Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-14] Jaka Jest Prawdziwa Pokuta, Która Prowadzi Nas do Otrzymania Ducha Świętego? (Dzieje Apostolskie 2:38)

Jaka Jest Prawdziwa Pokuta, Która Prowadzi Nas do Otrzymania Ducha Świętego?
(Dzieje Apostolskie 2:38)
„Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego”.
 
Jaka jest prawdziwa pokuta potrzebna do otrzymania Ducha Świętego?
Powrót do wspaniałej ewangelii wody i Ducha i wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.

Biblia mówi w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, że kazanie Piotra głęboko poruszyło ludzi i spowodowało, że pokutowali za swoje grzechy. Zostali poruszeni w sercu i powiedzieli Piotrowi i pozostałym apostołom: „Co mamy robić, mężowie bracia?” (Dzieje Apostolskie 2:37). Wtedy Piotr odpowiedział: „Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego” (Dzieje Apostolskie 2:38).
Kazanie Piotra jasno pokazuje nam, że wiara w cudowną ewangelię wody i Ducha jest niezbędna do otrzymania Ducha Świętego, a także pokazuje nam, czym jest prawdziwa pokuta. Powinniśmy wiedzieć, że możemy otrzymać Ducha Świętego wraz z przebaczeniem grzechów, jeśli uważnie przyjrzymy się Pismu Świętemu i uwierzymy we wspaniałą ewangelię wody i Ducha.
Pierwszą rzeczą, jaką musimy mieć, aby otrzymać Ducha Świętego, jest wiara w biblijną pokutę. Powinniśmy jednak uważać, aby nie zdefiniować tej pokuty jako żalu. Pokuta oznacza tutaj wiarę w Jezusa Chrystusa. W Biblii widzimy, że ludzie już żałowali ukrzyżowania Pana. Żałowali i zapytali Piotra, co powinni zrobić, i przyznali się do swoich grzechów, zanim jeszcze Piotr powiedział im, aby pokutowali. Widzimy z tego, że pokuta, o której mówił Piotr, nie polegała na żałowaniu za grzech lub przyznaniu się do niego, ale na przyjęciu Jezusa Chrystusa do serca jako swojego Zbawiciela i na wierzeniu w piękną ewangelię, którą nam dał. Taka jest prawdziwa natura pokuty.
Miłość Jezusa Chrystusa przyszła do nas, zanim w naszych sercach pojawił się żal za grzechy. Oznacza to, że Jezus zabrał nasze grzechy, kiedy przyjął chrzest w Jordanie, umarł na Krzyżu, a potem zmartwychwstał. W ten sposób oczyścił nas ze wszystkich naszych grzechów i nieprawości.
Prawdziwa pokuta oznacza wiarę w tę prawdę. Czy myślisz, że nasze grzechy znikną na zawsze, jeśli tylko będziemy żałować za nasze grzechy i błagać o przebaczenie? To nie jest prawdziwa pokuta. Prawdziwa pokuta oznacza otrzymanie przebaczenia naszych grzechów poprzez wiarę w cudowną ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi. Biblia mówi, że nasze grzechy powinny być nam przebaczone przez pokutę. Podobnie, musimy uwierzyć w ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi, aby otrzymać całkowite przebaczenie naszych grzechów.
Piotr udzielił chrztu „w imię Jezusa Chrystusa” tym, którzy uwierzyli w Jezusa. Jezus został ochrzczony, aby wziąć na Siebie grzechy całej ludzkości. Jego chrzest i śmierć na Krzyżu były dopełnieniem pięknej ewangelii, która umożliwia wierzącym przyjęcie Ducha Świętego (Ewangelia Mateusza 3:15-17). Ludzkość może zostać uświęcona przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Krótko mówiąc, ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów dzięki wierze w ewangelię, otrzymali Ducha Świętego.
 
 

Czy modlitwa może przynieść zamieszkiwanie Ducha Świętego?

 
Ludzie nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów i Ducha Świętego, bez względu na to, jak bardzo się modlą, aby je otrzymać. Aby Duch Święty zstąpił na was, musicie wierzyć w cudowną ewangelię, która została spełniona przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Duch Święty Boga jest udzielany tylko tym, których grzechy zostały całkowicie zmyte.
Wiara w ewangelię oznacza uznanie Jezusa Chrystusa za prawdziwego Zbawiciela. Dzieje Apostolskie 2:38 mówią: „Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego”. Apostoł Piotr powiedział, że Duch Święty jest otrzymywany przez tych, którym poprzez wiarę i poprzez właściwą pokutę, odpuszczono ich grzechy. Przebaczenie grzechów i przyjęcie Ducha Świętego są ze sobą powiązane.
Biblia mówi: „Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg” (Dzieje Apostolskie 2:38-39).
Człowiek może otrzymać Ducha Świętego tylko pod warunkiem, że jego serce jest uświęcone i bez grzechu. Dlatego powinniśmy wierzyć w ewangelię, którą dał nam Jezus Chrystus. Musimy zostać uświęceni po uzyskaniu przebaczenia za nasze grzechy, wierząc w cudowną ewangelię, która mówi, że wszystkie grzechy świata zostały zmyte, gdy Jezus Chrystus został ochrzczony. Tylko wtedy możemy otrzymać Ducha Świętego. Jest wolą Boga, aby Duch Święty zamieszkał w ludzkości. „Taka jest bowiem wola Boga, wasze uświęcenie” (I List do Tesaloniczan 4:3).
Prawdziwe przebaczenie nie pochodzi z ludzkich wysiłków, ofiar czy wrodzonej dobroci, ale tylko dzięki wierze w piękną ewangelię tego, czego Bóg, Trójca Święta, dokonał przez Jana Chrzciciela. Bóg, Trójca Święta, udziela Ducha Świętego tym, którym przebaczono grzechy dzięki wierze w cudowną ewangelię.
Tłum ludzi był poruszony do głębi, kiedy usłyszał, co Piotr powiedział w dniu Pięćdziesiątnicy. Wołali: „Co mamy robić, mężowie bracia” (Dzieje Apostolskie 2:37). Wskazuje to, że zmienili zdanie i teraz uwierzyli w Jezusa jako Zbawiciela. Zostali także zbawieni od grzechów, wierząc w prawdziwą pokutę głoszoną przez Piotra. Przebaczenie grzechów zostało dane całej ludzkości w zależności od ich wiary w piękną Ewangelię chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu.
Celem chrztu Jezusa było pozwolenie Mu na zabranie grzechów świata. Wiara w to jest podstawowym warunkiem otrzymania Ducha Świętego. Bóg udziela Ducha Świętego tym, którzy wierzą w ewangelię prawdy opartą na chrzcie Jezusa. „A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wyszedł z wody, a oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego na Niego” (Ewangelia Mateusza 3:16). Przyjście Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy ma szczególny związek z wiarą apostołów w cudowną ewangelię: chrzest Jezusa, Jego śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie.
Dzieje Apostolskie mówią, że ludzie zostali ochrzczeni w imię Jezusa i otrzymali Ducha Świętego. Powinniśmy wierzyć, że obecność Ducha Świętego jest szczególnym darem od Boga. Aby otrzymać dar Ducha Świętego, wszystkie nasze grzechy muszą zostać zmyte przez wiarę w chrzest Jezusa i śmierć na Krzyżu.
Zgodnie z Dziejami Apostolskimi wszyscy, którzy usłyszeli kazanie Piotra, w którym powiedział: „Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia” (Dzieje Apostolskie 2:40), posłuchali jego rady i zostali ochrzczeni. Z Biblii dowiadujemy się, że apostołowie w czasach wczesnego kościoła otrzymali Ducha Świętego na podstawie wiary w chrzest Jezusa Chrystusa i Jego krew na Krzyżu. To jest niezbędny warunek otrzymania Ducha Świętego. Wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu są nieodzowne, jeśli ktoś szuka przebaczenia grzechów.
 
 

Wiara, która prowadzi nas do przyjęcia Ducha Świętego poprzez prawdziwą pokutę

 
Spójrzmy na Dzieje Apostolskie 3:19. „Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą sprzed oblicza Pana czasy ochłody”. Jak powinniśmy zdefiniować pokutę? Pomyślmy o tym jeszcze raz.
W Biblii pokuta oznacza powrót do wiary w odkupienie. W tamtych czasach ludzie zachowywali się tak, jak chcieli i czcili rzeczy, które stworzył Bóg. Ale kiedy zdali sobie sprawę, że Jezus Chrystus zbawił ich od grzechów wodą i Swoją krwią, nawrócili się. To jest biblijna pokuta. Prawdziwa pokuta to powrót do cudownej ewangelii wody i Ducha.
Jaka jest prawdziwa pokuta potrzebna do otrzymania Ducha Świętego? To wiara w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. „Gdy nadejdą sprzed oblicza Pana czasy ochłody”. Jeśli ludzie mają taką wiarę, zostają im przebaczone grzechy i otrzymują Ducha Świętego. Ponieważ Jezus uświęcił wszystkich grzeszników na świecie Swoim chrztem i krwią na Krzyżu, musimy wierzyć w tę piękną Ewangelię, uzyskać odkupienie i otrzymać Ducha Świętego.
Aby uwierzyć w Jezusa i otrzymać Ducha Świętego, grzech musi zostać przeniesiony na Jezusa poprzez wiarę w Jego chrzest i śmierć na Krzyżu. Powinniśmy wierzyć, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy i umarł na Krzyżu, aby zostać osądzonym za nasze grzechy. To jest właściwa wiara i prawdziwa pokuta, która umożliwia nam zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Duch Święty zstępuje na tych, którzy mają przebaczenie wszystkich grzechów. Dlaczego Bóg daje Ducha Świętego jako dar tym, którzy mają odkupienie? Ponieważ Duch Święty, będąc świętym, chce w nich zamieszkać i zapieczętować ich jako Swoje dzieci.
Duch Święty jest Bogiem. Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem. To są trzy Osoby, ale są tym samym Bogiem dla tych, którzy wierzą w Jezusa. Ojciec miał plan zbawienia nas od naszych grzechów, więc Jezus, Syn, przyszedł na ten świat, przyjął chrzest od Jana, aby zgładzić grzechy świata, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia i został wzięty do Nieba. Duch Święty prowadzi nas do wiary w tę piękną ewangelię, świadcząc o chrzcie Jezusa i Jego krwi na Krzyżu.
Bóg pieczętuje tych, którzy zostali zbawieni przez Ducha Świętego. Pan udziela Ducha Świętego tym, którzy wierzą w ewangelię, o tym, że Jezus zgładził grzechy świata. Bóg daje im Ducha Świętego jako przysięgę, aby zapieczętować ich jako Swoje dzieci. Duch Święty jest ostatecznym dowodem zbawienia od grzechu dla tych, którzy wierzą w cudowną ewangelię.
Ci, którzy mają Ducha Świętego, są dziećmi Pana. Ci, w których zamieszkuje Duch Święty, zawsze czują się odświeżeni. Mocno wierzą w słowa Boże, chrzest Jezusa i krew na Krzyżu. Są naprawdę szczęśliwi. Ci, którzy odpokutowali we właściwy sposób, nie mają grzechu w swoich sercach i mają w sobie Ducha Świętego.
Biblia mówi, że istnieje pokuta, która przynosi przebaczenie grzechów. Czy przeszliście przez taką pokutę? Jeśli nawrócicie się i przyjmiecie prawdziwą wiarę, to wy także możecie otrzymać cudowną ewangelię. Radzę wam pokutować za swoje grzechy i przyjąć Ducha Świętego. Czy jesteście gotowi, aby pokutować i uwierzyć w piękną ewangelię, która prowadzi do otrzymania Ducha Świętego