Search

Często Zadawane Pytania na temat Wiary Chrześcijańskiej

Temat 2: Duch Święty

2-3. Oboje moi rodzice uparcie twierdzili, że byli narodzonymi ponownie chrześcijanami, jeszcze zanim się pobrali. Co więcej, od urodzenia prowadziłem życie religijne. Myślałem, że Duch Święty był we mnie od chwili, gdy się urodziłem. Jednak jestem bardzo zdezorientowany, ponieważ nie mam biblijnej wiedzy o otrzymaniu Ducha Świętego. Czy Duch Święty naprawdę zstępuje na człowieka tylko wtedy, gdy narodzi się ponownie z wody i Ducha?

Tak, to prawda. Aby otrzymać Ducha Świętego, każdy potrzebuje przebaczenia grzechów poprzez wiarę w ewangelię wody i Ducha. Biblia mówi nam, że “woda” jest odbiciem zbawienia (I List Piotra 3:21). Tutaj woda oznacza chrzest, który Jezus przyjął od Jana (Ewangelia Mateusza 3:15). 
Po pierwsze, aby otrzymać Ducha Świętego, każdy musi otrzymać przebaczenie wszystkich swoich grzechów, poznawszy znaczenie chrztu Jezusa. List do Galacjan 3:27 mówi: “Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa.” Tutaj “ochrzczeni w Chrystusie” nie mówi o naszym chrzcie wodnym, ale oznacza otrzymanie przebaczenia grzechów przez zrozumienie i wiarę w powód chrztu Jezusa od Jana.
Każdy rodzi się w grzesznym ciele. List do Rzymian 5:12 mówi: “Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli.” Wszyscy ludzie na tym świecie rodzą się grzesznikami, dziedzicząc grzech po Adamie i Ewie.
Dlatego w Księdze Psalmów 51:5 jest napisane: “Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka.” W Księdze Izajasza 1:4 napisano: “Biada narodowi grzesznemu, ludowi obciążonemu nieprawością, potomstwu złoczyńców, synom powodującym zepsucie! Biada, występny narodzie, ludu obciążony grzechem, zbrodniczemu nasieniu, skażonym dzieciom!” Ludzie mają nasiono grzechu począwszy od dnia narodzin. Wszyscy ludzie na tym świecie dziedziczą grzechy po swoich rodzicach i rodzą się na tym świecie jako grzesznicy. Innymi słowy, nasze ciało jest skazane wydawać owoce grzechu podczas naszego życia.
Dlatego też myślenie, że jeśli oboje rodziców biologicznych jest narodzonymi ponownie chrześcijanami, to wówczas ich dzieci również otrzymają Ducha Świętego, jest jedynie wiarą naiwną i przesądną. Ten, kto ma taką wiarę, stara się otrzymać Ducha Świętego poprzez swoje własne myśli, a otrzymanie Ducha Świętego nie może nastąpić przez taką wiarę.
Dlatego każdy powinien wierzyć w ewangelię wody i Ducha, którą dał nam Jezus. Jest to jedyny sposób na otrzymanie Ducha Świętego, ponieważ jest On darem od Boga. Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, wziął na Siebie wszystkie grzechy świata, kiedy został ochrzczony przez Jana, a następnie został osądzony na Krzyżu i tym samym uczynił sprawiedliwymi wszystkich wierzących w prawdę. To jest plan Boży i wola ludzkości, i On dał otrzymać obecność Ducha Świętego tym, którzy wierzą w niego zgodnie z Jego wolą.
Każdy na tym świecie przychodzi na ten świat ze swoim własnym grzechem. Dlatego każdy może otrzymać Ducha Świętego jako dar tylko wtedy, gdy otrzyma przebaczenie grzechów i zostanie uświęcony przez wiarę w ewangelię wody i Ducha. W związku z tym, każdy powinien mieć to na uwadze, a także wierzyć, że Duch Święty zstępuje na niego tylko wtedy, gdy narodzi się ponownie z wody i Ducha.
Nie zstępuje On na nas w zależności od jakiegoś rodzaju kondycji lub wysiłku, jaki podejmujemy, ale Jego otrzymanie zależy wyłącznie od wierności Tego, który złożył obietnicę. Innymi słowy, nie przychodzi, aby mieszkać w człowieku zgodnie z jakimkolwiek osiągnięciem ludzkim lub duchowym. Ducha Świętego można otrzymać zgodnie z wolą Bożą poprzez wiarę.
Jego wolą było wysłanie Jezusa Chrystusa, Jego Jednorodzonego Syna, na ten świat, aby zbawić całą ludzkość od grzechów świata przez Jego chrzest od Jana i śmierć na Krzyżu; tym samym pozwolił Duchowi Świętemu zamieszkać w sercach wierzących. Sprawiedliwi, którzy są uwolnieni od wszystkich grzechów poprzez posłuszeństwo Jego woli i wiarę w ewangelię wody i Ducha, mogą otrzymać dar Ducha Świętego.
Dlatego wierzenie, że otrzymaliśmy Ducha Świętego tylko dlatego, że urodziliśmy się z narodzonych ponownie rodziców, jest przesądną i naiwną wiarą. Jest to jak próba przyjęcia Ducha Świętego według swojej własnej woli, niezależnie od woli Bożej. Nie ma innego sposobu, jak uwierzyć w ewangelię wody i Ducha, jeśli ktoś chce otrzymać dar zamieszkania Ducha Świętego.