Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[3-2] Zbawienie od Grzechów Tylko Poprzez Wiarę (List do Rzymian 3:1-31)

(List do Rzymian 3:1-31)
„Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże! Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek - kłamcą, jak jest napisane: 
„Abyś okazał się sprawiedliwy w Swoich słowach 
i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony”.
Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? (Mówię po ludzku). Nie daj Boże! Jak wtedy Bóg mógłby sądzić świat? Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik? Dlaczego więc nie mówić (jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy): Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe. Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; Jak jest napisane: 
’Nie ma sprawiedliwego ani jednego; 
Nie ma rozumnego
i nie ma nikogo, kto by szukał Boga.
Wszyscy zboczyli z drogi,
razem stali się nieużyteczni,
nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego. 
Grobem otwartym jest ich gardło,
zdradzają swymi językami,
jad żmij pod ich wargami.
Ich usta pełne są przeklinania i goryczy;
Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi;
Zniszczenie i nędza na ich drogach;
A drogi pokoju nie poznali.
Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.’
A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga. Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu. Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie i pogan; Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo”.
 


Ludzka niewiara nie może zniweczyć zbawienia Bożego

 
Apostoł Paweł mówi, że wypełnienie prawa i odkupienie łaski Bożej nie są nam dane przez nasze uczynki, ale przez wiarę. Jesteśmy zbawieni od naszych grzechów i stajemy się sprawiedliwi dzięki zbawieniu Bożemu. „Na czym więc polega wyższość Żyda? Albo jaki jest pożytek z obrzezania? Wielki pod każdym względem. Przede wszystkim ten, że im zostały powierzone słowa Boże. Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże!” (List do Rzymian 3:1–4).
Przewagą Żydów jest to, że zostało im powierzone słowo Boże. Żyli, słysząc Jego słowo od swoich przodków. Ponieważ Bóg powierzył im Swoje słowo i zostało ono przekazane przez nich, myśleli, że są lepsi od pogan. Jednak Biblia mówi, że Bóg opuścił Żydów, ponieważ nie uwierzyli Jezusowi, który uwolnił ich od grzechów.
Apostoł Paweł mówi: „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże!”. Ludzka niewiara nie może zniweczyć zbawienia Bożego. „Wiara Boga” oznacza „uczciwość Boga”. Chodzi mu o to, że uczciwość Boga i zbawienie od grzechów nie mogą zostać unieważnione, nawet jeśli Żydzi w to nie wierzą. Słowo Bożej obietnicy, że On zbawi każdego, kto wierzy, nie jest anulowane, nawet jeśli oni w to nie uwierzą.
Poganie uwierzą, jeśli Żydzi nie uwierzą. Bóg mówi, że każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony od grzechów. Dlatego Bóg opuścił Żydów, ponieważ nie wierzyli, że słowo prawdy wypełniło się zgodnie z Bożą obietnicą, nawet jeśli Bóg powierzył im Swoje słowo.
Twierdzenie apostoła Pawła jest następujące: Bóg dał dar zbawienia całej ludzkości. Bóg mówi, że obiecał to w Starym Testamencie i spełnił to, posyłając na świat Jezusa Chrystusa, Swego Jednorodzonego Syna. Niektórzy ludzie wierzą w Bożą ewangelię, ale inni nie. Tak więc każdy, kto wierzy, jest błogosławiony, będąc dzieckiem Boga, tak jak On obiecał. Błogosławieństwa Boże nie są anulowane bez względu na to, ilu ludzi nie wierzy.
 


Każdy, kto wierzy w prawdę, może otrzymać wielką miłość Bożą

 
Kto słucha słowa prawdy i wierzy w nie, może otrzymać wielką miłość Bożą, lecz niewierzący twierdzą, że Bóg jest kłamcą. W rzeczywistości Bóg spełnił Swoją obietnicę, ale niewierzący są wykluczeni z Bożego zbawienia, ponieważ nie wierzą w łaskę odpuszczenia grzechów.
Apostoł Paweł mówi: „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga? Nie daj Boże!”. Bóg obiecał raz i będąc wierny temu dał wszystkim ludziom Swoje zbawienie i chwałę.
O czym Biblia mówi, że jest darem Bożym? Biblia mówi, że Bóg Ojciec posłał Swojego ukochanego Syna i dał łaskę zostania Jego dziećmi tym, którzy wierzą w odpuszczenie grzechów przez Jego Syna. Jeszcze przed założeniem świata zaplanował, że da wszystkim ludziom chwałę bycia Jego dziećmi i zbawienie od grzechu poprzez Jego sprawiedliwość. I wiernie to wypełnił. Dlatego wierzący otrzymują błogosławieństwo według słowa Bożego, a niewierzący według niego są sądzeni.
Bardzo właściwą rzeczą jest, że niewierni pójdą do piekła. Bóg ustanowił prawo, abyśmy mogli zostać zbawieni przez wiarę w Jego Słowo. Mówi też, że wiara Boga nigdy nie zostanie zniweczona, nawet jeśli ludzie nie wierzą. Jesteśmy błogosławieni, przyjmując wiarę zbawienia Bożego. Bóg mówi: „Przeciwnie, niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą, jak jest napisane: Abyś okazał się sprawiedliwy w Swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony” (List do Rzymian 3:4).
Każdy człowiek jest kłamcą. Bóg jest prawdziwy. Czemu? Ponieważ Bóg mówi: „Jak jest napisane: Abyś okazał się sprawiedliwy w Swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony”. Bóg mówi, że obiecuje z góry i błogosławi tym, którzy będą błogosławieni, i przeklnie tych, którzy będą przeklęci. Jest sprawiedliwe, że Bóg błogosławi wierzących i przeklina niewierzących. Bóg mówi: „Niech Bóg będzie prawdziwy, a każdy człowiek – kłamcą”.
„Abyś okazał się sprawiedliwy w Swoich słowach i żebyś zwyciężył, gdy będziesz sądzony”. Mówi, że zbawi ludzi według Swojego Słowa. Słowo stało się ciałem, zamieszkało wśród nas i nas zbawiło. Dlatego Pan jest usprawiedliwiony przez Swoje słowa.
Pan pokonał Szatana spisanym słowem Bożym. Pan jest sprawiedliwy i uczciwy przed Sobą, Szatanem i wszystkimi istotami duchowymi, ponieważ spełnił to, co obiecał. Jednak ludzie nie są uczciwi. Ich zachowania zmieniają się szybko, gdy są w niekorzystnej sytuacji. Lecz przeciwnie, Bóg nigdy nie złamał Swoich obietnic. Dlatego apostoł Paweł mówi, że nasza wiara powinna opierać się na słowie Bożym.
 

Nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Bożą
 
W Liście do Rzymian 3:5 napisano: „Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy? Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? (Mówię po ludzku)”. Wszyscy ludzie są niesprawiedliwi, ale co powiemy, jeśli ich niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość zbawienia Bożego? Co powiemy, jeśli nasze grzechy uwydatniają Bożą sprawiedliwość?
Sprawiedliwość Boża objawia się jeszcze bardziej z powodu naszych grzechów i niesprawiedliwości. Bóg jest naprawdę uczciwy. Jest Panem zbawienia, Zbawicielem i prawdziwym Bogiem, który obiecał zbawić nas Swoim Słowem i wypełnił to, co obiecał. Co powiemy, jeśli sprawiedliwość Boża zostanie objawiona z powodu naszych słabości? Nasze słabości bardziej objawiają sprawiedliwość Boga, ponieważ grzeszymy aż do śmierci.
Skąd wiemy, że Bóg jest Panem miłości? Możemy to poznać po naszych słabościach. Miłość Boża objawia się przez nas, ponieważ grzeszymy do ostatniego dnia naszego życia. Pan mówi, że raz na zawsze zmył grzechy świata. Miłość Boga byłaby niedoskonała, gdyby On kochał tylko dobrych ludzi, którzy nie grzeszyli. To z powodu Swojej prawdziwej miłości Bóg przyjmuje nas, grzeszników, których nigdy nie da się kochać, i zajmuje się nami.
My, ludzie, jesteśmy niesprawiedliwi i zdradzamy Boga. Nie wierzymy w Niego i nie mamy uroczej strony przed Bogiem. Grzesznikami są ci, którzy jedynie czynią zło, ale Jezus, który zbawił nas od wszystkich naszych grzechów i nieprawości, spełnił Bożą miłość do nas.
Bóg mówi, że to przez Swoją sprawiedliwość i miłość posłał nam Swojego jednorodzonego Syna, aby wybawił nas od ciemności Szatana i przekleństwa, gdy ludzie zgrzeszyli i byli przeznaczeni do piekła będąc pod wpływem oszustwa Szatana. To miłość i łaska Boga.
„Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy?”, mówi apostoł Paweł. W tym fragmencie myśli wierzących i niewierzących są podzielone. Niewierni starają się być dobrzy, aby wejść do Królestwa Niebieskiego i otrzymać błogosławieństwo Boga. Jednak Paweł wypowiada się przeciwnie, mówiąc: „Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy?”. Paweł mówi, że my, ludzie, nie możemy czynić Bożej sprawiedliwości, ale tylko grzeszyć przed Nim, a nasze zło uwydatnia prawdziwą miłość Boga. Tak to jest prawda. Wszyscy ludzie są źli i nie mogą być sprawiedliwi, ale Pan zbawił ich od wszystkich grzechów.
 

Jesteśmy zbawieni poprzez sprawiedliwość Bożą
 
Apostoł Paweł mówi, że ludzie nie mogą być sprawiedliwi i wpadają w sidła grzechów. Pan zbawił takich grzeszników od ich grzechów i umiłował ich. Potrzebujemy Jego doskonałej miłości, ponieważ każdego dnia nie możemy uniknąć grzeszenia. Zostaliśmy zbawieni tylko przez absolutną miłość Jezusa, Jego darmową łaskę i dar zbawienia przez Jezusa Chrystusa.
Apostoł Paweł mówi, że jego zbawienie jest zasługą Bożej sprawiedliwości. To, co Bóg uczynił, aby zbawić wszystkich grzeszników od ich grzechów, pokazuje Jego sprawiedliwość. Paweł mówi, że wiara w ewangelię go uratowała. Sprawiedliwość Boża objawia się w ewangelii wody i Ducha. Nasze zbawienie zależy od sprawiedliwego czynu, jakiego Bóg dla nas dokonał. Dlatego grzesznicy są zbawieni od wszystkich swoich grzechów przez wiarę. Ci, którzy nie narodzili się ponownie, myślą, że powinni być dobrzy, aby mogli wejść do Królestwa Niebieskiego.
Paweł nie ma na myśli tego, że możemy celowo czynimy zło, lecz ludzie kończą idąc do piekła, ponieważ próbują czynić dobre uczynki bez otrzymania Bożej sprawiedliwości. Muszą pokutować, i nawrócić i uwierzyć w zbawienie, które dał im Bóg, aby uciec od pójścia do piekła.
Kto może czynić dobre uczynki przed Bogiem? Nie ma nikogo takiego. Jak więc grzesznik może zostać uwolniony od wszystkich swoich grzechów? Musi zmienić swoje własne myślenie. Apostoł Paweł mówi, że został zbawiony przez wiarę. Ale co o tym myślą ludzie? Ludzie myślą, że mogą być zbawieni, kiedy robią dobre rzeczy. Dlatego nie mogą zostać zbawieni. Ci, którzy są zbawieni od grzechów poprzez wiarę w Jezusa i mają doskonałe odpuszczenie grzechów, chwalą się jedynie sprawiedliwością Bożą i wywyższają ją.
Jednak ci, którzy na nowo się nie narodzili, pomimo tego, że wierzą w Jezusa, myślą, że mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, czyniąc dobre uczynki, i pójdą do piekła, jeśli nie będą robić dobrych uczynków. Ich wiara jest błędna. Wiara apostoła Pawła jest taka sama, jak wiara na nowo narodzonych. Ci, którzy nie narodzili się na nowo, chociaż myślą, że wierzą w Jezusa, mają błędną wiarę, ponieważ próbują dodać swoje uczynki do swojej wiary. Nie jesteśmy zbawieni przez dodanie naszych cnotliwych czynów do naszej wiary, ale przez wiarę w sprawiedliwość Bożą: chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu.
 

Sprawiedliwi nie mogą grzeszyć celowo
 
„Jeśli więc nasza niesprawiedliwość uwydatnia sprawiedliwość Boga, cóż powiemy?”. Biblia mówi, że nasza niesprawiedliwość uwydatnia jedynie sprawiedliwość Boga i Jego miłość. Biblia mówi również: „Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik? Dlaczego więc nie mówić (jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy): Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe” (List do Rzymian 3:7-8). Imiona niewierzących są zapisane w Księdze Sądu i zostaną oni wrzuceni do jeziora ognia. Dlatego muszą pokutować, aby się nawrócić i uwierzyć w zbawienie osiągnięte przez wodę i krew.
Apostoł Paweł mówi: „Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew? (Mówię po ludzku). Nie daj Boże!”. Ludzie mówią: „Czy nie jest niesprawiedliwe, że Bóg okazuje gniew niewierzącym i posyła ich do piekła tylko dlatego, że nie wierzą, że Jezus już ich zbawił od grzechów?”. Ale Paweł mówi: „Czyż niesprawiedliwy jest Bóg, który okazuje gniew?” Jest słuszne, że niewierni idą do piekła, ponieważ nie wierzą w prawdę. Bóg nie jest niesprawiedliwy.
W Liście do Rzymian 3:7 czytamy: „Jeśli bowiem prawda Boża przez moje kłamstwo obfitowała ku Jego chwale, czemuż jeszcze i ja jestem sądzony jako grzesznik?”. Ludzie mogą powiedzieć: „Co? Czy będziesz grzeszyć celowo, ponieważ masz przebaczenie grzechów? Będziesz więcej kłamał, ponieważ jesteś zbawiony poprzez sprawiedliwość Bożą. Czy będziesz więcej grzeszyć celowo?” Ale Biblia mówi, że ci ze złymi sercami postępują w taki sposób, nie znając Bożego zbawienia ani nie wierząc w Jego miłość.
Dlatego Paweł mówi, że prawdomówność Boga pomnożyła się ku Jego chwale, z powodu naszej grzeszności i kłamstw. Ale ludzie przeciwstawiali się Pawłowi własnymi myślami, mówiąc: „Możesz popełniać więcej grzechów, jeśli uwierzysz, że bez uczynków jesteś zbawiony poprzez wiarę”. Nie jest prawdą, że ludzie grzeszą tylko z chęci grzechu. Nie mogą uniknąć grzeszenia, ponieważ urodzili się jako grzesznicy. Jabłoń wydaje w naturalny sposób jabłka. Biblia mówi, że jest również rzeczą naturalną, że człowiek urodzony jako grzesznik będzie grzeszył. Pan zbawił takich grzeszników Swoją sprawiedliwością i mogą oni zostać wyzwoleni jedynie przez przyjęcie zbawienia Pana.
„Dlaczego więc nie mówić (jak nas szkalują i jak niektórzy twierdzą, że mówimy): Będziemy robić złe rzeczy, aby przyszły dobre? Ich potępienie jest sprawiedliwe” (List do Rzymian 3:8) Ci, którzy są oszukiwani przez fałszywych nauczycieli, i zakładają, że wierzą w Jezusa, myślą w ten sposób. List do Rzymian został napisany przez apostoła Pawła około 2000 lat temu. Wielu ludzi w tamtych czasach myślało w ten sposób, tak jak robią to dzisiejsi niewierzący. Fałszywi wierzący myślą tak, jak niewierni za czasów Pawła, mówiąc: „Czy będziesz celowo grzeszyć więcej, jeśli masz odpuszczenie grzechów, jesteś bezgrzeszny i wiesz, że twoje przyszłe grzechy są odpuszczone?”.
Niewierzący działają zgodnie z niewiernymi myślami ciała. Prawda o zbawieniu Bożym nie może do nich wejść z powodu ich fałszywych myśli cielesnych. Oczywiście nawet sprawiedliwi nadal grzeszą po otrzymaniu odpuszczenia grzechów, ale jest granica. Biblia mówi, że grzesznicy nadal grzeszą, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że popełniają grzech i nie wiedzą, że jest to grzech, zanim narodzą się na nowo z wody i Ducha. Jednak Biblia mówi, że sprawiedliwi nie mogą grzeszyć lekkomyślnie, ponieważ znajdują się pod panowaniem Boga.
Niektórzy ludzie powiedzieli apostołowi Pawłowi: „Czy nie czynicie zła, aby dobro mogło przyjść, ponieważ Bóg zbawił was od wszystkich waszych grzechów? Lepiej czyń więcej złych uczynków, aby sprawiedliwość Boża była bardziej objawiona”. Paweł mówi, że ich potępienie jest sprawiedliwe. Ma na myśli, że słusznym jest dla nich być sądzonymi i pójść do piekła. Czemu? Ponieważ nie polegają na wierze, ale na swoich uczynkach.
 

Sprawiedliwość Boża nigdy nie straci ważności
 
Apostoł Paweł mówi: „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga?”. Czy ich niewiara sprawi, że zbawienie Boże będzie zniweczone tylko dlatego, że nie wierzą w zbawienie Boże? Ludzie są zbawieni, jeśli wierzą, ale tracą łaskę odpuszczenia grzechów, jeśli nie wierzą. Sprawiedliwość Boża trwa. Czy rozumiecie? Ci, którzy idą do piekła, zgłaszają się do piekła na ochotnika, ponieważ postanowili nie wierzyć. Dzieła Boże i łaska zbawienia od grzechu nigdy nie tracą ważności, ale trwają.
Zbawienie Pana nie ma związku z ludzkimi wysiłkami opartymi na uczynkach prawa. Dotyczy tylko wierzących. Wierzący są zbawieni zgodnie z prawdą Bożą, ale niewierzący pójdą do piekła, ponieważ nie zostaną zbawieni przez odrzucenie Jego prawdy. Bóg wysłał „kamień potknięcia i skałę zgorszenia” (Księga Izajasza 8:14). Każdy, kto wierzy w Jezusa, staje się sprawiedliwy i ma życie wieczne, bez względu na to, jak niegodziwy może być. Kto nie wierzy w Jezusa, pójdzie do piekła z powodu zapłaty za grzech, bez względu na to, jak dobry mógłby być. Jezus jest kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierzą w przebaczenie grzechów.
 

Nie ma sprawiedliwego, który miałby grzech
 
Apostoł Paweł mówi o wierze do zbawienia tym ludziom, którzy udają dobrych, dlatego ludzie uważają List do Rzymian za słowo Boże, które mówi o wierze. Niektórzy ludzie zastanawiają się nad tymi, którzy identyfikują się jako sprawiedliwi. W rzeczywistości ci, którym Jezus odpuszcza grzechy, są sprawiedliwi, ponieważ wszystkie ich grzechy są odpuszczone. „Jezus jest wierny” oznacza „Wiernie zbawił grzeszników od ich grzechów”. Niektórzy ludzie mówią, że są „wyzwolonymi” grzesznikami, ale nie może być takich ludzi przed Bogiem. W jaki sposób osoba może nadal być grzesznikiem po uwolnieniu od grzechu? Jesteśmy zbawieni, jeśli Jezus nas zbawił i jesteśmy grzesznikami, jeśli Jezus nas nie zbawił. W zbawieniu nie ma niczego „pośredniego”.
Czy jest sprawiedliwa osoba, która ma grzech? Nie ma sprawiedliwego, który miałby grzech. Osoba jest grzesznikiem, jeśli ma grzech i jest sprawiedliwą i bezgrzeszną, jeśli wierzy w Jezusa. Jak możemy rozwiązać problem grzechów codziennych i przyszłych? Ludzie myślą, że są nieuniknionymi grzesznikami, ponieważ grzeszą każdego dnia i będą grzeszyć aż do śmierci. Jednakże stajemy się sprawiedliwymi, wierząc w ewangelię, która mówi, że Jezus zabrał grzechy świata, w tym przyszłe, nad rzeką Jordan i został ukrzyżowany.
„Sprawiedliwy, który ma grzech” nie ma żadnego sensu. Czy rozsądne jest myślenie, że osoba jest nadal zadłużona, mimo że już spłaciła swoje długi? Przypuśćmy, że był kiedyś człowiek, który miał dużo pieniędzy, ale jego syn, gdy dorastał wpadł w zły nawyk kupowania każdego dnia cukierków na kredyt we wszystkich sklepach w mieście. Jednak jego bogaty ojciec w każdym sklepie zapłacił z góry wystarczająco dużo pieniędzy, które przewyższały długi jego syna w które mógłby wpaść w ciągu całego życia. Więc nigdy nie mógł stać się dłużnikiem, pomimo że lubił codziennie jeść cukierki, nie płacąc pieniędzy, aż do śmierci.
Pan zbawił nas sprawiedliwością wzięcia na Siebie naszych grzechów raz na zawsze w rzece Jordan. Doskonale ocalił nas wszystkich. Dlatego już nigdy nie możemy stać się grzesznikami, bez względu na to, jak słabi jesteśmy. Bóg mówi, że jesteśmy sprawiedliwi, jeśli nie zaprzeczymy temu, co On zrobił.
 

Ludzie nie mogą ani wierzyć w ewangelię, ani na nowo się narodzić zamysłem ciała
 
Chrześcijanie, którzy utożsamiają się z „wyzwolonymi” grzesznikami, myślą zamysłem ciała. Zamysł ducha to wiara w Słowo Boże. Zamysł ciała to ludzki umysł. To ludzka mądrość. Ciało nie może powstrzymać się od grzeszenia, ale możemy stać się sprawiedliwymi, wierząc w chrzest i Krzyż Jezusa. Biblia mówi, że nigdy nie możemy stać się sprawiedliwymi i uświęconymi, starając się nie grzeszyć. 
Czy można wejść do Królestwa Niebieskiego, stając się osobą świętą, która nigdy więcej nie popełnia grzechów po uwierzeniu w Jezusa? Czy może jest to możliwe jedynie przez zbawienie raz na zawsze? Czy rzeczywiście grzesznicy są sprawiedliwi dzięki łasce odpuszczenia grzechów? Nie możesz być prawy swoim zamysłem ciała. Ciało nigdy nie stanie się sprawiedliwe. Ciało zawsze chce coś zjeść, kiedy poczuje głód. 
Uświęcenie ciała jest niemożliwe, ponieważ ciało ma żądze i pragnienia. Z tego powodu stajemy się sprawiedliwi tylko przez wiarę w wodę i krew Jezusa. Czy możemy wejść do Królestwa Niebieskiego, nie grzesząc więcej i oczyszczając siebie, bielejąc jak śnieg? Dla istoty ludzkiej, która ma pożądliwości i namiętności ciała, myśleniem pełnym dumy jest to, że może stać się uświęconym poprzez unikanie grzechu. Jest to niemożliwe.
Ludzie nie mogą ani wierzyć w ewangelię, ani na nowo narodzić się, ponieważ myślą o wierze zamysłem ciała. Jezus powiedział: „Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z Ducha, jest duchem” (Ewangelia. Jana 3:6).
Nie można stać się sprawiedliwym zamysłem ciała. Możesz także pomyśleć, że jest to niemożliwe, ponieważ jutro zgrzeszysz, pomimo, że do dnia dzisiejszego starannie pokutujesz i wierzysz w Jezusa. Możesz pomyśleć: „Jak mogę powiedzieć, że jestem bez grzechu, skoro nadal grzeszę?” Czy możesz stać się sprawiedliwy, jeśli myślisz cieleśnie, tak jak robi to ciało? Jest niemożliwe, aby zostać uświęconym ciałem.
 

Jednakże Bóg może uczynić nas sprawiedliwymi
 
Jednakże Bóg może nas doskonale zbawić, nawet jeśli człowiek nie może. Bóg może oczyścić nasze sumienia i skłonić nas do wyznania, że jesteśmy sprawiedliwi i że On jest naszym Ojcem i naszym Zbawicielem. Musicie wiedzieć, że wiara zaczyna się od wiary sercem w prawdziwe słowo. Zaczyna się od słowa prawdy. Stajemy się sprawiedliwi, wierząc sercem w prawdziwe słowo. Nigdy nie możemy zostać usprawiedliwieni przez uczynki ciała.
Tymczasem ci, którzy na nowo się nie narodzili, nie mogą uwolnić się od własnych myśli, ponieważ są zamknięci w swoich myślach. Nigdy nie mogą powiedzieć, że są sprawiedliwi, ponieważ myślą cielesnymi umysłami. Wręcz przeciwnie, wiara, dzięki której możemy powiedzieć, że jesteśmy sprawiedliwi, zaczyna się od poznania prawdy Słowa Bożego. Jeśli naprawdę chcesz narodzić się na nowo, z pewnością możesz narodzić się na nowo tylko poprzez słuchanie prawdziwego słowa głoszonego przez konkretnie narodzoną na nowo osobę, ponieważ Duch w narodzonym na nowo świętym lubi pracować z prawdą i „bada wszystko, nawet głębokości Boga” (I List do Koryntian 2:10). Ludzie mogą na nowo się narodzić, kiedy usłyszą słowo Boże poprzez sprawiedliwych, ponieważ Duch mieszka w sprawiedliwych, którzy narodzili się na nowo. Chcę, żebyście o tym pamiętali. Musicie spotkać sprawiedliwych, którzy narodzili się na nowo, jeśli chcecie otrzymać łaskę ponownego narodzenia. 
Abraham spłodził Izmaela i Izaaka. Izmael urodził się z niewolnicy. Izmael miał już 14 lat, kiedy urodził się Izaak. Izmael prześladował Izaaka, który urodził się z kobiety, która była wolna. Kto więc miał w zasadzie prawo do dziedziczenia? Izaak, urodzony przez wolną kobietę Sarę, miał prawo do dziedziczenia.
Izaak miał prawo do dziedziczenia i został zatwierdzony, mimo że Izmael był starszy i silniejszy ciałem niż Izaak. Czemu? Izaak urodził się według słowa Bożego. Wiara ugruntowana myślą ludzką jest jak zamek z piasku. Ludzie mogą na nowo się narodzić tylko wtedy, gdy poznają prawdę Słowa Bożego i uwierzą w nią.
„Cóż więc? Czy przewyższamy ich? Żadną miarą! Ponieważ przedtem dowiedliśmy, że zarówno Żydzi, jak i Grecy, wszyscy są pod grzechem; Jak jest napisane: Nie ma sprawiedliwego, ani jednego” (List do Rzymian 3:9–10). Co oznaczają te fragmenty? Czy wskazują na stan istot ludzkich przed narodzeniem się na nowo czy po? Wszyscy byliśmy grzesznikami, zanim narodziliśmy się na nowo. Zwrot „nie ma sprawiedliwego” określa stan ludzi, zanim Jezus zmył wszystkie grzechy świata. Człowiek nigdy nie będzie mógł zostać uświęcony bez wiary w Jezusa. 
Słowa „stopniowe uświęcenie” pochodzą od czcicieli bożków religii pogańskich. Biblia mówi: „Nie ma sprawiedliwego, ani jednego”. Jakże można zostać uświęconym, ćwicząc siebie? Człowiek nie może sam stać się sprawiedliwy. Nie ma nikogo, kto stał się sprawiedliwy lub kto stałby się sprawiedliwy poprzez siebie. Nie ma nikogo, kto swoimi wysiłkami byłby bez grzechu. Jest to możliwe tylko dzięki wierze w słowo Boże. Biblia mówi: „Nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga” (List do Rzymian 3:11).
 

Wszyscy zboczyli z drogi
 
„Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni, nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego” (List do Rzymian 3:12). Czy człowiek jest użyteczny przed Bogiem? Człowiek jest bezużyteczny przed Bogiem. Wszyscy, którzy jeszcze się na nowo nie narodzili, są bezużyteczni przed Bogiem. Czy nie wytykają palcami nieba, walcząc i przeklinając Boga, czując urazę do Niego, że nie zesłał deszczu, mimo że wszyscy zostali przez Niego stworzeni?
„Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni”, powiedział Bóg. Jak osoba, która ma grzech w sercu, może wychwalać Boga? Jak grzesznicy, którzy nie mogą rozwiązać swoich problemów grzechu, mogą chwalić Pana? Jak grzesznik może chwalić Pana? Grzesznicy nie mogą oddawać chwały Bogu.
Duszpasterstwo chwały przeważa w dzisiejszych czasach. Grzesznicy zwykli pisać teksty piosenek gospel, cytując Pismo Święte z Księgi Objawienia. „błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków!” (Księga Objawienia 5:13). Oczywiście Pan jest godny chwały, ale tylko sprawiedliwi mogą chwalić Boga. Czy myślisz, że Bóg z radością przyjmuje pochwały grzeszników? Pochwały grzeszników są jak ofiara Kaina. Ich pochwały są daremne i śpiewane ku pustemu niebu, chociaż myślą, że chwalą Pana. Czemu? Ponieważ Bóg się nimi nie cieszy. Bóg nigdy nie słyszy modlitw grzeszników (Księga Izajasza 59:1-2).
Biblia mówi, że wszyscy zboczyli z drogi i razem stali się nieużyteczni. Słowa „wszyscy zboczyli z drogi” oznaczają, że uwierzyli własnym myślom, odrzucając Słowo Boże. Prawdziwy sąd jest dokonywany przez słowo Boże. Tylko Bóg sądzi. Ludzie nie mogą sądzić. Słowa „wszyscy zboczyli z drogi” oznacza, że zwrócili się ku własnym myślom. Zawsze mówią takie rzeczy, jak: „Myślę w ten sposób i wierzę w ten sposób”. Ci, którzy nie porzucają swoich myśli, ustępują swoim myślom, i przez to nie powracają do słowa Bożego. 
Ci, którzy na nowo się nie narodzili, myślą, że są swoimi własnymi sędziami. Nie jest ważne dla nich to, co jest napisane w słowie Bożym. Trzymają się własnych myśli i oceniają to, co zgadza się być prawdą lub fałszem, mówiąc: „To jest tak jak myślę i wierzę w taki sposób. A to nie tak jak ja myślę”. Jak więc tacy ludzie mogą znaleźć prawdę? Bóg mówi, że wszyscy ludzie zboczyli z drogi w stronę swoich własnych myśli. Nie wolno nam zboczyć z drogi w stronę swoich własnych myśli. Zamiast tego musimy powrócić do Pana. Musimy być zbawieni w sprawiedliwy sposób. Musimy zostać osądzeni przed prawdziwym słowem. Co to więc jest sprawiedliwość?
 

Musimy na nowo się narodzić przez słowo Boże
 
Sprawiedliwość to słowo Boże, które jest prawdą. Słowo Boże to kanon, który odnosi się do „prętu mierniczego”. Musimy wiedzieć, że słowo Boże jest kryterium lub punktem odniesienia. “Na początku było Słowo” (Ewangelia Jana 1:1). Kto był z Bogiem, Ojcem i Duchem Świętym? To Bóg, Słowo. Słowo jest Bogiem. Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel i Król królów, jest Słowem, naszym Bogiem. 
Jest napisane, że Słowo było u Boga na początku. Kto był z Bogiem? Słowo. Zatem Słowem jest Jezus, nasz Zbawiciel i Bóg. Zbawicielem jest Bóg. Dokładnym przedstawieniem Jego natury jest Słowo. Zatem słowo Boże różni się od naszych własnych myśli, ponieważ Słowo jest Bogiem. Próba zrozumienia Słowa Bożego za pomocą własnych cielesnych myśli jest rzeczą niezwykle ignorancką.
Dlatego Bóg może posłużyć się osobą, która mocno trzyma się Jego słowa i wiary. Osoba, która mocno trwa w słowie Bożym, jest wierna i użyteczna przed Bogiem, a Bóg błogosławi taką osobę.
Czy człowiek może czynić dobro? Słowo, które jest Bogiem, mówi, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Jednak niektórzy myślą: „Wydaje się, że jest ktoś, kto czyni dobro”. W rzeczywistości ludzie odgrywają rolę hipokryty przed Bogiem. Musimy wiedzieć, że nie mamy żadnej sprawiedliwości, zanim narodzimy się ponownie.
Wszyscy ludzie buntują się przeciwko Bogu. Oszukują siebie nawzajem, a nawet Boga, udając świętych, dobrych i miłosiernych. Udawanie dobrych jest rzucaniem wyzwania Bogu. Tylko Bóg jest dobry. Udawanie, że jest się dobrym, bez narodzenia się na nowo i wiary w Jego miłość i sprawiedliwość, jest byciem przeciw Bogu i buntowaniem się przeciwko Jego prawdzie. 
Czy myślicie, że tylko najgorsi grzesznicy są sądzeni przez Boga? Kto nie narodził się na nowo, nawet jeśli jest chrześcijaninem, nie może uniknąć gniewu Bożego. Dlatego porzućcie swój obłudny sposób życia i słuchajcie słowa Bożego. Narodźcie się na nowo. Wtedy możecie uciec przed Bożym sądem.
Czy kiedykolwiek widziałeś złego człowieka, który nie ma obsesji na punkcie bycia dobrym wśród tych, którzy nie narodzili się na nowo? Ludzie mają obsesję na punkcie bycia dobrymi. Kto ich tego nauczył? Szatan. Człowiek pierwotnie nigdy nie może być dobry. Człowiek może wieść dobre życie, gdy wszystkie jego grzechy są wymazane przed Bogiem. Czy zatem Bóg mówi nam, abyśmy celowo czynili zło? Nie. Bóg mówi nam, abyśmy otrzymali przebaczenie grzechów, ponieważ byliśmy już zakażeni grzechem, zanim się urodziliśmy i byliśmy przeznaczeni na piekło. Bóg chce, abyśmy wszyscy otrzymali Jego prawdziwe słowo, abyśmy mogli zostać zbawieni. 
 

Szatan zawsze mówi kłamstwo poprzez niewierzących
 
„Grobem otwartym jest ich gardło, zdradzają swymi językami, jad żmij pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy; Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami.” (List do Rzymian 3:13-18).
„Zdradzają swymi językami”. Wszyscy ludzie są mistrzami nieprawdy i podstępu. Bóg mówi, że Szatan „gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie” (Ewangelia Jana 8:44). Wszyscy, którzy nie narodzili się na nowo, używają stwierdzeń jak: „Naprawdę, mówię prawdę, to prawda itp.”, ale wszystkie ich wypowiedzi są kłamstwami.
Ci, którzy podkreślają, że ich wypowiedzi są słuszne, są kłamcami. Czy kiedykolwiek widziałeś, jak oszust powiedział: „Jestem kłamcą i oszustem”, próbując oszukać innych? Mówią tak, jakby wszystko, co mówią, było prawdą. Mogą z przekonaniem powiedzieć: „Pozwól, że ci coś powiem. Jeśli zainwestujesz w to swoje pieniądze, możesz zarobić naprawdę dużo. Jeśli zainwestujesz milion dolarów, możesz wkrótce zarobić drugie tyle, a za kilka lat zarobisz dziesięć milionów dolarów. To fantastyczna inwestycja. Chcesz zainwestować?” Ci, którzy na nowo się nie narodzili, zawsze zdradzają swoimi językami.
Kiedy Szatan mówi kłamstwo, mówi od siebie. Głosiciel, który nie narodził się na nowo, zawsze kłamie. Twierdzi, że można być bogatym, jeśli ofiaruje się dużą dziesięcinę. Czy jest jakiś fragment Biblii, który mówi, że można stać się bogatym, jeśli zostanie się starszym zgromadzenia? Dlaczego ludzie starają się zostać starszymi? Starają się być starszymi, ponieważ wierzą, że jeśli nimi zostaną, Bóg udzieli im ziemskich błogosławieństw. Są oszukiwani, ponieważ wierzą, że mogą uzyskać łaskę bogactwa, jeśli zostaną starszymi. Są złapani w sidła oszustwa.
Czy kiedykolwiek zostałeś starszym zgromadzenia, będąc zwiedziony przez takie kłamstwo? Po osiągnięciu statusu starszego wielu ludzi żyło jak żebracy. Znam wielu wokół mnie. Fałszywi prorocy, którzy na nowo się nie narodzili, wyznaczają bogatych ludzi na starszych w swoich kościołach. Czemu? Ponieważ chcą, aby starsi płacili wysokie składki na ich kościoły. Czasami wyznaczają na starszych ludzi bez pieniędzy, ponieważ chcą uczynić ich ślepymi zwolennikami.
Powszechne powiedzenie: „Jeśli ktoś zostanie starszym, zostanie pobłogosławiony bogactwem”, jest kłamstwem. Nie ma o tym wzmianki w Biblii. Biblia mówi, że słudzy Boży woleliby raczej być prześladowani niż dostąpić łaski bogactwa. Pan mówi: „Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane” (Ewangelia Mateusza 6:33).
„Jad żmij pod ich wargami”, mówi Biblia. Istoty ludzkie naprawdę mają jad żmij. Co mówią sprawiedliwym ci, którzy nie narodzili się ponownie? Przeklinają sprawiedliwych i mówią jak żmije. Biblia mówi: „Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami”.
 

Jaki jest cel tego Prawa?
 
Fragment „Jak jest napisane” oznacza, że jest to cytat ze Starego Testamentu. Apostoł Paweł wielokrotnie cytował Stary Testament. Powiedział: „Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi; Zniszczenie i nędza na ich drogach; A drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami”. Współczuję tym, którzy idą do piekła, nie znając drogi ponownego narodzenia.
List do Rzymian 3:19 mówi: „A wiemy, że wszystko, co mówi prawo, mówi do tych, którzy są pod prawem, aby wszystkie usta zostały zamknięte i aby cały świat podlegał karaniu Boga”. Bóg okazuje gniew zgodnie z prawem. Powodem, dla którego Paweł mówi: „mówi do tych, którzy są pod prawem”, jest to, że Bóg dał prawo tym, którzy nie narodzili się ponownie, którzy nie znają grzechu i nie uważają grzech za grzech, aby uświadomić grzeszników, którzy nigdy nie mogą przestrzegać prawa, o ich prawdziwej egzystencji. Bóg nie dał nam prawa, abyśmy go przestrzegali. Czy zatem Bóg mówi, że zniósł prawo? Nie. On dał nam prawo przez Mojżesza, aby dać nam wiedzę o naszych grzechach. Nie dał nam prawa, abyśmy go przestrzegali. Prawo Boże ma za zadanie uczyć nas, jak grzeszni jesteśmy.
 

Nikt nie może być sprawiedliwy z uczynków prawa 
 
W Liście do Rzymian 3:20 czytamy: „Dlatego z uczynków prawa nie będzie usprawiedliwione żadne ciało w Jego oczach, gdyż przez prawo jest poznanie grzechu”. Narodzeni ponownie chrześcijanie wiedzą, że żadne ciało nie będzie usprawiedliwione z uczynków prawa. Apostoł Paweł i wszyscy słudzy Boży mówią: „Żadne ciało nie będzie usprawiedliwione z uczynków prawa”. Nie ma nikogo, kto przestrzega prawa i będzie go przestrzegać w przyszłości. Dlatego musimy wyznać, że nigdy nie możemy zostać usprawiedliwieni przez uczynki prawa. Nasze uczynki nie mogą uczynić nas sprawiedliwymi.
Apostoł Paweł o tym wiedział i wierzył. Czy możemy stać się sprawiedliwi przez przestrzeganie prawa? Czy prawo może uczynić nas sprawiedliwymi? Czy czytając Pismo Święte, myślisz, że słusznie jest wierzyć, że nasze ciało zmienia się, aby być usprawiedliwionym i wejść do Królestwa Niebieskiego, wykonując dobre uczynki po uwierzeniu w Jezusa? Nie, to nieprawda. To kłamstwo. Fakt, że ktoś wchodzi do Królestwa Bożego poprzez stopniową przemianę, aby stać się sprawiedliwym, jest kłamstwem. Wszyscy ludzie, którzy nie narodzili się ponownie, podlegają prawu, ponieważ myślą, że muszą zachowywać słowo Boże swoimi własnymi czynami. To sprawia, że starają się przestrzegać prawa i codziennie modlić się o przebaczenie. To z powodu „niewłaściwego zapięcia pierwszego guzika”. Prawo daje nam wiedzę, że jesteśmy grzesznikami. Wysiłki grzeszników, by przestrzegać prawa, są spowodowane ich ignorancją i własnymi myślami, które są przeciwko zbawieniu prawdy i pochodzą z ciała. Jest to źle ukierunkowana wiara. 
Doktryna uświęcenia, która mówi, że zmieniamy się stopniowo, aby stać się sprawiedliwymi, znajduje się również w innych świeckich religiach świata. Buddyzm ma podobną doktrynę, co chrześcijańska doktryna stopniowego uświęcania, doktrynę nirwany. Wiele osób mówi, że ich ciała mogą być coraz bardziej uświęcane i ostatecznie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego. Ale prawda jest taka, że Pan raz na zawsze uświęcił naszego ducha.
Nawet sprawiedliwi nie mogą zostać uświęceni ciałem. Ci, którzy nie mają Ducha, nie mogą zostać uświęceni. Im bardziej starają się czynić dobre uczynki, tym poważniejszymi stają się grzesznikami. To dlatego, że mają grzech w swoich sercach. Często wydobywa się z nich coś brudnego i sprawia, że są brudni, bez względu na to, jak bardzo starają się oczyścić na zewnątrz, ponieważ wewnętrznie są pełni grzechu. To jest prawdziwa egzystencja grzesznika.
Taki stan egzystencji jest przeciwieństwem do tych, którzy mają przebaczenie wszystkich grzechów. Mogą wieść czyste życie, nawet jeśli nie mogą powstrzymać się przed grzeszeniem własnym ciałem. Grzesznicy, którzy rodzą się zarażeni grzechem, szerzą grzech przez całe życie, ponieważ grzech wychodzi z nich wbrew ich woli. Nie mają innego wyboru, jak tylko otrzymać zastrzyk uzdrawiający, który raz na zawsze wyeliminuje ich grzechy. Zastrzyk z ewangelii Bożej prawdy. Mogą zostać uwolnieni od grzechów, słuchając słowa o odpuszczeniu grzechów. Chcę, abyś usłyszał słowo narodzenia się na nowo i otrzymał przebaczenie grzechów.
Kto może żyć całkowicie zgodnie z prawem? Kto, nawet jeśli narodzi się ponownie może doskonale żyć w zgodzie z prawem? Nikt. W Liście do Rzymian jest napisane: „przez prawo jest poznanie grzechu”. To takie proste. Adam i Ewa zostali oszukani przez Szatana w czasach niewinności i zostali zaprzedani grzechowi. Grzech został przekazany ich potomstwu, którzy nie znali słowa Bożego. Nie wiedzieli, że urodzili się grzesznikami, mimo że odziedziczyli grzech.
Po czasach Abrahama i Jakuba Izraelici zapomnieli o wierze i swoim grzesznym istnieniu, chociaż ich przodek Abraham poprzez wiarę stał się sprawiedliwym. Dlatego Bóg dał im Swoje prawo, aby pozwolić im poznać grzech i chciał, aby otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jego obietnicę. Czy w to wierzycie?
 

Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga
 
W Liście do Rzymian 3:21 napisano: „Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków”. Apostoł Paweł mówi, że sprawiedliwość Boża została objawiona bez prawa. Słowa „poświadczona przez prawo i proroków” wskazują na Stary Testament. Ewangelia wody i Ducha to sprawiedliwość Boża, która została objawiona przez system ofiarny. Ewangelia objawia sprawiedliwość, która prowadzi nas do otrzymania przebaczenia grzechów poprzez ofiarę za grzech.
List do Rzymian 3:22 mówi, „Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy”. Nasza wiara jest w naszych sercach. Autorem i dokończycielem wiary jest Jezus Chrystus. List do Hebrajczyków 12:2 mówi: „Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary”. Autor i dokończyciel wiary to Jezus, a my wierzymy w prawdziwe Słowo, którym jest Bóg. Musimy uczyć się i wierzyć w prawdziwe słowo Biblii od narodzonych na nowo sług, aby zostać zbawionym od wszystkich naszych grzechów i żyć z wiary. Musimy całym sercem wierzyć w Jezusa. 
Bóg mówi: „Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy”. Z tego względu stajemy się sprawiedliwymi, wierząc sercem w prawdziwe Słowo, i mamy potwierdzenie doskonałego zbawienia poprzez wyznanie ustami. Nie możemy zostać zbawieni przez nasze własne uczynki, ale przez wiarę. Dziękujemy jedynie Panu i Kościołowi Bożemu. 
Czy zdarza się, wam być związanymi waszymi czynami, mimo że wszystkie wasze grzechy zostały zmyte? Jesteście sprawiedliwi niezależnie od słabości waszego ciała, jeśli sercem wierzycie w Boga. Duch Święty świadczy o słowie Bożym w waszym sercu, mówiąc: „Jesteś sprawiedliwy”, ponieważ On prowadzi nas do zrozumienia prawdziwego słowa, gdy słyszymy słowo. Czy zostaliście zbawieni poprzez wiarę po usłyszeniu słowa Bożego?
„Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy”. Kto pozna i uwierzy w słowo Boże, które jest prawdą, może być zbawiony od wszystkich swoich grzechów.
 

Jezus zmył wszystkie grzechy od początku aż do końca świata
 
W Liście do Rzymian 3:23-25 czytamy: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; A zostają usprawiedliwieni darmo, z Jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”.
Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów i zostaliśmy usprawiedliwieni za darmo, dzięki Jego łasce i miłości podczas gdy grzesznicy pójdą do piekła. Doszliśmy do chwały Bożej i zostaliśmy usprawiedliwieni. Bóg ustanowił Jezusa przebłaganiem przez wiarę w Jego krew.
W wersetach 25 i 26 czytamy: „Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew, aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”. Tu słowa „ustanowił” oznaczają, że Bóg posłał Swego Syna Jezusa, aby był przebłaganiem na odpuszczenie grzechów całego wszechświata.
Jezus przez Swój chrzest zabrał wszystkie grzechy świata. Jezus jest Alfą i Omegą. Pomyślmy o początku i końcu świata. Bóg wybawił nas poprzez wiarę, która zmyła wszystkie nasze grzechy od początku do końca świata. Bóg uczynił Jezusa przebłaganiem przez wiarę w prawdę. Dopiero gdy uwierzyłem w ewangelię, zdałem sobie sprawę ze słów: „aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”.
Wszystkie nasze grzechy są wyeliminowane, kiedy wierzymy w słowo, które mówi, że Jezus zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią. Otrzymaliśmy przebaczenie grzechów raz na zawsze, ale nasze ciało nadal grzeszy. Ciało grzeszy z powodu naszej słabości. Jednak w Biblii czytamy: „przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”. Grzechy, które ciało popełnia, nawet teraz i w przyszłości, są grzechami, które wcześniej zostały popełnione z Bożego punktu widzenia.
Czemu? Bóg uczynił chrzest Jezusa głównym punktem wyjścia naszego zbawienia. Dlatego obecne grzechy ciała są grzechami, które z Bożej perspektywy są przeszłością, ponieważ przebaczenie grzechów zostało dokonane przez Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Obecne grzechy to grzechy, które zostały już wymazane. Słowa „odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów” oznaczają, że „On już zapłacił cenę za grzechy świata”. Wszystkie grzechy świata zostały już przebaczone przez chrzest i Krzyż Jezusa.
Tak więc Bóg już zmył wszystkie grzechy popełnione od początku do końca świata. Wszystkie grzechy były przedtem popełnione w oczach Boga. Ludzie na świecie popełniają grzechy, które już zostały zmyte przez Syna Bożego. Jezus około 2000 lat temu zmył już grzechy, które miały zostać popełnione w roku 2002. Czy rozumiecie to?
Bóg już zmył grzechy świata, w tym grzechy wasze i moje. Czy rozumiecie, co to oznacza? Możecie być zdezorientowani, kiedy głosicie ewangelię innym ludziom, jeśli nie rozumiecie. Słowa „aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów” , oznaczają, że Bóg przeocza wszystkie grzechy, ponieważ usunął już je około 2000 lat temu. Grzechy wszystkich ludzi zostały już osądzone, ponieważ Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan i został ukrzyżowany. Bóg odpuścił wszystkie grzechy, ponieważ Jezus został posłany na świat i doskonale usprawiedliwił wszystkich ludzi raz na zawsze. Dlatego Bóg nie obarcza winą grzechów popełnionych przez wszystkich ludzi na świecie i już przez Niego zmytych, ale obarcza winną ich niewiarę w chrzest i Krzyż Jezusa.
Czy rozumiecie, co ma na myśli apostoł Paweł? Zrozumienie tego jest bardzo ważne dla nas, którzy jesteśmy zbawieni. Ci, którzy na nowo się nie narodzili, pójdą do piekła, ponieważ to ignorują. Musimy słyszeć słowo i mieć jego odpowiednią wiedzę. Będzie to bardzo pomocne dla twojej wiary i dla głoszenia ewangelii innym ludziom.  
 

Gdzież więc jest powód do chluby?
 
Biblia mówi: „aby okazać Swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w Swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów”. Bóg uczy nas, że grzechy zostały już wymazane, ponieważ Bóg ustanowił Jezusa, aby był przebłaganiem. Tak więc stajemy się sprawiedliwi przez wiarę.
W wersecie 26 czytamy: „Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”. „W obecnym czasie” Bóg dał światu życie wieczne, aby świat nie zginął. W obecnym czasie Bóg posłał Jezusa Chrystusa, aby okazać Swoją sprawiedliwość i wypełnił to, co obiecał. Pan okazał Swoją sprawiedliwość. Bóg posłał Swojego jednorodzonego Syna i pozwolił Mu zostać ochrzczonym i ukrzyżowanym, aby pokazać nam Swoją miłość poprzez zbawienie prawdy.
Pan przyszedł do grzeszników jako ich Zbawiciel. „Aby okazać Swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby On był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa”. Bóg jest sprawiedliwy i raz na zawsze usunął grzechy świata. Sercem wierzymy w Jezusa, więc nie mamy grzechu. Ci, którzy prawdziwie wierzą w Jezusa, są bez grzechu, ponieważ On je zmył, a nawet zbawił ich od przyszłych grzechów. Wiara w to, co Jezus zrobił naszym sercem, zbawia nas. Nasze uczynki nie są zawarte, nawet w 0,1%, w wierze w Jego zbawienie.  
List do Rzymian 3:27-31 mówi: „Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan; Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo”.
Słowa „utwierdzamy prawo” oznaczają, że nie możemy być zbawieni naszymi uczynkami. Jesteśmy niedoskonali i słabi, i według prawa musieliśmy iść do piekła. Tymczasem słowo Boże uczyniło nas sprawiedliwymi i doskonałymi, ponieważ zostaliśmy zbawieni przez Jego słowo. Pan mówi nam, że nasze ciało jest wciąż niedoskonałe, nawet po zbawieniu od wszystkich naszych grzechów, ale On doskonale uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. Możemy zbliżyć się do Boga, wierząc, że Jezus nas zbawił.
„Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary”. Musimy znać prawo, które ustanowił Bóg i to że prawo jest wieczne w Jego Królestwie. „Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary”, mówi Bóg. Czy to rozumiecie? Bóg zbawił nas od wszystkich grzechów świata. Jesteśmy zbawieni, kiedy wierzymy zgodnie z prawdą. Musimy pamiętać, że uczynki prawa nie mogą nas zbawić.
Bóg mówi o prawie wiary przez apostoła Pawła w 3 rozdziale Listu do Rzymian. Bóg mówi: „Cóż bowiem, jeśli niektórzy nie uwierzyli? Czyż ich niewiara zniweczy wiarę Boga?” (List do Rzymian 3:3). Wierzący trwają w wierze, a niewierzący upadają. Ci, którzy nie mają całkowitej wiary w ewangelię prawdy, pójdą do piekła, nawet jeśli sądzą, że wierzą w Jezusa.
 

Bóg doskonale zbawił nas wszystkich od wszystkich grzechów
 
Bóg ustanowił prawo Boże, aby ci, którzy wierzą zgodnie z własnymi myślami, potknęli się o prawo wiary. Bóg doskonale zbawił nas wszystkich od naszych grzechów. Rozdział 3 Listu do Rzymian mówi o prawie wiary. Jesteśmy zbawieni, wierząc w prawdziwe słowo. Dziedziczymy Królestwo Niebieskie i mamy pokój poprzez wiarę. Niewierni nie mogą mieć pokoju. Zamiast tego pójdą do piekła. Jaki jest tego powód? Po pierwsze, są sądzeni zgodnie z prawem Bożej prawdy, ponieważ nie przyjęli słowa Bożej prawdy. Zbawienie pochodzi z miłości Boga i jesteśmy zbawieni, gdy znamy prawdę i wierzymy naszym sercem w to, co Pan zrobił. Czy rozumiecie?
Chwalę Pana, który dał nam tą wiarę i Swój Kościół na ziemi. Dziękuję Panu, który dał nam prawdę, wiarę i słowo, które miał apostoł Paweł i który objawił Swojemu Kościołowi tajemnicę odpuszczenia grzechów. Chwalę Go z głębi serca.
Dziękujemy Panu, ponieważ zbawił nas przez Swój chrzest i śmierć na Krzyżu. Bez tej wiary i Jego kościoła, nie mamy innego wyboru, jak tylko pójść do piekła. Byliśmy grzesznikami, którzy z natury nigdy nie mogli zostać zbawieni, ale sercem uwierzyliśmy w sprawiedliwość. Stajemy się Jego dziećmi, które sercem wierzą ku sprawiedliwości, a ustami wyznają ku zbawieniu (List do Rzymian 10:10).