Search

דרשות

נושא 11: המשכן

[11-21] הכהן הגדול אשר העלה את קורבן יום הכיפורים (ויקרא 16:1-34)

הכהן הגדול אשר העלה את קורבן יום הכיפורים

(ויקרא 16:1-34)

"וידבר יהוה אל משה אחרי מות שני בני אהרן בקרבתם לפני יהוה וימותו. ויאמר יהוה אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון ולא ימות כי בענן אראה על הכפורת. בזאת יבוא אהרן אל הקודש בפר בן קר לחטאת ואיל לעולה. כותנת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו ובאבנט בד יחגור ובמצנפת בד יצנוף בגדי קודש הם ורחץ במים את בשרו ולבשם. ומאת עדת בני ישראל יקח שני שעירי עזים לחטאת ואיל אחד לעולה. והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני יהוה פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה. והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו ושחט את פר החטאת אשר לו. ולקח מלא המחתה גחלי אש מעל המזבח מלפני יהוה ומלא חופניו קטורת סמים דקה והביא מבית לפרוכת. ונתן את הקטורת על האש לפני יהוה וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. ולקח מדם הפר והזה באצבעו על פני הכפורת קדמה ולפני הכפורת יזה שבע פעמים מן הדם באצבעו. ושחט את שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית לפרוכת ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה אותו על הכפורת ולפני הכפורת. וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השוכן איתם בתוך טומאתם. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. ויצא אל המזבח אשר לפני יהוה וכיפר עליו ולקח מדם הפר ומדם השעיר ונתן על קרנות המזבח סביב. והזה עליו מן הדם באצבעו שבע פעמים וטיהרו וקידשו מטומאות בני ישראל. וכלה מכפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השעיר החי. וסמך אהרן את שתי ידיו על ראש השעיר החי והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאים ונתן אותם על ראש השעיר ושלח בידי איש עתי המדברה. ונשא השעיר עליו את כל עונתם אל ארץ גזרה ושלח את השעיר במדבר. ובא אהרן אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש והניחם שם. ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם וכיפר בעדו ובעד העם. ואת חלב החטאת יקטיר המזבחה. והמשלח את השעיר לעזאזל יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. ואת פר החטאת ואת שעיר החטאת אשר הובא את דמם לכפר בקודש יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו באש את עורתם ואת בשרם ואת פירשם. והשורף אותם יכבס בגדיו ורחץ את בשרו במים ואחרי כן יבוא אל המחנה. והיתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוה תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועניתם את נפשותיכם חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימשח אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש. וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר. והיתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויעש כאשר ציווה יהוה את משה."

 

 

הכהן הגדול היה האדם אשר העלה את קורבן יום הכיפורים למען בני ישראל. קורבן זה ניתן פעם בשנה ביום העשירי של החודש השביעי בלוח השנה העברי. ביום הזה, כאשר הכהן הגדול אהרן העלה את הקורבן למען בני ישראל, כל חטאיהם הועברו למעשה על קורבן העולה והתנקו. לכן יום הכיפורים נעשה לחג גדול לבני ישראל.

כמו שאר הקורבנות, גם בקורבן יום הכיפורים היו צריכים להתקיים שלושה תנאים: קורבן ללא פגם, סמיכת הידים, ושפיכת הדם של חיית הקורבן. לאחר מכן אלוהים קיבל בשמחה את הקורבן אשר היה ניתן בדרך זו. מה שהיה שונה בקורבן זה מהקורבנות האחרים הוא שהיה על הכהן הגדול לקחת את הדם של הקורבן אל קודש הקודשים.

לאחר שהקריב קורבן למענו ולמען ביתו, אהרן הכהן הגדול הקריב שני שעירים לאלוהים למען בני ישראל. קודם כל הוא הקריב אחד מהם למען אלוהים באותה דרך של קורבן החטאת אשר הוא הקריב עם שור. לאחר מכן הוא הקריב את השעיר השני כקורבן לעזאזל. הוא העביר את חטאי בני ישראל על השעיר לעזאזל כשהוא מניח את ידיו על ראשו לפני בני ישראל, ושעיר זה אשר קיבל את חטאיהם, נשלח לאחר מכן אל המדבר בידיו של איש מתאים.

 

 

קורבן יום הכיפורים טיהר את כל חטאי בני ישראל

 

ביום הכיפורים, הכהן הגדול, נציגם של בני ישראל, העביר את חטאיהם על ראש קורבן העולה בהניחו את ידיו עליו. הוא הביא שני שעירים חיים, הטיל עליהם גורל – אחד לאלוהים והאחר למען בני ישראל.

משמעות סמיכת הידיים כאן היא העברת כל החטאים על קורבן העולה על ידי הנחת הידיים עליו. סמיכת הידיים הזאת הייתה השיטה לשטיפת החטאים אשר נקבעה על ידי אלוהים. וגם בזמן הברית החדשה, אותה שיטה בצורת סמיכת הידיים הייתה צריכה להיות מיושמת על ישוע כדי לשטוף את כל חטאי בני האדם. כדי למחוק גם את חטאי הכהן הגדול, חטאי ביתו, וחטאי השנה של בני ישראל, היה עליו בהחלט להניח את ידיו על השעיר ולהעביר את כל החטאים האלה עליו. מכיוון שהכהן הגדול העביר את החטאים של בני ישראל על קורבן העולה בסמכו את ידיו על ראשו, חטאי השנה של בני ישראל נמחקו כולם. באותו אופן, באמצעות הקורבן של יום הכיפורים, בני ישראל יכלו להודות לאלוהים על שהושיע אותם מכל חטאיהם.

 כל מי שיש לו חטאים יורשע באופן בלתי נמנע. כדי שקורבן העולה יורשע בשביל חטאי בני ישראל, היה עליו קודם לקבל את חטאיהם. אם הכהן הגדול היה מעלה קורבן בלי הנחת הידיים על ראשו, קורבן זה לא היה מתקבל על ידי אלוהים ולכן הוא נמנע מלנהוג כך. כדי להושיע את כל בני האדם אשר הפכו לחוטאים, אלוהים יסד את תוכנית הישועה שלו אשר התבצעה באמצעות שיטת סמיכת הידיים. כדי למחוק את חטאי בני ישראל, אלוהים רומם את הכהן הגדול וגרם לו להעביר את כל חטאי עמו אחת ולתמיד על ידי סמיכת ידיו על ראש הקורבנות אשר הועלו לאלוהים במשכן ולקבל את חטאי בני ישראל עם סמיכת הידיים, והם נשאו את הרשעות החטאים למענם כשהם שופכים את דמם ומתים.

כדי לבצע בשלמות את כל צדקת האלוהים ואהבתו, היה על בני ישראל להקריב את קורבן יום הכיפורים על ידי סמיכת ידי הכהן הגדול על חיות הקורבן ושחיטת גרונם למען שפיכת הדם היצוגית, אחת לשנה. באמצעות קורבן זה, במילים אחרות, אלוהים רצה לשטוף את חטאי השנה של בני ישראל אחת ולתמיד. זה היה החוק של אהבת האלוהים אשר ענה גם על רחמנותו וגם על צדקתו. כיוון שאלוהים הוא צדיק, למחוק את חטאי האנשים אחת ולתמיד בהתאם לתורת הצדק שלו, אלוהים הכין את ישוע המשיח השה, גרם לו לקחת את החטאים באמצעות סמיכת הידיים, וגרם לו לדמם על הצלב.

 ישוע, אשר הקריב את עצמו כקורבן הנצחי, לקח את חטאי כולם אחת ולתמיד באמצעות השיטה הזאת, שפך את דמו ועל ידי כך השלים את ישועתם מהחטאים. לפיכך, גם אנו, חייבים לבוא לפני אלוהים עם האמונה המאמינה באמת של הישועה הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים. על ידי האמונה הזו כל החטאים יכולים להימחל אחת ולתמיד. לכן, כל מי שרוצה לקבל את מחילת החטאים אחת ולתמיד, חייב לבוא לאלוהים עם האמת המאמינה באמת בבשורת המים והרוח.

 

 

משמעות סמיכת הידיים

 

משמעות סמיכת הידיים היא, להעביר ל, לעבור או לקבור" (ויקרא 4-1:3). כאשר מישהו בבני ישראל חטא בשוגג ואז נהיה מודע לכך, היה עליו לתת עולת קורבן לאלוהים (ויקרא 29-4:27). קודם היה עליו לתת חיית קורבן ללא פגם ואז להעביר עליה את חטאיו עם סמיכת ידיו על ראשה. היה עליו לשחוט את גרונה, לשפוך את דמה, ואז לתת דם זה לכהן (ויקרא 28-4:27). לאחר מכן היה על הכהן לקח חלק מדמה עם אצבעו, לשים אותו על קרנות מזבח העולה, ולשפוך את כל שאריות הדם על בסיס המזבח. היה עליו גם לשרוף את שומנה על המזבח, ואלוהים הריח את ריח הניחוח של השומן הנשרף אשר ניתן בקורבן זה.

למדנו כבר שכדי למחוק את החטאים של בני ישראל, אלוהים הכין את קורבן יום הכיפורים אשר ידיים הונחו על חיית הקורבן ודמה הוקז. גם במקרה זה, אלוהים לא יכל לשטוף את חטאי בני ישראל ללא סמיכת הידיים על קורבן העולה. כך, קורבן יום הכיפורים אשר ניתן בברית הישנה קשור בהדוקות לטבילת ישוע בזמן הברית החדשה.

בדיוק כמו שהיה על קורבן הברית הישנה להיות חיה ללא פגם, גם בזמן הברית החדשה, ישוע בא כשה תם של אלוהים, הוטבל, ושפך את דמו על הצלב כדי לשטוף את חטאי החוטאים. כפי שעל חיית הקורבן היה לקבל את חטאי החוטאים עם סמיכת הידיים בברית הישנה, כל חטאי העולם הועברו על ישוע כאשר יוחנן המטביל סמך את ידיו על ראש ישוע כדי להטבילו בנהר הירדן (מתי 3:15). על קורבן העולה של הברית הישנה ועל ישוע של הברית החדשה היה לקבל באותו אופן את סמיכת הידיים ולדמם למוות באותה דרך. קורבן סמיכת הידיים ושפיכת הדם היה אותו קורבן אשר הוכן לחוטאים גם בברית הישנה וגם בברית החדשה.

 

 

לאחר חטאי בני האדם בא זעמו של אלוהים

 

לפני אלוהים, היינו חוטאים אשר לא היינו יכולים שלא למות על חטאינו, בדיוק כמו קורבן החטא אשר היה עליו למות על החטאים אשר הוא לקח. כאשר אנו מתארים את קורבן העולה נחתך לחתיכות ונשרף באש על מזבח העולה, אנו יכולים להבין שבדיוק כך היינו מיועדים להישמד לפני אלוהים, אך ישוע הושיע אותנו על ידי שהוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב.

לפיכך, אלה אשר לא נולדו מחדש חייבים להכיר בעצמם כחוטאים העומדים לפני דין שריפה על חטאיהם לפני אלוהים ולהאמין בטבילה ובדם של ישוע כישועתם. כדי להושיע אותנו מחטאינו במקום להענישנו עליהם, אלוהים הכין את קורבן הישועה, העביר את חטאינו על הקורבן הנצחי הזה, גרם לו לדמם, ועל ידי כך מחל על כל חטאינו (ויקרא 34-16:1; אל הרומים 4-8:3, אל העברים 12-10:10). האם יש לכם עדיין חטאים בליבכם? אם כן, אתם חייבים קודם להודות לפני אלוהים שאתם חוטאים העומדים בפני הרשעת האלוהים, ואתם חייבים להאמין שבאמצעות ישוע המשיח אלוהים ביצע את תוכנית הישועה שלכם אשר הוא הכין אפילו לפני בריאת העולם.

חטאים אינם יכולים להימחל מבלי לשלם מחיר הולם. זוהי הסיבה מדוע אלוהים נתן לבני ישראל את שיטת ההקרבה. בשיטת ההקרבה הזו, רק הקורבן אשר לווה עם סמיכת הידיים ושפיכת הדם היה קורבן האמונה אשר יכל לשטוף את חטאי בני ישראל.

על ידי האמונה, גם אנו צריכים לתת לאלוהים קורבן זה אשר יש לו את סמיכת הידיים ושפיכת הדם, הכל בהתאם למערכת הקורבן הכתובה בכתבי הקודש. אדונינו שפך את דמו כיוון שהיה עליו לקחת את חטאינו באופן יצוגי באמצעות טבילתו, לשאת את הרשעות החטאים במקומנו ועל ידי כך למחוק את חטאינו (מתי 3:15; יוחנן 1:29; ישעיהו 7-53:1). כאשר אנו מאמינים בדבר המים והרוח, וכאשר אנו שמים את ידינו על ישוע אשר הפך לקורבן העולה שלנו ועל ידי כך מעבירים עליו את כל חטאינו, אנו יכולים לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה שישוע אשר לקח את חטאינו גם נשא את הרשעות החטאים במקומנו. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אנו יכולים להעביר את כל חטאינו על ישוע אשר הפך לקורבן העולה שלנו ואנו יכולים למות איתו ולחיות איתו (אל הרומים 11-6:1, אל הגלטיים 3:27).

הלקחים הרוחניים שאנו חייבים להבין מקורבן יום הכיפורים הם קודם כל, שאנו חייבים להכיר את חטאינו ואת ההרשעות על חטאינו, ועלינו לתת לאחר מכן את קורבן האמונה אשר אלוהים רוצה לקבל – כלומר, חייבת להיות לנו אמונה בישוע אשר ביצע את ישועתנו עם טבילתו ודמו על הצלב. אנו חייבים לסמוך את ידינו על ישוע על ידי האמונה בטבילתו. מדוע? מכיוון שרק כאשר אנו סומכים את ידינו על קורבן העולה באמונה ומוציאים את דמו, אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו.

 באותו אופן, כל מי שרוצה להימחל מחטאיו לפני אלוהים חייב לשלם את מחיר החיים, כיוון ששכר החטא הוא המוות. בין אם עשיר או עני, חייב להיות קורבן עולה המשלם את חטאי האדם ואת מחיר כפרת החיים. ללא זה, אף אחד אינו יכול לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה.

 

 

קורבן יום הכיפורים של הברית הישנה

 

הבה נפנה לספר ויקרא 10-16:6: "והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני יהוה פתח אהל מועד. ונתן אהרן על שני השעירים גורלות גורל אחד ליהוה וגורל אחד לעזאזל והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל ליהוה ועשהו חטאת והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יהוה לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל המדברה. "

כדי לאפשר לבני ישראל לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה, הכהן הגדול, בשמם, נתן את הקורבן אשר לווה בסמיכת הידיים ושפיכת הדם. כיצד, אם כן, היא אמונת הנוצרים כיום? האם זו לא אמונה ספקולטיבית ונטולת יסוד של אלה המבקשים לקבל את מחילת חטאיהם אפילו מבלי להעביר את זה לקורבנם? אם אמונתכם היא לא סוג האמונה אשר העבירה את חטאיכם על ישוע המשיח באמצעות סמיכת הידיים, אז יש לכם כאן בעיה. אם אמונתכם היא לא האמונה המאמינה בטבילת ישוע ודמו על הצלב, היא אינה יכולה להיות אמונה אמיתית.

אנו לא יכלנו שלא להיכשל בקיום התורה לפני אלוהים ועשינו את כל סוגי החטאים במשך השנה שחלפה. לכן אם היינו חיים בזמן הברית הישנה, היה עלינו לקבל את מחילת החטאים שלנו על ידי האמונה בקורבן החטא אשר הכהן הגדול היה מעלה בשמינו. כדי לתת את קורבן האמונה לאלוהים, אנו צריכים קודם להכיר בכך שאנו מיועדים להישמד על חטאינו ולאחר מכן עלינו להאמין בסמיכת הידיים אשר העבירה את כל חטאינו על חיית הקורבן אשר אלוהים הכין בשבילנו ושפיכת הדם של קורבן זה.

מכיוון שלסמיכת הידיים על חיית הקורבן ולשפיכת דמה יש את כוח הישועה, אנשי הברית הישנה יכלו לקבל את מחילת חטאיהם באמצעות קורבן זה שהכהן הגדול נתן בהתאם לשיטת ההקרבה אשר נקבעה על ידי אלוהים. בהניחו את ידיו על קורבן העולה, הכהן הגדול העביר את חטאי השנה של עמו על הקורבן, שחט את גרונו, הוציא את דמו והתיז דם זה לפני הכפורת ועל צידה מזרחי שבע פעמים. בעשותו כך, הוא לעולם לא חדל מלתת את הקורבן הנכון לאלוהים כל שנה. בדרך זו בני ישראל יכלו לקבל את מחילת החטאים בימים ההם.

כך, באמצעות חטא הקורבן שהכהן הגדול נתן, בני ישראל האמינו ואישרו בליבם שכל חטאיהם נמחלו. מה שקורבן יום הכיפורים של הברית הישנה מראה לנו זה שבברית החדשה, ישוע המשיח לקח את חטאי העולם על ידי שהוטבל בידי יוחנן ושפך את דמו על הצלב, ושאנו חייבים להאמין בישוע המשיח כמושיענו ולקבל את מחילת החטאים הנצחית על ידי האמונה. כל אנשי העולם אשר ליבם סובל ומתייסר עקב החטאים חייבים להבין שהם יכולים לקבל את מחילת החטאים הנצחית על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, והם חייבים להאמין זאת בליבם. בדרך זו, קורבן מחילת כל החטאים נקבע מראש על ידי אלוהים והובטח על ידו שיתבצע, וגם הבטחה זו של ישועה נראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו כחומרי המשכן.

 

 

קורבן יום הכיפורים אשר הוקרב במשכן

 

ביום הכיפורים, כדי לטפל בכל החטאים של בני ישראל, הכהן הגדול סמך את ידיו על קורבן העולה לפני כל בני ישראל (ויקרא 23-16:1). היה בהחלט הכרחי מצידו להעביר את חטאיהם על קורבן העולה על ידי סמיכת ידיו על ראשו לתועלתם. כאשר הכהן הגדול אהרן נתן את קורבן העולה למען בני ישראל, אף אחד אחר לא יכל להיכנס אל המשכן. זה היה אירוע יוצא מן הכלל כיוון שבדרך כלל היו הרבה כהנים בחצר המשכן חוץ מיום הכיפורים.

הכהן הגדול העביר את חטאי בני ישראל על קורבן העולה כשהוא שם את ידיו על ראשו, לקח את הדם של קורבן זה אל קודש הקודשים, והתיז אותו עם אצבעו על הכפורת בצד המזרחי; לפני הכפורת הוא התיז שבע פעמים (ויקרא 16:14).

בזמן ההוא, פעמוני הזהב אשר היו על שולי הכותונת של הכהן הגדול צלצלו, וכך כל פעם שהוא התיז את הדם לפני הכפורת ועל הצד המזרחי, הפעמונים צלצלו ובני ישראל אשר עמדו מחוץ למשכן יכלו לשמוע את צלילי הפעמונים. כאשר בני ישראל שמעו את קול הפעמונים האלה, הם הבינו שהכהן הגדול נותן עתה את הקורבן לאלוהים לתועלתם. ובשומעם שבע פעמים את קול הפעמונים הם נאנחו בהקלה, כיוון שהם ידעו שהעלאת הקורבן של יום הכיפורים הסתיימה עכשיו, וסימנה את סיום ההקרבה אשר מחלה על חטאי השנה של בני ישראל.

לאחר מכן, אהרן הכהן הגדול יצא מהמשכן, לקח את השעיר השני כקורבן נוסף, ונתן את הקורבן הזה של יום הכיפורים לפני בני ישראל. אלוהים ציווה את בני ישראל לא לעשות דבר ביום הכיפורים (ויקרא 21-16:20, 29). עם המון צפוף של בני ישראל אשר התאסף מסביב כדי לראות את נתינת קורבן זה מחוץ למשכן, הכהן הגדול סמך את ידיו על ראש שעיר הקורבן כדי למלא את תפקידו ולשלוח אותו אל המדבר על ידי איש מתאים.

ביום הכיפורים, הכהן הגדול הביא את השעיר לפני בני ישראל, סמך את ידיו על ראשו, התוודה על כל החטאים והעבירות של בני ישראל, והעביר אותם אל השה. "אלוהים, אני מתוודה על כל החטאים אשר בני ישראל עשו במשך השנה שעברה. נכשלנו בקיום התורה, חטאנו מספר רב של חטאים נגדך ואחד נגד השני, לא חיינו את החיים אשר ציוות עלינו לחיות, ועשינו דברים אשר ציוות עלינו לא לעשות. הפרנו כל כך הרבה ממצוותיך במשך השנה שחלפה. שיקרנו, רצחנו, נאפנו, גנבנו." בצורה כזו, הכהן הגדול העביר את כל החטאים של בני ישראל על שעיר הקורבן על ידי שסמך את ידיו על ראשו לפניהם ולאחר מכן שלח אותו למדבר בידי איש מתאים.

מכיוון ששכר החטא הוא המוות, אלוהים לא יכל לאפשר לשעיר לחיות לאחר שקיבל את החטאים של בני ישראל. על השעיר לעזאזל אשר ננטש במדבר היה לסבול ולמות במדבר, כיוון שהוא לקח על כתפיו את כל החטאים, העוולות, והעבירות של בני ישראל. עתה, כל בני ישראל יכלו להנות מסעודת המשכן (ויקרא 23:34) כיוון שהם השליכו, באמצעות קורבן יום הכיפורים, את החטאים אשר כבלו אותם במשך השנה האחרונה.

סמיכת הידיים היא האמצעי אשר באמצעותה חטאי כל האנשים הועברו לקורבן העולה. כאשר הכהן הגדול סמך את ידיו על חיית הקורבן, כל חטאי בני ישראל אשר הצטברו במשך שנה, הועברו עליה אחת ולתמיד. כל החטאים של כל בני ישראל ושל כל אחד מהם הועבר על קורבן העולה עם סמיכת הידיים של הכהן הגדול.

האם כל החטאים של האנשים של היום גם יכולים להיות מועברים על קורבן העולה עם סמיכת הידיים, בדיוק כפי שחטאי בני ישראל הועברו עם סמיכת הידיים של הכהן הגדול בברית הישנה? אם זה בלתי אפשרי, היכן היא הדרך בה האנשים כיום יכולים לקבל את מחילת החטאים? מי מעביר את חטאי האנשים כיום, כיצד ובאמצעות מי? בהתאם לשיטת ההקרבה אשר נקבעה על ידי אלוהים בזמן הברית הישנה, ישוע המשיח לקח את חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן המטביל בזמן הברית החדשה. בדיוק כפי שחטאי השנה של בני ישראל הועברו על שעיר הקורבן אחת ולתמיד באמצעות קורבן יום הכיפורים שהכהן הגדול העלה למען בני ישראל, כך גם חטאינו הועברו על ישוע המשיח אשר הוטבל על ידי יוחנן המטביל, הכהן הגדול האחרון. היכן הם, אם כן, כל החטאים של האנשים כיום? הם נמצאים עתה על ראשו של ישוע המשיח.

בדיוק כפי שהשעיר לעזאזל קיבל את כל החטאים של בני ישראל באמצעות הכהן הגדול עם סמיכת ידיו, ישוע אשר הפך לשעיר לעזאזל שלנו הקריב את עצמו לאלוהים כקורבן העולה על חטאינו. ישוע, במילים אחרות, הוטבל על ידי יוחנן ונתן את עצמו לצליבה, כפי שבברית הישנה אלוהים קבע את קורבן העולה למען בני ישראל והעביר את חטאיהם על חיית הקורבן הזו והרשיע אותה במקומם.

השעיר לעזאזל אשר נשלח למדבר לא יכל לשרוד, כיוון שלא היו שם מים אלא רק קרני שמש בוערות בחול המדבר. באותו אופן, ישוע גם, לא יכל להימנע מהצליבה, כיוון שהוא לקח כבר את חטאי העולם באמצעות טבילתו. כפי שהשעיר לעזאזל ננטש במדבר השומם, ישוע אשר לקח את חטאי העולם, גם הוכה ובוזה על ידי הרבה אנשים. אם השעיר לעזאזל הובל למדבר ונעזב שם במדבר השומם, האם הוא לא היה נודד סביב רק כדי למות בסוף מצמא?

באותו אופן, ישוע אשר קיבל את חטאינו נדחה על ידי אנשים רבים, והיה עליו להיצלב כדי לשאת את ההרשעות על חטאינו, לשפוך את דמו ולמות. זאת הייתה הישועה אשר ישוע המשיח ביצע כדי לתת לנו את ישועת האמת שלו בבשורת המים והרוח.

בני ישראל ראו את התהליך של כפרת החטאים בעיניהם והאמינו בכך בליבם. כמוהם, גם אנו יכולים לקבל את מחילת חטאינו על ידי ראיית, שמיעת, ואמונה בליבנו בפעולות הצדק של ישוע המשיח. זה אומר לנו שישוע המשיח יוטבל על ידי יוחנן, ישא את חטאי העולם, יצלב, ישפוך את דמו, ימות, ויקום לתחייה מן המתים, ושאנו ניוושע על ידי כל אלה בעיננו הרוחניות והאמונה בכך בליבנו.

קורבן זה של יום הכיפורים ימשיך כל עוד בני ישראל ימשיכו להתקיים. הם עדיין נותנים את המנחה של יום הכיפורים ביום ה 10 של החודש השביעי לפי לוח השנה שלהם. כיוון שאלוהים אמר להם, "והיתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על כל בני ישראל מכל חטאתם אחת לשנה" (ויקרא 16:34). בגרימתו לבני ישראל לתת כך את קורבן יום הכיפורים, אלוהים העניק להם את חסדו כך שכל חטאיהם ישטפו והם יגאלו מהעונש על חטאיהם.

בדיוק כך, גם לאנשים של היום, אלוהים אפשר להם להבין שישוע נשא את כל חטאי העולם על גופו כשהוטבל על ידי יוחנן, נצלב, ועל ידי כך השלים את הטיהור הנצחי מהחטאים. ישוע המשיח לקח על כתפיו את חטאי בני האדם עם טבילתו ונעשה לכהן הגדול הנצחי של השמים. עתה, אין שום דבר שנשאר לנו לעשות לישועתנו אלא רק להאמין באמת הזו.

 

 

קורבן הכפרה הגדולה שהמשיח נתן לאלוהים האב עם גופו

 

מדוע אלוהים ציווה על בני ישראל להעלות לו את קורבן יום הכיפורים? הוא עשה כן כדי שהם יצפו לעתיד, עם אמונתם, ליום בו אלוהים האב, ישלח את בנו ישוע המשיח להקריב את הכפרה הנפלאה בשביל חטאי כל בני האדם עם טבילתו ודמו. זוהי הסיבה מדוע ישוע המשיח, הבן היחיד של אלוהים ומושיע האנושות, בא לעולם הזה כדי למחוק את חטאי כולם, לבצע את הכל עם אהבת האלוהים, ולהראות את הישועה לבני האדם. על ידי שהוטבל בידי יוחנן כדי לקחת את כל חטאינו שלנו, בני האדם, ולשפוך את דמו על הצלב, ישוע מחק את כל החטאים והעוולות של העולם, הורשע עליהם, ועל ידי כך הפך למושיענו האמיתי.

אלוהים קרא למשה ונתן לו את התורה. לאחר מכן הוא ציווה עליו לבנות את המשכן עם חומרים כגון, תכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי פשתן שזורים, ונתן לו את שיטת ההקרבה. בעשותו כן, אלוהים אפשר לבני ישראל להבין את החשיבות של סמיכת הידיים ושפיכת הדם, ולאחר מכן הוא הראה להם את ישוע המשיח, דלת הישועה אשר נובא במשכן שיבוא לעולם הזה, יקח את כל חטאי העולם על ידי שיוטבל, יצלב וישפוך את דמו. ישועת שטיפת החטאים אשר אלוהים נתן לנו נראית בבירור בחומרים שאלוהים נתן לנו ואשר שימשו לשער המשכן.

מבין החומרים אשר שימשו לשער המשכן, המשמעות הנרמזת על ידי התכלת היא שישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד כשהוטבל על ידי יוחנן; חוט הארגמן מראה שישוע הוא מלך המלכים ואדוני האדונים, כיוון שהוא יצר את היקום; חוט השני אומר לנו שכיוון שישוע הוטבל, הוא נשא את הרשעות החטאים למען כל החוטאים כששפך את דמו על הצלב; וחוטי הפשתן השזורים אומרים לנו שהתנ"ך מתאר בפירוט את שלושת הפעולות הללו הנראות בתכלת, בארגמן ובחוט השני, ושאלוהים נתן את מחילת החטאים לאלה אשר מאמינים בדברו.

עתה, כולם חייבים להזכיר לעצמם פעם נוספת ולהאמין באמת הזאת – כלומר, ישוע המשיח הוא מושיעם והוא שטף את כל חטאיהם כשהוטבל על ידי יוחנן וכששפך את דמו על הצלב – זה נראה גם בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו כחומרי המשכן, ועל ידי כך הם חייבים לקבל את מחילת חטאיהם. באמצעות משה, אלוהים יסד את חוק הישועה, חוק מחילת החטאים לבני האדם, וכאשר הזמן הגיע, הוא שלח את ישוע המשיח לעולם הזה וגרם לו להיטבל על ידי יוחנן ולשפוך את דמו על הצלב, כך שישוע יהפוך לקורבן העולה אשר ישטוף את חטאי העולם. בעשותו כן, אלוהים אפשר לכל אלה המאמינים, להישטף מכל חטאיהם על ידי האמונה.

לכן, כאשר אנו מתימרים להאמין בישוע כמושיענו, אנו חייבים להאמין על ידי הכרת הטבילה שישוע קיבל ושפיכת דמו על הצלב. בדיוק כפי שקורבן העולה של הברית הישנה קיבל את כל חטאי החוטאים עם סמיכת הידיים ובאופן יצוגי הורשע כשהוא שופך את דמו במקומם, ישוע המשיח בא לעולם זה כקורבן החטא של כל מי שחי על האדמה הזו, לקח את חטאי העולם כשהוטבל, נצלב ושפך את דמו היקר, ועל ידי כך מחק, אחת ולתמיד, את החטאים של אלה אשר האמינו.

אנו חייבים להאמין באמת של הדבר הכתוב בדיוק כפי שהוא. האמת המקראית היא שעם אותה שיטה שהכהן הגדול הקריב למען עמו בברית הישנה, ישוע בא לעולם זה, הוטבל, נצלב ושפך את דמו כדי להושיענו מכל חטאי העולם אחת ולתמיד. לכן אנו חייבים להאמין בתנ"ך בדיוק כפי שהוא כתוב. לא יכולנו להימנע מלא להיות מורשעים לעד על חטאינו, אך ישוע המשיח בא לעולם הזה והושיע אותנו מכל חטאינו עם טבילתו ודמו.

לא להאמין בכך, אפילו שאלוהים מחל על כל חטאינו, זהו חטא אשר לעולם לא יסלח על ידי אלוהים. הוא מחק את כל חטאי העולם חוץ מהחטאים שנשארו שהם "חטאי גידוף רוח הקודש" (מרקוס 29-3:28).

לפיכך, אלה אשר באמת רוצים לקבל את מחילת החטאים חייבים להאמין באמת שישוע המשיח הוטבל, שפך את דמו, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הושיע אותנו מכל חטאי העולם. חוץ מאמונה שכזו, אלו מעשים טובים יהיו אי פעם נחוצים למחילת חטאינו? עתה הגיע הזמן שלנו לדעת מהי האמת של בשורת המים והרוח ולהאמין באמת זו.

כולם חייבים להבין ולהאמין שהאמת הנראית בשער המשכן הארוג בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים היא הבשורה של ישועה אמיתית וצל ישוע המשיח אשר יבוא. כשמדובר על אמונה בישוע המשיח, הטבילה אשר הוא קיבל והדם אשר הוא שפך על הצלב הכרחיים לישועתנו, ולכן אנו חייבים להאמין בהם. האמת המובנת מאליה ואשר אינה ניתנת לסתירה היא שישוע נתן ישועה לאלה המאמינים בטבילתו, שפיכת דמו על הצלב, ותחייתו מן המתים, ושכל זה נעשה כדי להושיענו מחטאי העולם.

 

 

קורבן הבן שאלוהים האב רצה

 

הבה נפנה אל אל–העברים 9-10:5, "ובעבור זאת אומר בבואו לעולם זבח ומנחה לא חפצת גוף כוננת לי. עולה וחטאה לא שאלת. אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב על לעשות רצונך אלוהי. אחרי אמרו למעלה זבח ומנחה עולה וחטאה לא חפצת ולא שאלת אשר יקריבו אותם על פי התורה. אז אמרתי הנה באתי לעשות רצונך אלוהי מעביר בזה את הראשונה למען הקים את השניה."

מה המשמעות של קטע זה האומר אינו רוצה לקבל זבח ומנחה? הקטע מצוטט מתהילים 7-40:6. המשמעות שלו היא שכל חטאי העולם לא יכלו להימחק במלואם על ידי הקורבנות היומיומיים של הברית הישנה, וכדי לתת לנו קורבן חטאת נצחי, ישוע המשיח בא לעולם הזה, הוטבל, שפך את דמו, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיע של כולנו. המשמעות של תהילים 40:7 האומר, "אז אמרתי הנה באתי במגילת ספר כתוב עלי," היא שישוע המשיח בא לעולם הזה ושטף את כל החטאים עם סמיכת הידיים ועם שפיכת דמו בדיוק כפי שכתוב בברית הישנה.

בזמן הברית הישנה, חטאים אלו של בני ישראל נמחלו כאשר חיית הקורבן הועלתה לאלוהים ביום הכיפורים עם סמיכת הידיים של הכהן הגדול ושפיכת הדם של הקורבן. באותו אופן, ישוע המשיח בא לעולם הזה כדי להפוך לקורבן העולה הנצחי למען כל בני האדם, לקח את כל חטאי העולם כשקיבל את הטבילה, צורה של סמיכת הידיים, ונשא את כל ההרשעות של החטאים של כל בני האדם כשהוא נושא חטאים אלה של העולם אל הצלב, נצלב, שפך את דמו היקר ומת. בעשותו כך, ישוע נתן ישועה נצחית לכל אלה אשר האמינו.

בדיוק כפי שאלוהים האב הבטיח באמצעות מערכת המשכן, בברית החדשה ישוע המשיח בא לעולם הזה והוציא לפועל את הישועה אחת ולתמיד. לכן אלה אשר מאמינים נושעו מכל החטאים. במשכן הייתה הבטחת האלוהים שישוע ימחק לתמיד את חטאי כל האנשים אחת ותמיד על ידי שיטבל וישפוך את דמו. ואכן ישוע בא וקיים את הבטחת הישועה על ידי שהוטבל ושפך את דמו, ועל ידי כך קיים את דבר האלוהים בשלמות. כל הבטחות האלוהים על הישועה, במילים אחרות, אכן התגשמו בישוע המשיח.

בני ישראל מאמינים שתורת הברית הישנה ודברי הנביאים הם דברי האלוהים. אך הם אינם מסוגלים להאמין בישוע המשיח אשר בא אלינו בזמן הברית החדשה כאלוהים וכמושיע. כל אנשי העולם הזה, כולל בני ישראל, חייבים עתה להאמין שישוע המשיח הוא אלוהים בעצמו ולקבל לתוך ליבם שהוא המשיח העתיד לבוא.

 

 

לאיזה צורך ישוע בא?

 

כיוון שישוע בא כדי למלא את רצון אלוהים האב, הוא המושיע של כל אלה המאמינים בו ככזה, והוא בא לעולם הזה כדי לשטוף לתמיד את כל חטאיהם. כפי שאל העברים 10:10 אומר, "וברצון הזה מקודשים אנחנו על ידי הקרבת קורבן גוף ישוע המשיח בפעם אחת." אנו חייבים להבין בבירור ולהאמין שהיה זה רצון של אלוהים האב שישוע המשיח ייוולד בעולם הזה, שהוא יטבל לפי רצון זה, שעל ידי רצון זה הוא נצלב, שפך את דמו למוות על הצלב, קם לתחייה מן המתים, ועל ידי כך הפך למושיעם של אלה המאמינים. כדי למחוק את כל חטאינו בהתאם לרצון אלוהים האב, היה על ישוע המשיח להוציא לפועל את ישועת בני האדם במחיקת כל החטאים על ידי הטבילה שהוא קיבל ושפיכת דמו. לפיכך, הוא נתן את עצמו ברצון להקרבה, ועל ידי כך נתן לנו ישועה מושלמת.

כיוון שישוע המשיח הקריב את עצמו כדי למחוק לא רק את חטאי בני ישראל אלא גם את החטאים של כל בני האדם, אנו יכולים להיוושע רק אם כל אחד מאיתנו מאמין בכך בליבו. במשך 33 שנות חייו, ישוע הוטבל רק פעם אחת, נצלב פעם אחת, ועל ידי כך הושיע את חוטאי העולם אחת ולתמיד. זוהי הישועה היחידה והמושלמת.

בדיוק כפי שישוע מחק אחת ולתמיד את כל החטאים אשר בוצעו על ידי בני האדם מתחילת העולם, הוא גם אפשר לנו להיוושע אחת ולתמיד על ידי האמונה. בהקריבו את גופו אחת ולתמיד, ישוע המשיח עשה אותנו מושלמים לעד. כיוון שהוא הוטבל על ידי יוחנן והורשע על כל חטאינו כשהוא שופך את דמו, אנו חייבים עתה להאמין בשמחה בבשורה בליבנו ועל ידי כך להיוושע מכל חטאינו. על ידי רצון האב, ישוע המשיח בא לעולם הזה כדי לשאת את כל חטאינו ולשלם את מחיר החיים, והוא חשף בהצלחה את ישועתו האמיתית באמצעות אהבת האלוהים בהתאם לרצון האב.

דבר זה הוא ללא ספק האמת שאתם ואני החיים עתה בעולם המודרני הזה חייבים להאמין. אנו חייבים לקשור יחדיו את טבילת ישוע ואת שפיכת דמו על הצלב ולהאמין בהם כסט אחד של אמת אשר הושיע אותנו באופן מושלם. אם נכשל בכך, אנו נאבד את מחילת החטאים הנצחית. לפיכך, אנו חייבים להאמין על פי דבר האלוהים הכתוב, על פי האמת של בשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח מאירה את אור הישועה, אך אם נוסיף משהו אחר או נחסיר יסודות עיקריים מהבשורה האמיתית כאשר אנו מאמינים באלוהים, או אם לא נאמין באמת כפי שהיא, אור בשורת הישועה הזה יאבד, יחבא ויעלם.

אל לנו להיכשל באשליה שהאמת של בשורת המים והרוח היא אך ורק אחת מאותן דוקטרינות גשמיות, כאילו שהיא מלמדת שאנו בצורה כלשהי יכולים לקבל את מחילת חטאינו באמצעות תפילות תשובה שלנו בבקשנו מאלוהים למחול על חטאי היומיום שלנו. אלוהים אמר בבירור באל העברים 10:11 "וכל כהן עומד יום יום לשרת ומוסיף פעמים רבות להקריב אותן הקורבנות אשר לא יוכלו לעולם להעביר חטאים." הוא אמר לנו, במילים אחרות, שהחטאים אשר אנו עושים כל יום אינם יכולים להישטף רק מכיוון שאנו מבקשים מאלוהים שיסלח לנו על חטאי היומיום שלנו עם אמונתנו בדם על הצלב.

כיוון שקורבן העולה שישוע המשיח נתן לאלוהים האב על ידי שהוטבל בידי יוחנן ומת על הצלב היה הקורבן המושלם של הישועה, על ידי האמונה בקורבן זה אנו נושעים לחלוטין. כיוון שחטאי העולם הועברו על ישוע המשיח אחת ולתמיד כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן, הוא יכל לשאת את חטאינו אל הצלב ולבסוף למות בגללם כדי לסיים את הרשעות החטאים האלו, ובגלל זה חטאיהם של אלה אשר מאמינים בטבילתו ובשפיכת דמו נשטפים.

על ידי האמונה בטבילה זו אשר ישוע קיבל ובדם על הצלב, אנו, גם, מתנו עם ישוע המשיח וקמנו לתחייה עימו על ידי האמונה. אל הרומים 6:23 אומר, "כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים היא חיי העולם במשיח ישוע אדונינו." שכר החטא הוא המוות, לא משנה איזה חטא, ולכן החוב צריך להיות משולם עם חיים. זוהי הסיבה מדוע היה הכרחי מבחינת ישוע המשיח לבוא לעולם זה מגולם בגוף, להיטבל על ידי יוחנן, ולשפוך את דמו על הצלב. העברת החטאים הממשית של חטאיכם על גוף ישוע התבצעה עם טבילתו, ועל ידי לקיחת החטאים האלו על כתפיו והמוות, ישוע שילם את כל חובות חטאיכם ומחק אותם אחת ולתמיד. אך למרות זאת, אפילו שאלוהים נתן לנו את האמת הזו של הבשורה, ישנם הרבה אנשים אשר מבקשים מאלוהים למחול להם על חטאי היומיום שלהם כל יום – הם פשוט בורים לגבי האמת של בשורת המים והרוח.

כאשר יש לאנשים חטא בליבם, הם אינם יכולים שלא לפחד לפני אלוהים עקב חטאיהם. זה נכון שיש רבים, אשר נשארו בורים לגבי בשורת המים והרוח ועדיין לא נשטפו מחטאיהם, אחוזי פחד בגלל חטאי מצפונם. בכל אופן, ישוע בא לעולם הזה כדי לגאול אותם מכל חטאיהם, הוטבל על ידי יוחנן, שפך את דמו על הצלב, ועל ידי כך הושיע אותם באופן מושלם. מדוע אם כן אנו צריכים לחשוש כאשר בשורת המים והרוח, בשורת ישועת האלוהים, הושיעה אותנו באופן מושלם וטיפלה בהרשעות החטאים שלנו?

אלה היודעים והמאמינים באמת שישוע מחק את כל חטאי בני האדם באמצעות בשורת המים והרוח אכן יכולים להיוושע באופן מושלם על ידי האמונה, בדיוק כפי שאלוהים הבטיח, "אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו" (ישעיהו 1:18). כולנו יכולים להיוושע על ידי האמונה, כיוון שהטבילה של ישוע קיבלה את חטאי העולם על פי חוק האלוהים אשר נקבע בברית הישנה אשר העביר את כל החטאים אל קורבן העולה עם סמיכת הידיים עליו. כיוון שישוע לקח את חטאי העולם כשהוטבל על ידי יוחנן, הוא יכל למות על הצלב, ובגלל הישועה אשר אלוהים דיבר עליה בברית הישנה, אנו יכולנו להיוושע מכל חטאינו רק על ידי האמונה.

אך למרות האמת המוחלטת הזו, אנו עדיין רואים אנשים המאמינים בישוע כאילו זה היה תרגול באמפתיה. הם מיללים ובוכים כל יום כדי להגביר את אמונתם כיוון שמהות אמונתם אוהדת את ישוע על סבלי המוות שהוא נשא על הצלב. ליבם של אנשים שכאלה פגום והם חייבים להיפטר מהאמונה המוטעית הזו.

אתם ואני זקוקים לטבילה ולדם של ישוע מושיענו, אשר אינו זקוק לאהדתנו או מסירותנו. האמת הפשוטה היא שאנו אלה הזקוקים בנואשות לישוע המשיח המושיע, אך ישנם אנשים רבים המאמינים באלוהים ללא כל סיבה מיוחדת וחושבים שאלוהים הוא זה שחסר בו משהו, כאילו הוא מתחנן אליהם להאמין בו. אך אמונה כזו המאמינה בהתנשאות היא סוג האמונה הנתעבת בעיני אלוהים.

ליבם של אלה האומרים לישוע בהתנשאות שהם יאמינו בו, כאילו הם עושים לו טובה, נמצא גבוה יותר אפילו מאלוהים וכך בשחצנותם הם לעולם לא יכולים לקבל לתוך ליבם את בשורת המים והרוח אשר הושיעה אותם באופן מושלם מהחטא. הם נותנים חשיבות מועטה לדבר האלוהים אשר הם מחשבים אותו כקצת שונה מדברים ששכניהם אומרים, בזים ומתנשאים, כאילו כאשר הם מאמינים בו הם עושים טובה לאלוהים מתוך סימפטיה אליו.

לבסוף, הם אלה אשר לא מאמינים בטבילה ובשפיכת הדם של ישוע כמחילת חטאיהם ומתיצבים נגד אלוהים. הם מאמינים שחטאיהם יכולים להישטף באמצעות תפילות התשובה המתנשאות שלהם מבלי אפילו להאמין בבשורת המים והרוח. כיוון שהם נושאים לשוא את שם האלוהים, הם לא יודעים ולא מאמינים שישוע המשיח המושיע מחק לגמרי את חטאיהם ולכן הם אינם יכולים להיוושע.

אלוהים אמר, "וחנתי את אשר אחון ורחמתי את אשר ארחם" (אל הרומים 9:15). אם אלוהים החליט להושיע מתוך רחמיו את החוטאים עם חוק הישועה, אז הוא יעשה כן בדיוק כפי שהוא החליט. לכן אנו חייבים להאמין בבשורת המים והרוח ועל ידי כך לקבל את ישועתנו האמיתית.

אלה אשר אינם מאמינים בדבר הבשורה הזו של המים והרוח יגלו באופן אישי עד כמה חמור וגדול הוא זעם האלוהים. אלה המאמינים בבשורת המים והרוח, מצד שני, יראו עד כמה נפלאה ורחומה היא אהבת האלוהים. כל מי אשר מכיר בחטאיו לפני אלוהים ומבין ומאמין בבשורת המים והרוח, בשורת האלוהים של הישועה המושלמת, יגאל מכל חטאיו.

אלה המאמינים שישוע המשיח לקח את כל חטאיהם כשהוטבל, יגאלו מכל חטאיהם. אלה המבזים אמת זו, בניגוד אליהם, יעמדו בפני דין נוראי והרשעה על חטאיהם. לכן כל אנשי העולם הזה חייבים להאמין בבשורת המים והרוח, האמת האמיתית. חוטאים אלה אשר לא מפחדים מדין האלוהים ואשר אינם מאמינים בבשורת המים והרוח, יורשעו ללא ספק על חטאיהם. אך אלה המאמינים באמת של שטיפת ישוע את החטאים, ייוושעו מכל חטאיהם.

כל מי שיש לו חטא נמצא במבוכה ולכן אנשים באים עם דוקטרינות חסרות שחר ונטולות יסוד של ישועה אשר הן שונות לגמרי מבשורת המים והרוח, ומנסים לעודד את מצוקת מצפונם. יש כאלה אפילו האומרים, "מכיוון שאני מאמין בישוע זה בסדר שיש לי חטא בליבי." אך אנו חייבים לא לשכוח שכל מי שיש לו חטא בליבו יעמוד בפני עונש הגיהינום, כיוון שאלוהים ללא ספק יתן את דין הצדק שלו על אנשים שכאלה בגלל חטאיהם. מכיוון שהם עומדים לצד השטן, אלוהים פשוט אינו יכול לעוזבם לנפשם.

אך אלה היודעים על הצדק של אלוהים, שיהיה דין על החטאים, מבקשים את אהבתו הרחמנית, רוצים להיוושע מכל חטאיהם, מחפשים אחר האמת, ומשתוקקים לעמוד לצד האלוהים. לאנשים שכאלה, זוהי האמת שישוע המשיח לקח את כל החטאים של בני האדם כשהוטבל. כל חוטא חייב להאמין בכך ולקבל את מחילת החטאים. באמצעות טבילתו, ישוע המשיח קיבל את כל חטאי העולם אחת ולתמיד, מת על הצלב פעם אחת, ועל ידי כך מחק את כל החטאים ועשה אותנו לצדיקים.

באמצעות דבר הבשורה של המים והרוח, כולנו חייבים עתה להבין מהי ישועתנו האמיתית, ובליבנו חייבת להיות האמונה אשר מאמינה באמת בבשורה זו. כל המאמינים באמת זו בליבם, לא משנה אילו סוגי חטאים יתכן שהם עשו, אכן יישטפו מכל חטאיהם על ידי האמונה ויקבלו את מחילת החטאים האמיתית וחיי נצח. האם אתם רוצים להאמין בדבר הבשורה הזו ולקחת את בשורת המים והרוח על ידי אמונה, הבשורה אשר גרמה לכל החטאים של ליבכם להיעלם? אלה המאמינים בבשורת המים והרוח לפני אלוהים, ללא ספק יקבלו את מחילת החטאים.

 

 

תפילות התשובה אינן יכולות להושיע אותכם

 

כיום, רבים המתימרים להאמין בישוע נותנים את תפילות התשובה שלהם כל יום ומבקשים מאלוהים למחול להם על חטאיהם. הם חיים את חיי האמונה שלהם כשהם נותנים קורבן עולה לאלוהים כל יום, כמו בזמן הברית הישנה. אך אלו הם לא חיי האמונה אשר תרצו לחיות. האם ישוע שפך את דמו על הצלב כדי לשטוף את חטאיכם כל פעם שאתם נותנים תפילות תשובה? זהו לא המקרה. במקום זאת, אתם חייבים לשטוף את חטאיכם אחת ולתמיד על ידי האמונה שכוחות הטבילה ושפיכת דמו של ישוע נשארים לנצח. אלה המנסים להישטף מחטאיהם על ידי ניתנת תפילות תשובה כל יום, אינם יכולים לקבל את מחילת החטאים הנצחית, וגם אין להם את האמונה האמיתית המאפשרת להם לקבל ישועה אמיתית.

אם חטאי כולם היו יכולים להימחל באמצעות תפילות תשובה שכאלה או באמצעות טקסי אנוש, אז אלוהים לא היה צריך ליסד את החוק הקובע ששכר החטא הוא המוות. כדי שהאנשים ימחלו מחטאיהם, הם חייבים לתת למעשה את הקורבן אשר מעביר את חטאיהם על גופו של ישוע על ידי האמונה. מה שחייבת להיות לנו זו לא האמונה הנותנת תפילות תשובה כל יום, אלא אמונה המאמינה במים ובדם הנראים בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים אשר שימשו לשער המשכן. במילים אחרות, אנו חייבים להאמין שרק האמונה המאמינה בבשורת המים והרוח יכולה לתת לנו שטיפת חטאים אמיתית, ואנו חייבים להאמין בכך בליבנו.

בדיוק כפי שהחוטאים של הברית הישנה העבירו את חטאיהם על קורבן העולה על ידי סמיכת הידיים על ראשו כאשר הם הקריבו אותו, אנו גם חייבים להעביר את חטאינו על ישוע המשיח על ידי האמונה בטבילתו, ועל ידי האמונה הזו המאמינה בטבילתו ובשפיכת דמו על הצלב, אנו חייבים לצאת לאלוהים ולקבל את מחילת החטאים הנצחית. אלוהים אמר, "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה" וגם, "האמונה באה על ידי השמועה והשמועה על ידי דבר האלוהים" (אל הרומים 17,10:10).

יוחנן 1:29 אומר, "ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלוהים הנושא חטאת העולם" פסוק זה מתאר את העדות שיוחנן המטביל העיד יום לאחר שהוא הטביל את ישוע. כאשר יוחנן המטביל ראה את ישוע מתקרב אליו הוא אמר, "ראו אנשים! הנה הולך האחד!" זה גרם לתכונה בתוך הקהל אשר התאסף מסביב ליוחנן. יוחנן קרא, "הנה בא שה האלוהים! הוא לא אחר מאשר בן האלוהים, שה האלוהים אשר לקח את חטאי האנשים באמצעותי. הוא מושיענו.

הוא ישוע המשיח שה האלוהים. הנה! שה האלוהים הנושא את חטאת העולם!" כיוון שיוחנן המטביל הטביל את ישוע המשיח והעביר את כל חטאי העולם עליו הוא יכל להעיד באופן אישי על ישוע. כיוון שיוחנן העביר את חטאינו על ישוע כשהטביל אותו, במילים אחרות, ישוע המשיח הפך לשה הקורבן אשר לקח את חטאינו בהתאם לרצון אלוהים האב.

בברית הישנה, מחילת החטאים התקבלה על ידי נתינת קורבן עולה לאלוהים, אך בברית החדשה רק על ידי האמונה המאמינה בשלמות בטבילת ישוע ודמו על הצלב אנו יכולים להימחל מכל חטאינו. כיוון שאלוהים לקח בעלי חיים כגון שוורים, כבשים, ועיזים כקרבנות עולה כדי למחוק את חטאי בני ישראל, מספר עצום של חיות דיממו, נשחטו לחתיכות, ונשרפו על מזבח העולה. מספר רב של חיות קורבן אכן נהרגו בגלל חטאי האנשים.

אך בזמן הברית החדשה, ישוע לא הקריב חיות קורבן שכאלה, אלה הוא הקריב את גופו למעננו. כיוון שישוע שה האלוהים בא לעולם הזה, קיבל את חטאי העולם על גופו באמצעות טבילתו, ושפך את דמו על הצלב, הוא אפשר לאלה המאמינים בכך להיוושע מכל חטאיהם אחת ולתמיד. ישוע בא אלינו על מנת לסיים לתמיד את חטאינו עם המים, הדם, והרוח.

אלוהים מצווה עליכם ועלי להאמין באמת הזו של הישועה האמיתית. הוא אומר לנו, "אני מחקתי את כל חטאיכם, כיוון שאהבתי אותכם. אני הושעתי אותכם כך. לכן האמינו! אני מחקתי את חטאיכם על ידי שנתתי את בני כקורבן העולה בשבילכם. נתתי לבני לחיות על האדמה הזאת במשך 33 שנים של חייו, גרמתי לו להיטבל, גרמתי לו לשפוך את דמו על הצלב למענכם, ובעשותי כך, גאלתי אותכם לחלוטין מכל חטאיכם והרשעותיכם. עתה, על ידי האמונה באמת הזו, אתם יכולים להפוך לילדי אשר אני אוהב, ואשר אני יכול לחבק בזרועותיי." דעו והאמינו בכך בליבכם – שהרי אלה המאמינים בטבילה שישוע המשיח קיבל ובדם שהוא שפך על הצלב, לא רק ימחלו מכל חטאיהם, אלא הם יקבלו גם את הזכות להיות ילדיו של אלוהים.

 

 

האם ישוע באמת מחל נפטר מכל החטאים של העולם הזה?

 

הבה נפנה אל אל-העברים 18-10:14: "כי הוא בקורבן אחד השלים לנצח את המקודשים. ואף רוח הקודש מעיד לנו על זאת כי אחרי אמרו. זאת הברית אשר אכרות איתם אחרי הימים ההם אמר יי נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. ולעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד. והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם."

פסוק זה מבהיר זאת "והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." הקשיבו לחדשות המבורכות האלו שכל חטאינו הועברו על ישוע באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל! לא רק שכל חטא אשר אתם ואני עשינו במשך חיינו הועבר על ישוע, אלא גם כל החטאים של כל בני האדם הועברו עליו. כדי למלא את כל צדקת האלוהים, ישוע קיבל את סמיכת הידיים, הוטבל במים, וכך אפשר לכל החטאים לעבור עליו.

יותר מכך, בלוקחו על כתפיו את החטאים, הוא נצלב ועל ידי כך נשא את ההרשעות של כל החטאים של בני האדם ולכן אלה המאמינים בו נגאלו עתה מהדין עליהם. בדיוק כפי שהכהן הגדול העביר את החטאים של בני ישראל לקורבן העולה כשהוא סומך עליו את ידיו, יוחנן המטביל העביר את כל החטאים לישוע המשיח על ידי שהטבילו. וישוע, בחזרה, הכתיף על עצמו חטאים אלה ונצלב ועל ידי כך גאל את כל מי שמאמין בו מהחטא. לכן, אלה המאמינים בכך יכולים לקבל את הזכות להיות ילדי האלוהים.

אל הרומים 10:10 אומר, "כי בלבבו יאמין האדם והיתה לו לצדקה ובפיהו יודה והיתה לו לישועה" כולם, על ידי האמונה בליבם בצדקת האלוהים, יכולים להיות צדיקים, על ידי האמונה באמת הישועה בליבם הם יכולים לקבל את מחילת החטאים ולהיכנס לגן עדן. אחים ואחיות, האם נושעתם על ידי האמונה בליבכם והתוודיתם בפיכם שהטבילה והדם של ישוע הם היסודות המהותיים היוצרים את "צדקת האלוהים," "אמת הישועה," ו"בשורת מחילת החטאים"? תחת שיטת ההקרבה של הברית הישנה, חטאי בני ישראל לא נמחקו פשוט על ידי הריגת חיית הקורבן ללא סמיכת הידיים אשר העבירה את חטאיהם על הקורבן. באותו אופן, אם נאמין רק בדם על הצלב ונזנח את הטבילה שישוע קיבל, אז כל החטאים לא יוכלו להישטף.

"ולעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד. והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם." (אל העברים 18-10:17). מדוע אלוהים אמר כאן שהוא לא יזכור יותר את חטאינו? למרות שאיננו יכולים להימנע מלחטוא עד יום מותנו, כיוון שישוע לקח את כל חטאי העולם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל, ישועתנו הושלמה עתה ותימשך לנצח, ואלה מאיתנו המאמינים בכך הם עכשיו חפי חטא. זוהי הסיבה מדוע אין לאלוהים צורך לזכור את חטאינו.

צדקת האלוהים משמעותה הצדק שלו. הצדק של אלוהים האב מכתיב שכפי שהוא קדוש, אלה המאמינים בבשורת המים והרוח הם גם קדושים וחפי חטא. מבראשית, אלוהים אהב אותנו ורצה לעשותנו לילדיו. אך לא משנה עד כמה הוא רצה לעשותנו לילדיו, הוא לא יכל לעשות כן בגלל חטאינו. לכן אלוהים האב בא עם פתרון לפתירת הבעיה.

כיוון שאלוהים קבע שקורבן ללא פגם יוקרב למענינו והחליט לשטוף את חטאינו על ידי העברת חטאינו על קורבן העולה הזה, ישוע לא היסס להיטבל ולהיות קורבן העולה שלנו, להיות מורשע באופן יצוגי במקומנו, ועל ידי כך לתת את קורבן החטא הנצחי. ובאמצעות קורבן החטא הזה, אלוהים קיים את השגחתו לטהר את אלה המאמינים מחטאיהם ולעשותם לילדיו. עתה, אלה המאמינים בבשורת האמת הזו, נמחלים מכל חטאיהם לפני אלוהים. כיוון שישוע כבר שטף את כל חטאי העולם הזה כשהוטבל, אם נאמין בישוע זה אשר ניקה את חטאי בני האדם כשהורשע באופן יצוגי, אין לנו צורך יותר לתת קורבן בגלל חטאינו. האם אנו עדין צריכים לתת קורבן עולה על חטאינו, אחים ואחיות? לא, בהחלט לא!

האם אתם יודעים מדוע ישוע המשיח נצלב, אף על פי שהוא חף מחטא וטהור? למרות שישוע נצלב למעשה הוא לא עשה שום דבר רע. רק מכיוון שישוע קיבל את כל חטאי בני האדם כשהוטבל בנהר הירדן היה עליו למות במקומנו. הסיבה לכך שהיה עליו למות על הצלב היא כיון שהוא כבר קיבל את כל חטאי העולם אשר הועברו עליו באמצעות טבילתו והיה מוכן למלא את כל הצדקה.

כאשר בן האלוהים הוטבל כדי למלא את כל הצדקה בדרך זו, כיצד אנו יכולים שלא להודות לו? בגלל שישוע לקח את כל חטאינו הוא, כמו כבש לפני השוחט, נשא בשקט את היסורים על הצלב. אנו כולנו חייבים לזכור לתמיד את טבילתו ואת צלבו כיוון שאם הוא לא היה נצלב ומורשע, אנו בעצמנו ללא ספק היינו מורשעים.

אדונינו לא רק לקח את חטאינו אלא הוא גם נשא את ההרשעות על חטאים אלו. במילים אחרות, ישוע המושיע בעצמו, אשר לקח את חטאינו, הפך לקורבן החטא שלנו ובשקט נשא את העונש על הצלב, הכל על מנת להושיע אותנו מהחטאים ועל ידי כך למלא את רצון האלוהים. זוהי הסיבה מדוע התנ"ך אומר, "ולעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד. והנה כאשר נסלחו החטאים אין עוד קורבן עליהם. ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקודש בדם ישוע" (אל העברים 19-10:17).

האם אתם מבינים עתה מדוע ישוע נצלב? אל לנו להאמין רק בדם של ישוע על הצלב, אלא עלינו לתפוס את הסיבה מדוע היה עליו למות על הצלב, ואנו חייבים להבין באופן נכון ולהאמין שהסיבה הזו מונחת בטבילה שהוא קיבל. אם אתם ואני רוצים לדעת ולהאמין בדיוק היכן וכיצד חטאינו נשטפו, אנו חייבים להבין ולהאמין שזה היה מכיוון שחטאינו הועברו על ישוע כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן בנהר הירדן שאנו נשטפנו מחטאינו על ידי האמונה.

 

 

על ידי הידיעה והאמונה באמת של בשורת המים והרוח, אנו יכולים להיוושע עתה מכל חטאינו

 

מה שאמרתי לכם עד עתה היא האמת של בשורת המים והרוח אשר התנ"ך מדבר עליה בפירוט. ואמת זו היא הישועה אשר תוכננה אפילו לפני בריאת העולם, וישועה זו גם נראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני, החומרים אשר שימשו לשער המשכן. יחד עם חבריי העובדים, השמעתי את האמת הזו הנראית בתכלת, בארגמן ובחוט השני למספר גדול של אנשים בעולם הזה. ואפילו עתה, בשעה זו, בשורה זו מופצת ברחבי העולם באמצעות ספרינו.

אך יש כאלה המצהירים שהם מאמינים בישוע אפילו שהם בורים לגבי בשורת המים והרוח. אני מעז לקרוא לאנשים שכאלה טיפשים, כיוון שבשורה זו של המים והרוח היא מרכז האמת האומרת לנו על שיטת ההקרבה האמיתית אשר התבצעה באמצעות ישוע המשיח, המהות המעשית של צל הישועה הנראה במשכן. עתה זהו תורכם. אם האמנתם מבלי לדעת את האמת האמיתית, עתה הוא הזמן לחזור, להאמין בבשורת המים והרוח, ולקבל את מחילת חטאיכם.

טבילת ישוע ומותו על הצלב הובטחו אפילו לפני יסוד העולם, והם נראו בתכלת, בארגמן, בחוט השני וגם בחוטי הפשתן השזורים. כדי למלא את ההבטחה הזו, וכדי למעשה להושיע אותכם ואותי מחטאינו, ישוע הוטבל, מת על הצלב, קם לתחיה מן המתים, ועתה הוא יושב לימינו של אלוהים האב.

האם אתם מנסים עדיין להאמין בישוע כשאתם הולכים אחר חויותיכם ורגשותיכם, מבלי לדעת את האמת? ישנם הרבה אנשים כאלה בעולם, אך הם חייבים עתה לחזור מאמונתם המוטעית ולהאמין בלב שלם באמת של בשורת המים והרוח הנסתרת בתכלת, ארגמן, חוט השני וחוטי הפשתן השזורים הנראים בשער המשכן.

אל העברים 20-10:19 אומר, "ועתה אחי בהיות לנו בטחון דרך הקודש בדם ישוע. דרך חדש וחי אשר חידש לנו בפרוכת היא בשרו." כאשר ישוע המשיח אשר לקח את חטאי העולם כשהוטבל, נצלב, פרוכת ההיכל נקרעה, וחטאי בני האדם נשטפו עם הטבילה של ישוע ודמו על הצלב. פרוכת המשכן, הארוגה בתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים הייתה כה חזקה כך שהיא לא הייתה יכולה להיקרע אפילו אם היא הייתה נמשכת על ידי ארבעה סוסים מארבעת צדדיה.

הפרוכת החזקה הזו של המשכן נקרעה למרות זאת מלמעלה עד למטה אף על פי שאף אחד לא נגע בה וחשפה שברגע שישוע סיים את משימתו שערי השמים נפתחו לרווחה. קריעת הפרוכת של המשכן מלמעלה עד למטה משמעותה שכל חומות החטא נהרסו, והיא הראתה לנו שבאמצעות ישוע המשיח אלוהים מוטט את חומות החטא הללו.

מה אם כן היא המשמעות שחומות החטא התמוטטו? המשמעות היא שכל אחד יכול להימחל מכל החטאים על ידי האמונה בטבילה שישוע המשיח קיבל ובדם שלו על הצלב. מה שאלוהים ביקש להראות באמצעות שער המשכן זה שהישועה של בני האדם התבצעה אחת ולתמיד באמצעות פעולותיו של ישוע הנראות בתכלת, בארגמן, בחוט השני ובחוטי הפשתן השזורים. בגלל הכפרה הנצחית אשר הובטחה לכולנו על ידי אלוהים שתתקיים, פרוכת קודש הקודשים הארוגה מתכלת, ארגמן, חוט שני וחוטי פשתן שזורים נקרעה לשנים מלמעלה עד למטה, לא על ידי ידיהם של בני האדם, אלא על ידי יד האלוהים בעצמו.

זה מראה שישוע המשיח אשר הפך לקורבן הנצחי של חטאי בני האדם הושיע באופן מושלם את אלה מאיתנו אשר מאמינים בבשורת המים והרוח. אלוהים האב קבע שכל מי שיאמין בטבילה שישוע המשיח קיבל ובשפיכת דמו על הצלב יוכל לקבל את מחילת החטאים ולעמוד לפניו. האם תאמינו באמת זו או לא?

בדיוק כפי שאלוהים אהב אותכם, כך גם ישוע המשיח בן האלוהים אהב אותכם והוא נתן לכם את הישועה המושלמת כשהוטבל על ידי יוחנן ונצלב. בקבלת האהבה הזו של אלוהים אשר ניתנה לנו באמצעות ישוע המשיח, ועל ידי האמונה באמת המאפשרת לנו להיכנס למלכות האלוהים, כל חטאינו נעלמו. על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, אפילו כל חטאי היומיום שלנו טופלו, שהרי כל חטאינו והרשעותינו כבר נשטפו עם טבילתו של ישוע ודמו על הצלב.

אל העברים 10:22 אומר, "נקרבה נא בלב שלם ובאמונה תמימה מטוהרים מכל בהזית לבבנו מרוח רעה ורחוצי בשר במים טהורים." התנך ממשיך לדבר על שטיפת החטאים. אנו יכולים להיוושע מכל חטאינו על ידי האמונה באמת שישוע המשיח שטף את כל החטאים שאנו עשינו עם בשרנו ומחשבותינו עם טבילתו.

בדיוק כפי שהכהן הגדול גם שטף את לכלוכו בכיור הנחושת לאחר שהקריב קורבנות, לאחר שניקנו את כל חטאינו על ידי האמונה בטבילת ישוע, אנו, גם, חייבים לזכור אמונה זו כל יום. כפי שהכהן הגדול שטף את עצמו בכיור הנחושת, אנו חייבים לשטוף את חטאי היומיום שלנו על ידי זכירה ואמונה בכל יום שכל חטאינו טוהרו עם טבילת ישוע, כיון שכאשר אנו חיים בעולם זה ישנם פעמים בהם אנו נחשפים לזוהמה שבו.

כל החטאים, בין אם הם נעשו על ידי הגוף, הלב, או המחשבות, שייכים לחטאי העולם. עם איזו אמונה, אם כן, אנו יכולים לשטוף את כל החטאים האלו של העולם? אנו יכולים לשטוף אותם רק על ידי הטבילה שישוע קיבל. אלה אשר התנקו פעם על ידי האמונה בטבילה של ישוע חייבים להמשיך לשמור את ליבם נקי, וכל פעם שהם חוטאים, הם חייבים לשטוף אותם שוב על ידי האמונה. אלה הזוכרים את טבילת ישוע כל יום, ושוטפים את בגדי מעשיהם על ידי האמונה, הם המבורכים. כיוון שכל חטאינו הועברו על ישוע המשיח באמצעות הטבילה אשר הוא קיבל מיוחנן, בהרהורנו באמונה זו ובאמונתנו בה כל יום, אנו יכולים להיגאל לחלוטין מכל חטאינו לנצח.

אתם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. שגם כל חטאיכם הועברו על ישוע המשיח כאשר הוא הוטבל על ידי יוחנן. אין לכם מה להפסיד אם תאמינו בבשורה זו, שהרי אלוהים הכל יכול תכנן אותה אפילו לפני יסוד העולם, אפילו לפני הברית הישנה. האמת שישוע קיבל את חטאיכם כשהוטבל בנהר הירדן ונשא את כל ההרשעות של חטאיכם כשהלך אל הצלב אפשרה לכם להגיע לצדקת האלוהים ולישועתכם. האמת אשר אפשרה לכם להבין שישוע מלך המלכים הושיע אותכם לעולם מחטאיכם, ואשר הוציא מליבכם רוח רעה ואשר שטף את גופכם במים טהורים, היא בשורה זו של המים והרוח. בשורת המים והרוח היא הדבר הנחוץ לחייכם, והיא זוהרת אף יותר באור בהיר כאשר אתם מאמינים.

במשך 3 השנים של כהונתו הציבורית הדבר הראשון ביותר שישוע עשה כדי להושיע את כל בני האדם היה להיטבל. ישוע המשיח, במילים אחרות, היה צריך לקחת את חטאינו, וכדי לעשות כן היה עליו ללכת ליוחנן ולהיטבל על ידו. לכן, כל ארבעת הבשורות כתבו את המאורע הקריטי הזה בהתחלה.

אתם ואני, למעשה, היינו כולנו מיועדים למות על חטאינו. אך מה קרה? אדונינו בא לעולם הזה, לקח את חטאינו על ידי שהוטבל בידי יוחנן, הפך לשה האלוהים, נשא את כל חטאי העולם אל הצלב, מוסמר בידיו וברגליו על חטאינו, שפך את כל הדם אשר היה בליבו ומת, ולאחר מכן קם לתחייה מן המתים. זוהי הסיבה מדוע ישוע אמר, "כולה," כאשר הוא נשם את נשמתו האחרונה על הצלב.

הדברים שישוע אמר ועשה הם כולם אמת. ישוע הפך לקורבן החטא שלנו כדי להושיענו וקם לתחייה מן המתים תוך שלושה ימים. לאחר שקם לתחייה מן המתים, הוא נשא עדות על תחייתו במשך 40 יום, עלה לגן עדן, ועתה הוא יושב לימין כיסאו של האב. ישוע המשיח הזה יבוא לעולם זה כדי לקחתנו. ישוע בא כמושיע כאשר הוא בא בפעם הראשונה לעולם הזה, אך כאשר הוא יבוא בפעם השניה, הוא יבוא כשופט כדי להרשיע את כל אלה אשר לא האמינו.

אתם חייבים עתה להאמין שישוע המשיח יחזור לעולם זה כשופט, כדי לקרוא ולקבל כילדי האלוהים את אלה אשר האמינו בישועת המים, הדם והרוח אשר הוא ביצע במשך 33 שנות חייו על האדמה, ויאפשר להם להיות במלכות אלף השנים ובגן עדן הנצחי, ולתת את דין הצדק הנצחי שלו על אלה אשר לא האמינו בבשורת המים, הדם והרוח ואשר דחו את אהבת האלוהים.

עתה, אל לכם להתעלם יותר מבשורת המים והרוח ולהעמיד פנים שאתם לא מודעים אליה, אלא אתם חייבים להאמין באמת של הישועה הזו. ואתם חייבים להבין שבדיוק כפי שאלוהים הבטיח באמצעות המשכן ושיטת ההקרבה, ישוע המשיח בא לעולם הזה, הוטבל בצורה של סמיכת הידיים, נצלב, ועל ידי כך הושיע את כל אומות העולם מכל החטאים, ואתם חייבים לקבל את מחילת חטאיכם על ידי האמונה באמת הזו בכל ליבכם.

אפילו כך, עם ישראל עדיין מפנה את גבו לאמת ומחכה למשיח אחר. אך בני ישראל חייבים להבין שלא חשוב עד כמה בלהט הם מחכים למשיח אחר מישוע, פשוט אין משיח אחר מלבד ישוע המשיח. זה שאין שום משיח אחר על פני האדמה הזו מלבד ישוע זוהי אמת המובנת מאליה, ואפילו לגבי בני ישראל אין יוצא מן הכלל כאשר זה מגיע לאמת הזו, וגם אין שום מושיע אחר.

לפיכך, בני ישראל חייבים לעשות תשובה על חטאיהם על שלא האמינו בישוע המשיח כבן האלוהים, והם חייבים להאמין שישוע המשיח הוא אכן המשיח האמיתי שלהם ולקבל זאת כאמת. בהצהירם שוב ובהאמינם שישוע המשיח הוא המושיע העתיד לבוא, עם ישראל חייב להפוך לעם האמיתי הנבחר מבחינה רוחנית על ידי אלוהים.

אפילו עתה, עם ישראל מחכה למשיח נשגב כשרוני ועוצמתי אשר יכול להושיע אותם מהסבל והמצוקה של העולם הזה. אך ישוע המשיח בא כבר לעולם הזה בגוף אדם כמשיח והושיע אותם, אשר לא יכלו להימנע מלהיות נידונים לאש על חטאיהם. לפיכך, הם חייבים להכיר באמת ולהאמין בה. למען נשמותיהם, ישוע בעצמו בא לעולם הזה כקורבן החטא שלהם אשר הובטח בברית הישנה, הושיע אותם לתמיד מכל חטאיהם, ועשה אותם לעמו של אלוהים.

ישוע המשיח אשר בא כמושיע הושיע את כולנו באמצעות בשורת המים והרוח, האמת הנראית בתכלת, בארגמן, בחוט השני, ובחוטי הפשתן השזורים. הוא ללא ספק יאפשר לאלה מאיתנו אשר האמינו בכך לשלוט במלכות אלף השנים עימו. לאחר מכן, הוא יאפשר להם גם לקחת חלק במלכות האלוהים הנצחית ולחיות לנצח עם אלוהים בשמחה ובתהילה.

לפיכך, כאשר אנו עדיין בעולם הזה, כולנו חייבים להאמין בליבנו בבשורת המים והרוח ולהפוך לילדי האלוהים. רק אלה המאמינים בבשורת האמת הזו יכולים להפוך לילדי חפי החטא של אלוהים ומובטח להם לקבל את כל הברכות המחכות להם בעולם הבא.

הללויה! אני מודה לישוע עם אמונתי על שנתן לנו את הברכות הרוחניות של גן עדן. אדונינו הבטיח שהוא יחזור בקרוב; אפילו כך, בוא ישוע.