Search

דרשות

נושא 11: המשכן

[11-19] מנורת הזהב (שמות 25:31-40)

מנורת הזהב
(שמות 25:31-40)
 "ועשית מנורת זהב טהור מקשה תיעשה המנורה ירכה וקנה גביעה כפתוריה ופרחיה ממנה יהיו. וששה קנים יוצאים מצדה שלושה קני מנורה מצדה האחד ושלושה קני מנורה מצידה השני. שלושה גביעים משוקדים בקנה האחד כפתור ופרח כן לששת הקנים היוצאים מן המנורה. ובמנורה ארבעה גביעים משקדים כפתוריה ופרחיה. וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה וכפתור תחת שני הקנים ממנה לששת הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו כולה מקשה אחת זהב טהור. ועשית את נרותיה שבעה והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה. ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור. ככר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה. וראה ועשה בתבניתם אשר אתה מראה בהר."
  
 
מנורת הזהב
מנורת הזהב הייתה עשויה מכיכר זהב טהור. השדרה שלה היתה עשויה מכיכר זהב טהור אחד כאשר שלושה קנים יוצאים מכל אחד מצידיה ושבעה מנורות היו על השדרה וששת קניה. כיוון שמנורת הזהב הייתה עשויה מכיכר זהב טהור, זה היה מראה כובש לב ונפלא לראותה.
בראש מנורת הזהב, היו שבעה מנורות עם שמן אשר האירו את הקודש כל הזמן. האדם יכל להיכנס אל הקודש רק כאשר הוא הרים ופתח את שער המשכן הארוג בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. אלה אשר יכולים להיכנס למקום זה הם רק אלה המאמינים בפעולות הישועה הנראות בתכלת, ארגמן וחוט השני. לפיכך, אף אחד אינו יכול להיכנס אל הקודש ללא אמונה זו, כיוון שזהו מקום המותר רק לאלה היודעים את האמת האלוהית של התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים הנראים במסך שער המשכן.
לכן, רק אלה המאמינים בישועה המדהימה העשויה מהתכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, יכולים להפוך לחברים בכנסיית האלוהים. ארבעת הצבעים של מסך שער המשכן הם צילה של בשורת המים והרוח, המראים את ביאתו של ישוע אשר לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל ואשר נשא את הרשעות החטאים כשנצלב ושפך את דמו.
שום דבר מלבד בשורת המים והרוח הזו היא בשורת מחילת החטאים האמיתית אשר ישוע נתן לנו. בשורת המים והרוח עשויה מהטבילה אשר ישוע המשיח קיבל ומהדין על הצלב שהוא סבל כדי לתת לנו את ברכת מחילת החטאים. לפיכך, רק אלה המאמינים בלב שלם באמת הזו יכולים להימחל מכל חטאיהם. אלוהים, במילים אחרות, מאפשר רק לאלה המאמינים באמת הזו של התכלת, הארגמן חוט השני וחוטי הפשתן השזורים להיכנס אל הקודש.
כיוון שמנורת הזהב אשר בקודש תמיד האירה את אורה הבהיר, כך גם אלה אשר הפכו לילדי האלוהים יכולים להאיר עולם זה עם אור הישועה אשר הושיע אנשים מחטאיהם. במילים אחרות, רק אלה אשר קיבלו את מחילת החטאים באמצעות בשורת המים והרוח יכולים למלא את תפקיד המנורה אשר מאירה את אור הישועה, כך שגם אחרים יוכלו לדעת את האמת הזו ולקבל את מחילת חטאיהם.
למנורת המאור היו פרחים, כפתורים וגביעים. כיוון שאלוהים ציווה שיהיו שבע מנורות על בסיס המנורה, כאשר המנורה האירה, כל הזמן לא היה בקודש חושך. המשמעות של זה היא שהצדיקים אשר נושעו מחטאיהם על ידי האמונה בבשורת המים והרוח יתאספו יחדיו, יבנו את כנסיית האלוהים, ויאירו עולם זה. אור המנורה אשר האיר את הקודש הוא בשורת המים והרוח, אשר מגרש את החשיכה בעולם הזה.
כדי להושיע אותנו מחטאים, ישוע המשיח הגיע לעולם הזה בהתגלמות אדם. כדי לקחת את חטאינו הוא הוטבל על ידי יוחנן, וכדי לשאת את ההרשעות על חטאינו הוא נצלב. על ידי כך ישוע הפך לאור הישועה. בחצר המשכן, החוטאים העבירו את חטאיהם על קורבן העולה עם סמיכת ידיהם על ראשו ונתנו לו לשאת את הרשעות חטאיהם על ידי שהרגוהו.
באותו אופן, ישוע המשיח השלים את ישועתנו על ידי שהוטבל ומת על הצלב בהתאם לחוק האלוהים והפך לאור הישועה לכל בני האדם. עם הפעולות הנראות בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, ישוע המשיח הוציא לפועל את ישועת בני האדם. כך נושענו מחטאינו על ידי האמונה בבשורת הטבילה והדם אשר ישוע המשיח נתן לנו. כל אלה המאמינים בישוע חייבים לגלות את אור האמת הזו.
ישוע המשיח האיר את אור הישועה על העולם כך שרק אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח יכולים להיכנס למלכות האלוהים. לפיכך רק אלה אשר נולדו מחדש מהמים והרוח יכולים להפוך לחלק מכנסיית האלוהים ויהיו מוסמכים לזרוח ולהפיץ את אור המים והרוח ברחבי כל העולם. כיוון שרק הם המאמינים בבשורת המים והרוח ומפיצים אותה, אלוהים הפקיד את בשורת המים והרוח הזו במיוחד בידיהם ואפשר להם להאיר את אור הישועה האמיתית.
לפיכך, עלינו להבין שעבודה זו של הפצת אור הבשורה ברחבי העולם יכולה להיעשות רק על ידי אלה המאמינים בבשורת המים והרוח כאמת האמיתית. חוטאים אינם יכולים להיכנס אל הקודש. רק אלה המאמינים בבשורה הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני של שער המשכן יוכלו להיכנס. לכן, רק אלה אשר מכירים את האמת של התכלת, הארגמן, וחוט השני ומאמינים בהם בליבם יכולים להיכנס למשכן ולבצע את המשימה של הארת אורה הבהיר של הישועה.
בשער חצר המשכן, מסך העשוי מתכלת, ארגמן וחוט שני גם האיר את הדרך. למען אלה אשר מחפשים את המשכן כדי להעלות את קורבנם, אלוהים עשה את שער משכנו עם אותם ארבעת הצבעים. אך אנשי הברית הישנה לעולם לא יכלו להיות שלמים באמצעות קורבנם היומי. לכן היה עליהם להמשיך לחכות למשיח. בכל אופן, כאשר ישוע המשיח למעשה בא, הם לא הבינו שהוא הפך למשיח האמיתי על ידי שנתן את קורבנו הנצחי בהתאם להתגלות הנראית בצבע מסך שער החצר.
זה בדיוק כמו הנוצרים של היום שאפילו שהם קוראים בשם ישוע, אינם יודעים שהוא בא מהתכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים והושיע אותנו באופן מושלם. כאשר אנשי הברית הישנה נתנו את קורבנם כל יום עם סמיכת הידיים ודם הקורבן, היה עליהם להאמין שהמושיע יופיע בדרך זו, בדיוק כמו קורבן העולה שלהם.
באותו אופן, אנשי העולם הזה חייבים גם להאמין שישוע המשיח המושיע בא לעולם הזה, לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל בהתאם לשיטת ההקרבה של הברית הישנה של סמיכת הידיים והדם, נצלב ושפך את דמו, ועל ידי כך הושיע את עמו מחטאיו. אך מכיוון שהם אינם מכירים אפילו את שיטת ההקרבה של הברית הישנה, אין להם שום מושג אם ישוע בא על ידי טבילתו והדם או שמא על ידי הדם של הצלב בלבד או פשוט כמושיע.
בעיני האלוהים, האמונה כיום אשר הנוצרים מאמינים בשיטת הקורבן של הברית הישנה היא פגומה כמו זו של בני ישראל. מכיוון שאין להם אמונה אמיתית במשיח הנראה בשיטת הקורבן, הם אינם יכולים להאמין שהמשיח בא, הוטבל, ושפך את דמו. אך כל אנשי העולם הזה, כולל בני ישראל, חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, שישוע הושיע אותם מחטאיהם באמצעות פעולות הטבילה והצליבה שלו.
כדי להושיע אותכם ואותי מכל חטאינו ומהרשעותינו, ישוע המשיח הוטבל ושפך את דמו. באמצעות האמת הנראית בשער המשכן, הצל של בשורת המים והרוח, אנו מסוגלים להכיר את ישוע המשיח. אמת זו של הישועה היא שאנשים יכולים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בליבם בבשורה האמיתית. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח אשר ישוע המשיח נתן לנו על ידי שבא למעשה לעולם הזה הוטבל ומת על הצלב, חייבת להיות לכם אמונה אשר מושיעה אותכם בליבכם. אמת זו הושיעה אותכם מכל חטאיכם.
בבית הקודש של אלוהים היו שלושה מסכי שערים. כל השערים האלו היו שזורים בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים. כפי שאמרתי לכם שוב ושוב, ארבעת הצבעים הללו מגלים בדיוק את ישועת האלוהים. כדי להושיע אותנו מחטאינו, אלוהים קבע את חוק מחילת החטאים אשר הושלמה באמצעות התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. לכן, אם אנו מאמינים בהתאם לחוק מחילת החטאים הזה, אלוהים יקבל את אמונתנו ויושיע אותנו לתמיד מחטאינו.
על ידי האמונה הזו הנראית בבשורת המים והרוח הנראית בתכלת, ארגמן וחוט השני, כל אחד מאיתנו יכול להיוושע לנצח. על ידי הידיעה והאמונה במשמעות האמיתית של שיטת הקורבן אשר ניתנה על ידי אלוהים, כל אחד יכול ללכת אליו. בכניסה אל הקודש, בית האלוהים, היו חמישה עמודים ומסך השזור בתכלת, ארגמן חוט שני וחוטי פשתן שזורים היה תלוי על עמודים אלו. כדי שנוכל ללכת לאלוהים, חייבות להיות לנו ארבע אמונות הנראות בארבעת הצבעים של מסך השער.
האמת הנראית בחוט התכלת היא שישוע המשיח קיבל את חטאינו כשהוטבל, והאמונה הנראית בחוט השני היא שישוע נשא את הרשעות החטאים כשנצלב ושפך את דמו. האמונה הנראית בצבע הארגמן היא האמונה שישוע הוא אלוהים בעצמו, והאמונה הנראית בחוטי הפשתן השזורים זה להאמין בדברו המתוחכם שאלוהים עשה אותנו חפי חטא על ידי שמחק את חטאינו עם החוט הנזכר לעיל – כלומר, עם התכלת, הארגמן וחוט השני. אמת זו נקראת בשורת המים והרוח. לפיכך, על ידי האמונה שישוע הושיע אותנו באמצעות המים והרוח, אנו יכולים להיכנס למלכות האלוהים. זוהי האמונה של אלה אשר יכולים לפתוח את שער המשכן ולהיכנס אל הקודש.
השער של חצר המשכן השזור בתכלת, ארגמן וחוט השני מאפשר לנו להבין את תוכנית האלוהים כיצד הוא יושיע אותנו, ומראה לנו שישועתנו הבאה ממחילת החטאים אשר נקבעה על ידי אלוהים, אינה מושגת בעזרת מאמצינו העצמיים. אפילו אם נבקש את מחילת חטאינו כל יום, ללא קורבן העולה לכפרת החטאים, העברת החטאים באמצעות סמיכת הידיים ושפיכת הדם, לא נוכל להיוושע מחטאינו האין סופיים. רק כאשר קורבן העולה אשר בא להושיע אותנו מחטאינו לוקח את חטאינו הנצחיים של העולם אנו יכולים להיוושע לחלוטין על ידי האמונה באמת הזו ועל ידי כך לקבל את מחילת החטאים.
אם יש לנו בליבנו את האמונה המאמינה בבשורת האמת הזו, אנו נהיה מסוגלים להפיץ את בשורת הישועה הזו אשר מביאה חיי נצח לכל נשמה אבודה. על ידי האמונה בפעולות האלו של ישוע הנראות בתכלת, ארגמן, וחוט השני, אנו יכולים להאיר עולם זה עם האמת של מחילת החטאים. למנורה בקודש היו שבעה נרות וכאשר נרות אלו האירו, אורותיהם השתקפו בקירות המשכן העשויים מקרשים המצופים זהב וכך הם האירו את תוככי המשכן באור זוהר. אם לא הייתה מנורה בקודש, הייתה חשיכה. זוהי הסיבה מדוע אלוהים שם, כאן בעולם האפל, את הקדושים ואת משרתיו המאמינים בבשורת המים והרוח.
 
 

?מהו תפקידה של מנורת הזהב

   
מנורת המאור מראה שאלוהים נתן לנו את האמונה המאמינה באמת, אשר הופכת לאור העולם. אמונתנו היא להאמין שישוע המשיח נולד בעולם הזה, הוטבל, ושפך את דמו על הצלב. אלוהים אומר לנו, במילים אחרות, להאיר את אור הישועה עם אמונה זו. כאשר אנו מחזיקים את בשורת הישועה בליבנו ומפיצים אמונה זו, זהו הרגע בו אור האמת זוהר. אז האנשים יראו, יבואו אל האור הזוהר הזה ויבינו שישוע הושיע אותם עם התכלת, הארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים ויהפכו לאנשי האלוהים. אור האמת הוא בשורת המים והרוח אשר תוכננה ובוצעה על ידי אלוהים האב, הבן, ורוח הקודש.
עם אמונתנו באמת שישוע בא לעולם הזה, הוטבל ונצלב, שפך את דמו, מת וקם לתחייה מן המתים כדי לתת לנו את המחילה על כל החטאים, אנו מפיצים את הבשורה לאלה הנכספים להיוושע. אם ישוע לא היה מוטבל ונצלב למענינו, אתם ואני לא היינו מסוגלים להיוושע מחטאינו.
מכיוון שישוע הוטבל, שפך את דמו והוקרב למעננו, הוא יכל לתת לכל החוטאים את האמונה המושיעה אותנו. אנו איננו מפיצים דוקטרינה כוזבת כאן. ברחבי כל העולם, אנו מפיצים את אור הישועה הנראה בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים. מכיוון שיש לנו את האמונה היודעת והמאמינה בטבילה של ישוע והקרבתו על הצלב, אנו מפיצים את אור החיים לאלה אשר ליבם נמצא באפילה. כל אלה אשר הוארו כך על ידי אור זה נושאים עדות על הפלא המדהים שכל חטאיהם נעלמו מליבם. גם כל אנשי העולם ייווכחו להכיר בטבילה שישוע קיבל והקורבן על הצלב אשר הוא העלה כדי למחוק את כל חטאי העולם, ועל ידי האמונה שאלו הם כפרת חטאיהם הם ייווכחו לגלות את אור האמת.
מדוע היה על ישוע המשיח לבוא לעולם הזה? מדוע היה עליו להיטבל? מדוע היה עליו למות על הצלב? מדוע היה עליו לקום לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים? הסיבה לכל זה היא כיוון שישוע הוא המשיח, ישוע הוטבל ושפך את דמו ועל ידי כך האיר את אור הישועה לחוטאים. לכן, על ידי הפצת הישועה ברחבי כל העולם, אנו מאפשרים לרבים להכיר את הישועה הזו, להאמין בה, ועל ידי כך לקבל חיי נצח.
אתם ואני היננו מנורת המאור המאירה את העולם הזה עם האור של בשורת המים והרוח. באמצעות הבשורה שאנו מפיצים, אנשים ייווכחו להכיר את אור האמת אשר יושיע אותם. אלה אשר מחפשים את האור בעולם האפל הזה יראו את האור הזוהר אשר אנו מפיצים, יבואו לאור האמת, וייוושעו מכל חטאיהם. בבואם לאמונה המאמינה באמת הזו, כל בני האנוש יכולים להיוושע.
בשורה זו אינה עניין תיאורטי. לפיכך עלינו להאמין בכך בלב שלם. אנו יכולים לפעול כדי להפיץ את הבשורה רק כאשר אנו מאמינים באמת בפעולותיו של ישוע הנראות בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים. אך אפילו אם קיבלנו את מחילת החטאים, ללא המנורה אשר ניתן לשים בה את השמן, לא נוכל לתת אור לנצח ולכן אלוהים נתן לנו את כנסיית האלוהים, מנורת המאור שלנו. על כל קנה של המנורה היו גביעים, ומעל גביעים אלה עיטורים. המשמעות של זה היא שום דבר אחר מלבד הכנסייה הבנויה על ידי האמונה.
המקום בו, אלה אשר באמת קיבלו את מחילת החטאים על ידי האמונה בליבם, מתאספים הוא כנסיית האלוהים האמיתית. ראש הכנסייה הוא ישוע המשיח, והכנסייה היא גופו. כפי שהגוף נע בדיוק כפי שהראש מצווה, הכנסייה מזיזה את רגליה וידיה בהתאם לפקודותיו של ישוע המשיח. בצורה כזו משרתים את הבשורה. על מה אם כן כנסיית האלוהים מסתכלת? כשהוא מלא בחטאים אפלים, כל העולם מת, והכנסייה מסתכלת על הנשמות בתוכו שאינן יכולות להימנע מלהיות מיועדות לגיהינום. כנסיית האלוהים מאירה אותם עם אור הישועה. זה מה שאתם ואני עושים בכנסייתו עם אמונתנו בבשורה.
בארצות בהן יש היסטוריה ארוכה של נצרות, ישנם רבים מלומדים ובעלי ידע בתנ"ך. אני מאמין שכאשר מבין האנשים האלה אלה אשר ברציפות מחפשים אחר האמת האמיתית נתקלים באמת הזו, הם בבת אחת יקבלו את כל מחילת חטאיהם. לכן כדי להפיץ את בשורת המים והרוח לאנשים שכאלה, אני פועל באיחוד עם כל הקדושים הנולדים מחדש באמונה. מכיוון שהנצרות, שלא כמו דתות אחרות, מניחה את יסודות אמונתה על הכתוב, האנשים יקבלו את מחילת החטאים רק אם נפיץ את הכתוב הזה באופן נכון. אך יש גם אלה שעומדים בעזות מצח כנגד האמת הזו, רק לועגים לה ואינם מאמינים בה ולא משנה עד כמה מלמדים אותם אותה. במיוחד, ישנם עקשנים דתיים אשר אינם מאמינים בדבר האלוהים, ואנשים כאלה לעולם לא יאמינו באמת הזו של המים והרוח. אך מה לגבי אלה אשר מקבלים את התנ"ך כדבר האלוהים? מספר רב מהם יקבלו את מחילת חטאיהם על ידי שמיעה ואמונה בבשורה.
מכיוון שיש לי את האמונה הזו אני משרת את אלוהים ביחד איתכם עד היום ממש. בבוא היום, בשורה זו תתפשט למספר עצום של אנשים ופעולתה תתרחב. יתכן אפילו שאלוהים פועל היכן שאיננו רואים ואלפי אנשים מקבלים למעשה את מחילת חטאיהם כל יום. וכמוכם וכמוני, מספר רב של אנשים יהפכו למנורה ויפיצו לאנשי כל העולם את אמונת ליבם המאמינה בישועה הנראית בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. אני מאמין שכפי שהם מאירים את כל העולם, מאמינים חדשים ימשיכו לקום וגם הם יטפחו ויפיצו בשורה זו בתורם.
אנו אשר הפכנו עתה למנורות האלוהים מאירים עתה את אור הישועה עם אמונתנו המאמינה באמת בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים. חוט התכלת מפרסם את אור האמת של טבילת ישוע – כלומר, ישוע נשא את חטאי כל העולם כשהוטבל על ידי יוחנן; חוט הארגמן מאיר את אור האמת שישוע המשיח הוא מלך המלכים; חוט השני מפיץ את אור האמת שישוע נשא את חטאי העולם אל הצלב ושפך את דמו עליו; וחוטי הפשתן השזורים זוהרים על אור האמת שדבר האלוהים עושה את החוטאים לצדיקים. דבר הישועה של המים והרוח אשר ניתן על ידי אלוהים הוא אור האמת הנראה בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים.
בשורה זו אומרת לנו גם שהוא יחזור לעולם זה כאדוני הביאה השניה, יתן לנו שוב חיים, יגרום לנו לשלוט עימו למשך אלף שנים במלכות אלף השנים, ויאפשר לנו להיכנס למלכות האלוהים הנצחית ולחיות לנצח. האם אתם יכולים לדמיין מהם חיי נצח?
יקום זה הוא פתוח ורחב שהמדענים אומרים שיש מערכות כוכבים על מערכות כוכבים ומספר עצום של גלקסיות מעבר למערכת השמש שלנו ושביל החלב. תחום היקום שאלוהים ברא הוא כה מדהים וכביר. מעבר ליקום הידוע לנו, עולמות רבים אשר אפילו לא ידועים לנו נמצאים בכל הגלקסיות. הכוכבים הנופלים עתה הם למעשה חלקי פלנטות אשר התפרקו רחוק בגלקסיות עמוקות לפני מיליארדי שנים ורק עתה הגיעו לאטמוספרה של כדור הארץ ובוערים.
אנו, במילים אחרות, מאמתים רק עכשיו מה שקרה לפני מיליארדי שנים. כך, התחום הגדול של היקום אשר נוצר על ידי אלוהים עדיין נשאר לא ידוע. אך אפילו שהיקום הוא מבחינתנו לא ידוע, בשביל אלוהים, הוא קטן ככף יד. אלוהים הוא יודע הכל וכל יכול אשר יצר את כל הדברים ויסד את סדר העולם.
אנו מאירים את העולם עם אור האמת, שעל ידי האמונה בבשורת המים והרוח כולם יכולים לקבל את מחילת החטאים הנצחית ולהנות מחיי נצח. לילדי האלוהים יש את האור הזוהר של החיים המאפשר להם לחיות לנצח על ישוע המשיח. אלוהים חי איתנו לתמיד, ומאפשר לנו לחיות בהנאותיו ומכסה אותנו בחסדו. מדוע? כיוון שאנו מאמינים באור ישועת כוחו. ברגע שגילנו את האור המאפשר לנו לדעת את האמת, איננו יכולים שלא להפיץ אור זה לאחרים.
וכאשר אנו רואים את השגחתו העליונה של אלוהים אשר פועלת בכל היקום, אמונתנו בפעולותיו אינה יכולה שלא לזנק. יש כוכבים אשר נכחדו לפני מיליארדי שנים, אך עיננו עדיין רואות אותם כיוון שהם היו רחוקים מאיתנו מיליארדי שנות אור מהפלנטה הזאת! אנו רק יכולים לדמיין את המושג "נצח" כאשר אנו מתבוננים ביקום.
אנו אשר הפכנו לחלק מכנסיית האלוהים חיים עתה את חיינו על ידי הפצת הבשורה האמיתית מכיוון שאנו מאמינים באמת הנראית בתכלת, ארגמן, וחוט השני. אנו מאמינים שישועה זו נותנת לנו חיי נצח וברכה בממלכתו של אבינו. ואנו יודעים שאלוהים רוצה שכל בני האדם ייוושעו וייווכחו לדעת את האמת (הראשונה אל טימותיוס 2:4). לכן, אלה המכירים את אור הישועה חייבים לבצע ולהפיץ את בשורת המים והרוח, משימה אשר אלוהים הפקיד בידיהם.
אלוהים בירך אותנו כך שאנו נהיה מסוגלים לעשות עבודה זו. בהביננו עד כמה מבורכת עבודה זו, הדבר הנכון מבחינתנו לעשות זה לבצע על ידי אמונה את המשימה אשר הוקצתה לנו. אני מקווה שכולכם תמלאו את ליבכם עם האור המכיר את האמת האלוהית. בחסדו של אלוהים, אתם ואני נוכחנו להאמין בפעולות הישועה הנראות בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים, והפכנו לאור הישועה של כל העולם, לאלה אשר מאירים את כל העולם. הללויה! אני נותן את כל תודותיי לאלוהים