Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-1. Wierzę w Jezusa i myślę, że otrzymałem doskonałe odpuszczenie grzechów. Wierzę również, że Duch Święty mieszka we mnie. Wiem, że człowiek, który został uratowany, jest świątynią Bożą. Za każdym razem, gdy zbłądzę i popełnię grzech, Duch Święty przywraca moje stosunki z Bogiem ponownie, oskarżając mnie i pomagając mi wyznać mój grzech, abym uzyskał jego przebaczenie. Dowiedziałem się, że jeśli tego nie zrobię, Bóg mnie ukarze. Czy to prawda, że Duch Święty nie mieszka w nas przez jakiś czas, dopóki nie wyznamy naszych grzechów i nie otrzymamy przebaczenia?

Z pewnością tak nie jest. Obecność Ducha Świętego nie zależy od tego, czy robimy coś sprawiedliwego, czy nie. Innymi słowy, nie zależy to od naszej woli ani życzeń. W jaki sposób można ją osiągnąć? Duch Święty nie mieszka w człowieku, ponieważ wyznaje on swoje grzechy i są mu one przebaczone; zamiast tego Duch Święty zamieszkuje w człowieku na zawsze, gdy on otrzymuje przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Duch Święty nie może mieszkać w osobie, która posiada choćby najmniejszą ilość grzechu.
Jednakże wielu ludzi myśli, że Duch Święty jest obecny w nich tylko wtedy, gdy wyznają oni swoje grzechy i błagają o ich przebaczenie, a jeśli tego nie zrobią, to On nie będzie w nich mieszkał. Zdecydowanie jest to błąd. Biblia mówi, że zstąpił na apostołów w Dniu Pięćdziesiątnicy. Powinniśmy pamiętać, że otrzymali oni Ducha Świętego nie poprzez swoje modlitwy, ale dlatego, że otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha.
Duch Święty jest Duchem Bożym i zstępuje na sprawiedliwych, którzy zostali uświęceni poprzez otrzymanie przebaczenia swoich grzechów. W Biblii słowo “święty” oznacza “oddzielony od grzechu.” Zmywanie grzechów przez wyznawanie i modlitwę o przebaczenie za każdym razem, gdy popełnisz grzech, nie jest doskonałym przebaczeniem w oczach Boga. Jak ktoś ośmiela się mówić, że może wyznać wszystkie swoje grzechy przed Bogiem, nie pominąwszy żadnego?
Tylko ci, którzy wierzą, że Jezus został ochrzczony przez Jana i przelał Swoją krew na Krzyżu zgodnie z Bożym planem zbawienia, otrzymują doskonałe przebaczenie grzechów wraz z Duchem Świętym, który jest darem od Boga. Jednak powodem, dla którego wielu ludzi próbuje otrzymać Ducha Świętego poprzez swoje własne wysiłki, jest to, że nie otrzymali doskonałego przebaczenia grzechów w swoich sercach.
Prawdziwy Duch Święty nie zstępuje na ludzi poprzez wyznawanie grzechów. Automatycznie zstępuje On na nich tylko wtedy, gdy otrzymują przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Niezbędnym elementem wiary przed Bogiem, jest otrzymanie Ducha Świętego.
Duch Święty nie przychodzi przez żaden rodzaj wysiłku lub czynu z naszej strony. Zstępuje na osobę, której grzechy zostały doskonale przebaczone poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Otrzymujemy przebaczenie wszystkich naszych grzechów, wierząc, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świata poprzez Swój chrzest od Jana w rzece Jordan prawie 2000 lat temu. Duch Święty może mieszkać tylko w osobie, która posiada taką wiarę.
Nie może zamieszkać w osobie, która ma grzech w sercu. To prawda. Jeśli ktoś prosi o Ducha Świętego poprzez wyznawanie swoich grzechów za każdym razem, gdy grzeszy, zamiast wierzyć w prawdziwą ewangelię, nigdy nie może otrzymać Ducha Świętego. To pokazuje tylko, że wciąż ma grzech w sercu, chociaż wierzy w Jezusa.
Szatan jest tym, który nas potępia. W Liście do Rzymian 8:1 jest napisane: “Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha”.
Nawet jeśli ktoś twierdzi zdecydowanie, że otrzymał przebaczenie grzechów i Ducha Świętego, jeśli nie otrzymał przebaczenia wszystkich grzechów przez wiarę w ewangelię wody i Ducha, grzech pozostaje w jego sercu. Dlatego też, aby otrzymać dar Ducha Świętego, musisz mieć dokładną wiedzę o ewangelii wody i Ducha. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ewangelii wody i Ducha, serdecznie zalecamy przeczytanie pierwszej książki Paula C. Jonga: “Czy prawdziwie narodziłeś się ponownie z wody i Ducha?”