Search

Kazania

Temat 11: Przybytek

[11-14] Zasłona, Która Się Rozerwała (Ewangelia Mateusza 27:50-53)

Zasłona, Która Się Rozerwała
(Ewangelia Mateusza 27:50-53)
„Jezus zaś zawołał ponownie donośnym głosem i oddał ducha. A oto zasłona świątyni rozerwała się na pół, od góry aż do dołu, ziemia się zatrzęsła i skały popękały. Grobowce się otworzyły, a wiele ciał świętych, którzy zasnęli, powstało. I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu.”
 
 
Miejsce Najświętsze było miejscem, w którym mieszkał Bóg. I tylko Najwyższy Kapłan mógł wejść do Miejsca Najświętszego raz w roku, w Dniu Przebłagania, przynosząc krew kozła ofiarnego na odpuszczenie grzechów Izraelitów. Robił to, ponieważ Miejsce Najświętsze Przybytku, Dom Boży, było świętym miejscem, do którego nie mógł wejść, dopóki nie wziął krwi ofiary, na której głowie zostały nałożone ręce, aby zmyć nieprawości grzeszników. Mówiąc inaczej, nawet Najwyższy Kapłan nie mógł uniknąć potępienia Bożego, więc składał ofiarę dla przebaczenia grzechów zanim wszedł przed Jego obecność. 
Kiedy rozerwała się zasłona Świątyni? Rozerwała się, gdy Jezus przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu. Dlaczego miał przelać Swoją krew na Krzyżu i umrzeć? Ponieważ Jezus, Syn Boży, przyszedł na tę ziemię w ciele człowieka, wziął na Siebie wszystkie nieprawości grzeszników, przyjąwszy chrzest od Jana w rzece Jordan. Ponieważ Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest, Jezus mógł zakończyć całe potępienie grzechów tylko wtedy, gdyby przelał Swoją krew na Krzyżu i umarł. Dlatego zasłona, która oddzielała Miejsce Najświętsze od Miejsca Świętego w Domu Bożym, rozerwała się od góry do dołu. Oznacza to, że mur grzechu, który oddzielił Boga od ludzkości, runął raz na zawsze.
Innymi słowy, poprzez chrzest, który Jezus przyjął, i krew, którą przelał na Krzyżu, Pan zmył wszystkie grzechy. Przez chrzest i krew Jezusa Chrystusa, Bóg Ojciec na zawsze zmył wszystkie nasze grzechy i otworzył drogę do Nieba, aby każdy teraz mógł wejść do Nieba poprzez wiarę w ten chrzest i krew Jezusa. 
Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, przez trzy godziny nad tym miejscem zapadła ciemność. Biorąc na Siebie wszystkie grzechy świata przez Swój chrzest w rzece Jordan, Jezus został ukrzyżowany i przed śmiercią zawołał: „Eli, Eli, lama sabachthani?” co oznacza: „Boże Mój, Boże Mój, czemu Mnie opuściłeś?” (Ewangelia Mateusza 27:46). Następnie wypowiedział Swoje ostatnie słowa: „Wykonało się” i umarł. Po trzech dniach zmartwychwstał, dawał świadectwo przez 40 dni, a następnie wstąpił do nieba na oczach wielu swoich uczniów i naśladowców.
 
 
Czy Ojciec Naprawdę Opuścił Jezusa?
 
Ból, który Jezus cierpiał, był tak intensywny, że czuł się tak, jakby Jego Ojciec Go opuścił. Cierpienie z powodu potępienia grzechu było tak wielkie. Ponieważ Jezus wziął na Siebie grzechy świata, przyjąwszy chrzest od Jana, prawdą jest, że Ojciec chwilowo odwrócił się od Niego, gdy ponosił karę na Krzyżu za grzechy. Bóg Ojciec musiał ukarać każdego, kto zgrzeszył, a ponieważ wszystkie grzechy świata przeszły na Jezusa, Jezus musiał zostać przebity i przelać Swoją krew na Krzyżu jako karę za te grzechy.
Ponieważ Jezus, który jest Samym Bogiem w Swojej istocie, wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjąwszy chrzest, grzechy świata zostały przeniesione na Jego własne święte ciało. Tak więc Jezus, wziąwszy na Siebie grzechy świata, będąc opuszczonym przez Boga Ojca przez chwilę, poniósł śmierć na Krzyżu, aby zapłacić cenę za wszystkie nasze grzechy, a tym samym zbawił ludzkość od wszystkich grzechów. To, dlatego Jezus musiał zostać poddany nadzwyczajnym cierpieniom potępienia grzechu i dlaczego Bóg Ojciec odwrócił na krótko twarz od Swego Syna.
Ale to nie znaczy, że Jezus został opuszczony przez Ojca na zawsze. Oznacza to raczej, że Jezus musiał ponieść zastępczo potępienie za nasze grzechy i dlatego musiał zostać opuszczony przez Ojca tylko na chwilę. Ale kiedy Jezus zawołał z bólu: „Boże Mój, Boże Mój, czemu Mnie opuściłeś?” to dlatego, że Jezus cierpiał tak ogromną mękę za grzech, za to, że zostaliśmy zbawieni od potępienia grzechu. Byliśmy kimś, kto musiał zostać opuszczony przez Boga za nasze grzechy, ale Jezus wziął na Siebie nasze grzechy, cierpiał ból potępienia grzechu na Krzyżu, a ponadto na chwilę został opuszczony przez Ojca ze względu na nas.
Jak być może już wiecie, po wybudowaniu Świątyni za panowania króla Salomona, Przybytek został zastąpiony Świątynią. Ale podstawy systemu Przybytku były nadal stosowane w Świątyni dokładnie tak, jak zostały zastosowane przed jej zbudowaniem. Tak więc była tam zasłona, która oddzielała Miejsce Najświętsze od Miejsca Świętego Świątyni. I w tej samej chwili, kiedy nasz Pan zawołał na Krzyżu: „Eli, Eli, lama sabachthani?” ta zasłona Świątyni została rozdarta od góry do dołu. Prawda, wypowiedziana przez to wydarzenie jest taka, że ponieważ Pan zmył nasze grzechy chrztem, który przyjął i drogocenną krwią, którą przelał na Krzyżu, brama Nieba została teraz otwarta, aby wszyscy wierzący mogli wejść. Wierząc teraz w ewangelię wody i Ducha, wszyscy możemy wejść do Nieba poprzez wiarę.
Poprzez objawienie systemu Przybytku, ludzie Starego Testamentu również wierzyli, że Jezus przyjdzie jako Mesjasz i przez to zostali zbawieni ze wszystkich swoich grzechów i stali się dziećmi Bożymi. W Nowym Testamencie cała Boża sprawiedliwość odpuszczenia grzechów spełniła się raz na zawsze, kiedy nasz Pan został ochrzczony w rzece Jordan i umarł na Krzyżu. Powodem, dla którego mamy wdzięczne serca, słysząc ewangelię odpuszczenia grzechów, którą dał nam Pan i w nią uwierzyliśmy, jest to, że mamy ewangelię wody i Ducha.
Nie mogliśmy zostać uwolnieni od grzechu na własną rękę, ale dzięki prawdzie zbawienia, którą dał nam Bóg poprzez wodę i Ducha, byliśmy w stanie otrzymać odpuszczenie grzechów, wierząc w tę prawdę. Poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Jezus, nasze grzechy zniknęły i możemy teraz wejść do Królestwa Niebieskiego. Biorąc to pod uwagę, jak moglibyśmy nie dziękować Bogu? Możemy Mu jedynie dziękować, bo teraz wiemy, że brama Nieba została rozwarta od góry do dołu w chwili śmierci naszego Pana. Jest to radosna wiadomość, która mówi nam, że nasz Pan wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości poprzez chrzest, który przyjął w rzece Jordan, przyjął potępienie za grzech Swoją krwią na Krzyżu i w ten sposób uwolnił od grzechu wszystkich wierzących.
Fakt, że zasłona Świątyni została rozdarta od góry do dołu, kiedy Jezus umarł na Krzyżu, uczy nas prawdy, że obecnie, w tym wieku, ci, którzy zostali oczyszczeni z grzechu przez wiarę w ewangelię wody i krwi, mogą wejść do Nieba. Jest to ostateczny dowód prawdy o zbawieniu, który dał nam Pan. Ponieważ byliśmy grzesznikami, istniała ściana grzechu, która nas blokowała, uniemożliwiając nam przyjście przed Boga, ale przez Swój chrzest i krew Jezus sprawił, że ta ściana grzechu raz na zawsze zniknęła. To, że Bóg rozerwał zasłonę Świątyni od góry do dołu, oznacza, że każdy, kto wierzy w chrzest, poprzez który Syn Boży wziął na Siebie wszystkie nieprawości grzeszników, i w krew na Krzyżu, może teraz zostać doskonale oczyszczony z grzechów i tym samym bez przeszkód wejść do Nieba. Bóg w ten sposób ocalił nas od grzechu.
Jezus rozerwał zasłonę Świątyni od góry do dołu, na świadectwo Swej misji zbawienia, którą wypełnił. Dlatego w Liście do Hebrajczyków 10:19-22 napisano: „Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do Najświętszego Miejsca; Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez Swoje ciało; I mając wielkiego kapłana nad domem Bożym; Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą”. 
Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, wejście Miejsca Najświętszego zostało szeroko otwarte, gdy jego zasłona została rozdarta, a te otwarte wejście Miejsca Najświętszego tutaj to Boże Słowo Ewangelii, które otworzyło nową i żywą drogę do Nieba. Tutaj Biblia mówi nam ponownie, że wszystkie grzechy naszych serc i ciał zostały zmyte poprzez Jego chrzest (czystą wodę) i Jego krew, a zatem możemy zostać oczyszczeni dzięki naszej całkowitej pewności wiary w Jego doskonałe zbawienie.
Za to wszystko dziękuję Bogu. Nie mogliśmy wejść do Nieba bez względu na to, jak bardzo próbowaliśmy, ale Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów tymi prawymi czynami Swego chrztu i Swojej krwi na Krzyżu, i otworzył szeroko bramę Nieba, wszystko po to, aby do Nieba weszli tylko ci, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha. Teraz możemy zostać oczyszczeni ze wszystkich naszych grzechów i wejść do Nieba poprzez wiarę, która wierzy w ewangelię wody i Ducha.
Ponieważ Pan otworzył nam bramę Nieba przez chrzest i ukrzyżowanie, możemy teraz zmyć nasze grzechy i wejść do Nieba, wierząc w tę prawdę. Jak więc moglibyśmy nie dziękować Bogu? Nie możemy Mu wystarczająco dziękować za miłość Jego ofiary. Zasłona Miejsca Najświętszego została rozerwana przez chrzest, który Jezus przyjął, aby wziąć na Siebie nasze grzechy i ofiarę Jego ciała, którą złożył ofiarnie za potępienie za nasze grzechy. 
 
 

Jest Tylko Jedna Droga do Nieba

 
Ponieważ wierzymy w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu, wejdziemy do Nieba. Nie ma innego sposobu, aby wejść do Nieba, jak tylko przez wiarę w tę ewangelię prawdy. Tylko wierząc w to, co Jezus dla nas uczynił, możemy wejść do Nieba, gdyż Bóg dokonał takich dzieł dla tych, którzy wierzą w ewangelię wody i krwi Jezusa.
Dlatego chrześcijanie nie mogą wejść do Nieba własnymi wysiłkami, oddaniem lub innymi takimi obłudnymi próbami. Bóg postanowił, że tylko ci, którzy zostali oczyszczeni ze wszystkich swoich grzechów przez wiarę w chrzest, który Jezus przyjął i w Jego przelaną krew, mogą wejść do Nieba. Ci, którzy wierzą w tę prawdę, to ci, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, Samym Bogiem i wiecznym Zbawicielem, który zbawił ich od grzechu poprzez Swój chrzest i krew. To właśnie takim ludziom Bóg pozwolił na obmycie grzechu. Tylko poprzez chrzest, który Jezus przyjął i przez cierpienie, które wycierpiał na Krzyżu, Bóg Ojciec pozwolił tym z nas, którzy w nie wierzą, wejść poprzez wiarę do Królestwa Niebieskiego.
Czy potrzebujemy pieniędzy, aby wejść do Nieba? Gdyby tak było, osiągnęlibyśmy nasze zbawienie płacąc za nie, nie byłoby to jednak zbawienie, które jest nam dane za darmo przez Pana. Abyśmy mogli wejść do Nieba, nie potrzebujemy niczego innego poza wiarą, która wierzy w ewangelię wody i Ducha. Innymi słowy, aby wejść do Nieba, nie jest potrzebna żadna opłata, czyn ani nasz własny wysiłek. Nic, co ma ludzki charakter, nie jest potrzebne, aby wejść do Nieba. Abyśmy mogli wejść do Nieba, Bóg nie wymaga od nas żadnego wysiłku, działania, woli, zadośćuczynienia czy dobrodziejstwa. 
Jest tylko jedna rzecz, która jest absolutnie niezbędna, abyśmy mogli wejść do Nieba, a jest nią wiara, która wierzy w chrzest obmycia grzechu, który Jezus przyjął w rzece Jordan, i ofiarę, którą złożył przelewając Swoją krew na Krzyżu jako nasze własne przebaczenie grzechów. Nie ma innego wyjścia. Jedyne, czego potrzebujemy, to wiara, która wierzy w ewangelię chrztu i krwi Jezusa. Dlatego, aby otrzymać przebaczenie grzechów i wejść do Nieba, musimy uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą wypełnił Jezus.
Jezus, Pan miłości, wypełnił nasze doskonałe zbawienie poprzez ewangelię wody i Ducha. Ponieważ Jezus już dokonał zbawienia odpuszczenia grzechów, to gdy grzesznicy z całego serca wierzą w tę prawdę ewangelii, mogą zostać zbawieni od wszystkich swoich grzechów. Nasz Pan odpuścił wszystkie nasze grzechy, niezależnie od tego, czy mamy ich wiele, czy tylko kilka i pozwolił wejść do Nieba każdemu, ale tylko i wyłącznie poprzez wiarę.
To, że Jezus otworzył bramę Nieba, aby grzesznicy mogli nią wejść wierząc w ewangelię wody i Ducha, jest naprawdę wyjątkową łaską zbawienia. „Pan został ochrzczony, aby zabrać wszystkie moje grzechy i umarł na Krzyżu zamiast mnie! Zmył moje grzechy i otworzył mi bramę Nieba! Pokochał mnie tak bardzo, że został ochrzczony, przelał Swoją krew i w ten sposób wypełnił moje przebaczenie grzechów!” Jeśli w ten sposób uwierzysz w prawdę zbawienia, to wejdziesz do Nieba.
Dla ludzi wiara w Jezusa jako Zbawiciela nie jest taka trudna, w rzeczywistości jest to raczej łatwe, ponieważ wszystko, co muszą zrobić, to po prostu przyjąć do swoich serc już dokonane fakty, które Jezus osiągnął, kiedy przyszedł na tę ziemię, i wierzyć w nie. Ponieważ Jezus zmył wszystkie nasze grzechy i uwolnił nas od nich przez Swój chrzest w rzece Jordan, który przyjął od Jana Chrzciciela, oraz przez krew, którą przelał na Krzyżu i przez Ducha, kiedy wierzymy w tego Jezusa w naszych sercach, zostaniemy zbawieni. 
"I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (Ewangelia Jana 8:32). Niezależnie od tego, czy nasze grzechy są wielkie, czy małe, poprzez chrzest i przelanie Swojej krwi, Jezus sprawił, że wszystkie zniknęły. To przez wiarę w tę ewangelię wody i Ducha, prawdę, która uwalnia nas od grzechu, możemy otrzymać nasze wieczne zbawienie i spotkać się z wolnością tego prawdziwego zbawienia. 
Wypełniwszy ewangelię wody i Ducha, nasz Pan szeroko otworzył bramę Nieba. Nasz Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał w ciągu trzech dni - ta prawda, ewangelia wody i Ducha, zbliżyła nas do Boga i pozwoli nam otrzymać Niebo w przyszłości. Teraz, jeśli chcecie wejść do Nieba, zostać uwolnieni od grzechu i stać się dziećmi Bożymi, to musicie otrzymać przebaczenie grzechów, wierząc w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Jest to wiara, która umożliwi wam otrzymanie przebaczenia grzechów i doprowadzi was do bramy Nieba.
Nasz Pan wie o nas wszystko. Wie, kiedy się urodziliśmy i wie wszystko o grzechach, które popełniliśmy i mamy popełnić. Wie też bardzo dobrze, że bez względu na to, jak bardzo się staramy, nie możemy sami sprawić, aby nasze grzechy zniknęły. Ponieważ Pan tak dobrze nas zna, On sam zmył wszystkie nasze grzechy Swoim chrztem i krwią na Krzyżu.
 
 

Dlaczego Jezus Przyszedł na Ten Świat?

 
Imię "Jezus" oznacza "Zbawiciel". Jezus urodził się na tej ziemi, ponieważ istota ludzka nie mogła wypełnić zbawienia od grzechu, dlatego że mieści się ono tylko w zakresie boskiej mocy. W ten sposób narodziny Jezusa miały jasny cel. Dlatego, aby zbawić ludzkość od wszystkich grzechów, Jezus narodził się na ziemi poprzez ciało dziewicy. Innymi słowy, Jezus narodził się z ciała kobiety ze względu na grzeszników, którzy odziedziczyli grzech z powodu grzechu Adama i Ewy. Aby stać się Zbawicielem, który zbawi wszystkich grzeszników tego świata od wszystkich ich nieprawości, Pan przyszedł na ten świat, poczęty w ciele dziewicy dzięki mocy Bożej. 
Aby nasz Pan mógł stać się naszą nieskalaną ofiarą, narodził się na tej ziemi w ciele Swego własnego stworzenia. A kiedy nadszedł czas, krok po kroku, spełnił Swój plan naszego zbawienia. Kiedy nasz Pan skończył 30 lat, przyjął chrzest w rzece Jordan. Aby osiągnąć cel Swoich narodzin na ziemi, Jezus musiał przyjąć grzechy świata poprzez przyjęcie chrztu, a więc aby wypełnić to zadanie, został ochrzczony przez Jana (Ewangelia Mateusza 3:13-17)
Po upływie trzech lat, odkąd Jezus w taki sposób przyjął grzechy świata poprzez Swój chrzest, został ukrzyżowany. To dlatego, że nasz Pan przyjął chrzest i wziął na Siebie grzechy świata, został potępiony za nasze grzechy zastępczo zamiast nas. Poprzez chrzest udzielony przez Jana Chrzciciela i Swoją krew na Krzyżu, Pan sprawił, że wszystkie grzechy zniknęły, a tym samym pozwolił tym, którzy wierzą, uzyskać zbawienie od grzechów.
Bez względu na to, w jakiej ignorancji znajdują się ludzie, w jakich słabościach są uwięzieni i jak wielkimi są grzesznikami, Bóg pozwolił nam, wierzącym w ewangelię wody i Ducha, wejść do Nieba, Królestwa Pana. Zapłatą za grzech było to, że Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan i przelał Swoją krew na Krzyżu. Ze względu na zbawienie, którego dokonał Jezus, uiszczając zapłatę za nasze grzechy i ofiarując się, ci z nas, którzy wierzą, mogą teraz zostać obmyci z grzechów tylko dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha. Jest to fundamentalna prawda chrześcijaństwa i sedno odpuszczenia grzechów.
Pan przyszedł na ten świat, aby zostać Zbawicielem wszystkich grzeszników tego świata. I Pan naprawdę zbawił nas wszystkich od grzechów. Chrystus pozwolił wszystkim grzesznikom, bez względu na to kim są, wejść do Nieba poprzez wiarę w Jego dzieła.
To jest miłość Pana. To dlatego, że nasz Pan tak bardzo nas pokochał, przyjął chrzest i przelał Swoją krew, aby nas zbawić. Ponieważ Pan pokochał nas tak jak Swoje własne ciało, aby uwolnić nas od grzechu, dokonał zbawienia przyjmując chrzest i przelewając Swoją krew. Byliśmy grzesznikami, którzy by kontynuowali grzeszenie aż do dnia swojej śmierci. Udręczeni naszymi grzechami, oddalaliśmy się od Boga jeszcze bardziej. Aby ocalić takich ludzi jak my, Pan musiał dokonać dzieła zbawienia, które pozwoliło nam zjednoczyć się z Nim. 
Nasz Pan zbawił nas, którzy byliśmy grzesznikami, miłością Bożą. Aby zbawić nas, grzeszników, od naszych nieprawości, wypełnił On sprawiedliwość i miłość Boga, przyjmując Swój chrzest i przelewając Swoją krew. My, którzy wierzymy w tę ewangelię, jesteśmy tak wdzięczni za to, co Pan dla nas uczynił, że słowa po prostu nie pozwalają nam wyrazić naszej wdzięczności z wiarą, gdy klękamy przed Nim. Prawda o przebaczeniu grzechów, którą dał nam nasz Pan, jest tak szlachetną i absolutną miłością, że żadne słowa logiki, żadne słodkie słowa nie mogą jej opisać. 
Ponad 2000 lat temu żaden z nas jeszcze nie przyszedł na ten świat. Około 2000 lat temu została otwarta zasłona ziemskiej Świątyni i niebiańskiej Świątyni Królestwa Bożego. Nie byliśmy wtedy nawet w łonach naszych matek, ale nasz Pan już wiedział o nas wszystko. Wiedział, że się narodzisz i każdy z was będzie żył na swój własny, niepowtarzalny sposób. Pan mnie umiłował - nie tylko mnie, ale ukochał ciebie i wszystkich innych tak samo. Pan pokochał nas tak bardzo, że pozwolił wszystkim grzesznikom wejść do Nieba, wierząc w ewangelię wody, krwi i Ducha, którą Jezus dla nas wypełnił. Przez wodę i Ducha (chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu) Jezus wypełnił nasze zbawienia od grzechu.
To, że zasłona Świątyni rozerwała się od góry do dołu, jest naprawdę niesamowitym wydarzeniem. Jak mogła zostać rozerwana zasłona Miejsca Najświętszego tylko dlatego, że Jezus umarł na Krzyżu? Ta zasłona była podobna do dzisiejszego dywanu. Utkana była bardzo grubo i mocno. W Palestynie nawet teraz możemy spotkać takie grube zasłony tkane jak dywany. Są tak ciasno utkane, że podobno potrzeba czterech koni, aby je rozerwać. Jak silny jest koń? Jednak zasłona, która była tak mocna, że rozerwanie wymagałoby czterech koni, została rozdarta od góry do dołu, kiedy Jezus umarł na Krzyżu.
Dlaczego zasłona została rozerwana? Został rozerwana, ponieważ Jezus zmył wszystkie grzechy, które były w sercach ludzkości. Ponieważ Jezus spełnił wszystkie Swoje prawe dzieła, przyjmując chrzest i ukrzyżowanie na śmierć. Przyjmując grzechy świata przez Swój chrzest i będąc potępionym na Krzyżu, Jezus otworzył drogę do Nieba tym, którzy wierzą. Wszystko, co musisz teraz zrobić, to po prostu uwierzyć. Pan otworzył bramę Nieba, abyście wszyscy mogli do niej wejść, wierząc.
 
 

Czy Zarówno Chrzest Jezusa, Jak i Jego Krew są Niezbędne Dla Naszego Zbawienia?

 
Zgodnie z metodą zbawienia zaplanowaną jeszcze przed czasami Starego Testamentu, na głowę Jezusa nałożono ręce, co było rytuałem zarezerwowanym tylko dla składania ofiar. Ponieważ było to prawo zbawienia ustanowione przez Boga, aby ofiara, przyjęła wszystkie grzechy poprzez nałożenie rąk i umarła, Jezus, przychodząc jako nasza własna ofiara, aby zbawić nas raz na zawsze, zmył wszystkie nasze grzechy poprzez przyjęcie Swego chrztu, który był formą nałożenia rąk. Dlatego, aby wejść do Miejsca Najświętszego, nawet Najwyższy Kapłan musiał zabrać ze sobą krew ofiary, która wzięła na siebie grzechy poprzez nałożenie rąk. 
Dlaczego Najwyższy Kapłan musiał wejść do tego miejsca z krwią? Ponieważ życie ciała jest we krwi, Bóg nakazał Najwyższemu Kapłanowi, aby dokonał przebłagania za swoją duszę, zanim przyszedł do Niego (Księga Kapłańska 17:11). Wszyscy ludzie musieli umrzeć za swoje grzechy, ale ponieważ Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy ludzkości, przyjmując chrzest w rzece Jordan (wszystkie grzechy zostały złożone na Jezusa przez Jego chrzest), został ukrzyżowany i w ten sposób zbawił nas Swoim życiem, krwią, którą przelał. Mówi nam to, że kiedy grzesznicy przychodzą przed Boga, muszą zabrać ze sobą wiarę, która wierzy w wodę i krew. Tylko wtedy, gdy całym sercem wierzymy w wodę chrztu Jezusa i Jego krew, którą On przelał, możemy uniknąć potępienia za nasze grzechy.
Jezus już zmył wszystkie grzechy, aby nikt nie musiał modlić się o pokutę, pościć ani składać ofiar za odpuszczenie grzechów. Nie musimy modlić się o pokutę ani nie musimy być karani za nasze grzechy, gdyż Jezus złożył już ofiarę przebaczenia grzechów i potępienia. Wszystko, co musimy zrobić, to po prostu uwierzyć sercem w zbawienie, które objawia się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici.
Wszystko, co musi zrobić każdy z nas, to po prostu uwierzyć w chrzest, który Jezus przyjął jako błękitną nić, która została użyta w Przybytku Starego Testamentu, i uwierzyć w krew, którą Jezus przelał na Krzyżu jako karmazynową nić. A prawda, że Jezus jest Królem w Swojej fundamentalnej istocie, objawia się w purpurowej nici użytej do wejścia Przybytku. W związku z tym, jeśli zostaliśmy obmyci ze wszystkich naszych grzechów poprzez wiarę w odpuszczenie grzechów, które objawia się jako błękitna, purpurowa i karmazynowa nić i wierzymy, że całe nasze potępienie już się zakończyło, to każdy z nas może teraz wejść do Królestwa Niebieskiego. Ta ewangelia jest właśnie ewangelią wody i Ducha.
 
 

Dlaczego Zasłona Świątyni Rozerwała Się, Kiedy Jezus Umarł na Krzyżu? Rozważmy to Jeszcze Raz

KrzyżBłękitna, purpurowa i karmazynowa nić, które objawiają się w Starym Testamencie, to ewangelia, która przynosi błogosławieństwo przebaczenia grzechów i Królestwo Niebieskie tym, którzy wierzą. Dlatego zasłona została rozerwana, gdy Jezus po Swoim chrzcie, umarł na Krzyżu. Dla tych, którzy wierzą w Jezusa, taka jest prawda ewangelii wody i Ducha, którą dał nam sam Bóg. „Ach, to dlatego, że Jezus został ochrzczony przez Jana, zamiast mnie, przelał Swoją krew i umarł na Krzyżu, a tym samym zapłacił karę śmiercią, zapłatę za grzech. Umierając na Krzyżu, Jezus powiedział: „Wykonało się” i w tym momencie otworzył nam drogę do Królestwa Niebieskiego.”
 Jezus przyszedł na tę ziemię, aby zbawić tych, którzy zostali oddzieleni od Boga ścianą grzechów, którą wciąż budowali. Taka była wola Jezusa, a jednocześnie nakaz od Boga Ojca i Jego miłość do nas. Jezus, posłuszny woli Ojca, przyjął chrzest, który przeniósł grzechy świata na Swoje własne ciało. To dlatego, że Jezus wziął na Siebie grzechy świata przez Swój chrzest, poszedł na Krzyż, został ukrzyżowany, przelał Swoją krew i umarł, zmartwychwstał w ciągu trzech dni, i w ten sposób dokończył Swoje dzieła zbawienia. Są to posługi przejawiające się w błękitnej, purpurowej i karmazynowej nici, odpuszczenie grzechów, które uwalnia grzeszników od ich nieprawości, oraz zakończenie systemu ofiarnego. 
To dlatego, że Jezus dokonał zbawienia Swoimi dziełami, brama Nieba, przez którą żaden człowiek dotąd nie mógł wejść, została teraz otwarta. To pokazuje nam, że drzwi zbawienia nie otwierają się już poprzez nałożenie rąk i krew zwierzęcia, które były użyte do składania ofiar Starego Testamentu, ale teraz otwierają się wiarą, która wierzy w chrzest Jezusa, który otrzymał i krew, którą przelał na Krzyżu. To, że zasłona została rozerwana, objawia ukończenie zbawienia, innymi słowy, Bóg pozwala teraz wejść do Nieba każdemu, kto zna i prawdziwie wierzy w ewangelię wody i Ducha, wypełnioną przez Pana. Dlatego zasłona Świątyni musiała zostać rozerwana. 
Musisz wejść do Królestwa Niebieskiego z wiarą, która wierzy w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu. Jezus, który w ogóle nie miał grzechu, przyszedł na tę ziemię w ciele i został ochrzczony przez Jana, aby przyjąć wszystkie nasze grzechy (Ew. Mateusza 3:15). Co więcej, nasz Pan oddał życie Swojego ciała jako zapłatę za nasze grzechy i stał się wieczną ofiarą zadośćuczynienia, którą musimy zabrać ze sobą, kiedy przychodzimy do Boga. Dlatego wszyscy musimy wierzyć w tę krew, którą Jezus przelał po chrzcie, jako nasze zbawienie. Aby uwolnić ludzkość od grzechu i uczynić ją ludem Bożym, Jezus otworzył bramę Nieba, rozrywając Swoje własne ciało. 
Jeśli chodzi o zbawienie nas przez Jezusa, musimy wiedzieć, że On nie tylko krwawił na Krzyżu. Trzy lata przed śmiercią na Krzyżu, Jezus już wziął na Siebie nasze grzechy, przyjmując chrzest w rzece Jordan. Tak więc Jezus został ochrzczony przez Jana dla całej ludzkości, a następnie został ukrzyżowany przez rzymskich żołnierzy. Jeszcze zanim urodziliśmy się na tym świecie, Jezus już zmył wszystkie nasze grzechy, przyjmując chrzest i przelewając Swoją krew. 
To, że Jezus przyjął chrzest od Jana, było metodą zbawienia, którą musiał z pewnością wypełnić, aby za jednym razem wziąć na Siebie nasze grzechy. A krew, którą przelał, była zapłatą za wszystkie te grzechy. Ponieważ Jezus jest Samym Bogiem, chrzest, który przyjął i krew, którą przelał na Krzyżu, mogą z pewnością stanowić nasze zbawienie od grzechu. Była to doskonała ofiara naszego Pana, którą złożył dla zbawienia całej ludzkości. Czy wierzysz, że Słowo ewangelii wody i Ducha oczyściło nasze grzechy i uwolniło nas od wszystkich naszych grzechów i potępienia?
 
 

Poprzez Chrzest Jezusa i Jego Krew na Krzyżu, Wszystkie Grzechy Ludzkości Już Zostały Zmyte

 
Jezus przyjął chrzest od Jana, aby zmyć grzechy ludzkości. Jeśli spojrzymy na dzieło zbawienia Jezusa, pomijając chrzest Jezusa w Jego życiu publicznym, wtedy zbawienie ludzkości zaplanowane w Jezusie Chrystusie jeszcze przed założeniem świata zamieniłoby się w kłamstwo. Jeszcze przed założeniem świata, Jezus przygotowywał się do przyjęcia chrztu, aby wziąć na Siebie grzechy ludzkości i przelać Swoją krew.
Oto, dlaczego Jezus przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, przedstawiciela całej ludzkości i w ten sposób wziął wszystkie grzechy (Ewangelia Mateusza 11:11-12; Ewangelia Mateusza 3:15). Jezus całkowicie zmył nieprawości grzeszników poprzez chrzest, ponieważ taki był plan zbawienia. Jezus przyjął niegodziwości grzeszników i oczyścił ich, i zastępczo zamiast nas umarł za nasze grzechy, umarł ofiarnie za nas, a czyniąc to, uwolnił tych, którzy w to wierzą, od wszystkich ich grzechów i potępienia. Dzięki tej metodzie (metodzie chrztu) Jezus mógł przyjąć na Siebie wszystkie grzechy ludzkości i ponieść wszelkie potępienie za grzech, przelewając Swoją krew na Krzyżu. „Bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). To, że Jezus przyjął chrzest w rzece Jordan, oznaczało, że przyjął wszystkie nasze grzechy. 
Bracia i siostry, czy nie jesteście w stanie uwierzyć, że Jezus przyszedł na tę ziemię ponad 2000 lat temu, że został ochrzczony, gdy skończył 30 lat, i że przelał za was Swoją krew, tylko dlatego, że nie widzieliście tego na własne oczy? Ale wiedząc wszystko o naszych niedoskonałościach, Bóg już zaplanował nasze zbawienie wodą i krwią jeszcze przed założeniem świata, a wysyłając Jezusa Chrystusa i Jana Chrzciciela na tę ziemię zgodnie z tym planem, dokonał zbawienia nas wszystkich. Abyśmy mogli zrozumieć i poznać całą tę prawdę, Bóg kazał Swoim sługom zapisywać Swoje Słowo. Poprzez Swoje spisane Słowo, Bóg objawił całej ludzkości wszystko, co dotyczy planu zbawienia i jego wypełnienia. Teraz umożliwił każdemu uświadomienie sobie poprzez spisane Słowo, Bożą prawdę, że Jezus został ochrzczony przez Jana w rzece Jordan, aby wziąć na Siebie wszystkie nasze grzechy.
Wszyscy musimy teraz uwierzyć w chrzest, który Jezus przyjął i krew, którą przelał na Krzyżu, jako nasze własne zbawienie. Chociaż nie widzieliśmy tego na własne oczy, musimy wierzyć w naszych sercach. Prawdziwa wiara przychodzi do nas, kiedy nasza wiara jest oparta na Jego Słowie. Pan powiedział do Tomasza: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (Ewangelia Jana 20:29). Jezus zbawił nas chrztem, który przyjął i krwią, którą przelał. Bóg pozwolił wejść do Nieba każdemu, kto w to wierzy.
Oto, dlaczego Bóg rozerwał zasłonę Świątyni, kiedy Jezus umarł na Krzyżu. Jezus zburzył ścianę grzechu, która stała pomiędzy nami a Bogiem. To, co zrobił Jezus, było więcej niż wystarczające, aby zburzyć całą ścianę grzechu. Umożliwił każdemu wejście do Nieba bez żadnych przeszkód, tylko dzięki wierze w ewangelię wody i Ducha, posiadanej w sercu. Dziękuję naszemu Panu za przekazanie nam tej prawdy, abyśmy wszyscy naprawdę mogli wejść do Nieba, jeśli tylko uwierzymy w naszych sercach.
Jak wielkie jest to wydarzenie, że Jezus urodził się na tej ziemi w ciele zwykłego stworzenia, aby zbawić grzeszników? Nawet w porównaniu ze stworzeniem świata przez Niego, jest to naprawdę niezwykłe wydarzenie. Jest rzeczą oczywistą, że Pan, Stwórca, który wykreował wszystko, wykreował również Swoje stworzenia, ale to, że Stwórca stał się jak stworzenie, wziął na Siebie grzechy świata, przyjmując chrzest i został ukrzyżowany, nie może być niczym innym jak tylko wspaniałym wydarzeniem zbawienia.
W jaki sposób sam Stwórca mógł upodobnić się do jednego ze swoich stworzeń? Jednak Jezus, sam Bóg, zniżył się do tego stopnia, że został nawet ochrzczony w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela, przedstawiciela ludzkości. Cóż to za niesamowite wydarzenie? Ale to nie koniec, ponieważ Jezus zniżył się jeszcze bardziej, będąc posłusznym, aż do Swojej śmierci, znosząc niezliczone okrutne cierpienia na Krzyżu, przelewając Swoją krew i umierając. To wszystko nie może być niczym innym, jak tylko miłością Boga, Jego miłosierdziem i wielką łaską.
Wszystkie grzechy ludzkości zostały raz na zawsze całkowicie zmyte przez chrzest Pana i Jego krew na Krzyżu. A po rozerwaniu zasłony Świątyni Jezus zmartwychwstał w ciągu trzech dni i teraz chce spotkać w prawdzie wszystkich, którzy wierzą w tę prawdę. W ten sposób dzieła Pana, które zbawiły grzeszników, są wydarzeniem, które jest większe nawet, niż Jego dzieła stworzenia, które stworzyły ten wszechświat i wszystko w nim. Narodziny Jezusa, Jego chrzest, Jego śmierć na Krzyżu, Jego zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i powrót oraz to, że uczynił nas Swoimi dziećmi, są dziełami miłości Boga. 
Chrystus zbawił nas od wszystkich grzechów. Chrystus na zawsze uwolnił nas od grzechów świata za pomocą ewangelii wody i Ducha. Dlatego możemy stać się sprawiedliwymi poprzez wiarę i dziękować Bogu. Bóg darował nam pełność Swego błogosławieństwa zbawienia. Czy wierzycie w to? 
Bracia i siostry, byliśmy kimś, kto musiał zostać wrzucony do piekła. Byliśmy kimś, kto musiał zostać zniszczony za nasze grzechy i żyliśmy w smutku, ale Pan ocalił nas od grzechu zbawieniem, które zaplanował jeszcze przed założeniem świata. Nie mieliśmy innego wyboru, jak tylko żyć pośród naszych grzechów, lamentować, oburzać się i przeklinać nasz los, ale aby umożliwić takim ludziom, jak my, wejście do Królestwa Niebieskiego, Pan uwolnił nas od wszystkich naszych grzechów. W ten sposób nasz Pan stał się Panem naszego zbawienia.
Jezus dał nam ewangelię wody i Ducha, a także zapewnił nam przebaczenie grzechów. Sam Jezus stał się Panem zbawienia. Zamiast nas Jezus wziął na Siebie grzechy świata, umarł i w ten sposób stał się naszym doskonałym Zbawicielem. 
 
 
Czy Wierzycie w Chrzest, Który Jezus Przyjął i w Krew, Którą Przelał?
 
Nasze wyzwolenie od grzechu dokonało się poprzez wiarę w chrzest, który Jezus przyjął i krew na Krzyżu. Aby grzesznicy zostali zbawieni przez wiarę w Jezusa jako Zbawiciela, muszą upewnić się, że rozważyli Jego chrzest i Krzyż, i muszą wierzyć, że dzięki zjednoczeniu tych dwojga dokonuje się doskonałe zbawienie. 
Czy przez przypadek nie jesteś kimś kto nie wierzy, że Jezus przyjął chrzest i umarł na Krzyżu? Czy nie ignorujesz chrztu, który Jezus przyjął od Jana i nie chcesz w niego uwierzyć? Sprawiedliwość Boża wypełniła się, ponieważ chrzest, który Jezus przyjął, był procesem, przez który wziął na Siebie wszystkie winy grzeszników, a śmierć, którą poniósł przelewając Swoją drogocenną krew, była potępieniem za nasze grzechy. W związku z tym, kiedy ty i ja wyznajemy, że wierzymy w Jezusa, musimy wierzyć zarówno w Jego chrzest, jak i Jego krew na Krzyżu jako jedno zbawienie. 
Bóg napisał o konieczności chrztu i przelania krwi Jezusa w Swoim Słowie, a mimo to wielu ludzi wciąż podkreśla, że muszą wierzyć tylko w krew na Krzyżu, aby zostać zbawieni. Jeśli należycie do tych ludzi, musicie poważnie przemyśleć swoją wiarę, nawrócić się i uwierzyć w obie te podstawowe rzeczy. Jeśli tego nie zrobicie, ale będziecie wierzyć tylko w krew na Krzyżu, to w końcu uczynicie świętą służbę publiczną życia Pana daremną. Jeśli zdarzy ci się mieć taką wiarę, musisz nawrócić się od tej błędnej wiary i mieć prawdziwą wiarę, o której mówi Biblia. Jakie znaczenie miałaby dla nas Jego śmierć na Krzyżu, gdyby Jezus nie został ochrzczony? Gdyby Jezus nie został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, Jego śmierć nie miałaby nic wspólnego z naszymi grzechami.
Bracia i siostry, gdybyście wymazali swoje imiona z rachunku, czy nie musielibyście przynieść pieniędzy i zapłacić wierzycielowi? Dłużnicy muszą przekazać odpowiednią kwotę pieniędzy na poczet swoich długów i dopiero wtedy mogą usunąć swoje nazwiska z listy dłużników. W ten sposób, aby zapłacić cenę za nasze grzechy, Jezus przyjął nasze grzechy i winy przez Swój chrzest i zmył je przelaniem Swojej krwi. 
Poprzez chrzest, który przyjął, Pan rzeczywiście zabrał wszystkie nasze grzechy i dlatego mógł zostać potępiony za nie wszystkie, przelewając Swoją krew. Aby spłacić dług, zdrowy rozsądek podpowiada, że należy przynieść równowartość, która odpowiada temu długowi. Jeśli dłużnicy nie oddają pieniędzy, a jedynie twierdzą, że spłacili swoje długi i żądają usunięcia swoich imion z rachunku, czy ich imiona zostałyby rzeczywiście usunięte? Bez względu na to, jak szczerze wierzą, że ich imiona zostały wymazane, faktem jest, że ich imiona nadal pozostają zapisane na rachunku. 
Ponieważ dłużnicy mogą zostać uwolnieni od swoich długów tylko wtedy, gdy są one rzeczywiście spłacone, abyśmy my, grzesznicy, otrzymali przebaczenie grzechów, musimy mieć w sercu wiarę, która wierzy, że nasze grzechy zostały złożone na Jezusa poprzez chrzest, który On przyjął. Sami nie dokonaliśmy tego chrztu, który przekazał nasze grzechy na głowę Jezusa. 
Ale dzięki pośrednikowi o imieniu Jan Chrzciciel mogliśmy złożyć nasze grzechy na Jezusa. Jezus, który przyjął chrzest od Jana Chrzciciela, wziął na Siebie grzechy świata, poszedł na Krzyż, przelał Swoją krew i umarł. Wierząc w Jego chrzest, odbicie i potwierdzenie zbawienia, przez które Jezus wziął na Siebie nasze grzechy i zbawił nas, możemy otrzymać dowód naszego zbawienia. Wierząc w naszych sercach w to, co nasz Pan dla nas uczynił, możemy teraz otrzymać przebaczenie grzechów. Dlaczego? Ponieważ przez Swój chrzest i krew, nasz Pan dał nam nowe życie.
Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, zasłona Najświętszego Miejsca została rozerwana na dwie części, ziemia się zatrzęsła, skały popękały, grobowce się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy zasnęli powstało. Poprzez te wydarzenia Bóg pokazał, że wskrzesi tych, którzy wierzyli w Jego Słowo, że Jezus Chrystus przyszedł i zmył wszystkie grzechy ludzkości. Pokazał, że Jezus rzeczywiście powstał z martwych i że ci, którzy wierzą w Jezusa, naprawdę zostaną ożywieni. Jezus nie tylko zbawił nas od grzechu, ale także dał nowe życie nam, umarłym duchowo. Aby dać nam nowe życie, Jezus przyjął chrzest, umarł na Krzyżu i znowu żył. Bóg pozwolił nam wejść do Swego Świętego Miasta i żyć w nim na zawsze. Szczerze Mu dziękuję z wiarą. 
Niebo to miejsce, gdzie będą mieszkać ci, którzy otrzymali przebaczenie. Dlatego uwierzcie, że wszyscy ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów na tej ziemi, wejdą do Nieba i będą tam mieszkać. Niebo należy do tych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów. Wiara w ewangelię wody i Ducha oraz ponowne narodziny to nie są dwie odrębne rzeczy, obie są tym samym.
 Jeśli ktoś uwierzy w Słowo ewangelii wody i Ducha, to narodzi się na nowo w momencie, w którym uwierzy. Kiedy grzesznicy otrzymają przebaczenie grzechów, stają się dziećmi Boga, a Swoim dzieciom Bóg daje w darze Niebo. Chociaż w naszym ciele nie mamy żadnych własnych zasług, patrząc tylko na jedną rzecz, czyli naszą wiarę, która wierzy w Zbawiciela, nasz Pan dał nam przebaczenie grzechów i Niebo jako Swoje dary dla nas.
Fakt, że nasz Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął chrzest i przelał Swoją krew, jest prawdą. Kiedy Jezus umarł na Krzyżu, już wcześniej chrztem wziął na Siebie grzechy świata. Zanim Jezus został ukrzyżowany, już miał na Sobie grzechy świata, które przejął przez chrzest. A więc dlatego, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, przyjmując chrzest, musiał ponieść karę prawa, które mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć. Aby Jezus zbawił ludzkość od grzechu, musiał umrzeć na Krzyżu, dźwigając grzechy świata, które wziął na Siebie chrztem.
Kiedy Jezus został ukrzyżowany, ludzie, którzy Go przybili gwoździami, nie byli Żydami, ale rzymskimi żołnierzami. Jezus został ukrzyżowany przez pogańskich żołnierzy. Przelewając całą Swoją krew za nasze grzechy, Jezus ostatnim oddechem powiedział: „Wykonało się”. W tej samej chwili zasłona świątyni została rozerwana na pół od góry do dołu. Co więcej, Biblia mówi nam również, że ziemia się zatrzęsła, skały popękały, a grobowce się otworzyły; i że wiele ciał świętych, którzy zasnęli, również zostało wskrzeszonych (Ewangelia Mateusza 27:51-52). Kiedy setnik i rzymscy żołnierze zobaczyli, co się stało po tym jak Jezus umarł na Krzyżu, zeznali: „On prawdziwie był Synem Bożym” (Ewangelia Mateusza 27:54). Bóg uczynił tak, że usta tych pogańskich żołnierzy zaświadczyły: „Jezus był Synem Boga żywego”. 
Teraz, ci, którzy muszą świadczyć o tej prawdziwej ewangelii na całym świecie, to nikt inny jak my, wierzący w ewangelię wody i Ducha. To przez ewangelię wody i Ducha wszyscy się zmieniają. Kiedy ludzie otrzymują przebaczenie grzechów od Jezusa, są duchowo przemienieni, nawet nie starając się o to, ponieważ Duch Święty przychodzi, by zamieszkać w ich sercach. A serca narodzonych ponownie sprawiedliwych odnawiają się każdego dnia, ponieważ w Kościele Bożym mogą oni systematycznie słuchać Słowa ewangelii wody i Ducha. Przychodzą, aby słuchać Słowa, wielbić Jezusa, a kiedy wychwalają, doświadczają, że słowa są wyryte w ich sercach, odnawiając w ten sposób ich serca każdego dnia. Serca sprawiedliwych podlegają ciągłym przemianom i mogą odczuwać w sobie widoczne zmiany. 
A widząc nas, którzy stali się sprawiedliwymi i to jak się zmieniliśmy, niewierzący dochodzą do wniosku, „Oni są naprawdę zbawieni. Są prawdziwymi chrześcijanami, ludem Bożym”. W ten sposób nasze przebaczenie grzechów nie jest takim rodzajem zbawienia, którego dowodzimy sami. Rzymski setnik i żołnierze również świadczyli o prawdzie, że Jezus jako Syn Boży zbawił grzeszników od grzechów świata, kiedy został ukrzyżowany. W ten sposób sam Bóg dał świadectwo tym, którzy wierzą w prawdę, że Jezus zbawił nas od wszystkich naszych grzechów wodą i krwią.
 
 

Ewangelia Wody i Ducha, Która Zmusiła Nawet Diabła do Poddania Się

 
Ewangelia wody i Ducha jest zbawieniem, któremu poddał się nawet Diabeł. Kiedy Jezus powiedział „Wykonało się” podczas Swojej śmierci, Diabeł mógł powiedzieć: „Ach! To upokarzające, ale nic nie mogę na to poradzić! On ma rację. Na tym świecie nie ma już grzechu. Wszyscy są teraz całkowicie bezgrzeszni bez wyjątku! To pożera moje serce, ale nic nie mogę na to poradzić!”
Innymi słowy, sam Diabeł nie mógł nie uznać zbawienia, którego dokonał Jezus. Ale wciąż stara się utrudniać tym, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, aby nie mogli żyć wiarą. Ponieważ ci, którzy wierzą w spełnioną przez Jezusa ewangelię wody i Ducha, są dziećmi Bożymi, starają się dla Niego żyć. Ale dla Diabła może to tylko oznaczać, że będzie mniej jego sług, którzy są zniewoleni przez grzech, dlatego stara się przeszkodzić sługom Bożym w szerzeniu tej prawdy na całym świecie. 
Jeśli ci, którzy otrzymali przebaczenie grzechów, będą kontynuować rozpowszechnianie ewangelii wody i Ducha, to jeszcze więcej ludzi otrzyma przebaczenie grzechów. Dlatego Szatan zatapia zęby w słabościach ludzi i nie puszcza, nie pozwalając im na to, aby choćby jeszcze kolejna osoba mogłaby pójść za Jezusem. 
Podburzając ludzkie serca, mówiąc im: „Zabij Jezusa!”, Diabeł zmusił ich do ukrzyżowania Go na śmierć. Ale gdy Diabeł pomyślał, że na tym koniec, ukrzyżowany i umierający Jezus powiedział: „Wykonało się”, Szatan był tym zszokowany. Daleki od doznania porażki, biorąc na Siebie wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest w Jordanie i umierając na Krzyżu, Jezus sprawiedliwie wypełnił zbawienie, które wyzwoliło ludzkość od grzechu i potępienia. Diabeł był nieświadomy tej mądrości Bożej. Myślał, że wszystko się zakończy, jeśli po prostu zabije Jezusa na Krzyżu, ale tak nie było. Po wzięciu na Siebie grzechów świata poprzez Swój chrzest, Jezus dokonał odpuszczenia grzechów dla wszystkich grzeszników, oddając Swoje ciało na Krzyżu i umierając. 
Poprzez śmierć Swojego ciała, Jezus już uiścił całą zapłatę za grzech. W związku z tym, nie ma już w ludziach grzechu. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z prawem stwierdzającym, że zapłatą za grzech jest śmierć, Jezus już umarł w zastępstwie grzeszników. Musimy wierzyć, że to dlatego, że Jezus wziął na Siebie wszystkie winy grzeszników w rzece Jordan, mógł zastępczo umrzeć zamiast grzeszników.
„Wykonało się”. To właśnie powiedział Jezus na Krzyżu Swoim ostatnim tchnieniem. Ponieważ Jezus umarł, Diabeł nie może już nam powiedzieć, „Masz grzech, prawda?”. Z powodu narodzin Jezusa, chrztu, śmierci na Krzyżu, krwi i zmartwychwstania, Diabeł poniósł druzgocącą klęskę przed Jezusem. Wprawdzie Diabeł zburzył nasze relacje z Bogiem, sprawiając, że grzeszymy cały czas, to w końcu z powodu mądrości Jezusa, Syna Bożego, Jego obmycia z grzechu i potępienia, ostatecznie nie mógł uniknąć, aby zostać całkowicie pokonanym.
Gdy wierzysz w chrzest Jezusa i krew na Krzyżu, czy nadal masz grzech? Oczywiście że nie! Twierdzenie, że nie mamy grzechu, jest czymś, czego nie można powiedzieć sumieniem ciała. Ale wierząc w chrzest i krew Jezusa, możemy teraz śmiało oświadczyć, że jesteśmy bezgrzeszni. Czy wierzysz w prawdę, że Jezus wziął na Siebie nasze grzechy przyjmując chrzest w rzece Jordan, umarł na Krzyżu zamiast nas i tym samym nas zbawił? Dzięki naszej wierze w tę prawdę możemy teraz powiedzieć, że nie mamy grzechu. W rzeczywistości w naszych sercach nie może być żadnego grzechu, nawet tak małego jak ziarnko piasku. Dlatego przed Bogiem rodzą się w nas wdzięczne serca, które dziękują z wiarą. 
„Boże, moja wiara może nie jest wielka, ale nawet z wiarą tak małą jak ziarnko gorczycy, wciąż Ci dziękuję. Byłem kimś, kto nie mógł posiąść Twojej wielkiej miłości, ale przyszedłeś do mojego serca, to z moją wiarą, która wierzy w ewangelię wody i Ducha, teraz trzymam Twoją miłość w moim sercu. Moje serce dziękuje Ci każdego dnia za to, że mieszkasz w moim sercu i jesteś ze mną. Szczerze dziękuję Ci za to serce”. W ten sposób nasz Pan dał nam wdzięczne serca. I nasz Pan codziennie nam błogosławi. 
Tak więc nie tylko ja, ale także każdy, kto słyszy i wierzy w prawdę o Jego doskonałym zbawieniu, najwyraźniej nie ma żadnego grzechu w swoim sercu. Ponieważ wierzymy w prawdę wody i Ducha, otrzymaliśmy błogosławieństwo zbawienia, zostania dziećmi Bożymi. I Bóg z całego serca pragnie, aby wszyscy zdali sobie sprawę, że nie ma sposobu, aby zostali zbawieni od wszystkich swoich grzechów bez wiary w narodziny Jezusa, Jego chrzest i krew, i aby powrócili do Niego i uwierzyli w tę prawdę.
W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano: „I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”. Wierzymy w Jezusa jako swego Zbawiciela. W tych, którzy w to wierzą, rodzą się wdzięczne serca. Dlatego mamy serca wdzięczne Panu. Nasz Pan dał nam zbawienie, a także dał nam wdzięczne serca. Pan dał nam życie wieczne. Nie możemy nie wychwalać Pana, dziękując za udzielenie nam wszystkich tych obfitych błogosławieństw. 
Nawet jeśli nasza wiara jest tak mała jak ziarnko gorczycy, jeśli nadal wierzymy w to, co Jezus zrobił dla nas w naszych sercach, to wszyscy możemy zostać zbawieni. Błagam was wszystkich, abyście zdali sobie sprawę, że nic innego nie możemy zrobić dla naszego zbawienia, jak tylko mieć wiarę w to, aby poznać zbawienie, które Bóg nam dobrowolnie dał, i uwierzyć w nie. To dlatego, że przebaczenie grzechów nie może zostać osiągnięte poprzez nasze własne wysiłki, Bóg jednostronnie zmył wszystkie nasze grzechy i dał zbawienie tym z nas, którzy wierzą. Otóż, wszystko, co pozostaje nam do zrobienia, to po prostu otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę. 
W Korei jest takie powiedzenie: „Jeśli za bardzo lubisz gratisy, to wyłysiejesz”. W języku angielskim jego odpowiednikiem może być: „Nie ma czegoś takiego jak darmowy lunch”. To z pewnością prawda; nic w życiu nie przychodzi do nas za darmo. I jesteśmy skłonni wyśmiewać tych, którzy oczekują prezentów, nie dając nic w zamian. Niemniej jednak zbawienie i pójście do Nieba są osiągane przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, a wszystko to jest za darmo. Łysienie spowodowane otrzymywaniem zbyt wielu gratisów może być nieestetyczne dla wyglądu, ale duchowe łysienie po otrzymaniu Bożego daru jest błogosławieństwem przed Bogiem. Modlę się, abyście wszyscy zdali sobie sprawę, że Bóg cieszy się, widząc nasze bezgrzeszne serca, i że widząc to, obejmuje nas Swoimi ramionami. 
Lubimy darmową łaskę Boga. I nie możemy nie dziękować Panu: Nasz Pan przyszedł na tę ziemię, przyjął Swój chrzest wodą, przelał Swoją krew na Krzyżu i w ten sposób otworzył bramę Nieba. Rozrywając zasłonę Miejsca Najświętszego od góry do dołu, umożliwił każdemu, kto narodził się na nowo, wierząc w ewangelię wody i Ducha, wejść do Królestwa Niebieskiego. Wy także musicie wejść do Nieba, wierząc w tę ewangelię wody i Ducha w swoich sercach.
Dziękuję naszemu Panu za chrzest, przelanie Jego krwi, powstanie z martwych i za łaskę, która w ten sposób otworzyła nam drzwi odpuszczenia grzechów.