Search

Kazania

Temat 9: List do Rzymian

[14] Nie Sądźcie Się Nawzajem

List do Rzymian 14:1 mówi: „A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii”.
Paweł ostrzegł świętych w Rzymie, aby nie sądzili, ani nie krytykowali swojej wiary. W tamtym czasie, ponieważ byli ludzie, którzy byli bardzo wierni, jak i ci, którzy nie byli tak wierni w kościele w Rzymie, zaczęli się wzajemnie krytykować. Jeśli tak się stanie, musicie szanować swoją wiarę i pozbyć się wszelkich krytycznych postaw wobec sług Bożych. Do Boga, a nie do nas, należy wychowywanie i budowanie Swoich sług.
Nawet w kościele Bożym wśród wierzących powstaje wiele problemów. Jeśli spojrzymy na ich wiarę, możemy znaleźć wszelkiego rodzaju wiarę. Niektórzy byli związani z Prawem przed ich odkupieniem, a zatem nadal mają ślad swojej starej legalistycznej wiary.
Niektórzy chrześcijanie przywiązują dużą wagę do wybiórczego jedzenia. Na przykład tacy ludzie mogą być przekonani, że nie wolno im jeść wieprzowiny. Inni mogą być przekonani, że muszą przestrzegać Szabatu w każdych okolicznościach. Ale musimy rozwiązać te różnice w naszej wierze w sprawiedliwość Bożą i nie krytykować się nawzajem w tak drobnych sprawach. To jest sedno tego, o czym mówił Paweł.
Paweł naucza w Rozdziale 14, że nie powinniśmy krytykować słabości naszych współwyznawców, jeśli mają wiarę w sprawiedliwość Bożą. Dlaczego nie? Ponieważ pomimo, że są słabi, wierzą również w sprawiedliwość Bożą.
Biblia uważa za cenny lud Boży tych, którzy zostali odkupieni z grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą. Choć mogą się wydawać nawzajem niedoskonali, Bóg jednak nakazał nam nie krytykować wiary innych wierzących. Dzieje się tak dlatego, że chociaż mogą być oni niewystarczający w ciele, wciąż stali się dziećmi Bożymi przez wiarę.
 


Wiara każdego człowieka różni się od siebie 

 
Wersety 2-3 mówią: „Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął”.
Wśród sług Bożych może być różnorodność w wierze w Jego sprawiedliwość i podążaniu za Nim. Wiara w zbawienie jest taka sama, ale ilość wiary w Jego Słowo może się różnić.
Jeśli ktoś był legalistą, zanim narodził się ponownie przez wiarę w ewangelię sprawiedliwości Bożej, potrzebuje czasu, aby porzucić swoją sprawiedliwość, poprzez swoją całkowitą wiarę w sprawiedliwość Bożą. Ludzie ci zwykle przywiązują dużą wagę do przestrzegania szabatu, ale nie powinniście ich krytykować, ponieważ oni również wierzą w sprawiedliwość Bożą.
Bogu podoba się wiara tych, którzy znają i wierzą w Jego sprawiedliwość. Wziął On ich za Swój lud. Dlatego ci, którzy naprawdę wierzą w sprawiedliwość Bożą, powinni dołożyć wszelkich starań, aby żywić swoich współwyznawców sprawiedliwością Bożą, zamiast krytykować słabość ich wiary.
 


Nie możemy sądzić sług Bożych

 
Werset 4 mówi: „Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego Pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić”.
Musimy uznać sługi Boże, zaaprobowane przez Boga, a także ich wiarę. Czy prowadząc chrześcijańskie życie krytykujesz i osądzasz sługi Boga? Wtedy Bóg jeszcze bardziej skarci twoją wiarę. Jeśli potępiasz wiarę tych, których Bóg pochwala tylko dlatego, że ich nie lubisz, wspinasz się na tron Boży i osądzasz Jego sługi. To nie jest w porządku. Powinniście raczej z wdzięcznością przyjąć nawet te sługi Boże, których nie lubicie, i słuchać ich przewodnictwa, wynosząc sprawiedliwość Bożą.
Bóg musi zatwierdzić naszą wiarę. Powinniśmy mieć prawdziwą wiarę, która zasługuje na pochwałę i nagrodę od Boga. Ponieważ Bóg pozwolił nam poświęcić nasze życie Jezusowi Chrystusowi, dziękujemy Mu za Jego sprawiedliwość. Musimy aprobować tych, których aprobuje Bóg, i nie akceptować tych, których Bóg nie akceptuje. Mam nadzieję, że zamiast wywyższania swojej własnej sprawiedliwości, wysławiasz Boga, wierząc w Jego sprawiedliwość. Mam nadzieję, że Bóg zaaprobuje twoją wiarę. Wtedy zostaniesz wywyższony z powodu wiary w Jego sprawiedliwość.
 


Jeśli oni również wierzą w Sprawiedliwość Bożą…

 
„Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, a kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Kto je, dla Pana je, bo dziękuje Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuje Bogu” (List do Rzymian 14:5-6).
Wśród Żydów byli ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę w Chrystusa, naszego Pana ewangelii wody i Ducha. Wielu z nich, choć wierzyli w Jezusa, nadal było związanych Prawem. Ale byli już sługami sprawiedliwości Bożej, ponieważ cokolwiek czynili, aby zachować Prawo, czynili, aby szerzyć sprawiedliwość Bożą.
Dlatego Paweł powiedział: „I stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod prawem, jakbym był pod prawem, aby pozyskać tych, którzy są pod prawem; Dla tych, którzy są bez prawa, jakbym był bez prawa – nie będąc bez prawa Bogu, lecz będąc pod prawem Chrystusowi – aby pozyskać tych, którzy są bez prawa” (I List do Koryntian 9:20-21).
Nie wolno nam ignorować ani odrzucać wiary tych, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą. Jeśli wierzą w sprawiedliwość Boga i Mu służą, musimy uznać ich za sługi Boże.
 


Sprawiedliwi będą żyć dla Pana

 
Wersety 7-9 stwierdzają: „Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi”.
Żyjemy z Chrystusem i umieramy z Nim, ponieważ zostaliśmy zbawieni od wszystkich naszych grzechów i otrzymaliśmy nowe życie dzięki wierze w sprawiedliwość Bożą objawioną w ewangelii. Wszystkie stare rzeczy przeminęły w Chrystusie, a my staliśmy się nowymi stworzeniami. Prawdziwie wierzyć w sprawiedliwość Boga, oznacza znać i wierzyć w prawdę, że należymy do Chrystusa. Zatem ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, nie mają już nic wspólnego z tym światem i zamiast tego stali się sługami Boga.
Jeśli zostaniesz sługą Boga, wyniesiesz Go wysoko, pokochasz Go, będziesz żył dla Jego chwały i będziesz Mu wdzięczny za to, że pozwolił ci żyć w ten sposób.
Czy naprawdę należysz do Chrystusa? Ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, zostali ukrzyżowani z Chrystusem i razem z Nim zostali przywróceni do życia. Niezależnie od tego, czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Chrystusa dzięki Bożej sprawiedliwości. Pan stał się Panem zbawionych.
 

Nie powinniśmy osądzać naszych współwyznawców
 
Jest napisane w wersetach 10-12: „Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? Albo czemu lekceważysz swego brata? Wszyscy bowiem staniemy przed trybunałem Chrystusa. Jest bowiem napisane: Jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede Mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas sam za siebie zda rachunek Bogu”.
Ponieważ Chrystus, nasz Bóg, żyje, pewnego dnia uklękniemy przed Nim i wyznamy wszystko. Dlatego nie powinniśmy zasiadać na tronie sądu i osądzać naszych braci i sióstr, ale stać przed Bogiem ze skromnością. O wiele ważniejsze jest życie dla woli Bożej niż osądzanie i potępianie się nawzajem w Jego Kościele. Jeśli będziemy osądzać i potępiać słabości naszych braci i sióstr, zostaniemy osądzeni przed Bogiem za własne słabości. Dlatego musimy zdać sobie sprawę, jak dobrze jest żyć zgodnie z wolą Bożą, razem w Jego Kościele.
Prawdziwa wiara buduje współwyznawców i dąży do sprawiedliwości Bożej. Pamiętaj, że fałszywa wiara porzuci sprawiedliwość Bożą i zbuduje tylko własną sprawiedliwość. A ty? Czy z wiarą zabiegasz o sprawiedliwość Boga? Czy też zabiegasz o sprawiedliwość własnego ciała?
 

Musimy budować wiarę innych
 
Wersety 13-14: „A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste”.
Ponieważ istnieją różnice w stopniu wiary między tymi, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, powinniśmy pracować nad budowaniem wzajemnej wiary, budując się nawzajem. To przynosi wzrost wierzącym w Bożą sprawiedliwość. Jeśli naprawdę żyjemy dla Boga i Jego sprawiedliwości, wszyscy jesteśmy Jego ludem.
Jeśli jesteś chrześcijaninem, który wierzy w sprawiedliwość Bożą, możesz zrobić wszystko ze swoją wiarą w Słowo Boże. Jeśli nie możesz, to dlatego, że dążysz do własnej sprawiedliwości zamiast do Bożej sprawiedliwości. Dążenie do własnej sprawiedliwości w sprawiedliwości Bożej jest jak pogoń za światem i posiadanie złej wiary.
Ci, którzy szukają własnej sprawiedliwości, choć zbawieni przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, żyją jak wrogowie Boga. Bóg chce, aby ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę w Jego sprawiedliwość, nadal podążali za Jego sprawiedliwością przez całe swoje życie.
 

Zachowujcie się w zgodzie z miłością
 
Wersety 15–18 mówią: „Lecz jeśli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego umarł Chrystus. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Królestwo Boże bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi”.
Ci, którzy zostali zbawieni przez wiarę w sprawiedliwość Bożą i żyją, by ją szerzyć, nie gardzą Jego ludźmi ze względu na pokarm. Czasami przynosimy jedzenie, aby się nim dzielić i mieć społeczność w miłości. Ale Paweł ostrzega nas przed wykluczaniem biednych braci i sióstr i dzieleniem się jedzeniem tylko między bogatymi, ponieważ mogłoby to doprowadzić do potknięcia naszych współchrześcijan.
Błogosławieństwa, którymi Bóg obdarzył tych, którzy wierzą w Jego sprawiedliwość, pozwalają nam podążać za Bożą sprawiedliwością, naszym pokojem umysłu, które daje ewangelia wody i Ducha, oraz zdolnością do wspólnej służby Panu, uczestnicząc w wzajemnej radości które On dał. Ci, którzy są bogaci, powinni zatem zdać sobie sprawę, że wszystkie ich bogactwa pochodzą od Boga i dzielić się nimi z innymi, aby razem służyć ewangelii i podążać za Bożą sprawiedliwością. Bóg jest zadowolony i kocha tych, którzy prowadzą takie życie.
 

Starajcie się budować innych
 
Wersety 19–21 mówią: „Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina ani żadnej rzeczy, przez którą twój brat się obraża, gorszy albo słabnie”.
Dawno temu w tak starożytnych miastach, jak Rzym i Korynt, ludzie sprzedawali żywność, którą kiedyś składano w ofierze bożkom. Niektórzy z wierzących w Bożą sprawiedliwość kupowali takie mięso i jedli je. Następnie niektórzy współwyznawcy, którzy mieli słabą wiarę w Kościele Bożym, uważali, że jedzenie takiego mięsa jest grzeszne. Dlatego Paweł powiedział: „Z powodu pokarmu nie niszcz dzieła Bożego” (werset 20).
To samo dotyczy wina. Niektórzy wierzący nie przejmowali się zbytnio piciem. Ale Paweł napomniał, że gdyby takie zachowania osłabiły wiarę współwyznawców, dobrze by było, gdyby przestali gorszyć współwyznawców swoim piciem. Dzieje się tak również wśród nas. Dlatego musimy żyć naszym chrześcijańskim życiem w sposób, który buduje innych i szukać Bożej sprawiedliwości. Dzisiaj mogą pojawić się problemy dotyczące jedzenia tego co było używane jako ofiary przodków i lepiej nie jeść tego rodzaju pokarmu ze względu na słabych w wierze.
 

Miejcie wiarę w Sprawiedliwość Bożą
 
Wersety 22-23 stwierdzają: „Masz wiarę? Miej ją sam u siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem”.
Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą, mają właściwą wiarę. Wiara w sprawiedliwość Bożą to wiara dana przez Boga, która oczyszcza wszystkie nasze grzechy. Dlatego chrześcijanie muszą wierzyć w sprawiedliwość Boga i mieć pewność swojej wiary w Jego sprawiedliwość.
Pismo mówi nam, że podążanie za Bogiem bez wiary w Jego sprawiedliwość jest grzechem. Wszystko co nie jest z wiary, jest grzechem. Wiedząc, że wszystko, co nie jest z wiary w Bożą sprawiedliwość, jest grzechem, musimy mieć więcej wiary w Jego sprawiedliwość.
Biblia mówi: „kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony”. Wszystko jest czyste, jeśli jesz z wiarą w sprawiedliwość Bożą, ponieważ Bóg stworzył każdą roślinę i zwierzę.
Musimy zrozumieć, jak ważne jest dla nas poznanie i wiara w sprawiedliwość Boga. Musimy także budować naszych współwyznawców i szanować ich wiarę.