Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-31. Skoro Bóg jest łaskawy i współczujący, czyż nie uzna nas za sprawiedliwych, mimo że mamy grzech w swoich sercach, jeśli tylko wierzymy w Jezusa?

Bóg jest Miłością, jest też sprawiedliwy. Dlatego też sądzi sprawiedliwie grzech bez względu na wszystko. “Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23). Oznacza to, że grzesznik jest przeznaczony do piekła po sądzie. On oddziela sprawiedliwych od grzeszników, tak jak oddzielił światło od ciemności. Bóg powołuje tych, którzy nie mają grzechu dzięki wierze w to, że Jezus zmył wszystkie grzechy przez Swój chrzest i ukrzyżowanie, aby byli sprawiedliwymi.
Jednak ci, którzy nadal mają w sobie grzech, bo nie wierzą w chrzest Jezusa, są grzesznikami w obecności Bożej. Są to ci, którzy nie wierzą w wodę, innymi słowy, chrzest Jezusa, tak jak nie uwierzyli ludzie w czasach Noego. Jeśli Bóg uważa grzeszników, którzy nadal mają w sobie grzech, za sprawiedliwych i bezgrzesznych, to wówczas kłamie, a zatem nie może sądzić ani panować nad wszystkimi swymi stworzeniami.
Powiedział: “nie usprawiedliwię bezbożnego” (Księga Wyjścia 23:7). Występni to ci, którzy podążają i polegają bardziej na tradycjach ludzi, odrzucając na bok ewangelię wody i Ducha, którą Bóg odkupił nas od wszystkich naszych grzechów w najbardziej sprawiedliwy i uczciwy sposób. Jezus powiedział: “O grzechu, mówię, bo nie uwierzyli we mnie” (Ewangelia Jana 16:9). Jedynym grzechem pozostawionym teraz na ziemi jest niewiara w to, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i Krzyż i stał się naszym Zbawicielem. Jest to grzech bluźnierstwa przeciwko Duchowi Świętemu, który nigdy nie może zostać wybaczony. Nie ma zbawienia dla tych, którzy bluźnią przeciwko Duchowi Świętemu, ponieważ nie wierzą, że Jezus wymazał wszystkie ich grzechy.
Apostoł Jan powiedział: “Każdy, kto popełnia grzech, przekracza też prawo, ponieważ grzech jest przekroczeniem prawa. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić nasze grzechy, a w nim nie ma grzechu. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał” (I List Jana 3:4-6). Czynieniem bezprawia jest brak wiary w to, że Jezus zabrał wszystkie nasze grzechy przez Swój chrzest i Krzyż. W dniu ostatecznym odrzuci tych, którzy popełniają takie bezprawie. Ci, którzy są w Nim, nie mają grzechu i są zjednoczeni z Jezusem przez chrzest w Nim. Ci, którzy przez Jego chrzest złożyli na Niego wszystkie grzechy całego swojego życia, nie mają grzechu, mimo że nadal grzeszą z powodu słabości ciała.
Bóg wzywa tych, którzy złożyli swoje grzechy na Jezusa i zostali uświęceni przez prawo Ducha Życia, aby byli sprawiedliwymi. On daje im Ducha Świętego jako dar. Duch Święty nigdy nie zstępuje na tych, którzy mają grzech w swoich sercach. Dawid powiedział w swoim Psalmie: “Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą nie zamieszka.” (Księga Psalmów 5:4). Duch Święty Boży nigdy nie zamieszka w sercach tych, którzy mają w sobie grzech. Nawet grzesznik, który nie ma w sobie Ducha Świętego, może powiedzieć, że został zbawiony od grzechu, zgodnie z doktrynami i własnymi myślami. Jednak nigdy nie może powiedzieć, że nie ma grzechu w swoim sercu i jest sprawiedliwy poprzez wiarę, ponieważ jego sumienie dręczy go.
Dlatego taki człowiek mówi, że jest grzesznikiem w oczach innych ludzi, ale faktycznie myśli, że jest sprawiedliwym w oczach Boga. Ale Bóg nigdy nie nazywa grzesznika sprawiedliwym. Grzesznik jest przedmiotem Jego sądu, musi uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, aby się zbawić.