Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-3] Czy Otrzymaliście Ducha Świętego po Uwierzeniu w Jezusa? (Dzieje Apostolskie 19:1-3)

Czy Otrzymaliście Ducha Świętego po Uwierzeniu w Jezusa?
(Dzieje Apostolskie 19:1-3)
„I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście? A oni mu odpowiedzieli: Nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich: W czym więc byliście ochrzczeni? A oni odpowiedzieli: W chrzcie Jana”.
 
 
Dlaczego Biblia mówi: „A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają?”
 Ponieważ ludzie mogą zdobyć Królestwo Niebieskie przez wiarę w cudowną ewangelię to znaczy w to, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest udzielony przez Jana i Swoją krew na Krzyżu.
 
Jaką ewangelię głosił Paweł? Głosił ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Dzieje Apostolskie 19:1-2 mówią: „I stało się, że gdy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu. I znalazłszy tam niektórych uczniów; Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście?”. Jednak ci ludzie uwierzyli w Jezusa, pomijając znaczenie chrztu Jezusa. Nie znali cudownej ewangelii, która prowadzi do zamieszkiwania Ducha Świętego. Dlatego pytanie Pawła: „Czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście?” było zupełnie nieznanym pytaniem dla niektórych uczniów w Efezie. Inni ludzie zapytaliby ich: „Czy wierzyliście w Jezusa?”. Ale Paweł zadał to pytanie w ten niezwykły sposób, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, odnawiając swoją wiarę we wspaniałą ewangelię. Służba Pawła polegała na głoszeniu cudownej ewangelii chrztu Jezusa i Jego krwi. Paweł, Piotr i Jan również świadczyli o chrzcie Jezusa otrzymanym od Jana Chrzciciela.
Przyjrzyjmy się świadectwu apostołów o ewangelii chrztu. Najpierw Paweł zeznał: „Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć? Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?” (List do Rzymian 6:2-3) i „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa” (List do Galacjan 3:27).
Apostoł Piotr również świadczył o ewangelii chrztu Jezusa w I Liście Piotra 3:21, mówiąc: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.
Apostoł Jan także świadczył o tej wspaniałej ewangelii w I Liście Jana 5:5-8. „Kto zwycięża świat, jeśli nie Ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą. Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni” 
Jan Chrzciciel odegrał kluczową rolę w wypełnieniu wspaniałej ewangelii. Biblia mówi, co następuje o Janie Chrzcicielu w Księdze Malachiasz 3:1-3 i Ewangelii Mateusza 11:10-11. Jan Chrzciciel był przedstawicielem ludzkości i był prorokowanym Eliaszem, który miał przyjść, jak napisano w Starym Testamencie. W Starym Testamencie ofiara za grzech zostawała zabijana, aby przelać krew po przyjęciu grzechów człowieka poprzez nałożenie na nią rąk. Jednak w Nowym Testamencie Jezus był ofiarą za grzech, który przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata i umarł na Krzyżu, uiszczając zapłatę za grzech. Jezus zbawił ludzkość, ponieważ Jan Chrzciciel przekazał Mu wszystkie grzechy świata poprzez chrzest w rzece Jordan.
Bóg zaplanował dwa rodzaje wielkich dzieł, aby zbawić ludzkość od ich grzechów i wszystkie wypełnił. Pierwszym z nich było przyjście Jezusa na ten świat poprzez ciało dziewicy Marii, Jego chrzest i ukrzyżowanie, aby zgładzić wszystkie grzechy świata. Drugim było narodziny Jana Chrzciciela przez Elżbietę. Bóg spowodował, że te dwa wydarzenia miały miejsce, aby zbawić ludzkość od grzechów. To były dzieła zaplanowane przez Boga w Trójcy. Bóg posłał Jana Chrzciciela na świat sześć miesięcy przed Jezusem, a następnie posłał Jezusa Chrystusa, Zbawiciela ludzkości, na świat, aby uwolnił ludzkość od sądu za jej grzechy.
Jezus dał świadectwo o Janie Chrzcicielu w Ewangelii Mateusza 11:9. „Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Owszem, mówię wam, nawet więcej niż proroka”. Ponadto, kiedy Jan Chrzciciel, który przekazał wszystkie grzechy świata Jezusowi, ujrzał Go następnego dnia, złożył świadectwo, mówiąc: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29).
W Biblii jest wiele zapisów o Janie, który ochrzcił Jezusa, i powinniśmy starać się zdobyć o nim lepszą wiedzę. Jan Chrzciciel przyszedł na świat przed Jezusem. Jego rolą było wypełnienie cudownej ewangelii, która była Bożym planem. Biblia mówi, że Jezus przyjął wszystkie grzechy świata poprzez Jana i że Jan przekazał je Jezusowi, aby wypełnić wolę Bożą. 
Nazywamy go Janem Chrzcicielem, ponieważ ochrzcił Jezusa. Jakie naprawdę znaczenie ma chrzest Jezusa od Jana? Słowo „chrzest” oznacza „zostać obmytym”. Ponieważ wszystkie grzechy świata zostały przeniesione na Jezusa przez Jego chrzest, zostały zmyte. Chrzest Jezusa miał takie samo znaczenie jak „nałożenie rąk”, jakie ofiara za grzech przyjmowała w Starym Testamencie. Duchowe znaczenie chrztu to „przekazać”, „zostać obmytym” lub „zostać pogrzebanym”. Chrzest Jezusa przez Jana był aktem odkupienia, mającym na celu zgładzenie grzechów wszystkich ludzi na świecie.
Chrzest Jezusa ma takie samo znaczenie jak nałożenie rąk, które było metodą przekazywania grzechów na ofiarę za grzech w Starym Testamencie. Innymi słowy, lud Izraela składał swoje coroczne grzechy na ofiarę za grzech w Dniu Przebłagania poprzez nałożenie rąk Najwyższego Kapłana. Ta ofiara w Starym Testamencie spełniała taką samą rolę jak chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu.
Bóg wyznaczył Dzień Przebłagania jako czas zgładzenia grzechów Izraelitów. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca Najwyższy Kapłan składał wszystkie roczne grzechy ludu na głowę ofiary za grzech, kładąc ręce na ofierze, aby odpokutować za grzechy ludu. To był system ofiar, który ustanowił Bóg. Był to jedyny sposób, aby przekazać grzechy ludu na ofiarę za grzech, a przeniesienie grzechu przez nałożenie rąk było wiecznym prawem ustanowionym przez Boga.
„I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię. Tak poniesie ten kozioł na sobie wszystkie ich nieprawości do ziemi pustej. I wypuści tego kozła na pustynię” (Księga Kapłańska 16:21-22).
W Starym Testamencie grzesznik kładł ręce na głowie ofiary przebłagalnej i przekazywał na nią swoje grzechy, aby uzyskać przebaczenie. A w Dniu Przebłagania Najwyższy Kapłan Aaron jako przedstawiciel wszystkich Izraelitów, kładł ręce na głowie ofiary, aby zgładzić grzechy Izraela. Następnie ofiara została zabijana, ponieważ wzięła na siebie ich grzechy.
Ma to takie samo duchowe znaczenie, co chrzest (po grecku Baptisma oznacza „zostać obmytym, zostać pogrzebanym, przekazać”), który Jezus przyjął od Jana w Nowym Testamencie. Tak jak Najwyższy Kapłan w Starym Testamencie nakładał ręce na ofiarę za grzech, aby przekazać grzechy ludu Izraela, tak wszystkie grzechy ludzkości zostały przekazane Jezusowi poprzez Jego chrzest od Jana Chrzciciela. Jezus umarł na Krzyżu, aby odpokutować za nasze grzechy. To jest cudowna ewangelia prawdy.
Tak jak Najwyższy Kapłan Aaron składał ofiarę przebłagalną w imieniu ludu Izraela, tak Jan Chrzciciel, jeden z potomków Aarona, wypełnił to zadanie jako przedstawiciel ludzkości, chrzcząc Jezusa, a tym samym przekazując wszystkie grzechy ludzkości na Niego. Bóg opisał tak wspaniały plan swojej miłości w Biblii w następujący sposób w Księdze Psalmów 50:4-5: „Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić Swój lud: Zgromadźcie Mi Moich świętych, którzy zawarli ze Mną przymierze przez ofiarę”. Amen, Alleluja.
Historia Kościoła mówi, że w pierwszym kościele przez pierwsze dwa stulecia nie było Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsi chrześcijanie wraz z apostołami Jezusa upamiętnili 6 stycznia jako „dzień chrztu Jezusa” nad Jordanem przez Jana Chrzciciela. Dlaczego w swojej wierze kładli tak duży nacisk na chrzest Jezusa? Odpowiedź jest kluczem do chrześcijaństwa w tradycji apostolskiej. Więc mam nadzieję, że nie pomylicie sakramentu chrztu wodą wierzących i Chrztu Jezusa.
Chrzest wierzących w obecnym kształcie ma zupełnie inne znaczenie niż chrzest, który Jezus przyjął od Jana. Dlatego wszyscy powinniśmy mieć taką samą wiarę jak uczniowie Jezusa, jeśli chcemy otrzymać dar zamieszkiwania Ducha Świętego w nas. Wszyscy powinniśmy otrzymać dar zamieszkiwania Ducha Świętego wierząc w chrzest Jezusa Chrystusa, który otrzymał od Jana, i w Jego krew na Krzyżu.
Jeśli wczesny kościół uważał chrzest za niezwykle ważny rytuał, to ze względu na ich kluczową wiarę w chrzest Jezusa, teraz też powinniśmy również uważać chrzest Jezusa przez Jana za nieodzowny element naszego zbawienia. Ponadto musimy osiągnąć i zachować właściwą wiarę w doskonałą wiedzę, która mówi, że Jezus musiał zostać ukrzyżowany z powodu chrztu od Jana. Powinniśmy pamiętać, że Duch Święty zaczyna w nas mieszkać, kiedy wierzymy, że Jezus przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał, aby stać się naszym Zbawicielem. Chrzest Jezusa przez Jana i Jego krew na Krzyżu mają tak szczególne znaczenie w cudownej ewangelii.
Niezawodnym sposobem otrzymania Ducha Świętego jest wiara w cudowną ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Chrzest Jezusa oczyścił od razu wszystkie grzechy ludzkości. To właśnie chrzest odkupienia prowadzi nas do otrzymania Ducha Świętego. Ponieważ niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawy z mocy chrztu Jezusa, rozumieją go jako zwykłą ceremonię.
Chrzest Jezusa jest częścią cudownej ewangelii, która mówi o tym, jak On zgładził wszystkie grzechy świata i przyjął za nie sąd, przelewając krew na Krzyżu. Każdy, kto wierzy w słowa tej wspaniałej ewangelii, staje się członkiem kościoła, który jest własnością Pana i cieszy się błogosławieństwami Ducha Świętego. Duch Święty jest darem od Boga dla tych, którym zostały odpuszczone ich grzechy.
Przez Swój chrzest Jezus stał się wystarczająco dobrze „Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29). W Ewangelii Jana 1:6-7 jest powiedziane: „Był człowiek posłany od Boga, któremu na imię było Jan. Przyszedł on na świadectwo, aby świadczyć o tej światłości, by wszyscy przez niego uwierzyli”. Aby uwierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela, który zabrał wszystkie nasze grzechy, musimy zrozumieć posługę Jana i jego świadectwo tak, jak jest to zapisane w Biblii. Wtedy będziemy mogli uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Aby otrzymać Ducha Świętego, potrzebujemy także naszej silnej wiary, wzmocnionej Jego świadectwem. Dlatego, aby dopełnić cudowną ewangelię prawdy, musimy uwierzyć w chrzest Jezusa przez Jana i Jego krew na Krzyżu.
W Ewangelii Mateusza 11:12 jest napisane, że „A od dni Jana Chrzciciela aż dotąd królestwo niebieskie doznaje gwałtu i gwałtownicy je zdobywają”. Ten fragment jest znany jako jeden z najtrudniejszych fragmentów Biblii. Musimy jednak zwrócić uwagę na wyrażenie „od dni Jana Chrzciciela”. To z pewnością głosi, że posługa Jana była bezpośrednio związana z dziełami Jezusa dla naszego zbawienia.
Jezus chce, żebyśmy wkroczyli do Królestwa z odważną wiarą, śmiało jak gwałtownicy. Grzeszymy każdego dnia, jesteśmy krusi, ale On pozwala nam wejść do Swojego Królestwa przez odważną wiarę, niezależnie od naszych niegodziwości. Zatem ten fragment oznacza, że ludzie mogą zdobyć królestwo niebieskie przez wiarę w cudowną ewangelię, która mówi, że Jezus zmył wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest od Jana i Swoją krew na Krzyżu. Innymi słowy, oznacza to, że Niebo można zdobyć dzięki odważnej wierze w tę wspaniałą ewangelię chrztu i krwi Jezusa.
Chrzest Jezusa zmył wszystkie nasze grzechy, a nasza wiara w niego gwarantuje, że otrzymamy Ducha Świętego. Musimy głosić tę ewangelię naszym sąsiadom, krewnym, znajomym i wszystkim innym na świecie. Musimy wierzyć w cudowną ewangelię, która mówi, że grzechy świata zostały przeniesione na Jezusa poprzez Jego chrzest. Dzięki naszej wierze otrzymamy błogosławieństwo odkupienia i zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Chrzest Jezusa zmył wszystkie nasze grzechy, a Jego krew była sądem za grzech. Musimy wyjaśnić niewierzącym cudowną ewangelię wody i Ducha. Tylko robiąc to, uwierzą w ewangelię i otrzymają Ducha Świętego. Chcę, żebyście w to uwierzyli. Tylko wierząc w chrzest Jezusa przez Jana i Jego krew na Krzyżu, człowiek może otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów i otrzymać Ducha Świętego.
Każdy może stać się dzieckiem Pana, w którym mieszka Duch Święty, i jednym z naszych braci i sióstr, wierząc we wspaniałą ewangelię wody i Ducha. Powinniście mieć taką samą wiarę w cudowną ewangelię, jaką miał Paweł. Wysławiam i dziękuję Panu za przekazanie nam tej wspaniałej ewangelii. Amen.