Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 1: Ponowne narodziny z wody i Ducha

1-32. Jeśli powiemy, że Jezus już wymazał wszystkie nasze przeszłe, teraźniejsze i przyszłe grzechy zgodnie z pana stwierdzeniem, to jaka będzie przyszłość człowieka, jeśli ciągle popełnia grzech, myśląc, że jego grzechy już są odpuszczone poprzez wiarę w chrzest Jezusa i Krzyż? Nawet jeśli ten człowiek kogoś zabije, będzie wiedział, że został zbawiony nawet od tego grzechu przez Jezusa na Krzyżu. Dlatego będzie nadal grzeszył bez wahania tylko z wiarą, że Jezus już wymazał nawet to grzechy, które popełni w przyszłości. Proszę o wyjaśnienie tych rzeczy.

Przede wszystkim dziękuję wam za pytania dotyczące ewangelii wody i Ducha. Pytania, które zadaliście, zadawało wielu chrześcijan, zanim narodzili się ponownie. Wiem, że wasze pytania zrodziły się z obawy, czy słuszne jest, aby wierzący w Jezusa bezustannie grzeszył, nawet w przyszłości. Jednak chcę wam powiedzieć, że ludzie, którzy wierzą w ewangelię wody i Ducha, nie są skłonni do takiego życia, o które się martwicie, ale prowadzą raczej życie sprawiedliwe.
Powinniście najpierw pomyśleć o tym. Jeśli Duch Święty jest naprawdę w was, to przyniesiecie święte owoce, nawet jeśli nie chcecie tego robić. Z drugiej strony, jeśli Duch Święty nie mieszka w was, nie będziecie w stanie przynieść żadnego z owoców Ducha, bez względu na to, jak bardzo się staracie. Jak człowiek może przynieść owoce Ducha, gdy nie ma Ducha Świętego w swoim sercu, nawet jeśli w jakiś sposób wierzy w Jezusa? To jest niemożliwe. Pan powiedział, że złe drzewo nigdy nie może wydawać dobrych owoców (Ewangelia Mateusza 7:17-18). 
Teraz chcę wam zadać to pytanie, a także od razu na nie odpowiedzieć. Wierzycie w Jezusa, ale czy naprawdę prowadzicie życie zwycięstwa nad grzechami świata? Czy żyjecie jako sprawiedliwi słudzy Boga, pokonując grzechy świata; ściślej służąc Panu i pozwalając innym dostać zbawienie od wszystkich grzechów przez głoszenie im ewangelii wody i Ducha o której mówi Pan? Czy naprawdę staliście się sprawiedliwymi, którzy nie mają nawet najmniejszego grzechu dzięki wierze w Jezusa? Jedyną wiarą i ewangelią, które wam pozwalają odpowiedzieć “tak” na to pytanie, jest ewangelia wody i Ducha, o której Pan świadczy w Starym i Nowym Testamencie.
Wciąż grzeszymy w świecie, nawet gdy wierzymy w Jezusa. Jednak nasz Pan został ochrzczony przez Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu, aby zbawić nas od wszystkich grzechów świata. Dlatego Pan spełnił dla nas dzieło sprawiedliwe, a my zostaliśmy zbawieni od naszych grzechów przez wiarę w sprawiedliwość Bożą, chrzest Pana i krew, poprzez które zgładził nasze grzechy.
Chcę jeszcze raz zadać wam kilka pytań. Czy jesteście wolni od grzechów swojego sumienia? Czy nie byliście grzesznikiem, nawet kiedy uwierzyliście w Jezusa, tak jak przedtem, zanim uwierzyliście w Niego? Jeśli to prawda, prawdopodobnie było to dlatego, że nie wiedzieliście o ewangelii wody i Ducha. Dlatego też wpadliście w problemy właściwe ciału, ponieważ nie macie Ducha w swoim sercu. Nawet jeśli jesteś prawdziwym wierzącym w Jezusa, możesz tylko uciec przed myślami ciała, opróżniając swoje serce i przyjmując ewangelię wody i Ducha. Powinniście odrzucić swoje cielesne myśli i powrócić do zapisanych słów Bożych, aby zrozumieć to, że ewangelia wody i Ducha jest prawdą.
Jest wielu ludzi na tym świecie, którzy zmieniają prawo zbawienia ustanowione przez Pana zgodnie z własnym pragnieniem, chociaż wyznają Pana swoimi ustami. Jeśli należycie do tych ludzi, Pan porzuci was w dniu ostatecznym. Mam nadzieję, że tego się nie stanie z nikim w tym świecie. Modlę się, abyście nie byli ludźmi, którzy wierzą, że krew Jezusa na Krzyżu jest jedyną rzeczą, która może was zbawić, i abyście stawiali takie pytania jedynie dlatego, że pragniecie przeżyć resztę życia bez grzechu.
Jednak wasze myśli są myślami ciała, które “nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może” (List do Rzymian 8:7). Paweł mówi: “Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu” (List do Rzymian 8:8). Jeśli naprawdę chcecie mieć wiarę, która podoba się Bogu, powinniście uwierzyć we wspaniałe dzieło Pana, w którym On przyszedł na ten świat przez Marię Dziewicę, przejął grzechy ludzkości poprzez chrzest od Jana Chrzciciela w Rzece Jordan, a przez to wypełnił wszelką sprawiedliwość Bożą.
Jak sądzicie, kto może wykonywać sprawiedliwą pracę Bożą, człowiek sprawiedliwy czy grzesznik? Grzesznik nadal znajduje się wśród grzechów, ponieważ nie otrzymał odpuszczenia grzechów przed Bogiem. Dlatego jedyną rzeczą, która czeka na takiego człowieka, jest potępienie za jego grzechy. Bóg nie może pozwolić grzesznikom wejść do Jego Królestwa, ponieważ “Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość” (Księga Psalmów 5:4). Bóg powiedział, że gdyby grzesznik przyszedł do Niego i poprosił Go o coś, On nie słuchałby modlitw grzesznika, ponieważ jego “wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem” (Księga Izajasza 59:2). Grzesznik na pewno upadnie do piekła, przecież zapłatą za grzech jest śmierć.
Tylko ludzie sprawiedliwi, którzy stali się świętymi i dlatego nie mają żadnego grzechu w swoich sercach, mogą spełniać czyny sprawiedliwe. Ponadto Duch Święty mieszka w sercach sprawiedliwych, którzy nie mają grzechu dzięki wierze w chrzest Jezusa i Krzyż. Apostoł Piotr powiedział w dniu Pięćdziesiątnicy: “Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.” (Dzieje Apostolskie 2:38). 
Ten fragment mówi że jeśli chcecie mieć prawdziwą wiarę i otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów poprzez wiarę, to musicie uwierzyć zarówno w chrzest Jezusa, jak i w Jego śmierć na Krzyżu. Taka wiara może wam pozwolić “ochrzcić się w imię Jezusa”, czyli możecie otrzymać przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jego czyny sprawiedliwe. Oczywiście, uczniowie Jezusa również odprawiali rytuał chrztu nad narodzonymi ponownie wierzącymi, którzy wierzyli w Jego chrzest i Krzyż. Jezus rozkazał Swoim uczniom, aby udzielali wszystkim chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Ewangelia Mateusza 28:19). 
Co więcej, apostoł Paweł powiedział: “A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy” (List do Rzymian 8:9). Bóg daje Ducha Świętego sprawiedliwym, żeby ich opieczętować jako Swoje dzieci. Duch Święty nigdy nie może mieszkać wewnątrz grzeszników, ponieważ mają grzech. Duch Święty nie lubi grzechu; natomiast woli świętość (oddzielenie się od grzechu). Duch również prowadzi ludzi sprawiedliwych drogą sprawiedliwości, aby przestrzegali woli Ojca. Więc jaka jest wola Ojca? Jest to szerzenie ewangelii wody i Ducha wśród ludzi wszystkich państw i chrzczenie ich zgodnie z tą Wielką Misją.
Ciało sprawiedliwych i grzeszników popełnia grzech aż do śmierci. Jednakże Pan spełnił dzieło sprawiedliwe, aby przez Swój chrzest i krew zgładzić wszystkie grzechy, które ludzie popełniają swoim ciałem i sercem. To jest sprawiedliwość Boża, którą Jezus spełnił. Dlatego jest napisane w Biblii: “W niej bowiem (w prawdziwej ewangelii) objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary” (List do Rzymian 1:17). Człowiek, który otrzymał przebaczenie grzechów poprzez wiarę w sprawiedliwość Bożą, zwycięży “prawa grzechu i śmierci” a pójdzie za Jego sprawiedliwością. Możliwe to jest tylko przez Ducha Świętego, który zstępuje i zamieszkuje w wierzących w ewangelię wody i Ducha. 
Wszystkie przeszłe, obecne i przyszłe grzechy człowieka sprawiedliwego zostały złożone na Jezusa, kiedy On został ochrzczony przez Jana Chrzciciela. Ciało sprawiedliwego również umarło razem z Jezusem. Kiedy człowiek w to wierzy, łączy się z Jezusem na podobieństwo Jego śmierci. To staje się sądem za wszystkie jego grzechy (List do Rzymian 6).
Więc chociaż ciało sprawiedliwego również nieprzerwanie popełnia grzech przez całe swoje życie, Duch Święty mieszkający w jego sercu prowadzi go, aby mógł podążać za Duchem. Człowiek sprawiedliwy podąża za Duchem Świętym i spełnia dzieła Boże, ponieważ Duch Święty mieszka w nim.
Nawet w czasach apostołów wielu ludzi bezpodstawnie obwiniało narodzonych ponownie, ponieważ mieli czelność niepokoić się z powodu życia narodzonych ponownie, którymi zarządzał Duch Święty. A jednak tacy ludzie nieprawidłowo rozumieli głoszoną przez apostołów rzeczywistą ewangelię wody i Ducha jako instynktowne myśli ciała. Dlatego apostoł Paweł powiedział tym ludziom: “Cóż więc powiemy? Czy mamy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? Nie daj Boże! My, którzy umarliśmy dla grzechu, jakże możemy jeszcze w nim żyć?” (List do Rzymian 6:1-2). On dodał: “Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu” (List do Rzymian 7:25).
Podsumowując, ciała sprawiedliwych są wciąż niedoskonałe i muszą nieustannie grzeszyć, ale nadal podążają za Duchem Świętym, głosząc ewangelię po całym świecie. Sprawiedliwi postępują według Ducha, ponieważ ich serca przebywają w łasce. “Cóż więc? Będziemy grzeszyć, bo nie jesteśmy pod prawem, ale pod łaską? Nie daj Boże! Czyż nie wiecie, że komu oddajecie siebie jako słudzy w posłuszeństwo, komu jesteście posłuszni, tego jesteście sługami: bądź grzechu ku śmierci, bądź posłuszeństwa ku sprawiedliwości?” (List do Rzymian 6:15-16).
Podobnie jak rzeczywiste kwiaty są całkiem odmienne od kwiatów sztucznych, w sercach ludzi sprawiedliwych a grzeszników są zupełnie inni władcy. Skoro władca wewnątrz serca człowieka sprawiedliwego to Duch Święty, człowiek ten może postępować w Duchu i podążać za prawdą w swoim życiu, co uszczęśliwia Boga. Z drugiej strony grzesznik nie ma innego wyboru, jak tylko iść za grzechem, ponieważ władca w nim samym jest grzechem. Grzesznik nie potrafi prowadzić świętego życia, ponieważ nie ma Ducha z powodu swoich licznych nieprawości.
Przypuszczenie, że wierzący w ewangelii wody i Ducha nie mogą prowadzić świętego życia, to tylko błąd wynikający z instynktownych myśli ciała. Bóg ostrzega ich, mówiąc: “Ci zaś bluźnią przeciwko temu, czego nie znają, a to, co znają w sposób naturalny, jak bezrozumne zwierzęta, w tym psują samych siebie” (List Judy 1:10). Wielu ludzi obecnie nie rozumie życia sprawiedliwych, nawet jeśli uznaje ewangelię wody i Ducha za prawdziwą ewangelię, ponieważ nie znają jej w pełni i nie przyjęli jej do swoich serc.
Co myślicie o sprawiedliwych dziełach narodzonych ponownie świętych? Oddali wszystko co kosztownego posiadali, nawet siebie samych jako żywe ofiary przez wzgląd na dzieło szerzenia ewangelii po całym świecie. Według swoich własnych myśli, dlaczego sądzicie, że wierzący w ewangelię wody i Ducha naumyślnie popełnialiby grzech pod pretekstem ewangelii? 
Sprawiedliwi spełniają dobre czyny poprzez wiarę w światło prawdy i sprawiedliwość Bożą. Ci, którzy spełniają sprawiedliwość Bożą, narodzili się z Boga. Mamy nadzieję, że wszyscy grzesznicy wrócą do ewangelii, w której Jezus wymazał wszystkie ich grzechy przez Swój chrzest i krew. 
Rzeczywiście, naszym szczerym pragnieniem jest abyście otrzymali przebaczenie grzechów poprzez prawdziwą wiarę całego serca w ewangelię wody i Ducha i czekali na Pana bez grzechu aż do dnia ostatecznego.