Search

Kazania

Temat 8: Duch Święty

[8-18] Prawda, Która Prowadzi Was do Otrzymania Ducha Świętego (Księga Jozuego 4:23)

Prawda, Która Prowadzi Was do Otrzymania Ducha Świętego
(Księga Jozuego 4:23)
„PAN Bóg bowiem osuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście – tak jak PAN, wasz Bóg, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż przeszliśmy”.
 
Czego uczy nas to wydarzenie rzeki Jordan?
Uczy nas, że Jezus Chrystus całkowicie wyeliminował śmierć spowodowaną przez grzech i wynikający z tego sąd ludzkości.

Chciałbym teraz mówić o cudownej ewangelii prawdy, która pozwala nam przyjąć zamieszkiwanie Ducha Świętego. Po śmierci Mojżesza Bóg wyznaczył Jozuego na przywódcę Izraela. Mojżesz był reprezentantem prawa w Starym Testamencie. Gdyby Mojżesz przekroczył Jordan z ludem Izraela i przybył do Kanaanu, nie byłoby konieczne, aby Jozue został przywódcą ludu. Jednak Bóg sprawił, że Mojżesz dotarł do miejsca tuż przed krainą Kanaan i uniemożliwił mu wejście do niego.
 
 

Nasz Pan dał nam Mojżesza i Jozuego

 
Mojżesz, przedstawiciel prawa Starego Testamentu, nie mógł zabrać ludu Izraela do Kanaanu. Gdyby to uczynił, kierując się prawem, byłoby to sprzeczne z planem Boga dotyczącym naszego zbawienia. Nikt nie może być wolny od swoich grzechów wobec prawa Bożego, ponieważ nikt nie może go przestrzegać. Ponieważ przez prawo jest tylko poznanie grzechu (List do Rzymian 3:20).
Powodem, dla którego Bóg dał człowiekowi prawo, jest przekazanie mu wiedzy o grzechu, uczynienie prawa jego pedagogiem i doprowadzenie go do Chrystusa, aby mógł być usprawiedliwiony z wiary (List do Galacjan 3,24). Ponieważ prawo było niczym innym jak przewodnikiem do odnalezienia Jezusa, ludzie potrzebowali Jezusa i dlatego Jezus musiał przyjść na ten świat. Bóg nakazał Jozuemu rozkazać Izraelitom przekroczyć rzekę Jordan i wkroczyć do ziemi Kanaan.
Po śmierci Mojżesza, Bóg poprowadził ich do ziemi Kanaan wraz z ich nowym przywódcą, Jozuem. Jozue rozkazał przełożonym ludu, mówiąc: „Przejdźcie przez obóz i rozkażcie ludowi: Przygotujcie sobie żywność, bo za trzy dni przejdziecie przez ten Jordan, aby wejść i posiąść ziemię, którą PAN, wasz Bóg, daje wam w posiadanie” (Księga Jozuego 1:11).
Bóg nakazał Jozuemu wejść do Kanaanu po tym, jak okazało się to niemożliwe poprzez Mojżesza. Bóg rozkazał Jozuemu, mówiąc: „Rozkaż kapłanom niosącym arkę przymierza: Gdy dojdziecie do brzegu wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Wtedy Jozue powiedział do synów Izraela: Zbliżcie się i słuchajcie słów PANA, Swojego Boga. I Jozue dodał: Po tym poznacie, że Bóg żywy jest wśród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Chetytów, Chiwwitów, Peryzzytów, Girgaszytów, Amorytów i Jebusytów” (Księga Jozuego 3:8-10).
Po śmierci Mojżesza Bóg wyznaczył Jozuego na przywódcę Izraela i nakazał mu wejść do ziemi Kanaan z ludem Izraela. Imię Jozue oznacza „Zbawiciel” i jest synonimem „Jezus” lub „Ozeasz”. Jozue, sługa Boży, nakazał kapłanom nieść Arkę Świadectwa i przeprawić się przez Jordan, prowadząc lud. Kiedy kapłani niosący Arkę zanurzyli nogi w wodzie (ponieważ Jordan wylewa swoje brzegi w czasie żniw), wody, które płynęły z góry, zatrzymały się i podniosły się bardzo daleko w Adam, mieście, które jest obok Sartan. Tak więc wody, które zeszły do Morza Pustyni, Morza Słonego, zostały odcięte i ludzie mogli przejść naprzeciw Jerycha (Księga Jozuego 3:15-16).
Poprzez to wydarzenie Bóg uczy nas, że całkowicie wyeliminował śmierć spowodowaną grzechem i wynikający z tego sąd ludzkości. Innymi słowy, Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, zabrał wszystkie grzechy ludzkości, kiedy przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i został ukrzyżowany. W ten sposób zbawił ludzkość od grzechów, wprowadzając ich do ziemi Kanaan, która jest symbolem Królestwa Niebieskiego.
 
 

Rzeka Jordan jest miejscem, w którym ludzkość została oczyszczona

 
Wydarzenia historyczne związane z przeprawą przez Jordan, zapisane w Starym i Nowym Testamencie, były niezwykle ważnymi wydarzeniami, które miały doprowadzić do ostatecznego zbawienia od przekleństwa i sądu wynikających z grzechów ludzkości.
Rzeka Jordan nazywana była rzeką śmierci, a jej kres jest w Morzu Martwym. Słowo Jordan oznacza „rzekę, która płynie jedynie w dół, w kierunku śmierci” lub „być zanurzonym, stłumić, zmusić do spadku, rozejść się”. To wyraźnie wskazuje na historię grzechów ludzkości. W tej rzece Jezus przez Swój chrzest przyjął cały przepływ grzechów, którego żadna istota ludzka nie może powstrzymać, a później umarł na Krzyżu, przyjmując w ten sposób sąd za te grzechy zamiast ludzkości. 
Dokąd zmierzamy, my potomkowie Adama i Ewy? Ponieważ wszystkie stworzenia rodzą się z grzechem, popełniają grzechy, a jako zapłatę za te grzechy, zmierzają w kierunku śmierci. W całej historii ludzkości, wszystkie stworzenia od swojego urodzenia zmierzają na zagładę. Mimo że bardzo starają się kontrolować swoją grzeszną naturę, nie mogą i dlatego zmierzają w kierunku ostatecznego sądu za swoje grzechy.
Jednak Bóg odciął przepływ grzechu i sądu. Bóg poprowadził Jozuego, aby zabrał lud Izraela do ziemi Kanaan przez rzekę Jordan. Taka była wola Boża względem Jozuego. Ta historia sugeruje, że aby zostać uwolnionym od grzechu, musimy uiścić zapłatę za grzechy, którą jest śmierć, i że dzięki tej cenie jesteśmy oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów i wejdziemy do Nieba.
W Starym Testamencie, gdy kapłani niosący Arkę Przymierza zanurzyli stopy w wodzie, przepływ rzeki został zatrzymany i zamieniła się w suchą ziemię. Pozwoliło to ludowi Izraela na przekroczenie rzeki. To było przebaczenie grzechów, które otrzymali tylko ci, którzy uwierzyli w cudowną ewangelię. To była ewangelia wody i Ducha, która zapłaciła za grzech ludzkości, a my otrzymaliśmy zamieszkiwanie Ducha Świętego poprzez wiarę w tę wspaniałą ewangelię. 
 
 

Generał Naaman

 
Naaman, który pojawia się w 5 rozdziale 2 Księgi Królewskiej, był wielkim i szlachetnym dowódcą armii Syrii, który uratował swój kraj przed wrogami. Był także trędowatym, którego przeznaczeniem było stracić wszystko z powodu klątwy. Ale później usłyszał wspaniałą wiadomość, że może zostać uratowany przed tą klątwą. Powiedziano mu, że może zostać wyleczony, jeśli uda się do sługi Bożego, który mieszkał w Izraelu. Tę wiadomość przekazała mała dziewczynka, która była służącą. Powiedziała: „O gdyby mój pan udał się do proroka, który jest w Samarii! Ten na pewno uzdrowiłby go z trądu” (II Księga Królewska 5:3).
Uwierzył w to i udał się do Izraela. Kiedy przybył przed dom Elizeusza, Elizeusz wysłał do niego posłańca, mówiąc: “Idź i umyj się siedem razy w Jordanie, a twoje ciało powróci do zdrowia i będziesz czysty” (II Księga Królewska 5:10). Spodziewając się cudownego uzdrowienia, Naaman wpadł w furię i postanowił wrócić do ojczyzny. Jednak z powodu gorliwej prośby swego sługi usłuchał Elizeusza, poszedł i siedem razy zanurzył całe ciało w Jordanie. Tam uzdrowiło się jego ciało, ponownie przypominając skórę małego dziecka.
W ten sam sposób dowiedzieliśmy się, że aby otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów, musimy porzucić własne myśli i przyjąć to, co jest napisane w Biblii. Wtedy otrzymamy piękne błogosławieństwa. Kto chce być zbawiony, musi słuchać słów Boga i całkowicie w nie wierzyć.
Biblia mówi, że wszystkie grzechy świata zostały zmyte przez ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Nie wolno nam myśleć w ten sam sposób, co nieposłuszny Naaman. Nie możemy zostać oczyszczeni z naszych grzechów bez ewangelii wody i Ducha. Dlatego, aby otrzymać przebaczenie wszystkich naszych grzechów, musimy wierzyć w cudowną ewangelię wody i Ducha. Tak jak Naaman stał się czysty, zanurzając swoje ciało siedem razy w wodzie, wierzymy, że możemy zostać oczyszczeni z naszych grzechów, wierząc w piękną ewangelię chrztu, ukrzyżowania i zmartwychwstania Jezusa. Musimy wierzyć w tę wspaniałą ewangelię taką, jaka jest.
Ten cud w rzece Jordan dał wszystkim potomkom Adama błogosławieństwo, które odcięło dopływ wszystkich grzechów i zakończyło sąd. Cała ludzkość została wygnana z ogrodu Eden, ponieważ Adam i Ewa zgrzeszyli skuszeni przez Szatana. Jednak wydarzenie w Jordanie było cudowną ewangelią, która prowadzi całą ludzkość do powrotu do ogrodu Eden.
 
 
Wydarzenie w rzece Jordan
 
Biblia podaje cudowną wiadomość, że Jezus usunął wszelkie grzechy w Jordanie. „Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość”. (Ewangelia św. Mateusza 3:15). Biblia mówi, że wszystkie grzechy zostały złożone na Jezusa, gdy został ochrzczony w rzece Jordan. Innymi słowy, chrzest Jezusa był wydarzeniem, które przecięło łańcuch grzechu, który spętał całą ludzkość. W ten sposób Jezus położył kres grzechowi, a potem ofiarował nam zbawienie Swoją krwią na Krzyżu.
Jordan był rzeką chrztu, który zmył wszystkie nasze grzechy. Mogliśmy wypełnić Boże prawo: „Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23), ponieważ Jezus uiścił zapłatę, przyjmując chrzest w Jordanie i umierając na Krzyżu. To jest cudowna ewangelia, którą nasz Pan dał ludzkości.
Wszystkie grzechy ludzkości trwały nieprzerwanie od Adama, ale całkowicie ustały wraz z chrztem Jezusa w rzece Jordan i Jego krwią na Krzyżu. Po chrzcie Jezusa nie pozostał żaden grzech. Cóż to za błogosławiona i piękna wiadomość. Wierząc w tę cudowną ewangelię, jesteśmy zbawieni od wirującego strumienia grzechów, oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów i uświęceni w odkupieńczym prawie Bożym. Chrzest Jezusa i krew na Krzyżu są ewangelią, która zbawia całą ludzkość. Powinniśmy naprawdę w to wierzyć. „Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem” (List do Rzymian 14:23), mówi Pan. Podobnie jesteśmy błogosławieni tylko wtedy, gdy wierzymy w tę piękną ewangelię.
Czy nadal macie grzech w sercu, mimo że wszystkie grzechy zostały przekazane Jezusowi, kiedy został ochrzczony przez Jana? Jezus zabrał wszystkie grzechy świata. Powinniście zaakceptować to, co jest napisane w Biblii. Tylko ewangelia chrztu Jezusa i Jego krwi na Krzyżu może zmyć wasze grzechy i uchronić was od śmierci i wszelkich innych przekleństw. Chrzest oznacza “zostać umytym, zanurzonym, pogrzebanym, przekazać i zostać przekazanym”.
Cała ludzkość może otrzymać przebaczenie grzechów, jeśli uwierzy w cudowną ewangelię daną przez Jezusa. Dlatego Jezus nazwał siebie „drogą do nieba”. Wierząc w Niego, możemy wejść do Nieba i mieć życie wieczne. On jest naszym Panem, który dał nam zamieszkiwanie Ducha Świętego. Jesteśmy zwolnieni od wszelkiego sądu za nasze grzechy, wierząc w Jego chrzest i krew.
Przekleństwo się skończyło i rzeka zamieniła się w suchą ziemię, ponieważ kapłani niosący Arkę Świadectwa poprzez wiarę zanurzyli swoje stopy w wodzie. Tak właśnie zaplanował Bóg, a chrzest Jezusa i Jego krew spełniły ten plan. Cóż to za cudowna ewangelia. To było prawo zbawienia i bez tego nasze zbawienie było niemożliwe. Ci, którzy wierzą w tę wspaniałą ewangelię, mogą teraz przekroczyć rzekę Jordan i wejść do ziemi Kanaan. To, że woda całkowicie wyschła, oznacza, że wszystkie grzechy świata zostały przeniesione na Jezusa i został On za nas osądzony. To jest ewangelia, która daje nam zamieszkiwanie Ducha Świętego.
Bóg, który stworzył ludzkość, wie, że IQ przeciętnego człowieka wynosi tylko około 110 do 130 punktów. Dlatego nie może On skomplikować tej prawdy o otrzymaniu Ducha Świętego. Bóg zabrał wszystkie ich grzechy przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Umożliwił otrzymanie Ducha Świętego, poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha Świętego, aby wszyscy o tym wiedzieli. Wierząc w tę piękną Ewangelię, zdamy sobie sprawę z zamieszkiwania Ducha Świętego
Zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, nie możemy otrzymać Ducha Świętego tylko przez modlitwę pokutną. Ludzie myślą, że Duch Święty jest dany, kiedy ofiarowują różne rodzaje modlitw. Ale to po prostu nieprawda. Duch Święty jest dany tym, którzy wierzą w cudowną ewangelię i jest potrzebny, aby uczynić ich dziećmi Bożymi. Oznacza to, że zamieszkiwanie Ducha Świętego było gwarancją, że dana osoba stała się dzieckiem Bożym. Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy wierzą w piękną ewangelię, aby upewnić się, że są Jego dziećmi.
Jeśli ludzie wierzą w Jezusa, ale nie znają tej ewangelii lub nie wierzą w tę ewangelię, nie mogą być pewni, że wszystkie ich grzechy zostały na Niego przełożone. Dlatego wszyscy ludzie muszą wiedzieć i wierzyć, że chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, jest cudowną ewangelią, która zmyła ich grzechy.
Kto świadczy, że Jezus zgładził wszystkie grzechy świata? Jan Chrzciciel. To, że Jezus przyjął chrzest od Jana i zabrał wszystkie grzechy świata, zaplanował Bóg, nasz Ojciec (Księga Kapłańska 4:13-21, 16:1-30). Kto wykonał Jego plan? Jezus to zrobił. Kto ostatecznie gwarantuje wykonanie tego planu? Duch Święty. Bóg w Trójcy dokonał przebaczenia grzechów poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, aby uczynić nas Swymi dziećmi. Duch Święty mieszka w nas i gwarantuje, że zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów, kiedy Jezus wypełnił plan Boży.
Czy sprawy na tym świecie wydają się być niezwykle skomplikowane? I jak zdezorientowane są twoje myśli? Osoba nie może uwierzyć w tę cudowną ewangelię jeśli nie porzuci własnych myśli. Doktryna dzisiejszego chrześcijaństwa, w którą wierzy wielu ludzi, jest taka, że „grzech pierworodny przeminął, ale rzeczywiste grzechy są odpuszczone, kiedy modlimy się w pokucie”. Jednak jest to dalekie od całkowitej prawdy; w rzeczywistości jest to fałszywa ewangelia. Jeśli tak wierzysz, nie będziesz mógł zrozumieć Biblii od początku do końca, a wraz z upływem czasu będziesz doświadczać coraz większych trudności w podążaniu za Jezusem. Dlatego wśród chrześcijan są tacy, którzy wierzą w inne ewangelie i innego Boga.
Niektórzy ludzie twierdzą, że można otrzymać Ducha Świętego przez „modlitwę”. Wydaje się to przekonujące, ale Biblia mówi, że Duch Święty zstąpił na Jezusa jak gołębica, gdy został ochrzczony i wyszedł z wody. To jest prawdziwa ewangelia, a Duch Święty przychodzi na tych, którzy wierzą w tę ewangelię.
Ponadto niektórzy ludzie twierdzą, że można otrzymać Ducha Świętego, ofiarowując modlitwy w pokucie. Czy Duch Święty jest dany, gdy ludzie po prostu błagają o przebaczenie? Bóg jest sprawiedliwy. Duch Święty nie przychodzi tylko dlatego, że się nad nimi lituje. Bez względu na to, jak bardzo ludzie płaczą lub modlą się, Duch Święty nie może na nich zstąpić. Przychodzi na tych, którzy wierzą, że Bóg wypełnił swój plan zbawienia ich. Musisz pamiętać, że nie możesz otrzymać Ducha Świętego bez względu na to, jak długo wołasz do Boga i jak bardzo się modlisz. Duch Święty jest niezależny od woli człowieka.
Nawet historyczne decyzje ludzkości na tym świecie mogą ulec zmianie, ale cudowna ewangelia i prawo zamieszkiwania Ducha Świętego są niezmienne; to znaczy, że nigdy nie mogą się zmienić. Jeśli ludzie nie rozumieją wspaniałej ewangelii, bardzo trudno jest im wrócić do prawdziwej praktyki wiary. Z tego powodu wielu ludzi nie może otrzymać Ducha Świętego. Jak bardzo byłbyś rozgoryczony, gdybyś wierzył w Jezusa, ale został zniszczony tylko dlatego, że nie znałeś pięknej ewangelii? Biblia mówi, że dla niektórych cudowna ewangelia Jezusa jest kamieniem potknięcia oraz skałą zgorszenia.
Jeśli zrozumiałeś tajemnicę chrztu Jezusa przez Jana, możesz również otrzymać przebaczenie za swoje grzechy i zamieszkiwanie Ducha Świętego. Jezus uratował wszystkich grzeszników przez chrzest, śmierć na Krzyżu i zmartwychwstanie. Odkupienie, które dał nam Jezus, było sprawiedliwą metodą zbawienia. Stał się prawdziwym Zbawicielem wszystkich grzeszników i potwierdził zamieszkiwanie Ducha Świętego.
 
 
Jeśli tylko w to wierzysz!
 
W Starym Testamencie jest zapisane, że kiedy kapłani zanurzyli nogi w Jordanie, rzeka zamieniła się w suchą ziemię. To wystarczająco cudowne, że woda się zatrzymała, ale miało nastąpić więcej cudów. Co jest jeszcze bardziej niesamowite, to jest to, że rzeka zamieniła się w suchą ziemię. To wydarzenie było gwarancją zbawienia Bożego, które doprowadziło do odpuszczenia grzechów przez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Sucha ziemia przedstawia sposób, w jaki wszystkie grzechy świata zostaną przebaczone poprzez chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Wszystkie grzechy przeszły z Adama na całą ludzkość, ale przekleństwo sądu zakończyło się wraz z chrztem Jezusa. Teraz wszystko, co musimy zrobić, to otrzymać przebaczenie naszych grzechów poprzez wiarę i przyjęcie Ducha Świętego. Czy wierzysz w piękną prawdę, że Jezus zabrał wszystkie twoje grzechy przez Swój chrzest w rzece Jordan?
Powinieneś wierzyć, że Jezus Chrystus został ochrzczony, aby zgładzić wszystkie grzechy świata. Ponadto powinieneś również wiedzieć, rozumieć i wierzyć, jak ważny był Jego chrzest. Gdyby kapłani nie weszli do Jordanu, lud Izraela nie byłby w stanie pomyślnie wejść do ziemi Kanaan. Pierwszym krokiem do wejścia do Kanaanu było przekroczenie rzeki Jordan. Dlatego dopiero gdy przekroczymy rzekę z Arką Przymierza, możemy wejść do ziemi Kanaan. To uczy nas, że grzechy człowieka mogą mu zostać przebaczone poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Biblia mówi, że chrzest Jezusa był dziełem Boga. Tak też się stało w przypadku kapłanów. Tak jak woda rzeki Jordan stanęła, gdy kapłani zanurzyli nogi w wodzie, ludzie na świecie są zbawieni od grzechów dzięki wierze w tę ewangelię.
Zamieszkiwanie Ducha Świętego jest dane na podstawie wiary w tę wspaniałą ewangelię. Chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu doprowadzą cię do otrzymania przebaczenia grzechów i Ducha Świętego. Ta piękna ewangelia wody i Ducha jest niezbędna, aby otrzymać zamieszkiwanie Ducha Świętego.