Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-25. Czy nie sądzicie, że zrozumienie chrztu Jezusa jako koniecznego do zbawienia umniejszy znaczenie Jego śmierci na Krzyżu w ewangelii?

Chrzest Jezusa i Jego śmierć na Krzyżu są równie znaczące. Nie możemy powiedzieć, że jedno z nich jest ważniejsze od drugiego. Problem polega jednak na tym, że większość chrześcijan w dzisiejszych czasach zna tylko krew Jezusa na Krzyżu. Wierzą, że dostąpili przebaczenia, ponieważ On umarł na Krzyżu, ale Jezus zabrał grzechy świata nie tylko Krzyżem. Ponieważ został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i poniósł wszystkie grzechy świata na Swoich plecach, Jego śmierć na Krzyżu mogła praktycznie być karą za wszystkie nasze grzechy.
Wiara tylko w Krzyż, bez wiary w chrzest Jezusa jest podobna do złożenia ofiary dla Pana bez uprzedniego nałożenia na nią rąk. Ci, którzy składali takie ofiary, nie mogli zostać oczyszczeni ze swoich grzechów, ponieważ taka ofiara była ofiarą bezprawną, której Pan Bóg nie mógł przyjąć. Pan zawołał Mojżesza i przemówił do niego z przybytku, mówiąc: “Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada, niech złoży samca bez skazy. Niech go złoży dobrowolnie przed PANEM u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako przebłaganie za niego” (Księga Kapłańska 1:3-4).
Pan jest sprawiedliwy i zgodny z prawem. On ustanowił uczciwe i sprawiedliwe prawo, aby zmyć nasze grzechy. Kiedy składamy ofiarę zgodną z prawem, ofiara ta jest przyjmowana przez Pana, aby dokonać przebłagania za nas. Bez nałożenia rąk żadna ofiara nie może być przyjęta przed Bogiem. Podobnie, jeśli wyrzucimy chrzest Jezusa z naszej wiary w Niego, to z taką wiarą nie możemy otrzymać odpuszczenia grzechów. 
Jednak jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez wielu ludzi jest to, że wierzą, że zostaną zbawieni tylko wtedy, gdy przyznają, że Jezus jest ich Zbawicielem, gdyż Pan jest miłością. Biblia wyraźnie mówi: “każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony” (Dzieje Apostolskie 2:21, List do Rzymian 10:13), a także mówi nam, że “Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie” (Ewangelia Mateusza 7:21).
Aby wyznać, że Jezus jest Zbawicielem, powinniśmy znać prawo zbawienia ustanowione przez Boga. Gdybyśmy mogli zostać zbawieni, po prostu wierząc w imię Jezusa, nie byłoby żadnego powodu, aby w Piśmie Świętym napisano o systemie ofiarnym Starego Testamentu i o tych, którzy czynią bezprawie, w Ewangelii św. Mateusza 7:21.
Jednak niesamowita i doskonała droga zbawienia Pana jest wyraźnie zapisana w Biblii. Rzeczywiście, z rozdziałów 3 i 4 Księgi Kapłańskiej jasno widzimy, że grzesznik musiał położyć ręce na głowie ofiary, aby przekazać swoje grzechy na jej głowę, a następnie ją zabić i pokropić jej krwią, gdy składał ofiary zagrzeszne i ofiary opłatne. Składanie ofiar bez nałożenia rąk lub składanie ofiary ze skazą jest nieważne, i nie może dokonać odkupienia.
Słowa tak Starego, jak i Nowego Testamentu mają swoje odpowiedniki (Księga Izajasza 34:16). Chrzest Jezusa w Jordanie jest odpowiednikiem nałożenia rąk grzesznika na głowie ofiary za grzech w Starym Testamencie. Kiedy Jezus otrzymywał chrzest od Jana Chrzciciela w Jordanie, powiedział: “Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość” (Ewangelia Mateusza 3:15). 
Tutaj “wszelka sprawiedliwość” oznacza uczciwość i sprawiedliwość. Oznacza to, że Jezusowi wypadało stać się ofiarą za grzech dla ludzkości poprzez tę metodę. Wypadało Mu również przyjąć chrzest od Jana Chrzciciela w formie nałożenia rąk, aby w najdoskonalszy sposób usunąć wszystkie grzechy świata, zgodnie z systemem ofiarnym zawierającym nałożenie rąk i krew, który Bóg ustanowił w Starym Testamencie.
Wiara w sam Krzyż oznacza w konsekwencji, że Jego śmierć nie miała nic wspólnego z naszymi grzechami, ponieważ nasze grzechy nigdy nie mogły zostać przekazane na Niego bez chrztu Jezusa. A więc Jego krew jest nieczysta i nie może ich oczyścić (List do Hebrajczyków 10:29).
Dlatego Jego krew rzeczywiście jest skuteczna w zmyciu grzechów z serc wierzących tylko wtedy, gdy wierzą, że wszystkie ich grzechy zostały złożone na Niego, gdy Jan Chrzciciel ochrzcił Go przez nałożenie rąk. Tak więc, apostoł Jan złożył świadectwo, że ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł przez wodę i krew, zwycięża świat. Jezus przyszedł przez wodę i krew, nie tylko przez wodę lub przez krew (I List Jana 5:4-6).
Jezus Chrystus wyjaśnił uczniom rzeczy dotyczące Siebie w całym Piśmie. Zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, pokazał, że ofiarą za grzech w Starym Testamencie jest On Sam. Dawid powiedział w Psalmach w Jego imieniu: “Zatem powiedziałem: “Oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie” (Księga Psalmów 40:7, List do Hebrajczyków 10:7).
Więc Jego chrzest nie unieważnia Krzyża, ale jest istotną częścią ewangelii Pana, która wypełnia i spełnia sens Krzyża. Uczy nas także, że nie możemy dostąpić odkupienia bez chrztu i drogocennej krwi Jezusa Chrystusa. Dostąpić zbawienia oznacza otrzymać przebaczenie grzechów przez wiarę w chrzest Jezusa i Jego krew na Krzyżu oraz otrzymać dar Ducha Świętego (I List Jana 5:8, Dzieje Apostolskie 2:38).