Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-14. Jaka była ofiara za trwałe przebłaganie?

Było to przebłaganie wszystkich grzechów świata raz na zawsze poprzez wiarę w Jezusa. Ponieważ Jezus jest Synem Bożym i naszym Panem, który żyje wiecznie, może On na wieki usunąć wszystkie grzechy świata. Jak On na zawsze zabrał nasze grzechy?
On to zrobił
① rodząc się w ciele człowieka,
② przyjmując chrzest od Jana Chrzciciela w Jordanie,
③ zostając ukrzyżowanym, aby zabrać całe potępienie zamiast nas.
Syn Boży przyszedł na ten świat w ciele człowieka i został ochrzczony, aby zabrać wszystkie grzechy świata przez Jana Chrzciciela. Następnie przelał krew na Krzyżu, aby na zawsze zbawić ludzkość od wszystkich grzechów (Księga Kapłańska 16:6-22, Ewangelia Mateusza 3:13-17, Ewangelia Jana 1:29, List do Hebrajczyków 9:12, 10:1-18).