Search

Kazania

Temat 11: Przybytek

[11-13] Ci, Którzy Mogą Wejść do Miejsca Najświętszego (Księga Wyjścia 26:31-33)

Ci, Którzy Mogą Wejść do Miejsca Najświętszego
(Księga Wyjścia 26:31-33)
"Uczynisz też zasłonę z błękitnej tkaniny, purpury, karmazynu i skręconego bisioru; na niej wyhaftujesz cherubiny. I zawiesisz ją na czterech słupach z drewna akacjowego pokrytych złotem – ich haki też będą złote – stojących na czterech srebrnych podstawkach. A zasłonę zawiesisz na haczykach i wniesiesz za zasłonę arkę świadectwa, a ta zasłona będzie oddzielać wam Miejsce Święte od Najświętszego."
 
 

Materiały Przybytku

 
Przybytek był małym składanym domem przykrytym czterema rodzajami pokrycia. Wykonano go z różnorodnych materiałów—jego ścianę na przykład wykonano z 48 desek z drewna akacjowego. Wysokość każdej deski wynosiła 4.5 m (10 łokci: 15 stóp), a szerokość 67.5 cm (1.5 łokcia: 2.2 stopy). Wszystkie deski pokryto złotem. 
Przykrycie Przybytku było wykonane z następujących materiałów: pierwsze przykrycie było wykonane z zasłon utkanych z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz ze skręconego bisioru; drugie przykrycie było wykonane z sierści koziej; trzecie przykrycie było wykonane ze skór baranich farbowanych na czerwono, a czwarte ze skór borsuczych. 
Jak już wiemy, wszystkie wejścia Przybytku były utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru.
Kolory czterech nici użytych do zasłon w wejściu Miejsca Najświętszego ukazują dzieła Jezusa Chrystusa, które zbawiły ludzi od grzechu. Ponieważ te cztery kolory są światłem prawdy, objawiającym, że Jezus Chrystus da nam dar przebaczenia grzechów, są one czymś, za co wierzący w pełni dziękują Bogu. 
 
 
Materiały Wejść Miejsca Świętego i Miejsca Najświętszego
Materiały Wejść Miejsca Świętego i Miejsca NajświętszegoMateriałem użytym do wykonania wejść do Miejsca Świętego i Najświętszego były tkaniny utkane z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Wszystkie wejścia Przybytku były wykonane z tych tkanin. Można było znaleźć zasłonę wejścia Miejsca Najświętszego, najpierw przechodząc przez wejście Przybytku, które prowadziło do Miejsca Świętego. Wejście Miejsca Najświętszego pokazuje nam, że Pan odpuścił nam nasze grzechy poprzez Swoje cztery posługi objawione w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze.
Błękitna, purpurowa i karmazynowa nić i skręcony bisior użyte w Miejscu Świętym i Najświętszym są cieniem, który ukazuje to, że Mesjasz przyjdzie na tę ziemię, zostanie ochrzczony, przeleje Swoją krew i w ten sposób dokończy dzieło zbawienia. Wśród nich błękitna nić jest cieniem, który objawia chrzest, który Jezus miał przyjąć, a karmazynowa nić jest cieniem ofiary, którą miał złożyć za grzechy świata, które przyjął. Aby zmyć nasze grzechy, nasz Pan przyjął chrzest i poniósł potępienie za grzech. To jest to, co oznaczają zasłony wejścia Miejsca Najświętszego.
 
 
Podłoga Przybytku
 
Przybytek został zbudowany na zwykłym piasku, na ziemi. Ziemia tutaj odnosi się do serc ludzi. To, że podłoga Przybytku była wykonana z piasku i ziemi, mówi nam również, że Jezus przyszedł na ziemię w ciele człowieka, aby zmyć grzechy naszych serc. Ponieważ Jezus doświadczył wszystkich słabości ludzkich, obmył wszystkie ich grzechy chrztem, który przyjął i drogocenną krwią, którą przelał na Krzyżu. Nasz Pan przyszedł na ziemię, aby rzucić jasne światło prawdy na ten świat i rozwiązać podstawowy problem ludzkości, jakim jest grzech. Jezus jest Bogiem stworzenia, który stworzył cały wszechświat i wszystko w nim, i jest światłem zbawienia, które przyszło na tę ziemię, aby uwolnić ludzkość od wszystkich ich przekleństw i grzechów.
 
 
Słupy Miejsca Najświętszego
 
Słupy Miejsca Najświętszego były wykonane z czterech kolumn z drewna akacjowego. W Biblii liczba 4 oznacza cierpienie. Słupy Miejsca Najświętszego pokazują nam, że ludzie nie mogą być zbawieni, jeśli nie uwierzą w jasne światło zbawienia, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze. Innymi słowy, ukazują, że możemy odkryć jasne światło zbawienia, wierząc w ewangelię wody i Ducha, która została wypełniona przez samego Boga poprzez Jego cierpienie. 
Kto chce wejść do Miejsca Najświętszego i stanąć przed Bożą obecnością, musi uwierzyć w lśniącą ewangelię wody i Ducha, ewangelię zbawienia, którą przygotował Bóg. Ale ci, którzy przychodzą do Boga, nie wierząc w ewangelię ustanowioną przez Niego, staną w obliczu Jego zażartego gniewu. Ci, którzy stoją przed Bogiem, muszą mieć wiarę, która wierzy w jasną prawdę, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconym bisiorze. Poprzez jasne światło prawdy musimy przyjść do Najświętszego Miejsca, w którym mieszka Bóg. 
Ewangelia odpuszczenia grzechów objawiona w Starym Testamencie jest prawdą o zbawieniu, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Sama ewangelia odpuszczenia grzechów, objawiona w Nowym Testamencie, spełniła się poprzez chrzest, który Jezus przyjął, Jego krew na Krzyżu i Jego zmartwychwstanie. Do Miejsca Najświętszego możemy wejść tylko wtedy, gdy mamy wiarę w tę najświętszą ewangelię.
 
 

Musimy Uwierzyć w Zbawienie, Objawione Błękitną, Purpurową i Karmazynową Nicią

 
W Liście do Hebrajczyków 11:6 czytamy: „Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają”. Bóg będzie żył wiecznie. Aby dać nam życie wieczne, pobłogosławił nas, abyśmy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, został ochrzczony i ukrzyżowany, umarł, powstał z martwych i w ten sposób stał się naszym Zbawicielem. Zmywając wszystkie grzechy naszego starego ‘ja’, Swoim potępieniem za nasze grzechy zamiast nas i dając naszym duszom wiarę, która wierzy w ewangelię wody i Ducha, Pan przyodział nas w świętość absolutnej doskonałości. 
Ubierając nas w nowe życie, nasz Pan pozwolił nam stanąć przed Bogiem i modlić się do Niego. Co więcej, dał nam również łaskę, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem i nazywać Go naszym Ojcem. Wszystkie te rzeczy są darami Bożymi, które zostały dokonane przez zbawienie, które nam dał. Przynosząc nam to zbawienie przez prawdę błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, Bóg dał nam wiarę, która pozwala nam być zbawionymi i stanąć przed Nim.
Jeśli ty i ja mielibyśmy jutro umrzeć, czy jesteśmy wystarczająco pewni, że pójdziemy do nieba? Pomyślmy przez chwilę o naszej przyszłości. Kiedy ludzie umierają, wszyscy stają przed sądem Bożym. Może to tylko oznaczać, że musimy rozwiązać problem wszystkich grzechów, które popełniliśmy na tej ziemi—jak zatem możemy rozwiązać ten problem? Jeśli ślepo wierzymy w Jezusa jako naszego Zbawiciela, czy nie oznacza to, że wierzymy w zwyczajną religię? 
Był taki czas w moim życiu, kiedy ignorowałem ewangelię wody i Ducha i próbowałem rozwiązać problem swoich grzechów, ślepo wierząc tylko w krew na Krzyżu. W tamtym czasie uparcie wierzyłem, że Jezus został ukrzyżowany i umarł za ludzi takich jak ja i że rozwiązał wszystkie problemy grzechu. Ale z tą wiarą nie mogłem rozwiązać problemu codziennych grzechów, które popełniałem. Z dala od tego, poprzez wiarę w zbawienie objawione tutaj w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, mój duch narodził się całkowicie na nowo.
Czy naprawdę wszystkie nasze grzechy zostały wymazane, kiedy ślepo wierzymy w Jezusa jako Zbawiciela? Wiara, która pozwala nam przyjść przed świętego Boga, nie jest odnaleziona poprzez ślepą wiarę w Niego, ale poprzez poznanie i wiarę w prawdę. Bez względu na to, jak gorliwie moglibyśmy wierzyć w Jezusa jako naszego Zbawiciela, jeśli nie znamy ewangelii prawdy, która zbawiła grzeszników błękitną, purpurową i karmazynową nicią, to po prostu nie będzie dane nam spotkać świętego Boga. Tylko wtedy, gdy mamy wiarę, która wierzy w ewangelię wody i Ducha, możemy spotkać świętego Boga. Jakie materiały wiary stanowią zatem prawdę, która pozwala nam stanąć przed Bogiem jako zbawieni? Jaka jest ewangelia, która pozwala nam mieć taką wiarę? Ta ewangelia jest lśniącą ewangelią wody i Ducha. 
Nasz Pan przyszedł na tę ziemię, wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew, powstał z martwych w ciągu trzech dni i w ten sposób dokonał doskonałego zbawienia dla tych z nas, którzy wierzą. Jeśli nasze dusze pragną być oczyszczone z grzechu, to tylko wtedy, gdy wierzymy w chrzest, który Jezus przyjął od Jana (Ewangelia Mateusza 3:15) i krew Krzyża (Ewangelia Jana 19:30), możemy wejść do jaśniejącego królestwa prawdy. Jeśli nie uwierzymy w Jezusa Chrystusa, który przyszedł poprzez lśniącą ewangelię wody i Ducha, jako nasz Zbawiciel, nigdy nie możemy mieć serc czystych jak biały śnieg.
Czasami, patrząc na słabości naszego ciała, lamentujemy nad nimi. Ale mimo to, z powodu ewangelii wody i Ducha, wciąż przychodzimy, aby dziękować Bogu, ponieważ Pan zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią. Nigdy nie moglibyśmy stać się świętymi w żaden inny sposób, jak tylko dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Nasz Pan doskonale zbawił nas od grzechu. Wierząc w ewangelię błękitnej i karmazynowej nici, możemy odkryć wspaniałe światło prawdy, które ocaliło nas od wszystkich naszych grzechów. Poprzez ewangelię wody i Ducha Pan uczynił nas doskonałymi i świętymi.
W Ewangelii Mateusza 19:24 Pan powiedział: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Ci, którzy są bogaci w duchu, nie mogą zostać zbawieni, ponieważ nie wierzą, że mogą otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Tylko ci, którzy naprawdę są ubodzy w duchu, pragną wejść do Nieba, proszą Boga o pomoc, odrzucają własną prawość i zamiast tego wierzą w sprawiedliwość Bożą w stu procentach, mogą otrzymać życie wieczne, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Ewangelia wody i Ducha rozświetliła jasne światło zbawienia, abyśmy mogli spotkać najświętszego Boga. Sami nie możemy nigdy stać się świętymi, ale kiedy wierzymy w ewangelię wody i Ducha daną przez Pana, naprawdę możemy stać się świętymi i wejść do jaśniejącego zwierzchnictwa prawdy.
 
 
Musimy Odrzucić Religijną i Dogmatyczną Wiarę
 
W Ewangelii Jana 3:3 sam Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.” W odpowiedzi na te słowa Nikodem zapytał: „Jakże może się człowiek narodzić, będąc stary? Czy może powtórnie wejść do łona swojej matki i narodzić się?” (Ewangelia Jana 3:4).
Dla tych, którzy nie narodzili się ponownie, ponowne narodziny tylko poprzez wiarę wydają się niemożliwe. Czasami nawet Jego uczniowie nie rozumieli Jego Słowa, a nawet wątpili w nie. Dlatego Pan powiedział kiedyś Swoim uczniom: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Ewangelia Mateusza 19:26). Oczywiście, ludzie nie mogą wejść do Królestwa Bożego ze swoją wiarą religijną, ale mogą wejść do Królestwa, wierząc w ewangelię wody i Ducha. Chociaż sami nie możemy stać się świętymi, ci, którzy wierzą, że Pan przyszedł na tę ziemię, wziął grzechy świata na Swoje ciało przez Swój chrzest, został ukrzyżowany, zmartwychwstał i tym samym zaświecił jasnym światłem zbawienia, które na zawsze zmyło wszystkie nasze grzechy - Bóg pozwolił im wejść do Jego Królestwa.
Prawda objawiająca się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici użytych jako materiały Przybytku jest ściśle związana z ewangelią wody i Ducha, której Jezus dokonał w Nowym Testamencie. Innymi słowy, ewangelia wody i Ducha jest tym samym, co prawda objawiona w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici. Błękitna, purpurowa i karmazynowa nić jest cieniem Jego rzeczywistego zbawienia, a prawdziwą istotą tego cienia jest ewangelia wody i Ducha. 
Dlatego możemy odkryć jasną prawdę o zbawieniu poprzez ewangelię wody i Ducha, i odpocząć w niej. W lśniącej ewangelii wody i Ducha jest spokój, taki jak ma dziecko odstawione od piersi, które bawi się, odpoczywa i śpi spokojnie w ramionach matki. Odkrywając najświętsze światło ewangelii, mogliśmy spotkać najświętszego Boga. Wierząc w świecącą ewangelię wody i Ducha, możemy znaleźć zbawienie, które dał nam Bóg. Tylko ci, którzy wierzą w to zbawienie dane przez Boga, mogą otrzymać wieczny odpoczynek. 
Krótko mówiąc, wiara w najświętszą ewangelię wody i Ducha jest jedyną wiarą, która pozwala nam wejść do Miejsca Najświętszego. Wiara, która wierzy w tę ewangelię wody i Ducha, pozwala nam przyjąć przebaczenie grzechów jako swoje. Nasz Pan przyszedł na tę ziemię z prawdą ewangelii, która raz na zawsze zmyła nasze grzechy poprzez Jego chrzest i Krzyż. Teraz wypełnił obietnicę, którą dał nam poprzez błękitną, purpurową i karmazynową nić oraz skręconym bisior. Tylko ci, którzy wierzą w Jezusa jako swojego Zbawiciela oraz w ewangelię wody i Ducha, mogą otrzymać życie wieczne i wejść do Nieba.
Gdyby ta prawdziwa ewangelia wody i Ducha była głoszona od 30 lat, rzeczywiście przetoczyłaby się po całym świecie. Ale to z Bożej opatrzności ta prawda jest rozpowszechniana w czasach ostatecznych. Nasz Pan powiedział w Księdze Objawienia, że niezliczona liczba ludzi zostanie zbawionych od swoich grzechów w czasach ostatecznych. Powiedział również, że będzie wielu męczenników i że w czasie ucisku niezliczone rzesze ludzi okażą swoją wiarę, ufając Panu i przyjmując męczeństwo. Innymi słowy, nasz Pan skupił się na czasach ostatecznych jako czasie zbierania wielu dusz. Boży plan przewiduje, że tylko ci, którzy naprawdę wierzą w tę ewangelię prawdy, otrzymają dar zbawienia od wszystkich grzechów.
To dlatego, że miałeś szczęście usłyszeć ewangelię wody i Ducha teraz w tym czasie, mogłeś zostać zbawiony od wszystkich grzechów. Jestem naprawdę wdzięczny Bogu za to, że dał nam tę ewangelię wody i Ducha. Co by się stało z nami wszystkimi, gdybyśmy nie usłyszeli ewangelii wody i Ducha? Ale faktem jest, że nawet teraz nie wszyscy przyjmują ewangelię wody i Ducha. Ta prawda nie jest czymś, co może wejść do każdego serca.
W rzeczywistości widzimy, że chociaż na całym świecie jest wielu chrześcijan, wielu z nich nie zna, ani nie wierzy w ewangelię wody i Ducha. Jak więc ludzie, którzy nie znają prawdziwej ewangelii, mogą zostać uwolnieni od grzechu? Dlatego Bóg pozwolił nam głosić prawdziwą ewangelię poprzez literaturę chrześcijańską. 
Na całym świecie jest wielu, którzy świadczą, że dowiedzieli się, czym jest ewangelia wody i Ducha dopiero po przeczytaniu książek o ewangelii, którą szerzymy. Wszyscy znali tylko krew Krzyża, zanim poznali tę ewangelię wody i Ducha, a teraz dziękują Panu za to, że byli w stanie osiągnąć wyraźne zrozumienie ewangelii wody i Ducha i wierzyć w nią. Jest też wielu, którzy świadczą, że nie wiedzieli, że tak wielkie znaczenie kryło się w fakcie, że Jezus przyjął chrzest od Jana. Teraz wierzą w tę ewangelię i nie są w stanie wystarczająco dziękować Bogu za to.
Widzimy, że podobnie jak ewangelia wody i Ducha, również wejście dziedzińca Przybytku było wykonana z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Te cztery kolory są tym samym, co ewangelia wody i Ducha. I w ten sam sposób jaśniejąca ewangelia wody i Ducha objawia się również w zasłonie wejścia Miejsca Świętego i zasłonie wejścia Miejsca Najświętszego. Zresztą pierwsze pokrycie Przybytku było również utkane w tych samych czterech kolorach; błękitna, purpurowa i karmazynowa nić oraz skręcony bisior. Ta prawda odnosi się do chrztu i krwi Jezusa. Dlatego Jezus ogłosił, że jest drogą do Królestwa Niebieskiego. Przychodząc na tę ziemię i zbawiając grzeszników prawdą ewangelii wody i Ducha, uczynił bezgrzesznymi wszystkich wierzących.
Droga do Królestwa Niebieskiego prowadzi przez wiarę, która wierzy w chrzest i krew Jezusa. Jezus doskonale zbawił nas od grzechu błękitną, purpurową i karmazynową nicią oraz skręconym bisiorem. Jak myślicie, gdzie możecie znaleźć tę prawdę? Jeśli uwierzycie w chrzest, który Jezus Chrystus przyjął i krew na Krzyżu, zostaniecie wtedy zbawieni od wszystkich grzechów i raz na zawsze otrzymacie życie wieczne.
Jaka jest zatem różnica między wiarą w Jezusa Chrystusa w dowolny sposób, a wiarą, która wierzy dokładnie w ewangelię wody i Ducha? Ponieważ to właśnie dzięki ewangelii wody i Ducha Pan zbawił grzeszników od ich nieprawości, wiara w tę ewangelię jest właściwą wiarą w Pana. Ponieważ Pan zbawił grzeszników Swoim chrztem i krwią na Krzyżu, wiara w tego Pana jako Zbawiciela jest tym samym, co zbawienie od grzechu poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, którą On wypełnił. Wiara w Jego imię w dowolny sposób nie oznacza, że otrzymamy odpuszczenie naszych grzechów i wejdziemy do Nieba. 
Wierząc właśnie, że Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana dla naszego dobra, przelał Swoją krew na Krzyżu, poniósł potępienie za wszystkie grzechy i powstał z martwych, możemy otrzymać przebaczenie grzechów i stać się ludem Bożym. Bóg pozwala wejść do Królestwa Niebieskiego tylko tym, którzy wierzą w najświętszą ewangelię wody i Ducha. A ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie mogą wejść do Królestwa Niebieskiego, ponieważ nie narodzili się ponownie. 
Dzięki wierze w ewangelię jasnego światła wody i Ducha objawionego w Przybytku, mogliśmy otrzymać najświętszą wiarę. Pomimo tego, że nasze uczynki są niewystarczające, to czy ktokolwiek mógłby powiedzieć, że nie staliśmy się sprawiedliwymi, kiedy mamy taką wiarę? Skoro staliśmy się święci, wierząc w ewangelię wody i Ducha, jak moglibyśmy nadal mieć grzech? Niektórzy ludzie zastanawiają się, jak możemy powiedzieć, że jesteśmy bezgrzeszni, skoro wciąż znajdujemy się w ciele, które nadal grzeszy. 
Ale to są ich własne myśli cielesne. Ci, którzy znają i wierzą w ewangelię wody i Ducha, zgadzają się, że istoty ludzkie mają niedoskonałe ciała i dlatego nie mogą nie grzeszyć, dopóki nie umrą. Jednak wierzą również, że w ramach doskonałego zbawienia chrztu Jezusa i Jego Krzyża na zawsze zostały im odpuszczone wszystkie grzechy, włącznie z tymi, które popełnią w przyszłości. 
To, że możemy dzielić się tym Słowem duchowej wiary i mieć najświętszą wiarę, żyjąc na tej ziemi, wynika z faktu, że Pan dał nam nasze zbawienie, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze. Dzieje się tak, ponieważ Pan dał nam wiarę, która pozwala nam uwierzyć w prawdę ewangelii wody i Ducha, jako Jego dar dla nas. Mając wiarę w Pana, możemy mieć ze sobą wspólnotę i żyć własnym życiem, służąc Panu i kochając się nawzajem—na tym polega nasze prawdziwe szczęście.
Nie możemy nie podziękować Bogu za tę ewangelię. Jakie to cudowne, że mogłem poznać ewangelię wody i Ducha i uwierzyć w nią! Kiedy nie miałem odrobiny wiedzy na temat chrztu Jezusa, poprzez Słowo prawdy, Bóg dał mojemu sercu wiarę w tę ewangelię wody i Ducha. Wierząc w ewangelię wody i Ducha, wszyscy otrzymaliśmy błogosławieństwa Nieba.
 
 
Ponieważ Prawdziwa Ewangelia Jest w Moim Sercu, Głoszę ją z Prawdziwą Wdzięcznością 
 
Czytając Biblię, zaczęło się rodzić we mnie pytanie: dlaczego Jezus został ochrzczony? Ponieważ to pytanie wciąż się pojawiało, szukałem odpowiedzi w Biblii, bo nikt nie był w stanie mnie tego nauczyć. Dlatego bardzo interesowałem się tym tematem, dopóki nie poznałem ewangelii wody i Ducha. 
Często czytałem fragment z Ewangelii Mateusza 3:13-17, zwłaszcza tam, gdzie Jezus powiedział do Jana, zanim przyjął chrzest: "Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość", ale nigdy nie mogłem zrozumieć znaczenia tych słów. Dlatego często pytałem innych o powód, dla którego Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela w rzece Jordan, ale nigdy nie słyszałem całkowicie satysfakcjonującej odpowiedzi. Niemniej jednak Bóg umożliwił mi uświadomienie sobie celu chrztu, który Jezus przyjął od Jana. To była dla mnie duchowa rewolucja, niczym dla niewidomego, który otrzymał wzrok. Tak więc, gdy zrozumiałem znaczenie Ewangelii Mateusza 3:13-17, zdałem sobie sprawę z prawdy objawionej w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, która ocaliła mnie od moich grzechów. 
Zanim zrozumiałem tę prawdę, wierzyłem tylko w krew na Krzyżu jako jedyne moje zbawienie, ale rzeczywistość była taka, że nadal posiadałem grzech i dlatego byłem grzesznikiem. W tamtym czasie wierzyłem, że krew Jezusa może mnie uwolnić tylko od grzechu pierworodnego, a moje rzeczywiste codzienne grzechy nadal pozostawały w moim sercu. Nie znałem wiary, która czyni człowieka całkowicie bezgrzesznym—to znaczy, byłem całkowicie nieświadomy chrztu, który Jezus przyjął od Jana. Jednak Bóg oświetlił moje serce jasnym światłem przebaczenia grzechów, tak jak w ciemnym pokoju zapala się światło. „Aha, chrzest, który Jezus przyjął od Jana, jest ściśle związany z nałożeniem rąk w systemie ofiarnym w Starym Testamencie! A więc to jest ewangelia wody i Ducha!”.
Ale co dalej? Zdumiony uświadomieniem sobie tej prawdy, odkryłem, że w moim sercu zaczęło narastać wielkie zamieszanie: jeśli żadna inna ewangelia oprócz tej ewangelii wody i Ducha nie jest prawdziwą ewangelią, co się stanie z tym światem? Myślałem, że wiara ewangelików była biblijna. Ale teraz w końcu zdałem sobie sprawę, że wszystkie ewangelie inne niż ewangelia wody i Ducha są fałszywymi ewangeliami pochodzącymi od Szatana. 
Tak więc wszystko, co od tamtej pory robiłem, to wierzyłem i głosiłem, że nie ma innej prawdziwej ewangelii, jak tylko ewangelia wody i Ducha. Niektórzy krytykowali mnie za to. Bóg pokazał mi także, człowiekowi z wieloma niedoskonałościami, prawdę o zbawieniu przejawioną w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, a także pozwolił mi wierzyć i głosić, że ta prawda jest prawdziwą ewangelią. Na tym świecie jest wiele podobnych ewangelii, ale jest tylko jedna prawdziwa. Dlatego zdecydowałem się szerzyć ewangelię wody i Ducha na całym świecie.
Kiedy myślę o tym, jak doszedłem do tego, aby głosić prawdę o przebaczeniu grzechów i jak poznałem, uwierzyłem i rozpowszechniłem najświętszą ewangelię wody i Ducha, zdaję sobie sprawę, jak bardzo byłem błogosławiony przez Boga. Po prostu uwierzyłem, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu, i wszystkie moje grzechy zniknęły! Ewangelia wody i Ducha jest najprawdziwszą prawdą i dziękuję Panu za objawienie mi tej ewangelii. Jestem człowiekiem, który rzeczywiście został bardzo pobłogosławiony przez Boga. Ci z was, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, również są takimi błogosławionymi ludźmi.
Wierzę, że wszystkie te rzeczy są błogosławieństwami, którymi obdarzył mnie Bóg. Apostoł Paweł wyznał: „Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna” (I List do Koryntian 15:10). Nie mogę nie wychwalać Jego łaski, która mi została udzielona. Szczerze mówiąc, jeśli nie w Kościele Bożym, to gdzie moglibyście usłyszeć ewangelię prawdy, która objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici? Każdy, kto słucha i wierzy w Słowo błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru, będzie oczyszczony w sercu. Co zatem myślą o tej ewangelii ci, którzy nie wierzą w ewangelię wody i Ducha? Dla nich prawda wody i Ducha jest tylko męcząca.
Czy masz wiarę w błękitną i karmazynową nić zasłony wejścia Miejsca Najświętszego? Kiedy słyszycie to Słowo, pod żadnym pozorem nie myślcie, że już Je znacie, przeanalizujcie siebie, aby zobaczyć, czy prawda znajduje się w waszych sercach. Innymi słowy, musicie być tymi, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha zgodnie ze Słowem Pisma Świętego. Byłoby szczęściem i błogosławieństwem, gdybyście mogli przyjść do Kościoła Bożego, usłyszeć Słowo Boże i mieć przywilej wejścia do Nieba. 
Ale jeśli tak nie jest, jeśli nie jesteście w stanie poznać ewangelii wody i Ducha, mieć prawdziwej wiary i wejść do Królestwa Niebieskiego, to wszystko to dzięki słuchaniu tylko przyziemnych i banalnych opowieści stworzonych przez człowieka, to jakie korzyści może wam to przynieść? Jeśli ewangelia, w którą wierzycie, różni się od ewangelii wody i Ducha, jak wasze dusze mogą mieć jakiekolwiek znaczenie przed Panem? Słowo Boże i wasza wiara muszą być dokładnie tym samym, podobnie jak wiara apostoła Pawła i nasza wiara są takie same. Ewangelia wody i Ducha, w którą wierzył Piotr, jest również tą samą ewangelią, w którą wierzymy (I List Piotra 3:21).
Jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że pozwolił nam wierzyć w prawdziwą ewangelię wody i Ducha w tych ostatecznych czasach. A kiedy trzymasz prawdę ewangelii wody i Ducha poprzez nasze książki i podzielisz się nią z innymi, oni również przyjdą, aby otrzymać przebaczenie grzechów i będą dziękować Bogu w radości. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że wszystkie wzory i wyposażenie Przybytku stanowią szczegółowy portret Pana Zbawienia, który zmył wszystkie nasze grzechy, musimy dziękować Bogu za tę prawdę.
Jesteśmy błogosławieni, że możemy być zbawieni i wejść do Nieba, kiedy wierzymy w prawdę objawioną w zasłonie wejścia Miejsca Najświętszego. Ponadto Bóg pozwolił nam szerzyć na całym świecie prawdę o odpuszczeniu grzechów z błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz skręconego bisioru. Bóg powierzył nam tę pracę. Przez wyznaczone nam obowiązki jesteśmy wierni dziełu, które zostały przydzielone każdemu z nas, a Bóg błogosławi nas za tę wierność. 
Dziękuję Bogu. Sławię Go swoją wiarą, wierząc, że ewangelia wody i Ducha objawiona w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici oraz w skręconym bisiorze użytym do budowy wejścia dziedzińca Przybytku jest taka sama, jak cztery kolory objawione w zasłonie wejścia Miejsca Najświętszego. Teraz mam najszczerszą nadzieję, że wszyscy będziecie tymi, którzy zostali zbawieni od wszystkich grzechów poprzez wiarę, którzy mogą wejść do Miejsca Najświętszego, gdzie na zawsze mieszka Bóg. Czy wasza wiara mocno opiera się też na tej prawdzie?