Search

תנאים והגבלות

  • תנאים והגבלות
   עודכן לאחרונה: 08 באוגוסט, 2019
  • תנאים והגבלות אלו ("תנאים", "תנאים והגבלות") מסדירים את מערכת היחסים שלך עם האתר ("השירות") https://www.bjnewlife.org/ אתר המופעל על ידי מיסיון החיים החדשים ("אנו", "אנחנו" , או "שלנו").
  • אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות לפני השימוש בשירות.
  • הגישה שלך לשירות והשימוש בו מותנית בקבלתך ובעמידה בתנאים אלו. תנאים אלו חלים על כל המבקרים, המשתמשים ואחרים בעלי גישה לשירות או המשתמשים בו.
  • על ידי גישה לשירות או שימוש בו אתה מסכים להיות מחויב לתנאים אלה. אם אינך מסכים עם חלק מהתנאים, אינך רשאי לגשת לשירות.
  • חשבונות
   כשאתה יוצר אצלנו חשבון, עליך לספק לנו מידע מדויק, שלם ומהימן לכל עת. אי עמידה בכך מהווה הפרה של התנאים ועלול לגרום לסגירה מידית של חשבונך בשירות שלנו.
  • אתה אחראי על שמירת הסיסמא שבה אתה משתמש על מנת לגשת לשירות ולפעולות תחת הסיסמה שלך, בין אם הסיסמה שלך נמצאת בשירות שלנו או בשירות של צד שלישי.
  • הינך מסכים לא לחשוף את סיסמתך לצד שלישי כלשהו. עליך להודיע לנו מייד עם היוודעך לכל הפרת אבטחה או שימוש לא מורשה בחשבונך.
  • קישורים לאתרי אינטרנט אחרים
   השירות שלנו עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או שירותים של צדדים שלישיים שאינם בבעלות או בשליטת The New Life Mission.
  • למיסיון החיים החדשים אין שליטה, והוא אינו נושא באחריות לתוכן, למדיניות הפרטיות או לפרקטיקות של אתרים ושירותים של צד שלישי כלשהם. עוד הינך מאשר ומסכים כי מיסיון החיים החדשים לא יהיה אחראי במישרין או בעקיפין, לכל נזק או אובדן שנגרם או כביכול יגרם או בקשר לשימוש או להסתמכות על תוכן, סחורות ושירותים של אתרי אינטרנט ושירותים מסוג זה.
  • אנו ממליצים לך בחום לקרוא את התנאים וההגבלות ואת מדיניות הפרטיות של כל אתרי האינטרנט והשירותים של צדדים שלישים שבהם אתה מבקר.
  • חוקי המדינה
   תנאים אלה ינוהלו ויפורשו בהתאם לחוקים של הרפובליקה של קוריאה מבלי להתייחס לתנאים הנוגדים את חוקיה.
  • אי יכולתנו לאכוף כל זכות או תנאי בדרישות אלו לא ייחשב כוויתור על זכויות אלו. אם תנאי כלשהו מתנאים אלו לא תקף או אינו ניתן לאכיפה על ידי בית משפט, יתר הדרישות בתנאים אלו יישארו בתוקף. תנאים אלו מהווים את כל ההסכם בינינו ביחס לשירות שלנו, ומחליפים כל ההסכמים הקודמים שיש בינינו לגבי השירות.
  • שינויים
   אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות או להחליף תנאים אלה בכל עת. אם עדכון מסוים הינו מהותי, אנו ננסה להודיע לפחות 30 לפני שתנאי חדש זה יכנס לתוקף. מהו התנאי אשר מהווה שינוי מהותי ייקבע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
  • אם תחליט למשיך לגשת לשירות שלנו או להשתמש בו לאחר שתיקונים אלה ייכנסו לתוקף, הינך מסכים להיות מחויב לתנאים המתוקנים. אם אינך מסכים לתנאים החדשים, אנא הפסק להשתמש בשירות.
  • צור קשר
   אם יש לך שאלות לגבי תנאים אלה, אנא צור עימנו קשר.