Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-2. Czy Duch Święty mieszka w narodzonych ponownie przez cały czas, jeśli oni wierzą w ewangelię wody i Ducha, czy też Duch Święty unosi się wokół nich i przychodzi do nich, gdy proszą o pomoc?

Duch Święty jest Pocieszycielem, innymi słowy, Duchem Prawdy, którego Bóg dał wszystkim sprawiedliwym, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, odkąd Jezus Chrystus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, umarł na Krzyżu i zmartwychwstał (Ewangelia Jana 15:26). List do Efezjan 1:13 mówi: “W nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym”. Duch Święty zstępuje na sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa, i tym samym pieczętuje ich jako dzieci Boże.
W Ewangelii Jana 14:16 Pan powiedział: “A ja będę prosił Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby z wami był na wieki.” Uczniowie Jezusa otrzymali przebaczenie wszystkich grzechów poprzez wiarę, że Jezus wziął na Siebie wszystkie grzechy świat poprzez Swój chrzest. Dlatego Jan Chrzciciel powiedział: “Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ewangelia Jana 1:29)
“Grzech świata” to wszystkie grzechy, które wszyscy ludzie tego świata popełniają od początku aż do końca świata. Przyjął wszystkie grzechy świata za jednym razem, umarł na Krzyżu, zmartwychwstał i tym samym na zawsze uczynił nas sprawiedliwymi. W Liście do Hebrajczyków 10:12-14 jest napisane: “Lecz ten, gdy złożył jedną ofiarę za grzechy na zawsze, zasiadł po prawicy Boga; Oczekując odtąd, aż jego nieprzyjaciele będą położeni jako podnóżek pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą uczynił doskonałymi na zawsze tych, którzy są uświęceni.”
Pan został ochrzczony przez Jana, został ukrzyżowany, a następnie zmartwychwstał i tym samym na zawsze uczynił nas sprawiedliwymi Zostały nam przebaczone wszystkie nasze grzechy i staliśmy się dziećmi Bożymi dzięki Jezusowi, a prawda ta jest niezmienna na całą wieczność. Ci, którzy stali się sprawiedliwymi poprzez wiarę, nie mają grzechu w swoich sercach. Pomimo tego, że ludzie nie mogą przestać grzeszyć z powodu swoich własnych słabości, nie mają oni grzechu, ponieważ Jezus zabrał wszystkie ich grzechy na zawsze. Dlatego nigdy już nie mogą stać się grzesznikami.
Duch Święty na zawsze mieszka w sercach sprawiedliwych, którzy zostali uświęceni. Możemy tylko grzeszyć z powodu naszych niedoskonałości; ale gdybyśmy się stawali grzesznikami za każdym razem, gdy grzeszymy, to dar Jezusa Chrystusa, który na zawsze uczynił nas sprawiedliwymi, zostałby zmarnowany, a On musiałby ponownie umrzeć za nas po przyjęciu naszych grzechów. Jest to grzech bluźnierstwa Duchowi Świętemu (List do Hebrajczyków 6:4-8, 10:26-29).
W związku z tym Duch Święty mieszka w sprawiedliwych, którzy otrzymali przebaczenie grzechów i narodzili się ponownie, uwierzywszy w ewangelię wody i Ducha. Paweł powiedział: “A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą Moim ludem. (II List do Koryntian 6:16).
Duch Święty zawsze mieszka w dzieciach Bożych, które na wieki zostały uświęcone. Słowo “zamieszkać” tutaj nie oznacza, że On krąży wokół nas, a potem przychodzi do nas, kiedy się modlimy i kiedy Go wzywamy; zamiast tego “zawsze w nas przebywa.” Zawsze mieszka w tych, którzy narodzili się ponownie z wody i Ducha, ucząc ich wszystkiego i prowadząc ich do poznania słów Bożych (Ewangelia Jana 14:26).
Dlatego każdy, kto nie ma Świętego Ducha Bożego, nie jest Jego (List do Rzymian 8:9). Duch Święty mieszka w tych, którzy zostali oczyszczeni i bezgrzeszni, ucząc ich wszystkich rzeczy niebiańskich i dając świadectwo, że są dziećmi Bożymi. Nie jest prawdą to, że Duch Święty jest blisko nas i przychodzi do nas dzięki naszym własnym wysiłkom; zamiast tego, zawsze mieszka w dzieciach Bożych, które narodziły się ponownie dzięki ewangelii wody i Ducha. 
Jednakże wielu ludziom brakuje tej wiedzy i próbują otrzymać dar Ducha Świętego swoimi grzesznymi sercami. W rezultacie myślą, że zstępuje na nich, gdy wkładają wysiłek w żarliwe modlitwy pokuty, i że odchodzi, gdy grzeszą. Taka jest wiara tych, którzy nie otrzymali Ducha Świętego. Ci, którzy mają prawdziwą wiarę, wierzą, że otrzymują dar Ducha Świętego jako dar poprzez odpuszczenie grzechów. Należy porzucić własne myśli i powrócić do wiary w Słowo Boże.