Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-16. Co jest zapłatą za grzech?

Zapłatą za grzech jest śmierć. Niezależnie od tego, co to jest, każdy grzech musi zostać osądzony przed Bogiem, a wyrokiem za nawet pojedynczy grzech jest śmierć. Aby odpokutować za grzechy, lud Izraela musiał złożyć w ofierze owcę bez skazy przed Bogiem. Ale takie ofiary nie mogły na zawsze oczyścić wszystkich ich grzechów, “Niemożliwe jest bowiem, aby krew wołów i kozłów gładziła grzechy.” (List do Hebrajczyków 10:4).
Dlatego Bóg przygotował Baranka, aby wybawił wszystkich ludzi od ich grzechów. Na każde zwierzę ofiarne musiały zostać nałożone ręce, aby zabrało wszelkie grzechy i umarło w ich zastępstwie.
W Nowym Testamencie Jezus jako Baranek Boży zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest w Jordanie i umarł za nas. “Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu” (List do Rzymian 6:23).
Zapłatą za grzech jest śmierć, ale Jezus wyraził swoją miłość, umierając za nas i dając życie wieczne wszystkim grzesznikom świata.