Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-13] Dzieła i Dary Ducha Świętego (Ewangelia Jana 16:5-11)

Dzieła i Dary Ducha Świętego
(Ewangelia Jana 16:5-11)
„Lecz teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie: Dokąd idziesz? Ale ponieważ wam to powiedziałem, smutek napełnił wasze serce. Lecz Ja mówię wam prawdę: Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę Go do was. A gdy On przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we Mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Mego Ojca i już więcej Mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony”.
 
Jakie są dzieła Ducha Świętego?
Przekonuje On świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie.

W Księdze Rodzaju 1:2 jest napisane: „A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami”. Z tego fragmentu możemy zobaczyć, że Duch Święty nie mieszka w sercach pełnych zamętu i grzechu, ale żyje tylko w sercach tych, którzy wierzą w cudowną ewangelię. Jednak wielu ludzi w swym zamęcie i pustce ulega wpływom fanatycznych wierzeń, twierdząc, że chcą otrzymać Ducha Świętego, pomimo tego, że mają grzech w sercu.
Duch otrzymany w stanie fanatycznej ekstazy nie jest tym Pięknym Duchem. Dzieło Szatana spoczywa na bezprawnych wyznawcach fanatyzmu, a fanatyczni ludzie łatwo ulegają wpływowi jego sztuczek i mocy. Ale Duch Święty jest Osobą Boga, która jest inteligentna, uczuciowa i ma określoną wolę. Pracował z Bogiem Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem przy tworzeniu tego świata. Dowiemy się teraz, jaką pracę wykonuje Duch Święty na tym świecie.
 
 

Duch Święty przekonuje świat o grzechu

 
Jakie jest pierwsze dzieło, które wykonuje Duch Święty? Przekonuje On świat o grzechu. Ludzie, którzy są przez Niego oskarżeni, to ci, którzy nie przyjmują cudownej ewangelii chrztu Jezusa przez Jana i Jego krwi na Krzyżu. Skazuje wszystkich grzeszników i grzechy tych, którzy nie wierzą w cudowną ewangelię wody i Ducha.
 
 

Przekonuje świat o Bożej sprawiedliwości

 
Jakie jest drugie dzieło, które wykonuje Duch Święty? Daje świadectwo sprawiedliwości Bożej i osiągnięciom Jezusa w zbawieniu grzeszników od grzechów. Ewangelia Jana 16:10 mówi: “O sprawiedliwości, bo idę do Mego Ojca i już więcej Mnie nie zobaczycie”. Musimy wiedzieć, co oznacza sprawiedliwość Boża w Biblii. Oznacza to prawdę, że Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest od Jana i że każdy, kto w Niego wierzy, może stać się sprawiedliwym dzięki łasce Bożej. Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i przyjął wszystkie grzechy świata, przelał Swoją krew na Krzyżu, zmartwychwstał i stał się Zbawicielem wszystkich grzeszników. To jest cudowna ewangelia, którą dał nam Bóg. Jezus, zgodnie z wolą Bożą, przez wodę i krew, zabrał wszystkie grzechy świata i stał się Panem naszego życia.
Duch Święty pomaga ludziom uwierzyć w ewangelię chrztu Jezusa przez Jana i Jego krew na Krzyżu, pomagając im w ten sposób uzyskać przebaczenie za grzechy. Powinniście wiedzieć, że dzieła Boże w Trójcy uzupełniają się. Duch Święty działa dla cudownej ewangelii, sprawiając, że ludzie wierzą w miłość Boga. Gwarantuje również, że prawdziwa piękna ewangelia wody i Ducha jest prawdziwa.
 
 

Przekonuje świat odnośnie sądu

 
Jakie jest trzecie dzieło Ducha Świętego? Niszczy dzieła Szatana. Szatan szepcze w myśli ludzkie, mówiąc: „Możesz wierzyć w Jezusa, ale myśl tylko o chrześcijaństwie jako o jednej z wielu ziemskich religii”. Szatan stara się przeszkodzić ludziom w uwierzeniu w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, tak aby nie mogli otrzymać przebaczenia za swoje grzechy, nawet jeśli wierzą w Jezusa. Ponieważ Szatan redukuje chrześcijaństwo do „zwykłej” religii, wielu ludzi pada ofiarą oszustwa Szatana, które mówi, że powodem wiary w Jezusa jest stanie się dobrymi ludźmi. Jednak prawdziwym celem wiary w Jezusa są ponowne narodziny jako prawi ludzie.
Nie powinniście mieć fałszywej wiary. Fałszywa wiara nie może was uświęcić, bez względu na to, jak bardzo wierzycie w Jezusa. Jeśli macie fałszywą wiarę, nie poznacie ani nie zobaczycie Jezusa z powodu kłamstw Szatana. Duch Święty staje się gwarancją zbawienia dla tych, którzy zostali zbawieni dzięki wierze w cudowną ewangelię wody i Ducha. Wszelakie wierzenia tych, którzy mają grzech w sercu, są bezużyteczne. 
Duch Święty świadczy o prawdzie pięknej ewangelii. Jezus został ochrzczony, aby zgładzić wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany, aby uiścić zapłatę za grzech. Duch Święty świadczy o tej prawdzie. Duch Święty radzi wszystkim ludziom na świecie, aby otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w prawdziwą ewangelię. Powinniśmy jednak pamiętać, że Duch Święty przekonuje i osądza tych, którzy nie przyjmują wspaniałej ewangelii do swoich serc.
 
 
Każdy powinien mieć błogosławioną wiarę
 
Jaka jest błogosławiona wiara? To wiara prowadzi nas do przyjęcia Ducha Świętego, który zamieszkuje w nas poprzez przebaczenie grzechów. Jednak na całym świecie widzimy wielu chrześcijan, którzy nadal mają grzech w sercach, mimo że przez długi czas wierzyli w Jezusa. Im dłużej wierzą w Jezusa, tym bardziej stają się grzeszni. Największym problemem, który przeszkadza im uwolnić się od grzechów, jest to, że myślą, iż mówienie językami i posiadanie wizji, jest dowodem na to, że otrzymali Ducha Świętego. Nie są świadomi Bożego sądu za ich grzechy.
Wielu ludzi na tym świecie nie potrafi odróżnić dzieła Ducha Świętego od działania Szatana. Dzieło Szatana wprowadza ludzi w stan zamętu, dając im fałszywe przekonania, a następnie prowadząc ich ku zniszczeniu. To właśnie próbuje osiągnąć Szatan, występując przeciwko Bogu. Szatan sprawia, że ludzie wpadają pod wpływ przesądnych wierzeń i pojmuje ich jako swoich niewolników. Szatan zaszczepia w nich pragnienie przeżywania nadprzyrodzonych cudów i znaków, sprawiając, że myślą, że takie doświadczenia są cenniejsze niż otrzymanie Ducha Świętego, poprzez wiarę we wspaniałą ewangelię.
Jednak Duch Święty pozwala ludziom zobaczyć świat Boży poprzez Słowo. Poprzez Ducha Świętego poznają i wierzą, że Bóg stworzył człowieka, że Bóg ich kocha i że Bóg chce ich zbawić. Jego plan dla grzeszników był taki, aby Jezus Chrystus zbawił ich od grzechów poprzez ewangelię wody i Ducha i zaprosił ich do życia w Jego miłości poprzez wiarę.
I List Piotra 3:21 mówi: „Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas”. Ponadto I List Piotra 1:23 mówi: „Będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki”.
Dziełem Ducha Świętego jest oświecenie człowieka w kwestii prawdy o grzechu, sprawiedliwości i sądzie oraz sprawienie, by uwierzył w te prawdy. Duch Święty pozwala im poznać sąd Boży i to, że mogą zostać uwolnieni od grzechów, wierząc w cudowną ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu. Duch Święty daje im wiedzę, że jest w nich, kiedy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
Do tej pory patrzyliśmy na uczynki Ducha Świętego. Wszyscy ludzie na tym świecie mogą mieć zamieszkiwanie Ducha Świętego i miłość Bożą tylko wtedy, gdy uzyskają przebaczenie grzechów dzięki wierze w piękną ewangelię wody i Ducha Jezusa.
 
 
Charakter Ducha Świętego
 
Duch Święty jest Bogiem Wszechmogącym. Posiada podstawowe cechy osobowości, a mianowicie intelekt, emocje i wolę. Ponieważ Duch Święty posiada rozum, bada nawet głębokie sprawy Boże (I List do Koryntian 2:10) i serca ludzi.
Ponieważ Duch Święty posiada emocje, jest zadowolony z tych, którzy wierzą w Słowo Boże, ale ubolewa nad niewierzącymi. Sprawiedliwi mogą także odczuwać miłość Boga poprzez Ducha Świętego.
Duch Święty jest również nazywany „Pocieszycielem”. Oznacza to, że Duch Święty pomaga sprawiedliwym w trudnościach i przynosi im zwycięstwo, zwalczając ich wrogów. On posiada rozum, emocje i wolę, tak jak my, ludzie, i mieszka w tych, którzy wierzą w cudowną ewangelię wody i Ducha.
 
 
Dzieło Ducha Świętego jest następujące
 
Duch Święty pozwala ludziom uświadomić sobie prawdę o przebaczeniu grzechów i zamieszkuje serca wierzących. Jego dziełem jest świadczenie o prawdzie, że Jezus zabrał wszystkie grzechy ludzkości przez Swój chrzest i Swoją krew (I List Jana 5:6-8). Pociesza także Swoje sługi i świętych we wszelkich kłopotach i umacnia ich, aby znowu powstali. On sam wstawia się za nimi, gdy nie wiedzą, o co powinni się modlić (List do Rzymian 8:26). On daje spoczynek sprawiedliwym w kościele Bożym i prowadzi ich do obfitości Swoich słów (Księga Psalmów 23).
 
 
Dzieło Ducha Świętego związane z Biblią
 
Duch Święty prowadzi sprawiedliwych do rozpoznania i uwierzenia w prawdę w ich sercach oraz do głoszenia jej innym. „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości” (II List do Tymoteusza 3:16).
„Szukajcie w księdze PANA i czytajcie. Ani jedno z nich nie przepadnie, żadne z nich nie będzie bez drugiego, bo usta PANA to rozkazały, a Jego Duch je zgromadził” (Księga Izajasza 34:16).
„To przede wszystkim wiedząc, że żadne proroctwo Pisma nie podlega własnemu wykładowi. Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego” (II List Piotra 1:20-21).
Duch Święty natchnął sługi Boże do napisania Słowa Bożego, abyśmy mogli je czytać. Wprowadza ludzi w ewangelię wody i Ducha i prowadzi nas, abyśmy głosili ją światu. Dlatego, chociaż sprawiedliwi mogą w swoim życiu doświadczyć wielu prób, są w stanie je pokonać dzięki mocy Ducha Świętego.
 
 
Dary i owoce Ducha Świętego
 
Dary Ducha Świętego oznaczają zdolności, jakie daje on świętym, aby głosili innym piękną ewangelię Bożą. Dlatego święci oddają się dziełu Bożemu z darami, które On daje, a Duch Święty pomaga im oddawać chwałę Panu. “A każdemu jest dany przejaw Ducha dla wspólnego pożytku” (I List do Koryntian 12:7).
Celem darów Ducha Świętego było wyposażenie świętych w wiarę i aby pomóc im biec w wyznaczonym wyścigu (List do Efezjan 4:11-12). Duch Święty daje sługom Bożym i świętym zdolności, aby pomóc im w szerzeniu ewangelii. Kościół Boży jest wspólnotą świętych uświęconych w Chrystusie Jezusie (I List do Koryntian 1:2).
Każdy chrześcijanin, który otrzymał Ducha Świętego, powinien zachowywać się zgodnie ze swoim stanowiskiem i obowiązkami, ponieważ Jezus Chrystus jest głową kościoła. Duch Święty daje świętym duchową spostrzegawczość i zdolność, aby mogli pracować dla Królestwa Bożego. Robi wszystko, aby ukazać chwałę ewangelii, którą dał nam Bóg. Mówi: „Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga” (I List do Koryntian 10:31).
 
 
Różne rodzaje darów Ducha
 
Istnieje 12 różnych rodzajów darów Ducha Świętego. W Biblii widzimy, że te dary pojawiają się w różnych formach dla różnych ludzi. Długa lista darów znajduje się w Liście do Rzymian 12:6-8, w I Liście do Koryntian 12:8-10 i w Liście do Efezjan 4:11. Poniżej znajduje się dziewięć darów duchowych, o których mowa w 12 rozdziale I Listu do Koryntian.
1) Mowa wiedzy: daje nam duchową inspirację do zrozumienia ewangelii wody i Ducha i pozwala nam głosić tę piękną ewangelię.
2) Mowa mądrości: jest to zdolność do rozwiązywania licznych problemów pojawiających się w życiu sprawiedliwych poprzez zapisane słowa Boże.
3) Wiara: Duch Święty daje świętym silną wiarę i zaufanie, aby mogli dokonać cudów zbawienia dusz od grzechów i Szatana. Sprawiedliwa osoba może otrzymać przebaczenie grzechów i uleczyć swoje duchowe zaburzenia mocą wiary.
4) Uzdrawiania: Duch Święty daje możliwość uzdrawiania ludzi sprawiedliwych poprzez ich wiarę w słowo Boże.
5) Czynienie cudów: Jest to zaskakujący dar, który pozwala świętemu wykonywać dzieło Boże poprzez wiarę w Słowo Boże. Cud to coś, co dzieje się w sposób nadprzyrodzony poprzez wiarę, przekraczając granice ludzkiej wiedzy o prawach naturalnych.
6) Proroctwo: W tej chwili tylko ci, którzy wierzą w słowo Boże i są mu posłuszni, mogą prorokować zgodnie z tym, co jest napisane. Słowa kogoś, kto ma przekonania, które nie są oparte na tym, co jest zapisane w Biblii, nie mogą być prawdziwymi proroctwami. Słudzy Boży, w których zamieszkuje Duch Święty, głoszą słowo Boże i w ten sposób budują i zachęcają do wykonywania Jego dzieła poprzez Kościół, który jest ciałem Bożym. Duch Święty dał tę zdolność sługom Bożym i świętym.
7) Rozróżnianie duchów: jest to umiejętność określenia, czy komuś zostały przebaczone grzechy. Jeśli nie posiadamy tego daru, możemy dać się zwieść Szatanowi. Ponieważ świat jest pod kontrolą Szatana, możemy posiąść ten dar tylko wtedy, gdy uwierzymy w cudowną ewangelię, którą dał nam Bóg, i w ten sposób pokonamy próby, ciężary i zło na tym świecie. Sprawiedliwa osoba otrzymuje ten dar, wierząc w prawdziwą ewangelię. W ten sposób może stwierdzić, czy ktoś ma grzech w sercu.
8) Różne rodzaje języków: Biblia mówi nam o mówieniu językami: „Lecz w kościele wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych nauczyć, niż dziesięć tysięcy słów obcym językiem” (I List do Koryntian 14:19). Święty powinien wiedzieć, że o wiele ważniejsze jest zrozumienie Bożego słowa prawdy niż mówienie językami, których on sam nie jest w stanie zrozumieć. Dlatego powinien powstrzymać się od mówienia językami.
9) Tłumaczenie języków: ten dar został dany uczniom, aby umożliwić im głoszenie ewangelii w czasach wczesnego kościoła. Obecnie Duch Święty szerzy ewangelię poprzez posługę tłumaczenia i interpretacji przesłania na różne języki. Nie ma potrzeby tłumacza, jeśli osoba głosząca ewangelię może mówić wszystkimi innymi językami. Jednak, gdy napotykamy bariery językowe, Bóg zawsze pozwala nam, tłumaczom, wykonywać Swoje dzieło. Bóg nie działa w nieładzie ani w stanach ekstazy. Duch Święty działa w cudownej ewangelii, a także prowadzi świętych do tłumaczenia ewangelii na różne języki.
 
 
Jakie są owoce Ducha Świętego?
 
Jeśli chodzi o owoce Ducha Świętego, Biblia mówi nam: „Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, życzliwość, dobroć, wiara; Łagodność, powściągliwość. Przeciwko takim nie ma prawa” (List św. Pawła do Galacjan 5:22-23).
1) Miłość: Prawdziwą miłością dla sprawiedliwych jest zbawianie wszystkich grzeszników od ich grzechów, głosząc cudowną ewangelię wody i Ducha. Ponieważ prawi ludzie posiadają wspaniałą ewangelię, którą jest prawdziwa miłość Jezusa, głoszą ewangelię prawdziwej miłości i posiadają prawdziwą miłość dla innych dusz.
2) Radość: jest to nieopisane chwalebne szczęście wypływające z głębi naszych serc, gdy jesteśmy narodzeni na nowo. Sprawiedliwy, któremu wszystkie grzechy zostały przebaczone, ma radość w sercu (List do Filipian 4:4). Ponieważ w sercach sprawiedliwych panuje radość, mają oni możliwość dzielenia się swoją radością z innymi ludźmi.
3) Pokój: to jest serce pocieszenia, które jest dane sprawiedliwemu, któremu przebaczono grzechy dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty sprawia, że sprawiedliwi głoszą cudowną ewangelię pokoju. Ludzie, którzy usłyszeli tę piękną ewangelię pokoju, są w stanie poprowadzić innych do zwycięstwa nad grzechami świata i mieć silne poczucie wiary i ufności w dar zbawienia. Sprawiedliwi ludzie, którzy zaprowadzają pokój między Bogiem a ludzkością, nazywani są synami Bożymi (Ewangelia Mateusza 5:9) i prowadzą innych do otrzymania przebaczenia grzechów (Księga Przysłów 12:20). Duch Święty sprawia, że sprawiedliwi prowadzą prawe życie i błogosławią innych pokojem, głosząc piękną ewangelię.
4) Cierpliwość: owoce wytrwałości są w sercach sprawiedliwych, którzy zostali uwolnieni od grzechów dzięki wierze w prawdziwą ewangelię. Możemy posiąść ten owoc, pielęgnując długotrwałe poczucie społeczności z Duchem Świętym. Sprawiedliwi mają serce wytrwałe i cierpliwe.
5) Życzliwość: Bóg zmiłował się nad nami, kiedy byliśmy pełni grzechu i uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Możemy kochać i okazywać miłosierdzie innym, ponieważ Jezus zmiłował się nad nami i zmył wszystkie nasze grzechy, a także dlatego, że uwierzyliśmy w Niego i otrzymaliśmy Jego łaskę. Sprawiedliwi mają serca pełne dobroci i owoców cudownej ewangelii.
6) Dobroć: Dobroć oznacza tutaj „cnoty”. Sprawiedliwi mają głęboko w sercu dobroć i wiarę w Pana.
7) Wiara: oznacza serce pełne wiary w Boga. Wiara świętego wynika z bycia wiernym Jezusowi.
8) Łagodność: Oznacza to posiadanie zdolności do pełnego zrozumienia innych i trzymania ich serdecznie i czule w sercu. Sprawiedliwi mają serca, by kochać swoich wrogów i modlić się o ich wybawienie.
9) Powściągliwość: Powściągliwość jest zdolnością do kontrolowania siebie, unikania prowadzenia rozwiązłego życia i zamiast tego do prowadzenia życia w panowaniu nad sobą i umiarkowaniu.
 
 
Być napełnionym Duchem Świętym
 
Jaki jest skutek napełnienia Duchem Świętym? Otrzymanie tego błogosławieństwa pozwala świętym żyć jako uczniowie Jezusa Chrystusa, przyłączając się do kościoła Bożego. Duch Święty pozwala sprawiedliwym stać się narzędziami sprawiedliwości i poświęcić się wypełnianiu woli Chrystusa. Wola sprawiedliwych jest kontrolowana przez wolę Pana, a ci chętnie poświęcają Mu cały swój majątek i talent. Duch Święty sprawia, że sprawiedliwi prowadzą życie poświęcone zwyciężaniu grzechów świata w poczuciu radości, zwycięstwa i radości, a nie duchowego ubóstwa, klęski czy frustracji (List do Rzymian, rozdział 7).
„Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi” (Dzieje Apostolskie 1:8). Pełnia Ducha Świętego prowadzi sprawiedliwych do głoszenia ewangelii.
Pan dał potężny zmysł wiary tym, w których mieszka Duch Święty. I Bóg dał prawo stania się Jego dziećmi tym, których grzechy zostały odpuszczone przez wiarę w cudowną ewangelię Jezusa (Ewangelia Jana 1:12). Sprawiedliwi ludzie, którzy stali się dziećmi Bożymi poprzez wiarę, mogą głosić piękną ewangelię na tym świecie. 
Sprawiedliwi ludzie mają zdolność pokonania Szatana poprzez ewangelię przebaczenia grzechów. Mają również moc uzdrawiania duchowych chorób (Ewangelia Marka 16:18), deptania mocy Szatana (Ewangelia Łukasza 10:19) i wejścia do Królestwa Niebieskiego (Księga Objawienia 22:14). Sprawiedliwi ludzie żyją z taką samą władzą jak królowie, wierząc w Boże słowa obietnicy (II List do Koryntian 6:17-18).
Duch Święty sprawia, że sprawiedliwi ludzie odrzucają wszystkie ziemskie pożądania. Prowadzi nas również do głoszenia prawdziwej ewangelii (List do Galacjan 5:6).
Duch Święty sprawia, że sprawiedliwi czytają i wierzą w cudowną ewangelię oraz nauczają jej innych (I List do Tymoteusza 4:13).
Duch Święty codziennie gromadzi sprawiedliwych w kościele Bożym (List do Hebrajczyków 10:25).
Duch Święty sprawia, że sprawiedliwi wyznają swoje grzechy (I List Jana 1:9), ujawniając swoje serca w świetle prawdy (List do Efezjan 5:13).
Duch Święty prowadzi sprawiedliwych na właściwą drogę w ich życiu (Księga Psalmów 23).
Duch Święty mówi sprawiedliwym, aby nie gasili Jego darów (1 List do Tesaloniczan 5:19).
Duch Święty dokonuje wielkich dzieł poprzez wspaniałą ewangelię (Ewangelia Marka 16:17-18).
Duch Święty prowadzi sprawiedliwych do życia jako uczniowie Pana, łącząc ich z kościołem Bożym. Prowadzi sprawiedliwych do życia duchowego, głoszenia pięknej ewangelii i napełnienia Duchem Świętym. To jest dzieło Ducha Świętego poprzez wspaniałą ewangelię (I List Piotra 2:9).
W tej chwili działa On w sercach świętych. Alleluja!