Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-20. Jaki jest prawdziwy kościół Boży?

Kościół Boży jest miejscem, gdzie sprawiedliwi, ci, którzy są odkupieni i uświęceni w Chrystusie przez wiarę w chrzest i krew Jezusa, zbierają się i czczą Boga (I List do Koryntian 1:2). Prawdziwy kościół Boży, jak zapisano w Liście do Efezjan 4:5, jest miejscem, w którym wszyscy członkowie wierzą w “jednego Pana, jedną wiarę, jedno chrzest, jednego Boga i Ojca wszystkich.”