkowo-charyzmatyczny, którego celem było fizyczne doświadczenie Ducha Świętego (Boga) - oglądanie dzieł Bożych oczami i doświadczanie mocy słów Boga ciałem i umysłem.
Ale fatalną w skutkach wadą tego ruchu jest to, że odsuwa wierzących dalej od słów Boga i istnieje jako religia, która dąży do cielesnych błogosławieństw. W konsekwencji zwolennicy tego nowego ruchu stali się zwolennikami szamanizmu. Nawet dzisiaj ci, którzy oddają się ruchowi zielonoświątkowo-charyzmatycznemu, wierzą, że jeśli ktoś wierzy w Jezusa, będzie bogaty, jego choroby zostaną wyleczone, we wszystkim mu się będzie powodzić, otrzyma Ducha Świętego i będzie mówił językami i posiadał moc uzdrawiania innych. Ruch zielonoświątkowo-charyzmatyczny rozprzestrzenił się na cały świat. Ruch ten stał się przeszkodą dla wiary ludzi w cudowną ewangelię i ich zdolności do uzyskania Ducha Świętego.
Współczesne chrześcijaństwo wywodzi się z wierzeń Lutra i Kalwina sprzed około pięciuset lat temu. Jednak w granicach chrześcijaństwa biblijne badanie zamieszkiwania Ducha Świętego nie jest mocno ugruntowane. Problem polega na tym, że od początku współczesnego chrześcijaństwa większość chrześcijan wierzyła w Jezusa, nie zdając sobie sprawy ze znaczenia Jego chrztu i śmierci na Krzyżu. Co gorsza, ludzie zaczęli kłaść nacisk na błędne doktryny chrześcijaństwa i podkreślać same doświadczenia cielesne. Wszyscy chrześcijanie muszą wierzyć w cudowną ewangelię, która mówi, że Jezus przyjął chrzest od Jana, aby zgładzić wszystkie grzechy świata, i że został ukrzyżowany, aby zostać osądzonym za te grzechy. Ta wiara sprawi, że otrzymasz Ducha Świętego.
Dzisiaj powodem, dla którego chrześcijaństwo stało się tak spustoszone, jest fakt, że ludzie mają tendencję do ignorowania prawdy o chrzcie, który Jezus przyjął od Jana i o Jego krwi na Krzyżu. Jezus każe nam poznać prawdę. Wiara w chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu oznacza wiarę w ewangelię wody i Ducha. Jeśli chcecie otrzymać Ducha Świętego, to uwierzcie, że kiedy Jan chrzcił Jezusa, wasze grzechy zostały na Niego złożone, a Jego krew była sądem i przebaczeniem za wszystkie wasze grzechy. Wtedy otrzymacie Ducha Świętego.
Wielu chrześcijan wierzy tylko w krew Jezusa jako ewangelię odkupienia. Jednak czy ci z was, którzy wierzą tylko w Jego krew, mogą zostać uwolnieni od grzechu? Czy możecie? Jeśli myślicie, że tak może być, być może posiadacie tylko mglistą wiedzę o prawdziwym znaczeniu chrztu Jezusa. W takim razie w waszym sercu nadal jest grzech. Tylko wtedy, gdy połączycie chrzest Jezusa i krew w jedną wiarę, możecie zostać zbawieni od waszych grzechów i otrzymać Ducha Świętego. Biblia mówi, że jest to jedyna prawdziwa ewangelia, która pomaga nam zwyciężyć świat. „A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni” (I List Jana 5:8). Dlatego musimy wiedzieć, że w Swoim pragnieniu zbawienia nas od naszych grzechów Bóg nakazał Janowi ochrzcić Jezusa, a następnie nakazał Go ukrzyżować.
Powodem, dla którego większość chrześcijan nie otrzymała przebaczenia grzechów pomimo wiary w Jezusa, jest to, że nie wierzą w cudowną ewangelię, która została dokonana poprzez chrzest Jezusa od Jana i Jego krew na Krzyżu. Ci, którzy wierzą w te dwie rzeczy, otrzymają przebaczenie grzechów, a Duch Święty zamieszka w ich sercach.
Kiedy ludzie uświadamiają sobie, że ich grzechy zostały oczyszczone, ich serca stają się spokojne i łaskawe jak stojąca woda. W chwili, gdy Duch Święty zamieszka w czyimś sercu, wtedy spokój niczym rzeka wpływa do jego serca i wypływa. Wierząc w tę prawdę spotykamy naszego Pana i postępujemy w Duch po to, aby głosić ewangelię otrzymania Ducha Świętego. Nasze serca nigdy wcześniej nie zaznały takiego spokoju. Odkąd zaczynamy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, nasze życie staje się pogodne, a nasze serca doskonale radosne. Nie możemy odwrócić się od tej cudownej ewangelii. Duch Święty jest zawsze w naszych sercach, pobudzając nas do głoszenia Jego słowa i pozwalając ludziom, którzy w nie wierzą, otrzymać Ducha Świętego.
Ponieważ uwierzyliśmy w cudowną ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu, zostaliśmy pobłogosławieni Duchem Świętym. Teraz musisz mieć wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, aby otrzymać Ducha Świętego. Ważne jest, aby ludzie na całym świecie zaczęli wierzyć w słowo Boże, że Jezus przyjął chrzest od Jana, aby zgładzić wszystkie grzechy świata, i że umarł na Krzyżu, aby być sądzonym za nasze grzechy. Kiedy to zrobią, w końcu otrzymają Ducha Świętego.