Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-26. Proszę o wyjaśnienie ewangelii wody i Ducha?

Gdybyśmy zgubili igłę gdzieś na zewnątrz, prawdopodobnie szukalibyśmy jej w miejscu, w którym ją zgubiliśmy. Jednak absolutnie absurdalnie jest próbować ją znaleźć w domu tylko dlatego, że w środku jest jaśniej. W dzisiejszych kościołach znajduję takich absurdalnych ludzi. Podczas gdy łatwo angażują się w niekończące się biblijne kontrowersje na temat chrztu wodnego wierzących, nigdy nie zadają sobie tego ważnego pytania: “Dlaczego Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela?” Z powodu takiej tendencji jest wiele wyznań i sekt we współczesnej wspólnocie chrześcijańskiej.
Aby położyć kres tym nieustannym kontrowersjom, powinniśmy wydostać się z tej chaotycznej wioski i wrócić do miejsca, w którym straciliśmy igłę. Jeśli szczerze chcemy znaleźć prawdę, powinniśmy pozbyć się stereotypów, ponieważ nie możemy jej znaleźć w wiosce religii Dlaczego apostołowie tak bardzo podkreślali chrzest Jezusa Chrystusa? Tajemna prawda ewangelii wody i Ducha, którą otrzymali od Jezusa, była głoszona na całym świecie.
Jezus powiedział: “Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia Jana 3:5). Biblia mówi nam, że Jezus przyszedł przez wodę i Ducha, aby zbawić nas od wszystkich naszych grzechów (I List Jana 5:6). Znaczenie krwi to Jego śmierć na Krzyżu. Co macie na myśli mówiąc “woda”? Dlaczego Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa? Dlaczego oświadczył: “Ustąp teraz, bo godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.” (Ewangelia Mateusza 3:15) tuż przed Swoim chrztem?
Mam szczerą nadzieję, że rozumiecie i uwierzycie w ewangelię wody i Ducha, zwłaszcza w chrzest Jezusa. Oto kilka krótkich wyjaśnień na temat ewangelii wody i Ducha, które On dał Swoim uczniom. Apostołowie głosząc ewangelię, kładli największy nacisk na chrzest Jezusa. Apostoł Paweł powiedział: “Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem; Że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem” (I List do Koryntian 15:3-4). 
Co to znaczy: “Chrystus umarł za nasze grzechy, zgodnie z Pismem”? Oznacza to, że Jego śmierć zadośćuczyniła za wszystkie nasze grzechy zgodnie z metodą daną przez Boga w Starym Testamencie. Umarł za nas zgodnie z objawieniem i przymierzem w Starym Testamencie. List do Hebrajczyków 10:1 mówi: “Prawo bowiem, zawierając cień przyszłych dóbr” Spójrzmy na typową ofiarę w Księdze Kapłańskiej 1:3-5. Grzesznik musiał spełniać trzy warunki ofiary całopalnej dla oczyszczenia swoich grzechów.
1) Przynosił ofiarę bez skazy (III Księga Mojżeszowa 1:3).
2) Musiał położyć ręce na głowie ofiary (Księga Kapłańska 1:4). Powinniśmy tutaj wyjaśnić prawo Boże: Nałożenie rąk na głowie ofiary było prawem Bożym, aby przekazywać na nią jego grzechy.
3) Musiał ją zabić, aby zadośćuczynić za swój grzech (Księga Kapłańska 1:5).
W Dniu Przebłagania Aaron kładł obie swe ręce na głowie żywego kozła, wyznawał nad nim wszystkie winy i występki synów Izraela, dotyczące wszystkich ich grzechów, i kładł je na głowę kozła (Księga Kapłańska 16:21). W tym czasie Aaron był przedstawicielem Izraela. On sam kładł ręce na głowie kozła, ale wszystkie całoroczne grzechy ludu Izraela (około 2-3 milionów) zostały przekazane na niego. Ofiara Starego Testamentu jest cieniem przyszłych dóbr. Jezus złożył Siebie w ofierze z woli Bożej, aby uświęcić nas zgodnie z Pismem Świętym.
Przede wszystkim Jezus przyszedł w ciele człowieka, aby zostać Barankiem Bożym bez skazy. On jest jednorodzonym Synem Boga i “wyrazem jego istoty” (List do Hebrajczyków 1:3). Więc jest On odpowiednią ofiarą za grzech całej ludzkości.
Po drugie, Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa w Jordanie. Chrzest jest wykonany w formie “nałożenia rąk”, a Jan Chrzciciel jest potomkiem Aarona i przedstawicielem całej ludzkości. Kiedy Jan położył ręce na głowie Jezusa Chrystusa, wszystkie grzechy świata zostały Mu przekazane zgodnie z prawem ustanowionym przez Boga. Jezus powiedział do Jana: „Pozwól, że tak jest teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”, i Jan Go ochrzcił. Wszystkie nasze grzechy w końcu przeszły na Niego. Już następnego dnia Jan zakrzyknął: “Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29).
Po trzecie, Jezus umarł na Krzyżu dla odpuszczenia wszystkich naszych grzechów, mówiąc: “Wykonało się” (Ewangelia Jana 19:30). Powstał z martwych, aby uczynić nas sprawiedliwymi przed Bogiem. Pamiętajcie, że ofiarę za grzech ofiarowano dla odpuszczenia grzechów. Grzesznik musiał położyć ręce na jej głowie, zanim ją zabił. Gdyby zapomniał o jednym kroku, innymi słowy, gdyby pominął nałożenie rąk na głowie ofiary, nie mógłby zostać odkupiony z powodu tego, że uczynił bezprawie. Jeśli chrześcijanin nie ma pojęcia, co oznacza chrzest, to musi mieć grzechy w swoim sercu i nie może zostać zbawiony po prostu przez własną wiarę.
Większość chrześcijan zna tylko połowę Jego dzieła sprawiedliwego. Apostoł Jan wyjaśnia ewangelię w swoim Pierwszym Liście: “To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus, nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi; a Duch jest tym, który świadczy, bo Duch jest prawdą.” (I List Jana 5:6). W Biblii jest dużo fragmentów potwierdzających, jak ważny jest Jego chrzest dla wypełnienia Jego dzieła sprawiedliwego dla naszego zbawienia. Wszyscy chrześcijanie powinni wrócić do ewangelii wody i Ducha.