Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[8-12] Kto Odważyłby Się Stanąć Przeciwko Nam? (List do Rzymian 8:31-34)

(List do Rzymian 8:31-34)
„Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami”.

W Liście do Rzymian 8:31-34 Paweł świadczy o nieodłącznej miłości Chrystusa do wierzących, podsumowując ewangelię wody i Ducha i dochodząc do ostatecznego wniosku. Ten fragment głosi wielką radość ze zbawienia osiągniętego u szczytu wiary.
Paweł powiedział w Liście do Rzymian 8:31: „Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?”. Podobnie jak Paweł, doświadczyliśmy, że ewangelia wody i Ducha promienieje w miarę upływu czasu i staje się jeszcze większą ewangelią zbawienia, gdy ujawnia się więcej naszych słabości. Im bardziej służymy ewangelii wody i Ducha, tym bardziej jesteśmy pełni przekonania i radości.
Paweł nazwał ewangelię, w którą wierzył, „moją ewangelią” (II List do Tymoteusza 2:8). Ewangelia, o której świadczył Paweł, to nic innego jak wiara w chrzest i krew Jezusa.
„Moja ewangelia”, którą głosił Paweł, nie odnosi się do ewangelii Krzyża, w którą wierzą ludzie religijni, ale do ewangelii wody i Ducha, która głosi błogosławieństwo, że Jezus raz na zawsze zgładził wszystkie grzechy ludzkości.
Ta ewangelia uczyniła Pawła człowiekiem wielkiej odwagi. Odkąd otrzymał przebaczenie grzechów, sprawiedliwość Boża wypełniła jego serce, a tym samym jego serce zostało również napełnione Duchem Świętym. Poświęcił całe życie dawaniu świadectwa o ewangelii wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha ma moc i władzę, aby za jednym razem zgładzić grzechy ludzkości.
Kto więc może odważyć się sprzeciwić ewangelii wody i Ducha, w którą wierzył Paweł? Nikt! List do Rzymian 8:31 mówi nam: „Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?”. Kto na tym świecie może być przeciwko tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha? Kiedy Bóg zbawił ludzkość od grzechów świata poprzez ewangelię wody i Ducha, kto może udaremnić Jego moc? Ani ci, którzy wierzą jedynie w Jezusa imię, ani sam Szatan nie może walczyć ani pokonać tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. 
 


Usprawiedliwił nas wszystkich za jednym razem

 
List do Rzymian 8:29-30 stwierdza: „Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił”.
To mówi nam, że Bóg Ojciec zaplanował zbawienie wszystkich grzeszników w Chrystusie i powołał ich przez ewangelię wody i Ducha, zmywając ich grzechy za jednym razem, aby uczynić ich Swoimi dziećmi. Kiedy nasz Pan uwolnił wszystkich grzeszników od ich grzechów przez ewangelię wody i Ducha, któż mógłby sprzeciwić się temu, co uczynił?
Któż mógłby stanąć przeciwko tym, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, i zwyciężyć nad nimi? To bzdury. Musicie wiedzieć, że każdy, kto jest przeciwko tym, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, jest przeciwko nikomu innemu, jak samemu Bogu. Musicie wierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby za wszelką cenę zostać zbawionymi od wszystkich swoich grzechów. Jeśli w swoim umyśle i sercu sprzeciwicie się ewangelii prawdy, to nie możecie zostać zbawieni od swoich grzechów i zostaniecie skazani na piekło.
 


Nikt nie może być przeciwko tym, którzy mają sprawiedliwość Bożą

 
„Cóż więc na to powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” (List do Rzymian 8:31). To, że Bóg jest za nami, świadczy o tym, że zabrał wszystkie nasze grzechy przez ewangelię wody i Ducha i zbawił nas. Kto zatem mógłby być przeciwko tym, którzy zostali odkupieni za grzechy przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, i kto mógłby powiedzieć, że taka wiara jest zła? Byłoby to bezużyteczne i powiedziane na próżno. Bóg zatwierdził wiarę tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
Jak ktoś może to kwestionować? Jezus zabrał wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest i krew na Krzyżu. Kto może powiedzieć, że ci, którzy w to wierzą, są w błędzie? Nikt!
W Liście do Rzymian 6:3 Paweł powiedział: „Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni?”. Paweł miał na myśli, że wierzył w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu, poprzez które wszystkie jego grzechy zostały złożone na Jezusa i zostały zmyte, i poprzez które Paweł umarł i zmartwychwstał z Jezusem.
List do Galacjan 3:27 mówi nam również: „Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”. Ten fragment mówi nam, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata Swoim chrztem, został ukrzyżowany za te grzechy i zmartwychwstał, a wszystko po to, aby obdarzyć nas błogosławieństwem tego, że ci, którzy wierzą w tę prawdę, staną się dziećmi Boga. Wiara Pawła opierała się na przekonaniu, że został ochrzczony w Jezusie, umarł z Nim na Krzyżu i zmartwychwstał razem z Nim. Dlatego, kiedy uwierzysz w chrzest Jezusa, wszystkie twoje grzechy zostaną wybaczone i staniesz się dzieckiem Bożym poprzez zmartwychwstanie z Chrystusem.
„Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”. Innymi słowy, ci, którzy wierzą, że Jezus przyszedł na ten świat i został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata, są ochrzczeni w Jezusie. Co więcej, wierzą również, że umarli na Krzyżu z Jezusem i że przez swoją wiarę zmartwychwstali razem z Nim.
Dlatego każdy, kto wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew, będzie zbawiony od swoich grzechów. Podobnie jak Jezus jest Synem Bożym, ci, którzy zostaną odkupieni za grzechy przez wiarę w chrzest i krew Chrystusa, staną się dziećmi Bożymi. „Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa”. Kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha, przyodziewamy się w sprawiedliwość Chrystusa, aby stać się dziećmi Bożymi.
Paweł mówił o chrzcie Jezusa, ponieważ otrzymał wielkie błogosławieństwo, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ale wielu nie otrzymało jeszcze takiego błogosławieństwa od Boga, jakie przynosi ewangelia wody i Ducha. Większość ludzi myśli, że ewangelia głoszona przez Pawła była ewangelią krwi na Krzyżu, ale prawda jest taka, że wierzył on i głosił ewangelię wody i Ducha, która łączy w sobie chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu.
Dlaczego więc dzisiejsi naśladowcy Jezusa nie są świadomi tej ewangelii wody i Ducha? Dzieje się tak, ponieważ ewangelia wody i Ducha głoszona w okresie wczesnego kościoła zmieniała się z czasem. W okresie wczesnego kościoła wszyscy wierzący wierzyli i głosili ewangelię wody i Ducha.
Z czasem jednak ewangelia została zmieniona i głoszona tylko jako krew Chrystusa, podczas gdy Jego chrzest był coraz bardziej marginalizowany. To wyjaśnia, dlaczego nawet teraz wielu ludzi wierzy tylko w krew na Krzyżu, wiara, która odbiega od prawdziwej ewangelii z okresu wczesnego kościoła.
Ci ludzie wciąż mają w sobie grzech. Nie znają ewangelii wody i Ducha, w której objawia się sprawiedliwość Boża, i jako tacy nadal są grzesznikami i nadal sprzeciwiają się tej sprawiedliwości Bożej, nawet jeśli mówią, że wierzą w Jezusa.
Co może widzieć duchowo niewidomy? Niewidomi mogą próbować poznać słonia, dotykając go. Osoba niewidoma może dotknąć nogi słonia i powiedzieć, że jest to filar, a jeszcze inna osoba niewidoma może dotknąć jego trąby i powiedzieć, że jest to coś długiego, ponieważ nikt z nich nie widział wcześniej słonia. Podobnie niewidomy duchowo nie może mówić o wspaniałości ewangelii wody i Ducha.
Dlatego ci, którzy nie znają błogosławieństwa wody i Ducha, nie mogą go głosić. Ci, którzy widzieli, mogą łatwo zrozumieć, co ktoś próbuje wyjaśnić słowami, ale niewidoma osoba tak naprawdę nigdy tego nie zrozumie.
Ludzie rodzą się grzesznikami. Ponieważ byliśmy grzesznikami duchowymi od samego urodzenia, nie znamy prawdy ewangelii wody i Ducha. Ci, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu, sami stworzyli nową wersję chrześcijaństwa. Jak ich grzechy mogą zostać odpuszczone, gdy twierdzą, że wierzą w Jezusa, ale jedynie w Jego krew na Krzyżu? Tylko więcej grzechów będzie się kumulować w miarę upływu czasu. 
Ci, którzy wierzą tylko w krew Jezusa jako zbawienie, to ci, którzy nie zostali jeszcze duchowo przebudzeni. Ale Jezus mówi nam wyraźnie w Ewangelii Jana 3:5: „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego”. Dlatego musimy wierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby otrzymać błogosławieństwo chwały stania się dziećmi Bożymi i wejścia do Jego Królestwa.
Ponieważ Paweł wierzył w ewangelię wody i Ducha, powiedział z wiary: „Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam?” (List do Rzymian 8:31) Czy ci, którzy nie znają ewangelii wody i Ducha, mogą być przeciwko dzieciom Bożym? Mogliby być przeciwko dzieciom Bożym, ale nigdy nie mogliby ich zwyciężyć. Ci, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu, nie mogą zwyciężyć nad tymi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha.
Ci, którzy sprzeciwiają się sprawiedliwości Boga, mogą jedynie stać się Jego wrogami, a zatem nigdy nie mogą otrzymać Jego błogosławieństw. Nikt nie może otrzymać zbawienia ani mieć wiary, która zabiera go do Nieba bez wiary w ewangelię wody i Ducha, ewangelię, w której objawia się sprawiedliwość Boża. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mogą w ten sposób przezwyciężyć fałszywą ewangelię i powrócić do tej prawdziwej. Dzieci Boże mogą zwyciężyć świat i samego diabła.
Niektórzy nie rozumieją dokładnie chrztu Jezusa i Jego krwi, a ich niezrozumienie prowadzi ich do fałszywej wiary. Jeśli wierzycie w krew na Krzyżu, ale nie myślicie zbyt wiele o otrzymaniu przebaczenia grzechów poprzez wiarę w ewangelię chrztu Jezusa, to wasza wiara jest błędna.
Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha przed Bogiem, osiągną Jego sprawiedliwość i będą mieli prawdziwą wiarę. Bóg mówi nam, że mylą się ci, którzy wierzą tylko w krew Jego Syna na Krzyżu. Ci, którzy nie wierzą w Jego sprawiedliwość, nie wierzą ani nie uznają ewangelii wody i Ducha, ale ci, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, wierzą również, że zarówno krew Chrystusa na Krzyżu, jak i Jego chrzest zgładziły ich grzechy.
Musimy odrzucić nasz upór. Ci, którzy nie akceptują ewangelii wody i Ducha, twierdzą, że ich fałszywe przekonania są prawdziwe. Ci, którzy wierzą tylko w krew, mają tylko w połowie wiarę w Jego sprawiedliwość. Tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, mają całą wiarę i tylko oni również wierzą w sprawiedliwość Bożą i osiągają Jego sprawiedliwość (Ewangelia Mateusza 3:15, 11:11).
Książki napisane przez tych, którzy wierzą tylko w krew, zamieniają papier w marnotrawstwo. Chrześcijanie ignorują doktryny omawiane niegdyś przez teologów, ale wiele uwagi poświęca się ewangelii wody i Ducha. Ta prawda istnieje od Wieku Apostolskiego i nigdy się nie zmieni. Słowo Boże istnieje na zawsze, ale ci, którzy wierzą wyłącznie w krew, są wymazani z pamięci ludzi. Jaki jest powód? Dzieje się tak, ponieważ krew, która ma tylko połowę sprawiedliwości Bożej, sama w sobie nie ma wpływu na grzeszników.
Szczerze mówiąc, większość dzisiejszych ludzi, niezależnie od tego, czy są chrześcijanami, czy niechrześcijanami, popełnia tak wiele grzechów. Jak można byłoby otrzymać przebaczenie wszystkich tych grzechów, wierząc jedynie w krew? Doktryny, które kładą nacisk tylko na krew na Krzyżu, uczą ludzi modlić się o przebaczenie za każdym razem, gdy grzeszą, lecz jak długo mogą modlić się o przebaczenie grzechów? Bez względu na to, co mówią, nie mogą otrzymać przebaczenia grzechów. 
Czy Jezus przyszedł na ten świat i po prostu wykrwawił się na śmierć bez chrztu? Wiesz, że to nieprawda. Jezus przyszedł na ten świat i wziął na Siebie wszystkie grzechy, przyjmując chrzest (Ewangelia Mateusza 3:15). Zanim przelał krew na Krzyżu, został ochrzczony przez Jana, co pozwoliło na Jego ukrzyżowanie na Krzyżu. W ten sposób Jezus wypełnił wszelką sprawiedliwość. Jeśli wierzysz w chrzest, który Jezus przyjął od Jana, nie ma potrzeby, abyś codziennie wzywał, aby Jego miłosierdzie przebaczyło ci twoje grzechy. Zamiast tego wierz w sprawiedliwość Bożą i otrzymaj pełne zbawienie.
Jezus został ochrzczony, aby wziąć na Siebie wszystkie grzechy świata i został ukrzyżowany, aby raz na zawsze zostać osądzonym za grzechy świata. Odkupienie można uzyskać tylko wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew.
 

Czy Jezus dał nam zbawienie, które jest większe niż grzechy, które popełniamy?
 
Odkupienie dane przez Jezusa jest o wiele większe niż wszystkie grzechy, które popełniliśmy i popełnimy. Gdyby chrzest Jezusa i Jego krew nie były większe niż grzechy ludzkości, nie moglibyśmy ani uwierzyć w Jezusa jako Zbawiciela, ani otrzymać odkupienia. Jednak dobroć Pana jest tak wielka, że poprzez Swój chrzest za jednym razem zgładził grzechy świata.
Podobnie, brama do Nieba jest szeroko otwarta, ale nikt nie może wejść do niej bez wiary w ewangelię wody i Ducha. Możesz być przeciwko tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, ale nie możesz ukryć się przed straszliwym sądem Bożym. Dlatego nie myślcie, że możecie zwyciężyć wiarę w chrzest i krew Jezusa, przez które wypełniła się sprawiedliwość Boża.
Wielu z tych, którzy byli przeciwni ewangelii wody i Ducha, było także przeciw Apostołowi Pawłowi. Ale nikt nie mógł powiedzieć, że ewangelia wody i Ducha, w którą wierzył Paweł, była błędna. Przyznali jedynie, że Jezus był Synem Bożym i ich Zbawicielem.
W Liście do Rzymian 8:32 czytamy: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego?”. Aby wybawić nas od naszych grzechów, Bóg Ojciec posłał Swojego Jednorodzonego Syna na świat i sprawił, że On wziął wszystkie grzechy przez Swój chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał. 
Aby zbawić nas od grzechów świata i uczynić nas Swoimi dziećmi, takimi jak Jezus, Bóg Ojciec dał nam Swojego Jednorodzonego Syna. Aby Bóg uczynił wszystkich wierzących w ewangelię wody i Ducha, Swoimi dziećmi, błogosławionymi i sprawiedliwymi, posłał On Swojego Jednorodzonego Syna, aby został ochrzczony. Bóg planował obdarzyć całą ludzkość Swoimi niebiańskimi błogosławieństwami oraz ewangelią wody i Ducha. Jednym z tych błogosławieństw jest stanie się Jego dzieckiem poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
„On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego?” (List do Rzymian 8:32). „Wszystko” odnosi się tutaj do darów Bożych. Jakie to dary? Bóg dał tym, którzy przyjęli Jezusa i uwierzyli w Jego imię, prawo stania się Jego dziećmi—to znaczy ci, którzy uwierzyli w ewangelię wody i Ducha, stali się dziećmi Bożymi. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są bez grzechu. Są sprawiedliwi i naprawdę są uświęconymi dziećmi Bożymi.
Ci, którzy staną się dziećmi Bożymi, wierząc w to wszystko, otrzymają Tysiącletnie Królestwo i Królestwo Niebieskie. Sprawiedliwi są błogosławieni odziedziczeniem całej chwały Nieba.
„Darować nam wszystkiego”, zostało przez niektórych zinterpretowane jako danie Ducha Świętego. Myślą oni: „Czy to oznacza, że kiedy uwierzymy w Jezusa, Duch Święty zostanie nam dany oddzielnie?”. Nie jest to prawdą, ponieważ wierząc w ewangelię wody i Ducha, otrzymujesz jednocześnie przebaczenie grzechów i Ducha Świętego. Duch Święty nie może mieszkać w grzesznym sercu. Duch Święty przychodzi do nas w chwili, gdy wszystkie nasze grzechy są nam odpuszczone.
Dla wierzących jest coś więcej niż tylko otrzymanie Ducha Świętego. Dary Boże nie kończą się, dopóki nie zostaną nam dane wszystkie niebiańskie błogosławieństwa. Na tym świecie ludzie mają skłonność do myślenia, że takie zdolności jak uzdrawianie, mówienie językami i prorokowanie są darami, ale dary wymienione w tym fragmencie odnoszą się do wszystkich niebiańskich rzeczy, które posiada nasz Ojciec. Poprzez dary Paweł mówi o wszystkim, czym Bóg obdarza Swoje dzieci, które mają Bożą sprawiedliwość.
Bóg powiedział, że da wszystko, co dobre, tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Bóg dał dar ponownych narodzin tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Bóg daje w prezencie wszystkie rzeczy z Nieba tym, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Chrześcijanie bardzo cierpią, żyjąc na tym świecie, ale kiedy nadejdzie Królestwo Boże, zostaną obdarzeni chwałą Nieba.
 

Nie mówcie, że jesteście wybrani bez powodu
 
List do Rzymian 8:33-34 mówi: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Bóg jest Tym, który usprawiedliwia. Któż potępi? Chrystus jest Tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami”.
„Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?”. Czy mógłbyś oskarżyć tych, których Bóg zbawił z ewangelią wody i Ducha? Oczywiście, że nie!
Teologowie cytują Kalwina, mówiąc, że niektórzy zostali bezwarunkowo wybrani, a inni nie. Jednakże nigdy nie wolno nam używać terminu „bezwarunkowo” w obecności Boga. W ten sposób udowadniają, że w ogóle nie znają Boga i że ich doktryna jest fałszywa. Bezwarunkowa selekcja oznacza, że Bóg kocha jednych bez powodu i nienawidzi innych bez powodu. Jak możemy powiedzieć, że Bóg jest sprawiedliwy, skoro jednych kocha, a innych nienawidzi? To nie jest nasz Bóg. Nasz Bóg kocha i troszczy się o całą ludzkość w Chrystusie.
W wersecie 32 jest napisane: „On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale wydał Go za nas wszystkich, jakże nie miałby z Nim darować nam wszystkiego?”. Bóg dał nam Swojego Syna, aby zbawić całą ludzkość. Poprzez Niego Bóg sprawił, że uwierzyliśmy, że On zabrał wszystkie nasze grzechy przez Słowo wody i krwi. W wersecie 33 jest napisane: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?”. Tutaj słowa „wybranych Bożych” nie oznaczają, że Bóg wybiera niektórych bezwarunkowo. Bóg wybiera tych, którzy nie mogą żyć bez Jezusa Chrystusa i tych, którzy nie mają własnej sprawiedliwości, aby ubrać ich w Swą własną sprawiedliwość.
Ci, którzy zostali wybrani przez Bożą sprawiedliwość, to ci, którzy wierzą i odpoczywają w prawdzie, że Jezus przyszedł na tę ziemię, został ochrzczony i ofiarował się na Krzyżu, aby zgładzić wszystkie nasze grzechy. Są to ci, którzy wierzą w Boga, który zbawił ich od grzechów świata i przyodział ich w Swoją sprawiedliwość.
Kto więc mógłby oskarżyć sprawiedliwych? Nikt! Nikt nie może powiedzieć, że nasza wiara jest niewłaściwa. Nikt nie może sądzić tych, którzy są zbawieni od grzechów i wybrani jako dzieci Boże dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Ci, którzy wierzą tylko w krew na Krzyżu, nie mogą ani powiedzieć, że ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są fałszywi, ani oskarżać ich przed Bogiem.
Niektórzy ludzie źle osądzają tych, którzy są ubrani w Bożą sprawiedliwość, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ale czy to właściwe? Nie! Wiara tych, którzy zostali wybrani jako sprawiedliwi w obecności Boga, nigdy nie może być przez nikogo błędnie oceniana.
Kto mógłby powiedzieć, że ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są grzesznikami i kto mógłby niesłusznie oceniać ich wiarę? Od dawna głosimy wszystkim ludziom na świecie ewangelię wody i Ducha, w której objawia się sprawiedliwość Boża.
Ale nikt nie wniósł przeciwko nam oskarżenia za głoszenie ewangelii wody i Ducha. Tylko nieliczni poprosili nas, abyśmy zaakceptowali wiarę tylko w krew na Krzyżu. Nawet oni nie mogli powiedzieć, że wiara w ewangelię wody i Ducha jest niewłaściwa.
Prawdziwą ewangelią wody i Ducha jest ewangelia, która zawiera sprawiedliwość Bożą. To jest prawdziwa ewangelia, a wszystkie inne ewangelie są niekompletne. Apostoł Paweł, który głosił ewangelię wody i Ducha, powiedział, że nie może być innej ewangelii poza tą prawdziwą ewangelią, i zapewnił: „Lecz choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba głosił wam ewangelię inną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Gdyby wam ktoś głosił ewangelię inną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty” (List do Galacjan 1:8-9).
Nikt nie może powiedzieć, że ewangelia wody i Ducha jest biblijnie błędna. Ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, są przeciwko niej. Jeśli wierzysz, że ewangelia wody i Ducha dana przez Boga jest fałszywa, śmiało zaprotestuj przed Bogiem. My także musimy i potrafimy walczyć z niekompletnymi fałszywymi ewangeliami, które kładą nacisk tylko na krew Krzyża. Jak Jezus mógł zostać ukrzyżowany za nasze grzechy, jeśli by nie wziął ich na Siebie poprzez Swój chrzest?
 

Nie mówcie, że wierzący w sprawiedliwość Bożą mają grzechy
 
„Oskarżać” oznacza wystąpić o wydanie orzeczenia na rozprawie. Jedynym, który może oskarżyć tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, jest złoczyńca. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, wierzą w sprawiedliwość Boga, więc któż mógłby błędnie osądzić ich wiarę? Kto może powiedzieć, że się mylą? Nikt, bo to Bóg ich usprawiedliwia. Nikt nie może oskarżać wierzących w ewangelię wody i Ducha, że mają jakiekolwiek grzechy. 
„Bóg jest Tym, który usprawiedliwia” (List do Rzymian 8:33). Kto może oświadczyć, że wierzący w ewangelię wody i Ducha są bezgrzeszni? Tylko Bóg może. Oświadcza On przez Swoją sprawiedliwość, że wierzący w ewangelię wody i Ducha są usprawiedliwieni.
„Usprawiedliwieni” nie odnosi się do tych, którzy nadal mają grzech, ale odnosi się do tych, którym grzechy zostały rzeczywiście odpuszczone, czyniąc ich „bezgrzesznymi i usprawiedliwionymi”. Kiedy Bóg mówi, że ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, są bezgrzeszni, któż może odważyć się powiedzieć, że są w błędzie i nie mają Bożej sprawiedliwości? Żaden teolog na tym świecie nie może tego powiedzieć.
Dzisiejsze chrześcijaństwo zostało zepsute przez doktrynę uświęcenia, która próbuje osiągnąć religijną świętość. Teolog z Anglii, który zapytał: „Czy kościół Boży jest święty?” twierdził, że kościół Boży również ma wady. Najwyraźniej ten teolog nie wiedział ani o ewangelii wody i Ducha, ani nie wierzył w sprawiedliwość Bożą.
Ale każdy wierzący w kościele Bożym wierzy w ewangelię wody i Ducha i jest całkowicie bezgrzeszny. Chociaż może być słaby w ciele, nadal ma doskonałą i nieskazitelną sprawiedliwość Bożą.
Czy wszyscy w kościele Bożym są bez grzechu? Tak! Kościół jest miejscem, w którym wierzący, którzy są uświęceni i bez grzechu, gromadzą się razem w Chrystusie. Jeśli wierzący mają grzech, to nie są dziećmi Bożymi. Co sprawiło, że zostali uświęceni? Jest to oczywiście wiara w ewangelię wody i Ducha, która uczyniła ich bezgrzesznymi poprzez przyjęcie sprawiedliwości Bożej. Teolog powiedział, że nawet kościół Boży miał wady, ponieważ nie wierzył w ewangelię wody i Ducha ani nawet jej nie znał.
Kto odważy się powiedzieć, że wierzący w ewangelię wody i Ducha są grzesznikami? To Bóg ich „usprawiedliwił”. Czy my, wierzący w ewangelię wody i Ducha, możemy popełniać grzechy tylko dlatego, że jesteśmy słabi? Z pewnością nie możemy! Czy to oznacza, że nie mamy grzechu, nawet jeśli nadal grzeszymy? Tak, nie mamy grzechu! Dlatego powinniśmy wierzyć w ewangelię wody i Ducha. Ludzie nie zamierzają popełniać grzechów celowo, ale z powodu swoich słabości.
Jest bardzo niewielu ludzi, którzy rzeczywiście zamierzają popełniać grzechy; prawie wszystkie nieprawości są spowodowane słabościami ludzi. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mają grzechu w swoich sercach, ponieważ mają sprawiedliwość Bożą. Jesteśmy bez grzechu, ponieważ Bóg zmył wszystkie nasze grzechy Swoją sprawiedliwością. Dlatego Biblia mówi: „Bóg jest Tym, który usprawiedliwia”. To Bóg oświadcza, że wierzący w ewangelię wody i Ducha są bez grzechu, ponieważ mają Jego sprawiedliwość. Zostaliśmy uwolnieni od wszystkich naszych grzechów dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha.
Gdyby Jezus nie zabrał naszych przyszłych grzechów, w jaki sposób moglibyśmy zostać odkupieni od naszych grzechów i jak moglibyśmy powiedzieć, że nie jesteśmy już grzesznikami? Jeśli po uwierzeniu w sprawiedliwość Bożą, popełniamy grzechy i żyjemy w grzechu, to czy nie czyni to nas niedostatecznie uświęconymi lub dyskwalifikuje nasze odkupienie, a tym samym skazuje nas z powrotem do piekła? Odpowiedź brzmi nie! Jeśli nasze zbawienie przychodzi przez samouświęcenie, któż na świecie mógłby kiedykolwiek zostać zbawiony? Nikt! Nikt nie może wieść doskonałego życia w ciele i zostać uświęconym przez całkowite przestrzeganie przykazań. Dlatego Biblia mówi: „Nie ma sprawiedliwego, ani jednego” (List do Rzymian 3:10).
 

W swojej naturze istoty ludzkie nie mogą otrzymać sprawiedliwości Bożej poprzez własne uczynki
 
Bóg posłał Swojego Jednorodzonego Syna, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela i skazał Go na śmierć na Krzyżu, aby zbawić całą ludzkość od grzechów świata. Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, stali się sprawiedliwymi poprzez swoją wiarę. To dlatego sprawiedliwi mogą być nawet na tym świecie. Abraham także stał się ojcem wiary, wierząc w Słowo Boże.
Pomimo tego, że wielu chrześcijan twierdzi, że może otrzymać sprawiedliwość Bożą poprzez doktrynę usprawiedliwienia, to w rzeczywistości nie znają sprawiedliwości Bożej. Co to jest sprawiedliwość Boża? Sprawiedliwość Boża znacznie różni się od ludzkiej sprawiedliwości. W jakiej ewangelii objawia się sprawiedliwość Boża? W ewangelii wody i Ducha objawia się ta sprawiedliwość Boża. Jeśli odrzucamy ewangelię wody i Ducha, nie wierząc w nią, oznacza to, że stajemy przeciwko Bogu.
Nikt nie może zostać uwolniony od grzechu ani przyjąć Bożej sprawiedliwości bez wiary w ewangelię wody i Ducha. Czy ktokolwiek może choć trochę sprzeciwiać się sprawiedliwości Bożej? Od dawna wierzę w ewangelię wody i Ducha i głoszę ją, ale nigdy nie widziałem nikogo, kto mógłby przeciwstawić się tej ewangelii. Nikt nie może sprzeciwić się ewangelii wody i Ducha w oparciu o Słowo Boże, ponieważ ta ewangelia sprawiedliwości Bożej daje nam doskonałe i całkowite odkupienie naszych grzechów.
 

Kto może potępić tych, którzy mają sprawiedliwość Bożą?
 
Przeczytajmy List do Rzymian 8:34. „Któż potępi? Chrystus jest Tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami”. Czy ktokolwiek może potępić wierzących w sprawiedliwość Bożą jako grzeszników? Nikt nie może.
Czy ktokolwiek może potępić wierzących w ewangelię wody i Ducha, którzy zostali uwolnieni od grzechów przez wiarę, jako grzeszników? Nie! „Któż potępi?”. Kto może powiedzieć, że wierzący w sprawiedliwość Bożą są grzesznikami?
Zapłatą za grzech jest śmierć. Jeśli masz grzech w sercu, pójdziesz do piekła. Bóg sądzi ludzi, ponieważ mają grzech. Ale ci, których grzechy zostały usunięte przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, nie są sądzeni przez Boga, ponieważ nie mają już żadnego grzechu, który można by sądzić. Skoro sam Bóg nie osądza tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, któż odważy się ich potępić? Jeśli wierzący w Jezusa Chrystusa jest z grzechem, jest grzesznikiem i będzie sądzony i potępiony przez Boga. Grzesznicy będą sądzeni przez Boga za grzechy w swoich sercach i będą odrzuceni przez innych ludzi. Ale jeśli wierzący w Chrystusa wierzy w ewangelię wody i Ducha i otrzymuje sprawiedliwość Bożą, jest bezgrzeszny przed Bogiem i nikt nie może go potępić. W sumieniu takich ludzi, nie ma też grzechu.
„Któż potępi? Chrystus jest Tym, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który też jest po prawicy Boga i wstawia się za nami”. Jezus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, aby dać nam Bożą sprawiedliwość, przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, aby zabrać wszystkie nasze grzechy, umarł na Krzyżu przelewając Swoją krew i zmartwychwstał, aby stać się naszym Zbawicielem. Teraz siedzi po prawicy Boga i wstawia się za nami jako nasz Zbawiciel.
Duch Święty modli się także za tych, którzy mają sprawiedliwość Bożą. Jezus modli się za nas w Niebie.  Duch Święty też modli się za nas do Boga Ojca, ale w inny sposób; „w niewysłowionych westchnieniach” kiedy jesteśmy słabi w sercach.
Jak doskonała jest sprawiedliwość Boża w sercach tych, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha? Doskonałość Bożej sprawiedliwości mówi nam, że ewangelia wody i Ducha jest również nieskazitelna i doskonała.