Search

דרשות

נושא 11: המשכן

[11-5] כיצד בני ישראל החלו להעלות עולות במשכן: הרקע ההיסטורי (בראשית 15:1-21)

כיצד בני ישראל החלו להעלות עולות במשכן: הרקע ההיסטורי
(בראשית 15:1-21)
 "אחר הדברים האלה היה דיבר יהוה אל אברם במחזה לאמר אל תירא אברם אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד. ויאמר אברם אדני יהוה מה תיתן לי ואנכי הולך ערירי ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברם הן לי לא נתתה זרע והנה בן ביתי יורש אותי. והנה דבר יהוה אליו לאמר לא יירשך זה כי אם אשר יצא ממעיך הוא יירשך. ויוצא אותו החוצה ויאמר הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך. והאמן ביהוה ויחשבה לו לצדקה. ויאמר אליו אני יהוה אשר הוצאתיך מאור כשדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ויאמר אליו קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש ותור וגוזל. ויקח לו את כל אלה ויבתר אותם בתווך ויתן איש בתרו לקראת רעהו ואת הציפור לא בתר. וירד העיט על הפגרים וישב אותם אברהם. ויהי השמש לבוא ותרדמה נפלה על אברהם והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו. ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. ויהי השמש באה ועלטה היה והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא כרת יהוה את אברהם ברית לאמר לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני. ואת החיתי ואת הפרזי ואת הרפאים. ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי." 
 
   

אמונת אברהם בדבר אלוהים

 
יש לי כבוד גדול והערצה לאמונתו של אברהם הנראית בתנ"ך. כאשר אנו מסתכלים על אמונתו של אברהם, אנו יכולים לראות את צירי הלידה של אמונתו אשר הוא עבר כדי לציית לדבר יהוה, ולכן איננו יכולים שלא להעריץ את האמונה הזו של אברהם. אלוהים בירך את אברהם מאד כפי שנראה בבראשית 12:3 כאשר אלוהים אמר, "ואברכך מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות האדמה." ברכה גדולה זו נראית גם בבראשית 15:1 היכן שאלוהים אמר, "אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד." לאלוהים הייתה אהבה מיוחדת לאברהם כך שהוא נעשה לאלוהיו. 
 
לאחר שהוביל את אברהם מחוץ לאור כשדים, אלוהים נגלה לפניו ואמר לו, "אנכי מגן לך שכרך הרבה מאד." כאשר אלוהים אמר את זה, אברהם שאל אותו בחזרה, "מה תיתן לי?" דברים אלה של אברהם לא היו דברים של אי אמונה הבאים מתוך לב ספקן השואל מה יכול אלוהים לתת לו, אלא להיפך הם כוללים את תשוקתו הבוערת של אברהם להתברך על ידי אלוהים. מה הייתה הברכה הזו שאברהם ביקש מאלוהים? היא נראית בדברים שאמר אברהם לאלוהים: "מה תיתן לי? כיוון שאני ערירי משרתי דמשק אליעזר הוא יורשי ובן ביתי אשר יירש את כל נכסיי! מה תיתן לי?" כאן, עלינו להבין עד כמה הוא השתוקק לבן משלו. יתכן שאלה אשר מתוך כוונה אין להם ילדים אינם יכולים להזדהות עם כמיהתו הגדולה של אברהם, אך הוא באמת השתוקק שיהיה לו בן משלו כיורש.     
 
כפי שאלוהים נתן את כל ברכותיו לילדיו אשר נעשו בצלמו, גם האנשים משתוקקים לתת את הטוב ביותר לילדיהם. כך, כאשר אברהם אמר לאלוהים, "משרתי יהיה יורשי," אנו יכולים כולנו להבין עד כמה הוא רצה להתברך על ידי אלוהים כך שיהיה לו ילד משלו כיורש. אלוהים אמר אז לאברהם, "אין זה נכון. האחד אשר יבוא מחלציך, הוא יהיה יורשך. האחד אשר ייצא מחלצי אשתך הוא יהיה יורשך ולא משרתך דמשק אליעזר."
 
לאחר מכן אלוהים הוליך את אברהם החוצה ואמר לו להסתכל למעלה לשמים ולספור את הכוכבים. אברהם הסתכל על הכוכבים. כוכבים רבים מספור וגלקסיה יפהפיה נמתחו בקו האופק. כאשר אלוהים אמר לאברהם לספור את הכוכבים ולראות אם הוא יכול לסופרם, אברהם ענה שיש יותר מידי כוכבים מכדי שהוא יוכל לספור את כולם. אז אלוהים הבטיח שהוא יתן לו הרבה צאצאים כמו כוכבי השמים.
 
אברהם האמין בדבר ההבטחה הזה אשר אלוהים נתן לו. כך הוא נעשה לאב האמונה אשר באמת האמין בכל דבר האלוהים. לפיכך אלוהים אמר לו, "אמונתך נכונה. אתה באמת מאמין בדברי. לכן אברכך ואתן לך צאצאים ככוכבי השמים."  
 
 

עולתו של אברהם והבטחתו של אלוהים על ארץ כנען

 
אלוהים הוליך את אברהם מחוץ לאור כשדים והבטיח לו שהוא יתן לו ולנכדיו את ארץ כנען. מה הייתה אם כן הראיה שאלוהים יקיים את הבטחתו? היא נראית כשאלוהים אמר לאברהם, "תן לי עגלה בת שלוש, עיזה בת שלוש, איל בן שלוש, תור וגוזל. אלה הם העדות לברית אשר כרתי איתך כדי לתת את ארץ כנען לצאצאיך." זה מראה לנו שצאצאיו של אברהם יקריבו את העולה לאלוהים כדי להתנקות מחטאיהם, והבטחתו של אלוהים הייתה שעל ידי אמונה זו הם ייכנסו לארץ כנען.
 
כאשר אברהם נרדם בזמן הקרבת העולה, אלוהים הופיע לפניו והבטיח לו, "ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם ארבע מאות שנה. וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה" (בראשית 15:13-16).
 
במילים אחרות, אלוהים הבטיח שהוא יגרום לבני ישראל לשגשג במצרים ואז יובילם לארץ כנען; וכדי לעשות כן, הוא החליט לגרום להם לתת את העולה אשר תמחק את כל חטאיהם במשכן. כדי להראות לאברהם שהוא ימלא את הבטחתו, אלוהים עשה תנור עשן אשר עבר בין חלקי הבשר החתוכים של עולתו של אברהם .
 
בדרך זו, אלוהים הבטיח לאברהם שהוא יעשה אותו ואת צאצאיו לעמו על ידי השגת מחילת החטאים אשר מרומזת בקורבן העולה. אלוהים הבטיח לאברהם, "לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. את הקיני ואת הקנזי ואת הקדמוני. ואת החיתי ואת הפרזי ואת הרפאים. ואת האמורי ואת הכנעני ואת הגרגשי ואת היבוסי."
 
הסיבה שאלוהים הבטיח זאת הייתה להראות שהוא ישטוף את החטאים של אברהם ושל צאצאיו באמצעות קורבן העולה. התהליך שבאמצעותו אלוהים הוציא לפועל את דבר ההבטחה אשר הובטח לאברהם, נראה במשך ההיסטוריה של הברית הישנה.     
 
אלוהים עשה את יוסף לראש ממשלת מצרים והביל את כל משפחת יעקב אל ארץ מצרים כדי להרבות אותם (בראשית 41:37-45, בראשית 47). אך כשהזמן עבר קם פרעה אחר אשר לא הכיר את שירותו הציבורי המצוין של יוסף במצרים, והחל לרדוף את בני ישראל אשר שגשגו אז בארץ. תוך זמן קצר בני ישראל שועבדו והוכרחו לעבוד כעבדים במצרים (שמות 1:8-14). אפילו כך בני ישראל המשיכו לשגשג ולכן פרעה הכביד עליהם יותר את משא העבדות. לבסוף כאשר בני ישראל סבלו במשך 400 שנה הם התחילו לחפש את המושיע.
 
באמצעות משה, אלוהים אפשר להם לצאת מארץ מצרים ולהימלט משעבודם (שמות 14:21-25). לבני ישראל אשר נמלטו כך מארץ מצרים, אלוהים נתן את שיטת ההקרבה של המשכן באמצעות משה, וגרם להם להתנקות מחטאיהם על ידי הקרבת קורבנות אלה. כך בני ישראל קיבלו את התורה מאלוהים (שמות 20) ואת שיטת ההקרבה של המשכן. באמצעות התורה ושיטת ההקרבה של המשכן, בני ישראל נוכחו לדעת על קורבן העולה אשר ימחל על חטאיהם, ואלוהים עשה את אלה אשר האמינו באמת הזו לעמו, ובירך את ישראל שיהיו ממלכת כהנים ועמו הקדוש של אלוהים (שמות 19:6).   
 
לבסוף, אנו יכולים לגלות שבאמצעות קורבן העולה אלוהים קיים את הבטחתו לאברהם שהוא ייתן לו צאצאים ככוכבי השמים ויתן להם את ארץ כנען. כאשר בני ישראל עזבו את מצרים, מספר הגברים מעל גיל 20 אשר היו מסוגלים ללחום במלחמה היה מעל 600,000. ללא ספק אלוהים באמת קיים את הבטחתו לאברהם.
 
כשהסתכל על אמונתו של אברהם אשר האמין בדבר ההבטחה שלו, אלוהים אישר את האמונה הזו של אברהם. אלוהים בירך את אברהם בגלל אמונתו. הסיבה שאלוהים אהב ובירך את אברהם הייתה במילים אחרות, בגלל אמונתו בדבר אלוהים. בגלל שאברהם האמין בדברו, אלוהים היה שבע רצון מאמונתו. לכן אלוהים רצה ליצור את עם ישראל מאברהם, ועל ידי קורבן העולה אשר נתנו צאצאיו, לקיים את הבטחת המילה.
 
אנו רואים שאמונתו של אברהם אושרה על ידי אלוהים כאשר הוא הקריב את עולתו אליו. אמונה זו מאפשרת גם לנו להימחל מכל חטאינו לא על ידי מעשינו, אלא על ידי אמונתנו בדבר האלוהים. לאלה אשר קיבלו את המילה הרוחנית אשר קצצה את כל חטאיהם באמצעות קורבן העולה על ידי האמונה בדבריו כפי שאברהם האמין, אלוהים אפשר בברכתו את ארץ כנען. כך, אלוהים רוצה מאיתנו את אותה אמונה אשר הייתה לאברהם. הוא רוצה ממני וממך, היום, לקבל אל תוך ליבנו את מחילת החטאים על ידי האמונה בדברו בדיוק כמו אברהם, ועל ידי כך לרשת את מלכות האלוהים. אלוהים האב העביר את חטאינו על ישוע המשיח באמצעות טבילתו ועשה אותו ל"שה האלוהים" למען כל בני האדם. אלוהים רוצה שנאמין באמת הזאת כפי שאברהם האמין. הוא רוצה לעשות מאמינים שכאלה לעמו שלו לנצח.
 
אלוהים מראה לנו שבדיוק כמו שאברהם בורך מאד, בגלל אמונתו בדבר אלוהים, אפילו היום, אני ואתה יכולים גם לקבל את כל ברכותיו של אלוהים על ידי שתהיה לנו אמונה כמו שהיתה לאברהם. אלוהים קרא למשה להר סיני, נתן לו את התורה ואת שיטת ההקרבה, ובירך את אלה אשר האמינו בדברו להיות עמו שלו.
 
 אלוהים עשה אותנו עמו באמצעות מחילת החטאים הנרמזת במשכן, אף על פי שנכשלו בשמירת התורה. באמצעות אמונתנו באמת אשר נראית במשכן, אלוהים אפשר לנו לקבל את ברכותיו הנצחיות. כך, אנו כולנו חייבים להיות עמו של אלוהים על ידי האמונה באמת הזאת הנראית במשכן. רק כאשר אנו מאמינים בליבנו שאלוהים הראה את ישוע המשיח ונתן לנו את הישועה באמצעות המשכן, אנו יכולים לקבל את הברכות השופעות.
 
 

בדיוק כפי שאברהם האמין בדבר אלוהים, גם אנו חייבים להאמין באלוהים בהתבססות על דבריו

 
אברהם בורך לא בגלל מעשיו הטובים אלא בגלל אמונתו בדבר האלוהים. באמצעות התורה אלוהים אפשר לנו לדעת את חטאינו, ובאמצעות שיטת ההקרבה של הקורבן, הוא אפשר לנו לקבל את מחילת החטאים על ידי העברת חטאינו על קורבן העולה ללא פגם ונתינת דמו לאלוהים. באותו אופן, ישוע המשיח בא אל האדמה הזו, לקח את כל חטאינו עם טבילתו, נדון על חטאים אלה שלנו עם מותו על הצלב, ומחל על כל חטאינו על ידי שקם לתחייה מן המתים. כל חטאינו יכולים להימחל ואנו יכולים להפוך לילדיו של אלוהים רק על ידי האמונה באמת הזאת. התנ"ך אומר לנו שרק אלה אשר מאמינים באמת הזו בליבם, יכולים לקבל את הברכות של אלוהים. על ידי האמונה בדבר אלוהים, אנו חייבים לעשות את דבר הישועה שלו, הברכה היקרה ביותר אשר אי אפשר למצוא בכל מקום אחר בעולם, היא שלנו.
 
מדוע אברהם קיבל שפע ברכות מאלוהים? הוא בורך כיוון שהוא האמין במה שאלוהים אמר לו. אפילו היום, אם אתה ואני נאמין בדבר אלוהים הכתוב בתנ"ך, יכולה להיות לכולנו אותה אמונה של אברהם ונקבל הרבה ברכות של גן עדן. זה אינו דבר שקשה לעשותו. אם אנו רוצים שתהיה לנו ההוכחה המראה שאנו עמו של האלוהים, מה שעלינו לעשות זה לא לנסות להשביע את רצון אלוהים עם מעשי מסירות שלנו, אלא להאמין בדברו בליבנו.   
 
אלוהים הבטיח לאברהם בדברו שהוא יתן את ארץ כנען לצאצאיו. כולנו אשר חיים בתקופה זו חייבים להאמין שארבעת פעולותיו של ישוע אשר נראו ונובאו על ידי התכלת, הארגמן, השני וחוטי הפשתן השזורים, הושיעו אותנו מכל חטאינו. ועל ידי האמונה בכך, אנו חייבים לקבל את מחילת החטאים, להפוך לילדיו של אלוהים, ולרשת את מלכות השמים.
 
אנו חייבים להאמין לחלוטין בדברו, כיוון שאין אפילו מילה אחת של אלוהים אשר היא לשווא, וכיוון שכל דבריו הם אמת וחשובים לאמונתנו בצורה קריטית. אנו חייבים לדעת בבטחה את דברו על המים והרוח, ועלינו להאמין בכך ללא ספק. מדוע? כיוון שזוהי האמת המוחלטת! האם אתה מאמין עכשיו? אם אתה מאמין באמת בליבך, ומודה בכך בפיך, אתה תאושר על ידי אלוהים. "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה" (אל הרומים 10:10). זוהי הסיבה שאמונה היא כה חשובה. והחשיבות הרבה יותר היא להאמין בדבר אלוהים עם כל ליבנו. מה שקריטי בשבילנו זה לא להאמין במה שייתכן שנגיד, אלא בדבר אלוהים הכתוב; ומה שחשוב בשבילנו זה לא להאמין בדבר עם מחשבותינו העצמיות או רגשותינו, אלא להאמין בו כמו שזה זה עם ליבנו הישר. זוהי הסיבה שמשרתי האלוהים ואלה אשר נושעו לפני כן מלמדים את דבר אלוהים כפי שהוא.   
 
עם סימן המילה, אלוהים כרת את בריתו עם אברהם ועם צאצאיו ונתן להם את שיטת ההקרבה של המשכן, כך שהם יוכלו להאמין בישוע המשיח, המשיח שיבוא ואשר ימחל על כל חטאיהם עם טבילתו ודמו על הצלב, וכך עם האמונה הזו, הם יוכלו להיכנס למלכות האלוהים.
 
 
אני מאמין בדבר הברית של אלוהים. לא רק אברהם התברך כשהאמין בדבר אלוהים, אלא כולנו יכולים להתברך, בדיוק כמוהו, על ידי האמונה בדברו. אני מאמין שאלוהים בנה את המשכן כדי להושיע אותנו מכל חטאינו. זוהי הסיבה שאלוהים הוביל את צאצאי אברהם כל הדרך להר סיני ונתן להם את התורה ואת שיטת ההקרבה של המשכן. אנו כולנו חייבים להבין שהאמת הזו היא השגחתו העליונה של אלוהים.