Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[3-1] Wprowadzenie do Rozdziału 3 Listu do Rzymian 

Paweł powiedział, że niewiara ludzi nie zniweczy wiary Boga. Kontynuując od rozdziału 2, apostoł Paweł wskazał w tym rozdziale, że Żydzi nie mieli przewagi nad poganami. W tym rozdziale Paweł porównał Prawo i Boże prawo sprawiedliwości, zanim zaczął mówić o prawie Bożej sprawiedliwości, które pozwala grzesznikom otrzymać Jego sprawiedliwość i prowadzi ich do prawdziwego życia. W tym rozdziale podkreślił również, że zbawienie od grzechu nie następuje przez nasze uczynki, ale przez wiarę w Bożą sprawiedliwość.
Apostoł Paweł powiedział, że nawet jeśli Żydzi i inni ludzie nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, ich niewiara nie zniweczy Jego sprawiedliwości. Bóg nie może kłamać, a wiara Jego sprawiedliwości nie zniknie. Wiara nie zostanie zniweczona tylko dlatego, że Żydzi nie wierzą w Jego sprawiedliwość. 
Sprawiedliwość Boża, którą głosił Paweł, nie może zostać unieważniona tylko dlatego, że ludzie nie wierzą. Każdy, kto wierzy w zbawienie, które Bóg dał grzesznikom, otrzymuje sprawiedliwość Bożą, a ta sprawiedliwość jest doskonalsza ponad ludzką moralność lub myśl.
Paweł obwiniał tych, którzy nie wierzyli w sprawiedliwość Bożą, za uczynienie Go kłamcą. Bóg powiedział, że całkowicie zbawił ludzi od grzechów przez Swoją sprawiedliwość, ale oni nie wierzyli w to. Tak też, zrobili z Niego kłamcę. Jednak ich niewiara nie wpływa na sprawiedliwość Bożą.
 


Jak objawia się sprawiedliwość Boża?

 
Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, będą sądzeni za swoje grzechy. Wszyscy możemy potwierdzić Bożą sprawiedliwość poprzez zbawienie, które On daje. Ci, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, otrzymują przebaczenie grzechów i uzyskują życie wieczne. Dlatego każdy może być błogosławiony, wierząc w wiarę sprawiedliwości Bożej.
Sprawiedliwość Boża nie jest fałszywa, ale jest prawdziwa. Każdy jest kłamcą przed Bogiem. Ale Bóg działa tak, jak obiecał i spełnia obietnice. Dlatego wiara Boga zwycięża nad ludzkimi kłamstwami. Istoty ludzkie muszą wierzyć w sprawiedliwość Boga. Bóg nie zmienia tego, co powiedział, podczas gdy ludzie często zmieniają swoje nastawienie zgodnie ze swoimi okolicznościowymi osądami. Bóg zawsze dotrzymuje słowa, które powiedział ludziom.
W Liście do Rzymian 3:5 napisano: „Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy?” Ludzka niesprawiedliwość objawia sprawiedliwość Bożą.
Boża sprawiedliwość objawia się bardziej poprzez nasze słabości. Dzieje się tak, ponieważ jak zapisano, sam Jezus działał sprawiedliwie, aby zbawić grzeszników od wszystkich ich grzechów. Dlatego sprawiedliwość Boża jaśnieje jeszcze bardziej z powodu słabości ludzi. Tę prawdę można znaleźć w ewangelii wody i Ducha, która jest pełna Bożej sprawiedliwości. Powodem tego jest to, że wszyscy ludzie grzeszą aż do dnia śmierci, a miłość Boża jest większa niż te grzechy. Miłość Boża zbawia wszystkich kruchych grzeszników od grzechów.
Nasz Pan zwyciężył wszystkie grzechy świata i dokonał zbawienia przez odpuszczenie grzechów. Żaden człowiek nie może prowadzić bezgrzesznego życia. Ponieważ ludzie mieli iść do piekła, Bóg zatroszczył się o nich Swoją miłością i na tym polega Jego sprawiedliwość.
My, ludzie, byliśmy kłamcami od dnia, w którym się urodziliśmy, i odrzuciliśmy Bożą sprawiedliwość, nie wierząc w Jego słowa. Ludzkość miała być skazana na zagładę przed Bogiem, ponieważ żaden z jej czynów nie był do zaakceptowania w Jego oczach. Ale Bóg ocalił nas od naszych grzechów Swoją miłością, ponieważ zlitował się nad nami. Wszyscy ludzie mieli pójść do piekła, i wszyscy zgrzeszyli ponieważ zostali zepsuci przez oszustwo Szatana. Jednak Bóg posłał Swego jednorodzonego Syna, aby ocalił ludzi z rąk diabła i mocy ciemności.
Apostoł Paweł powiedział, że człowiek może każdego dnia starać się zachowywać przyzwoicie, ale nie może przestać popełniać grzechów przez całe swoje życie. Jednakże nikczemność tej osoby jeszcze bardziej ujawnia sprawiedliwość i miłość Boga. W rzeczywistości ludzie nie mają sprawiedliwości i dlatego potrzebują posłańca takiego jak apostoł Paweł. Znał on i przyjął sprawiedliwość Bożą i przez to zamieszkiwał w nim Duch Święty. Dlatego właśnie mógł głosić Jego sprawiedliwość.
 


Ewangelia, którą głosił Paweł, była oparta na Bożej sprawiedliwości 

 
Ewangelia, którą głosił Paweł, była oparta na Bożej sprawiedliwości. Paweł musiał głosić ewangelię, ponieważ Bóg kochał grzeszników i zbawił ich od grzechów. Boża miłość odkupienia jest zawarta w ewangelii wody i Ducha. Dlatego przebaczenie grzechów zależy od naszej wiary w sprawiedliwość Boga. Jednakże problem polega na tym, że ludzie na ogół myślą, że muszą żyć cnotliwie, aby zostać zbawionymi przed Bogiem. Istoty ludzkie nie mogą być dobre w oparciu o swoje podstawowe instynkty; bycie dobrym tylko na zewnątrz staje się przeszkodą w zaakceptowaniu Bożej sprawiedliwości. Ludzie muszą porzucić swoje sztywne myśli o cnotliwym życiu, aby przyjąć ewangelię duchowego obrzezania, którą dał nam Bóg.
Nikt na ziemi nie może być naprawdę dobry. Jak więc grzesznicy mogliby zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów? Muszą odrzucić myśl, że powinni wieść dobre życie, aby zostać uratowanym. Wiele osób nie chce porzucić swoich myśli i standardów; dlatego nie mogą być całkowicie zbawieni od swoich grzechów. Boża sprawiedliwość, która została objawiona w ewangelii duchowego obrzezania, uświadomiła nam, jak nasza niesprawiedliwość tylko służyła do zademonstrowania miłości Boga i tego jak wielka była Jego sprawiedliwość. Z tego powodu ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, są dumni z Jego sprawiedliwości, a nie z własnej. Tylko sprawiedliwi chlubią się sprawiedliwością Bożą i wynoszą Jego sprawiedliwość na wysokości, ponieważ pochodzi ona od Boga.
Apostoł Paweł naucza legalistów roli prawa, którzy wierzą, że pójdą do nieba, jeśli będą czynić dobre uczynki, ale jeśli nie będą prowadzić cnotliwego życia po uwierzeniu w Jezusa, nigdy nie osiągną Bożej sprawiedliwości. Prawo jest jak lustro, które odsłania ludzkie grzechy. Paweł naucza, że ludzie mają dostojną wiarę i że ich wiara jest błędna. To jest nauka Pawła i jego wskazówki dotyczące sprawiedliwości Bożej.
Paweł zwraca się do tych, którzy podążają za fałszywymi nauczycielami, którzy nie myślą, że mogą być prawi i bezgrzeszni po uwierzeniu w Jezusa. Uczy niewierzących, aby wierzyli w sprawiedliwość Bożą i byli wolni od potępienia. Paweł mówi, że ci, którzy nie wierzą w zbawienie wody i krwi Jezusa, są pod sądem, a ponieważ nie wierzą w Boga, właściwe jest, aby zostali sądzeni. Mówi, że grzesznicy powinni powrócić do Bożej sprawiedliwości i otrzymać Jego sprawiedliwość, aby uwolnić się od przerażającego sądu.
 


Czy możemy grzeszyć więcej ponieważ wierzymy w sprawiedliwość Bożą?

 
W wersecie 7 napisano: „Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik?”. A jeśli jesteśmy nazwani bezgrzesznymi, czy możemy swobodnie grzeszyć? Paweł wykazuje ten punkt. Skoro Bóg zbawił cię Swoją sprawiedliwością, to czy możesz swobodnie kłamać? Jeśli tak uważasz, to powinieneś wiedzieć, że nie znasz Bożej sprawiedliwości i że oczerniasz Jego sprawiedliwość.
Nawet dzisiaj jest wielu ludzi, którzy w swoich sercach oczerniają Bożą sprawiedliwość; nie różni się to zbytnio od dawnych czasów. Paweł napisał to Pismo Święte prawie 2000 lat temu, i już wtedy byli ludzie, którzy byli pochłonięci własnym sposobem myślenia. 
Nawet dzisiaj większość chrześcijan, którzy jeszcze się na nowo nie narodzili, źle rozumie, że jeśli ktoś staje się bezgrzeszny, może celowo popełniać grzechy. Ci, którzy nie narodzili się na nowo, oczerniają sprawiedliwych, którzy się na nowo narodzili z wody i Ducha, według własnych myśli ciała i źle mówią o narodzonych na nowo świętych. Nominalni chrześcijanie oczerniają prawdziwie na nowo narodzonych chrześcijan swoimi myślami niewierzących. Ludzkie ciało nie może zrozumieć prawdziwej wiary. Grzech to coś, co popełniasz przez całe życie. Zarówno sprawiedliwi, jak i niesprawiedliwi nieuchronnie grzeszą. Jednakże ci, którzy odrzucają sprawiedliwość Bożą, są w grzechu, podczas gdy ci, którzy w nią wierzą, są bez grzechu. 
Paweł powiedział do niewierzących: „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże! Przeciwnie” (Rzymian 3:3-4). Tylko dlatego, że ludzkość nie wierzy w Bożą sprawiedliwość, ich niewiara nie może unieważnić Jego sprawiedliwości. Jeśli ktoś wierzy w sprawiedliwość Boga, jest zbawiony. Jeśli ktoś nie wierzy, to nie może przyjąć Jego sprawiedliwości. To wszystko. Sprawiedliwość Boża będzie trwać wiecznie. Ci, którzy idą do piekła, nie wierzą w chrzest i krew Jezusa i nigdy nie będą w stanie oczyścić swoich grzechów. Boża sprawiedliwość, która prowadzi wierzących do narodzin na nowo, nigdy nie zostanie zniweczona tylko dlatego, że ludzie w nią nie wierzą. 
 

Uzyskanie sprawiedliwości Bożej jest niezależne od ludzkich wysiłków
 
Uzyskanie sprawiedliwości naszego Pana nie ma nic wspólnego z naszymi ludzkimi wysiłkami. Jest to po prostu związane z naszą wiarą w prawdę, że sprawiedliwość Boża jest przebaczeniem naszych grzechów. Kto wierzy w prawdę wody i Ducha, otrzymuje przez wiarę sprawiedliwość Bożą, ale kto nie wierzy w sprawiedliwość Bożą, otrzymuje sąd zgodnie z prawdą słów Bożych. 
Dlatego Bóg posłał Jezusa na ten świat i uczynił Go kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy są nieposłuszni sprawiedliwości Bożej. Jest wielu ludzi, którzy dobrowolnie proszą o piekło, ponieważ nie chcą wierzyć w sprawiedliwość Bożą, mimo że Jezus, kamień potknięcia i skała zgorszenia, dał im sprawiedliwość Bożą, stając się ich Zbawicielem. Nawet najbardziej zła osoba otrzymała drogę do osiągnięcia sprawiedliwości i życia wiecznego. Nawet osoba, która czyni wiele dobrych uczynków, nie może zostać uwolniona od zniszczenia, jeśli nie wierzy w sprawiedliwość Bożą, która sprawia, że otrzyma przebaczenie grzechów i narodzi się na nowo.
Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć, każdy, kto ma grzech, przejdzie przez sąd. Jezus staje się kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy próbują ustalić własną sprawiedliwość i wejść do Nieba, nie wierząc w sprawiedliwość Bożą. Dlatego powodem, dla którego ludzie giną, chociaż w dowolny sposób wierzą w Jezusa, jest to, że nie wierzą w Jego sprawiedliwość.
Niektórzy ludzie mówią, że są grzesznikami, którzy zostali zbawieni od grzechów, ale nie ma czegoś takiego jak „zbawiony grzesznik”. Jak można ponownie stać się grzesznikiem po zbawieniu od grzechu? Człowiek jest bezgrzeszny, jeśli został zbawiony od grzechu, i jest z grzechem, jeśli jeszcze nie uzyskał zbawienia od grzechu. W Królestwie Niebieskim nie będzie ani jednej osoby z grzechem. Bóg mówi: „Dlatego niegodziwi nie ostoją się na sądzie ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych” (Księga Psalmów 1:5).
Ludzie stawiają sobie wielkie pytanie, w jaki sposób mogą stać się sprawiedliwymi, gdy codziennie popełniają grzechy. Jednak nie muszą się tym martwić. Stanie się sprawiedliwym poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą jest możliwe tylko dlatego, że Pan już wziął na Siebie wszystkie grzechy świata wraz z ich przyszłymi grzechami, przyjmując chrzest w rzece Jordan i umierając na Krzyżu, wypełniając w ten sposób wszelką sprawiedliwość Bożą. Grzesznicy mogą stać się sprawiedliwymi, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Czy nadal jesteś dłużnikiem, nawet jeśli wszystkie twoje długi zostały spłacone?
Nasz Pan usunął wszystkie nasze grzechy swoją sprawiedliwością. Pan zbawił tych, którzy całkowicie wierzą w ewangelię wody i Ducha, więc nie ma dla nich potępienia, bez względu na to, jak słabi mogą być. Wszyscy możemy stać się sprawiedliwymi, wierząc w sprawiedliwość Boga. 
 

Ludzkie myśli prowadzą nas do śmierci
 
Ludzkie myśli prowadzą nas do śmierci i pochodzą z zamysłu ciała. Myśli duchowe pochodzą z wiary w sprawiedliwość Bożą. Diabeł może zdominować ludzkie myśli. Istoty ludzkie nie mają innego wyjścia, jak tylko grzeszyć własnym ciałem. Jednak osoba, która wierzy w sprawiedliwość Bożą, staje się sprawiedliwa dzięki wierze w chrzest i krew Jezusa. Nie można stać się sprawiedliwym, unikając popełniania grzechu. Nie można stać się całkowicie bezgrzesznym, przechodząc przez fizyczną przemianę, aby osiągnąć święty stan. Głupotą jest, aby chrześcijanin myślał, że może wejść do nieba, ponieważ stał się osobą świętą, która nigdy nie popełnia grzechu przed Bogiem.
Możemy zostać zbawieni za jednym razem od wszystkich naszych grzechów, wierząc w sprawiedliwość Bożą. Co więcej, każdy grzesznik może zostać całkowicie zbawiony od swojego grzechu, jeśli wierzy w łaskę ewangelii wody i Ducha, która prowadzi wierzących do narodzenia się na nowo. Z ludzkiego punktu widzenia może się wydawać niemożliwe, aby człowiek stał się bezgrzeszny. Jest to jednak możliwe dzięki wierze w Słowo Boże. Nie można żyć w ludzkim ciele, nie grzesząc, ale serce staje się bezgrzeszne, jeśli naprawdę wierzy się w sprawiedliwość Bożą. Ludzkie ciała muszą zaspokajać swoje pragnienia i jest niemożliwe aby przestały grzeszyć, ponieważ nieustannie pragną przyjemności. Bóg mówi prawdę; można stać się sprawiedliwym tylko przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam nasz Pan. Nie możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, poprzez czynienie dobrych uczynków naszym ciałem. Do nieba możemy wejść tylko wierząc w sprawiedliwość Bożą.
 

Jest różnica między zamysłem Ducha a zamysłem ciała
 
Zamysły ciała nie mogą zrozumieć prawdy, że można stać się bezgrzesznym poprzez wiarę i sprawiedliwym, narodzonym na nowo chrześcijaninem, ponieważ myślą, że nawet jeśli ktoś pokutuje za swoje przewinienia dziś, to jutro znowu popełni grzech.
Jednakże, nawet jeśli nie jest to możliwe, aby człowiek stał się sprawiedliwy poprzez ludzkie czyny, jest to całkowicie możliwe dzięki sprawiedliwości Bożej. Dzieje się tak, ponieważ można otrzymać Jego sprawiedliwość, wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew. Sprawiedliwość Boża jest w stanie usunąć grzechy wszystkich ludzi. Pozwala nam być sprawiedliwymi i nazywać Boga naszym Ojcem. Dlatego powinieneś wiedzieć, że prawdziwa wiara zaczyna się od wiary w sprawiedliwość Boga. Prawdziwa wiara nie zaczyna się od zamysłu ciała, ale od wiary w słowa prawdy.
Wiele osób, które nie narodziły się na nowo, nie jest w stanie uciec od własnych myśli, ponieważ są w nich zawsze zamknięci. Ci ludzie nigdy nie mogą powiedzieć, że stali się sprawiedliwi, ponieważ myślą tylko zamysłami ciała, chociaż mówią, że wierzą w Jezusa. Ktoś może być bezgrzeszny przed Jezusem tylko wtedy, gdy wierzy w słowa duchowego obrzezania, które zawiera Bożą sprawiedliwość.
Stąd też, jeśli ktoś chce otrzymać sprawiedliwość Bożą, powinien słuchać słów prawdy od prawdziwie narodzonych na nowo ludzi i sercem im wierzyć. Duch Święty mieszka w każdym świętym, który wierzy w sprawiedliwość Bożą. Mam nadzieję, że wy, bracia i siostry, pamiętacie o tej prawdzie. Jeśli naprawdę chcecie otrzymać błogosławieństwo narodzenia się na nowo, Bóg pozwoli wam spotkać narodzoną na nowo osobę, która wierzy w Jego sprawiedliwość.
 

Twierdzicie, że nie ma ani jednego sprawiedliwego?
 
W wersetach 9 i 10 napisano: „Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego”. Napisane jest, że nie ma sprawiedliwego, ani jednego. 
Co to oznacza? Czy te słowa mówią o naszym stanie przed czy po narodzeniu się na nowo? Wszyscy byliśmy grzesznikami, zanim narodziliśmy się na nowo. Słowa „nie ma sprawiedliwego” odnoszą się do stanu, zanim Jezus wypełnił posługę usunięcia wszystkich grzechów świata. Nie można stać się sprawiedliwym, nie wierząc w Jezusa. 
Dlatego słowa ‘stopniowe uświęcenie’ zaczęły istnieć z winy ludzi, którzy służyli heretyckim religiom lub bożkom. „Nie ma sprawiedliwego, ani jednego”. Czy myślicie, że grzesznik może stać się sprawiedliwy, przechodząc przez samodzielny trening i doskonalenie? Nie można samemu stać się sprawiedliwym.
„Nie ma sprawiedliwego, ani jednego”. Nie ma nikogo, kto stanie się sprawiedliwy lub stał się sprawiedliwy dzięki własnemu przyzwoitemu życiu. Nie ma ani jednej osoby, która stałaby się bezgrzeszna dzięki własnym wysiłkom. Jest to możliwe tylko dzięki wierze w obrzezanie duchowe, które zawiera sprawiedliwość Bożą.
Werset 11 stwierdza również: „Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga”. Nie ma nikogo, kto rozumie własne zło. Innymi słowy, nie ma nikogo, kto rozumie, że jest tym, który zostanie wysłany do piekła. Grzesznik nie jest nawet w stanie zrozumieć, że jest grzesznikiem. Grzesznik żyje, nawet nie rozumiejąc wyraźnie, że z powodu własnych grzechów pójdzie do piekła. Dlatego taka osoba musi spróbować otrzymać zbawienie od grzechu, rozumiejąc, że zasługuje na pójście do piekła z powodu grzechu. Jednakże nie ma nawet jednej osoby, który rozumie swoją grzeszną naturę przed Bogiem albo swoje przeznaczenie, którym jest pójścia do piekła.
Czy przed Bogiem jesteśmy istotami użytecznymi czy bezużytecznymi? Cała ludzkość jest bezużyteczna, zanim nie narodzi się na nowo. Chociaż dzięki Niemu wszyscy staliśmy się sprawiedliwi, czyż nie byliśmy kiedyś ludźmi, którzy walczyli z Bogiem, nie wierzyli w prawdę, a nawet Go obwiniali?
Jak więc grzesznik może dać chwałę Bogu? Jak grzesznik, który nawet nie rozwiązał swoich problemów grzechu, może wychwalać Boga? Chwalenie Boga będąc grzesznikiem, nie może być prawdziwą adoracją. Jak grzesznik mógłby chwalić Boga? Grzesznik nigdy nie może oddać chwały Bogu, a Bóg nie przyjmie niczego od takiej osoby. 
W dzisiejszych czasach duszpasterstwo chwały rozprzestrzeniło się na cały świat. Jednakże tylko ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, mogą chwalić Boga. Czy myślisz, że Bóg będzie zadowolony z wychwalań grzesznika? Pochwała grzesznika jest jak ofiara Kaina. Dlaczego Bóg miałby przyjąć bezsensowne pochwały i grzeszne serca grzeszników? 
Werset 12 mówi: „Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego”. Ci grzesznicy, którzy „zboczyli z drogi”, nie znają wielkich dzieł, jakie Bóg dla nich uczynił i nie wierzą w Niego, ani w Słowo prawdy. Co więcej, grzesznicy nie tylko odmawiają przestrzegania Słowa Bożego lub wiary w nie, ale zawsze myślą o cielesnych uprzedzeniach opartych na własnych myślach. Dlatego nigdy nie potrafią rozróżniać między tym, co jest dobre, a co złe przed Bogiem.            
Właściwy sąd jest tylko możliwy dzięki słowom prawdy, które zawierają Bożą sprawiedliwość. Dobre decyzje i właściwe sądy można podejmować tylko w ramach Bożej sprawiedliwości. Powinieneś wiedzieć, że wszystkie prawowite sądy nie spoczywają w ludziach, ale w Bożej sprawiedliwości. Wszystkie ludzkie myśli zboczyły z drogi i odrzuciły sprawiedliwość Bożą. Ludzie mówią: „Myślę w ten sposób i wierzę zgodnie z własnymi myślami, bez względu na to, co mówi Biblia”. Ale mam nadzieję, że zdacie sobie sprawę, że ten, kto nie odrzuca własnych myśli, takich jak ta, jest tym, który odrzuca sprawiedliwość Bożą własnym egocentrycznym uporem. Dlatego myślenie w ten sposób nie pozwala na powrót do sprawiedliwości Bożej.
 

Zamysły cielesne prowadzą do śmierci duchowej
 
Ten, kto nie narodził się ponownie, jest własnym sędzią. Tacy ludzie tak naprawdę nie przejmują się tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, ale zamiast tego, jeśli coś różni się od ich własnych myśli, mówią, że jest to błędne i zgadzają się tylko z częścią słów, które pokrywają się z ich własnymi myślami. Biblia mówi, że ludzie zwrócili się ku własnym myślom i egocentryzmowi. Jeśli ktoś ma nadzieję na uwolnienie się od swoich grzechów w najbardziej właściwy sposób, potrzebuje Bożej sprawiedliwości i sądu. Jaki więc jest Jego sąd? 
Sąd Boży jest sprawiedliwością Bożą i powinniście wiedzieć, że Słowo Boże jest kryterium sprawiedliwego sądu Bożego. „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (Ewangelia Jana 1:1). Kim jest ta Osoba, zwana „Słowem”? Kim jest Osoba, która była z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym? To nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus stał się naszym Zbawicielem i Królem królów. Jezus jest Bogiem.
W Ewangelii Jana jest powiedziane, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga. Tak, Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Słowo jest Bogiem i wyrazem Jego istoty (List do Hebrajczyków 1:3). Zbawicielem jest Bóg. Stąd też, ponieważ Słowo jest Samym Bogiem, Jego słowa sprawiedliwości różnią się od naszych ludzkich myśli. Musisz zdać sobie sprawę, że grzesznicy ośmielają się zrozumieć Bożą sprawiedliwość poprzez własną spostrzegawczość, kiedy wykazują się ignorancją Jego sprawiedliwości. Ten, kto stoi mocno w wierze w Bożą sprawiedliwość, jest osobą pożyteczną, którą Bóg dobrze wykorzysta. Ten, kto stoi mocno i trzyma się Słowa Bożego, jest osobą wiary i przynosi korzyści Bogu. Taka osoba jest również błogosławiona. 
Wszyscy ludzie walczą z Bogiem własnymi myślami i grzechami. Powinieneś wiedzieć, że udawanie świętego i dobrego lub udawanie życzliwego i miłosiernego wobec innych to obłudne czyny, które pochodzą z ludzkich myśli, które oszukują Boga. Udawanie dobrego jest wbrew Bogu. Nikt nie jest dobry oprócz Boga. Jeśli chrześcijanin nie akceptuje miłości i Jego sprawiedliwości zbawienia bez narodzenia się na nowo, jest on wbrew Bogu i jest nieposłuszny prawdzie.
Czy myślisz, że potępienie Boże otrzymają tylko ci, którzy popełniają olbrzymie grzechy na tym świecie? Wszyscy ludzie, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie będą zwolnieni od wściekłej furii Boga. 
Ten, kto nie wierzy w Jezusa w prawdzie, jest przepełniony koncepcją, że niezbędnym jest, aby wieść dobre życie. Kto nauczył takich poglądów? Zrobił to Szatan. Jednak istoty ludzkie już od urodzenia nie są w stanie wieść dobrego życia. Dlatego słowo Boże mówi nam, że musimy otrzymać przebaczenie grzechów. Czy to oznacza, że powinniśmy celowo czynić zło, aby łaska obfitowała? Zdecydowanie nie. Ponieważ istoty ludzkie zostały zarażone grzechem od dnia urodzenia, są przeznaczone na piekło z powodu ran skażonych grzechem. Dlatego Bóg powiedział im, aby otrzymali przebaczenie grzechów, które Jezus już dla nich przygotował. On jest Bogiem zbawienia i radzi nam wszystkim, abyśmy otrzymali zbawienie poprzez przyjęcie do naszych serc słowa Jego sprawiedliwości, która jest prawdą. 
 

Kim jest człowiek z natury?
 
Wersety 13-18 mówią: „Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami”.
„Zdradzają swymi językami”. Jak dobrze ci wszyscy ludzie oszukują swymi językami! W Ewangelii Jana napisano, „Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie” (Ewangelia Jana 8:44). „Mówię prawdę, to prawda. Rozumiesz mnie?” Wszystkie słowa, które osoba, która nie narodziła się na nowo, zdecydowanie twierdzi, że są prawdziwe, są fałszywe.
Osoba, która się jeszcze na nowo nie narodziła, może tylko kłamać gdy rozmawia z ludźmi. Podkreśla, że wszystko co powiedziała jest prawdą, ale jest to paradoksalny dowód, który udowadnia, że za każdym razem, gdy mówi kłamstwo, oszukuje ludzi, mówiąc, że to prawda. Wszystkie rzeczy, które mówi osoba, która się jeszcze na nowo nie narodziła, są fałszywe, ponieważ nie wierzy w sprawiedliwość Boga.
Oszust nigdy nie będzie mógł oszukać ludzi, po tym jak wszyscy wiedzą, że cokolwiek robi, jest oszustwem. Mówi w ten sposób, jakby to co mówi, było autentyczne. Rozmawia z ludźmi realistycznie i szczerze, aby mu zaufali. „Mówię ci prawdę. Jeśli zainwestujesz w to trochę pieniędzy, zarobisz w zamian mnóstwo pieniędzy. Wystarczy zainwestować milion dolarów, a w ciągu roku otrzymasz około dwóch milionów dolarów więcej niż zainwestowałeś. W ciągu najbliższych kilku lat zarobisz dużo pieniędzy. To najnowszy rodzaj działalności i jest całkowicie bezpieczny. Musisz się pospieszyć i zdecydować, ponieważ wielu innych czeka”. To właśnie mówi ludziom oszust. Należy pamiętać, że osoba, która nie otrzymała przebaczenia grzechów, zdradza swoim językiem. 
Biblia mówi, że kiedy Szatan mówi kłamstwo, mówi od siebie. Wszystko, co mówi osoba, która nie narodziła się na nowo z grzechu, jest kłamstwem. Nic dziwnego, że ksiądz, który nie narodził się na nowo, oszukuje członków kościoła, mówiąc, że staną się bogaci, jeśli ofiarują Kościołowi duże ilości datków. Co więcej, może powiedzieć, że kiedy ktoś zostanie starszym kościoła, stanie się bogaty dzięki ‘nieodpartym błogosławieństwom Bożym’. Dlaczego ludzie tak bardzo starają się zostać starszymi? Dzieje się tak z powodu kłamstw fałszywych księży, którzy twierdzą, że Bóg napełni człowieka bogactwem materialnym, gdy zostanie starszym. Jest tak wielu chrześcijan, którzy zostali pozbawieni swoich własności po tym, jak próbowali zostać starszymi. Płacili nadmiernym oddaniem swoim oszukańczym duszpasterzom, ponieważ chcieli zostać starszymi.
Zwróćmy ponownie uwagę na List do Rzymian 3:10. Zwrot „jak jest napisane” wskazuje nam, że poniższe wersety są cytatami ze Starego Testamentu. Zamiast udzielić dodatkowych wyjaśnień, Paweł zacytował Stary Testament: „Bo w ich ustach nie ma szczerości, ich wnętrze pełne przewrotności, ich gardło jest grobem otwartym, swoim językiem pochlebiają” (Księga Psalmów 5:9). „Ich nogi biegną do zła i spieszą się do przelewania niewinnej krwi. Ich myśli są myślami nieprawości, spustoszenie i zniszczenie na ich drogach” (Księga Izajasza 59:7). Ludzie, którzy idą do piekła, ponieważ nie znają Bożej sprawiedliwości, są godni pożałowania. 
Werset 19 mówi: „A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga”.
„Gdyż prawo sprowadza gniew” (List do Rzymian 4:15). Bóg daje prawo tym, którzy się jeszcze nie narodzili na nowo, aby mogli postrzegać siebie jako grzeszników. Prawo uczy każdego grzesznika, że nie jest w stanie żyć według Jego prawa. Było wyraźnie powiedziane, że Bóg nie dał nam prawa, abyśmy zgodnie z nim żyli. Czy zatem Bóg unieważnia prawo? Nie, nie robi tego. Bóg powiedział, że dał nam prawo przez Mojżesza, aby nas nauczyć, że jesteśmy grzesznikami. Chce, abyśmy poprzez prawo zdali sobie sprawę z naszej grzesznej natury i że nie zostało nam dane, abyśmy go przestrzegali. Rolą prawa jest pokazanie nam, jak niedoskonali i słabi jesteśmy jako istoty ludzkie. 
Tak więc w wersecie 20 napisano: „Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu”. Żadne ciało nie będzie usprawiedliwione w Jego oczach z uczynków prawa. Nie tylko dla samego Pawła, ale także dla wszystkich innych sług Bożych; „z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach”. Nie ma nikogo, kto może przestrzegać prawa, nie ma nikogo, kto będzie mógł go przestrzegać, ani nikogo, kto go przestrzegał. Dlatego wniosek jest taki, że nie można stać się sprawiedliwym poprzez uczynki prawa.
Czy poprzez przestrzeganie prawa możemy zmienić się w sprawiedliwych ludzi? Kiedy widzimy te fragmenty, możemy łatwo pomyśleć, że po tym, jak uwierzymy w Jezusa, możemy stać się świętymi, krok po kroku, aby w końcu osiągnąć uświęcenie, prowadząc dobre życie poprzez nasze uczynki. Jednak wcale tak nie jest. Mówienie, że można wejść do Królestwa Niebieskiego poprzez stopniowe uświęcanie, jest absolutnie fałszywe.
Wszyscy ludzie, którzy nie narodzili się na nowo, nadal podlegają prawu Bożemu, prawu grzechu i śmierci (List do Rzymian 8:2). Dzieje się tak, ponieważ kiedy ktoś staje się chrześcijaninem, myśli, że musi żyć według słów Boga. Chrześcijanie czują się zobowiązani do przestrzegania prawa swoimi czynami, ale w rzeczywistości nie mogą ani trochę żyć zgodnie z prawem. Dlatego codziennie odmawiają modlitwy pokutne. Nie zdają sobie sprawy, że wpadają w bagno beznadziejnej religii; to znaczy chrześcijaństwo. To dowodzi, że takie życie religijne jest błędne od samego początku. Próba przestrzegania prawa Bożego po niezrozumieniu prawa, prowadzi wyznawców religii chrześcijańskiej do konfrontacji z Bożą sprawiedliwością, mimo że prawo istnieje tylko po to, aby uczyć ludzi, że są grzesznikami. 
Doktryna o stopniowym uświęceniu w chrześcijaństwie jest tą samą doktryną religijną, co pogańskie religie świata. Podobnie do doktryny osiągnięcia nirwany w buddyzmie, w chrześcijaństwie, doktryna stopniowego uświęcenia stwierdza, że ciało i duch stają się coraz bardziej święte, gdy ktoś zaczyna wierzyć w Jezusa, a ostatecznie staje się wystarczająco święty, aby wejść do Nieba.
Ten, kto urodził się zakażony grzechem, może jedynie szerzyć grzech przez całe swoje życie. Powodem tego jest to, że już został zarażony grzechem. Wirus grzechu wychodzi z jego ciała, nawet jeśli nie ma on zamiaru szerzyć grzechu. Jest tylko jedno lekarstwo na tę chorobę. To słuchanie i wierzenie w słowo ewangelii prawdy, która zawiera sprawiedliwość Bożą. Można zostać zbawionym od wszelkiego grzechu, a nawet otrzymać życie wieczne, jeśli słucha się słów prawdziwego odpuszczenia grzechów i wierzy w nie, co umożliwia nam duchowe obrzezanie. 
Jak może być na tym świecie osoba, która żyje idealnie zgodnie z prawem, nawet po narodzeniu się na nowo? Nie ma takiej osoby. Biblia mówi, „Przez prawo jest poznanie grzechu” (List do Rzymian 3:20). Czy to nie prosta i wyraźna prawda? Adam i Ewa odeszli od słowa Bożego, nie wierząc i popadając w grzech, dając się zwieść Szatanowi w Wieku Niewinności, a po tym zdarzeniu przekazali wszystkie grzechy swoim potomkom. Mimo, że wszyscy ludzie odziedziczyli grzech po swoich przodkach, nie wiedzieli, że naprawdę narodzili się jako grzesznicy.
Od czasów Abrahama Bóg dał ludzkości konkretną wiedzę na temat Swojej sprawiedliwości, aby wszyscy ludzie otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w słowo Boże. 
 

Paweł mówi, że sprawiedliwość Boga została objawiona bez prawa 
 
Wersety 21-22 mówią, „Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy”.
Napisane jest tutaj, że objawiona została sprawiedliwość Boga, „poświadczona przez prawo i proroków”. „Prawo i prorocy” oznaczają Stary Testament. Paweł mówił o ewangelii sprawiedliwości Boga, która została objawiona przez system ofiarny Przybytku. Pismo Święte wyraźnie pokazuje nam Bożą sprawiedliwość, dzięki której można otrzymać przebaczenie grzechów poprzez ofiarę za grzech. Wiara Pawła była również oparta na wierze w sprawiedliwość Bożą, która jest objawiona w całym Piśmie Świętym. 
Paweł oświadcza, że każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, może bez wyjątku otrzymać Bożą sprawiedliwość. To, czy ktoś jest zbawiony, czy nie, zależy wyłącznie od jego wiary lub niewiary. Paweł mówi więc, że sprawiedliwość Boża objawia się „przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy”.
Czym jest prawdziwa wiara? Kto jest istotą wiary? To Jezus Chrystus. List do Hebrajczyków 12:2 mówi: „Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary”. Powinniśmy nauczyć się o prawdzie Bożej od narodzonego na nowo świętego i otrzymać zbawienie w Jezusie Chrystusie, wierząc w tę prawdę, a następnie żyć wiarą w słowa Boga. Wiara sercem w sprawiedliwość Pana, jest prawdziwą wiarą.
List do Rzymian 10:10 mówi: „Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu”. Możemy stać się sprawiedliwymi, wierząc sercem w chrzest i krew Jezusa, i utwierdzić się w naszym zbawieniu, wyznając naszą wiarę ustami. Przebaczenia grzechów nie można osiągnąć poprzez nasze uczynki, lecz poprzez naszą wiarę w Bożą sprawiedliwość. 
Wersety 23-25 mówią; „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”.
Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i dlatego pozbawieni są chwały Boga. Grzesznicy nie mają innego wyboru i muszą pójść do piekła. Tymczasem dzięki odkupieniu, które jest w Jezusie Chrystusie i sprawiedliwości Bożej, ludzie mogą bez przeszkód otrzymać przebaczenie grzechów. Ludzie stają się bezgrzeszni, ponieważ wierzą w sprawiedliwość Bożą. Bóg ustanowił Jezusa przebłaganiem przez wiarę w Jego krew.
Popatrzymy co napisano w wersetach 25 i 26: „Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”.
Wyrażenie „aby okazać Swoją sprawiedliwość” odnosi się do sprawiedliwości Bożej, która została dokonana przez sprawiedliwy akt Jezusa Chrystusa. Powodem, dla którego Jezus przelał krew na Krzyżu, było to, że przed Swoją śmiercią wypełnił wszelką sprawiedliwość Bożą, przyjąwszy chrzest od Jana w rzece Jordan (zob. Ewangelia Mateusza 3:13-17). Bóg Ojciec uczynił Jezusa ofiarą przebłagania za grzechy tego świata, aby uczynić pokój między ludźmi a Nim. Jezus był wcieleniem Bożej sprawiedliwości.
Jezus zabrał wszystkie grzechy tego świata, przyjąwszy chrzest od Jana. Jezus stał się Alfą i Omegą. Oznacza to, że każdy może otrzymać zbawienie od grzechu, jeśli wierzy w słowa, które mówią, że Pan zmył wszystkie grzechy świata, od samego początku do końca.
Boża sprawiedliwość, którą wypełnił Jezus, pozwoliła nam zachować pokój z Bogiem. Tak się stało po to, aby mógł wejść do Nieba tylko ten, kto był w pokoju z Bogiem. Dopiero po tym, jak zacząłem wierzyć w ewangelię prawdy, zrozumiałem werset: „Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”. W czasie Jego cierpliwości, zrozumiałem i uwierzyłem w Bożą sprawiedliwość poprzez Jezusa.  
Boża sprawiedliwość wypełniła się w czasie przeszłym dokonanym, co wskazuje, że już się wypełniła. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów przez wiarę w prawdziwe Słowo, które mówi, że Jezus zlikwidował wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią. Pomimo tego, że nasze grzechy zostały wybaczone, nasze ciała nadal nie mogą powstrzymać się przed popełnianiem grzechu. Bóg odniósł się do grzechu, który popełniamy na tym świecie, jako „przedtem popełnione grzechy”.
Czemu? Bóg uczynił chrzest Jezusa wyjściowym punktem zbawienia. Dlatego odpuszczenie grzechów wypełniło się za jednym razem poprzez sprawiedliwość Bożą, którą wypełnił Jezus Chrystus. Z Bożego punktu widzenia, grzechy, które popełniamy teraz w ciele, są grzechami, które zostały już usunięte przez chrzest Jezusa. Wszystkie grzechy świata zostały już przebaczone w oczach Boga. „Przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów” oznacza „aby wziąć pod uwagę, że grzechy zostały już spłacone.” Wszystkie grzechy tego świata są grzechami, które zostały już zmyte przez chrzest, który Pan przyjął i Jego krew na Krzyżu.
Z tego względu wszystkie grzechy ludzkości od początku tego świata do końca, od czasu Adama do ostatniego człowieka na ziemi, a nawet grzechy, które ludzie obecnie popełniają, są grzechami „przedtem popełnionymi”, które Jezus wyeliminował w przeszłości. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, są bez grzechu. Ta prawda oznacza, że przedtem popełnione grzechy zostały już odpuszczone. W oczach Boga, nawet grzechy, które popełniamy w tej chwili, są również częścią grzechów przedtem popełnionych i przebaczonych. Ludzie tego świata popełniają grzechy, które zostały zlikwidowane przez Syna Bożego, który został posłany na ten świat, aby zgładzić wszystkie grzechy świata. Grzechy, które teraz popełniamy, są grzechami, które nasz Pan już usunął. Czy rozumiecie, co to oznacza? 
Jezus powiedział, że już zmył grzechy tego świata poprzez Bożą sprawiedliwość. Ktoś mógłby to źle zrozumieć, jeśli naprawdę nie rozumie znaczenia tego fragmentu. Z perspektywy Pana grzechy, które my, ludzie, popełniamy, są grzechami, które zostały już osądzone, ponieważ On już przyjął chrzest w rzece Jordan i został osądzony na Krzyżu. Powodem, dla którego Bóg mówi nam, abyśmy nie martwili się o grzechy, jest to, że Jezus przyszedł na ten świat i za jednym razem uczynił ludzi doskonale uświęconymi. 
Ta prawda, o której mówi Paweł w tym fragmencie, jest bardzo ważna dla kogoś, kto został zbawiony dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą. Jednakże ludzie, którzy się na nowo nie narodzili, ignorują sprawiedliwość Boga i pójdą do piekła. Bracia i siostry, powinniście słuchać i w pełni zrozumieć słowo Boże. Tylko wtedy będzie to dobre dla ugruntowania waszej wiary i głoszenia ewangelii innym ludziom. Czy wiecie, że Bóg przekonuje świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, aby w końcu powiedzieć o Swojej sprawiedliwości? (Ewangelia Jana 16:8).
Bóg ustanowił Jezusa przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów. Ponieważ Bóg ustanowił Jezusa jako przebłaganie, chce nas nauczyć, że grzechy przedtem popełnione zostały już usunięte. Dlatego staliśmy się sprawiedliwi, wierząc w sprawiedliwość Bożą.
W wersecie 26 napisano: „Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”. „W obecnym czasie”, Bóg pozwala nam mieć życie wieczne i nie chce potępiać świata. ‘W obecnym czasie’, gdy Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby ‘okazać Swoją sprawiedliwość’, Pan okazał sprawiedliwość Bożą poprzez Swój chrzest i krew. Bóg sprawił, że Jego Jednorodzony Syn przyszedł na ten świat, aby zostać ochrzczonym i ukrzyżowanym, i w ten sposób okazał nam Swoją miłość i sprawiedliwość.
Bóg wypełnił całą Swoją sprawiedliwość przez Jezusa. Każdy wierzący w sprawiedliwość Bożą jest sprawiedliwy. Nasz Bóg raz na zawsze spełnił sprawiedliwy akt wymazania grzechów świata. Czy zatem możemy sercem wierzyć w sprawiedliwość Boga? Bóg mówi, że jesteśmy sprawiedliwi i bez grzechu, kiedy wierzymy w Jego sprawiedliwość. Czemu? Czy wierzący w Jezusa są bezgrzeszni, skoro On już dokonał sprawiedliwego aktu zmywania wszystkich naszych grzechów? Wierzący w sprawiedliwość Boga są sprawiedliwi, ponieważ nie posiadają grzechu. Ponieważ Pan zmył wszystkie grzechy, które popełniamy w ciągu całego naszego życia, jesteśmy w stanie uwierzyć w sprawiedliwość Boga. W przeciwnym razie nigdy nie bylibyśmy w stanie otrzymać Bożej sprawiedliwości.
 

Powodem do chluby może być tylko sprawiedliwość Boża
 
„Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan; Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo” (List do Rzymian 3:27-31).
 Utwierdzanie prawa oznacza, że nie możemy być zbawieni od grzechów naszymi uczynkami. Jesteśmy stworzeniami słabymi i niedoskonałymi, ale Boża sprawiedliwość uczyniła nas doskonałymi poprzez Jego Słowo. Wiara w słowo sprawiedliwości Boga zbawiła nas. Nawet po tym, jak zostaliśmy zbawieni od grzechów, nasz Pan nadal do nas mówi: „Jesteście niedostateczni, ale Ja was uświęciłem. Dlatego zbliżcie się do Boga z Jego sprawiedliwością”.
W wersecie 27 jest napisane: „Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary”. Człowiek powinien znać prawo Bożej sprawiedliwości, które Bóg utwierdził i wierzyć w to prawo Jego sprawiedliwości. „Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary”.
Powinieneś wiedzieć, że zostajemy uwolnieni od naszych grzechów tylko wtedy, gdy wierzymy w sprawiedliwość Bożą i że nie możemy zostać zbawieni naszymi własnymi czynami. Rozdział 3 Listu do Rzymian mówi nam o tym za pośrednictwem Apostoła Pawła. „Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże!” Wierzący w Bożą sprawiedliwość będzie stał mocno, ale ten, kto nie wierzy w Bożą sprawiedliwość, upadnie.
Rozdział 3 Listu do Rzymian jasno ukazuje sprawiedliwość Boga. Powinniście pamiętać, że Bóg ustanowił prawo swojej sprawiedliwości, aby ci, którzy wierzą we własne myśli, upadli. Bóg całkowicie zbawił nas od wszelkiego grzechu. Dlatego możemy zostać zbawieni od wszelkiego grzechu, wierząc w Słowo Boże, które objawia Jego sprawiedliwość. Odziedziczamy Królestwo Boże i mamy z Nim pokój, wierząc w Jego sprawiedliwość.
Ci, którzy nie wierzą w sprawiedliwość Boga, nie mogą mieć pokoju w swoich sercach. Pytanie, czy ktoś jest błogosławiony, czy przeklęty, zależy od tego, czy wierzy w sprawiedliwość Bożą, czy nie. Jeśli ktoś nie przyjmie słów Bożej sprawiedliwości, zostanie osądzony według słusznego potępienia słów Boga. Zbawienie pochodzi z miłości Boga, a następnie otrzymujemy zbawienie od naszych grzechów, wierząc w Jego sprawiedliwość. Chwalmy naszego Pana, który dał nam wiarę w sprawiedliwość Bożą. Dziękujemy za to, że mamy taką samą wiarę, jaką miał Apostoł Paweł! Chwała Panu.
Chwalimy Go także i dziękujemy Mu za to, że zostaliśmy uwolnieni od wszelkiego grzechu poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Gdyby nie to zbawienie, wiara lub Kościół Boży, nigdy nie bylibyśmy w stanie otrzymać przebaczenia grzechów. Sercem prawdziwie uwierzyliśmy w sprawiedliwość Bożą i wyznaliśmy ustami ku zbawieniu. Dziękujemy Bogu, który zbawił nas od wszelkiego grzechu Swoją sprawiedliwością.