Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[13] Żyjcie dla  Sprawiedliwości Bożej

List do Rzymian 13:1 mówi: „Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga”.
Musimy żyć w granicach norm społecznych. Bóg nakazał nam bać się i szanować tych, którzy mają autorytet zarówno w naszym życiu duchowym, jak i cielesnym. Bóg nie bez powodu daje władzę urzędnikom państwowym, dlatego nie możemy ich ignorować. Musimy pamiętać, że Paweł powiedział: „Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości” (List do Rzymian 13:8).
Dlatego publikujemy bezpłatne książki i przekazujemy tę piękną ewangelię ludziom na całym świecie.
Pan powiedział: „wypełnieniem prawa jest miłość”. Ludzie mają obsesję na punkcie iluzji, że wiernie przestrzegają Prawa w swoim życiu religijnym.
Aby zbawić nas od grzechu Bóg dał nam ewangelię wody i Ducha, która objawia Jego sprawiedliwość. Musimy wierzyć w sprawiedliwość Boga, ukazaną w ewangelii wody i Ducha.
Głoszenie tej pięknej ewangelii, którą dał nam nasz Pan, jest prawdziwie darem życia innym, ponieważ zbawia ludzi od wszystkich ich grzechów. Nie możemy mieć żadnego innego długu poza długiem miłości otrzymanym przez miłość Jezusa Chrystusa.
 


Czas się nam obudzić

 
Werset 11 mówi: „A czyńcie to, znając czas, że już nadeszła pora, abyśmy się obudzili ze snu. Teraz bowiem bliżej nas jest zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy”. Będziemy królować z Chrystusem przez tysiąc lat, kiedy nasze słabe ciała zostaną zmienione—to znaczy, kiedy nasze ciała również zostaną odkupione. 
Widzimy podobieństwo między naszym pokoleniem a pokoleniem Noego. Na uniwersytetach wybuchła nowa fala homoseksualizmu. Jak zły jest ten świat, kiedy człowiek dźga i zabija innego człowieka tylko za zbyt długie używanie budki telefonicznej? Wiele takich okrutnych i złych czynów ma miejsce w tym pokoleniu.
Musimy zdać sobie sprawę, że nadszedł czas, abyśmy się obudzili. Czas powtórnego przyjścia naszego Pana jest bardzo bliski. Powinniśmy być bystrzy i umieć rozeznać, jaki jest ten wiek, i zdać sobie sprawę, że drugie przyjście Pana jest bardzo bliskie. Ale jednocześnie pamiętajcie, że jest tak wielu ludzi, którzy tak naprawdę nie są świadomi tego wieku.
„A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego” (Ewangelia Mateusza 24:37). Nawet w czasach Noego ludzie budowali domy, pobierali się, popełniali różnego rodzaju grzechy i zajmowali się swoimi codziennymi sprawami, aż pewnego dnia nagle wylano na nich sąd Boży. Nikt oprócz Noego nie spodziewał się ulewnego deszczu i powodzi, która zmiotła wszystkich oprócz nielicznych, którzy znaleźli schronienie w jego arce. Ci, którzy zginęli, spotkali się z druzgocącym wyrokiem Bożym podczas swobodnego jedzenia i picia, nie mając o tym żadnej świadomości. 
Ten świat jest narażony nie tylko na niebezpieczeństwa wojny, ale także na ogromne klęski żywiołowe, które mają miejsce na całym świecie wraz ze zmianami klimatycznymi. Nawet w tym, co jemy, czai się poważne niebezpieczeństwo i nie możemy już dłużej cieszyć się nawet własnymi posiłkami, nie martwiąc się o to co jemy. Dlatego musimy żyć mądrze w tej epoce i pamiętać, że zbawienie naszych ciał jest znacznie bliższe niż wtedy, gdy zaczęliśmy wierzyć. 
 


Czy przyoblekliście się w zbawienie Chrystusa?

 
Możecie myśleć, że zniszczenie tego świata nie ma nic wspólnego z dziedziną wiary, a jedynie ze świecką polityką i gospodarką. Ale globalne katastrofy są znakami ostrzegawczymi przed zniszczeniem świata. Ten świat wkrótce stanie w obliczu ekstremalnych trudności gospodarczych i środowiskowych. Biblia mówi nam, że w miarę zbliżania się powtórnego przyjścia Pana, abyśmy „Nikomu nie bądźcie nic winni oprócz wzajemnej miłości” ―abyśmy pomagali, chronili, przewodzili i współpracowali ze sobą w miłości. Musimy zdać sobie sprawę, że nasze nadzieje są bliższe niż wtedy, gdy zaczęliśmy wierzyć.
Żyjemy w epoce, w której musimy żyć z nadzieją, czekając na powrót Jezusa Chrystusa.
Gdzie jest nasza nadzieja? Naszą nadzieję odnajdujemy w oczekiwaniu na powrót Chrystusa, który wskrzesi nas i nagrodzi nas panowaniem z Nim w Tysiącletnim Królestwie, poprzedzonym siedmioma latami Wielkiego Ucisku. Mając sprawiedliwość Chrystusa, w miarę zbliżania się czasu musimy żyć z nadzieją. Musimy coraz mocniej trwać w ewangelii wody i Ducha i służyć jej całym sercem. Musimy rozszerzyć naszą służbę, aby dzielić się ewangelią z każdą duszą na całym świecie.
 

Nie możemy być nikomu nic winni oprócz wzajemnej miłości
 
Wiem, że będzie wiele cierpień z powodu katastrof naturalnych, takich jak trzęsienia ziemi i wulkany. Obecnie powstaje wiele filmów o tematyce globalnej destrukcji. Myślę, że dzieje się tak dlatego, że świat prawdopodobnie potoczy się tak, jak wyobrażają sobie hollywoodzcy pisarze, a to jest dowód na to, że ludzie nieświadomie odczuwają rychłe zniszczenie świata.
Dlatego nie powinniśmy troszczyć się o uczynki ciała, ale powinniśmy się troszczyć o uczynki Ducha.
Musimy wierzyć, że życie głoszenia ewangelii wody i Ducha jest najpiękniejszym życiem. Ludzie na całym świecie są zdumieni naszą posługą. Niezliczone rzesze ludzi powiedziały nam, jakim wyzwaniem jest dla nich nasza służba. Nie mogą uwierzyć, jak my, grupa sług Bożych z małego kraju Korei, możemy z taką mocą szerzyć sprawiedliwość Bożą. Tak, rzeczywiście jesteśmy mali i słabi, ale wciąż głosimy ewangelię na całym świecie, ponieważ wierzymy w ewangelię wody i Ducha, czyli w sprawiedliwość Bożą.
List do Rzymian rozdział 14:8 mówi: „Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana”. Paweł powiedział również w poprzednim wersecie: „Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera”. Istniejemy tylko dzięki naszemu Panu.
Ponieważ narodziliśmy się na tym świecie przez naszego Pana i staliśmy się usprawiedliwieni przez Jego sprawiedliwość, należymy do Chrystusa niezależnie od tego, czy żyjemy, czy umieramy. Będziemy żyć i opuścimy ten świat należąc do Chrystusa, po tym jak żyliśmy dla sprawiedliwości Bożej. Bóg jest z nas zadowolony i postanowił użyć nas jako Swój instrument do rozpowszechniania radosnej nowiny na całym świecie. W ten sposób otworzył nam wielkie drzwi ewangelizacji. Pozwolił nam szerzyć ewangelię poprzez książki, bez konieczności chodzenia pieszo do każdego narodu.
Seria książek zawierających ewangelię Bożej sprawiedliwości została przetłumaczona i wysłana do anglojęzycznego świata, krajów hiszpańskojęzycznych, a także do wszystkich krajów w Azji, Afryce i Europie. Jestem pewien, że ta nowa seria książek zatytułowana Nasz Pan, Wcielenie Sprawiedliwością Bożej, przyniesie olbrzymie duchowe błogosławieństwa każdej duszy na świecie. To zdumiewające, jak Bóg wypełnia Swoją wolę poprzez wierzących w Jego sprawiedliwość.
Świat w końcu zostanie pokryty tą piękną ewangelią, a kiedy ewangelia, która zawiera Bożą sprawiedliwość, zostanie rozpowszechniona na całym świecie, Bóg wypełni każdy plan, jaki ma w zanadrzu dla nas.
Ta era jest w przededniu wichur. Kryzysy naftowe i globalna panika finansowa mogą ponownie uderzyć w świat. Musimy być bardziej wierni w tym, do czego jesteśmy zobowiązani. Musimy głosić ewangelię wody i Ducha, aż nadejdzie koniec tego świata. Pilnie głośmy ewangelię wody i Ducha, aby nikt na tym świecie nie został pominięty bez usłyszenia tej ewangelii. Musimy współpracować i pracować w tym samym celu. Musimy pracować jak trzystu wojowników Gideona. Chociaż jest nas niewielu, jesteśmy odważnymi żołnierzami Nieba, a Bóg jest z nami.
Kto otrzymuje przebaczenie grzechów i jest wdzięczny Bogu, może mieć kwalifikacje do szerzenia sprawiedliwości Bożej. Zwyciężymy dzięki wierze, ponieważ mamy Bożą sprawiedliwość. Ci, którzy wierzą w tę sprawiedliwość Bożą, zawsze dążą do uczynków Ducha i wyznaczają sobie cele duchowe.
Modlę się, aby sprawiedliwość Boża spoczywała na was.